UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIES! AD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE VOETBALCOMPETITIE KOMT IN DE KNEL. 35.100 ton kolen! Woensdag 12 Maart 1947 Tweede Jaargang No. 33. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, EBppolytushoef Wieringen. Telef. Ne. 103. Aöoajiiistratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Qiro.no. 149972. V Een volk dat leeft, V Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDB0UWN1EUWS. medemblik. Voederüormen voor de periode 16 Mrt. - 12 April Het Bedrijfschap voor Vee-! voeder heeft de voedernor-; men voor de periode van 16 Maart tot 12 April 1947 als volgt vastgesteld Voor landbouwwerkpaarden, aangehouden op bedrijven met 10 pCt. of meer bouwland, waarop geen haver geteeld is, maximaal 100 Kg. paarden- voer. .Voor de overige dieren gelden dezelfde voedernormen als in de voorgaande periode/ Pluimveehouders, die tot nu toe niet voor een voedertoe-j wijzing in aanmerking kwamen, omdat zij in 1946 niet aan hunj verplichting tot inleveren van| eieren hebben voldaan, kun-' Hen met ingang van de nieu we periode pluimveevoeder ontvangen, indien zij hun hoofd of nevenberoep in den land bouw hebben en gerechtigd zijn om meer dan 10 sïuks pluimvee aan te houden. Alle overige voorschriften blijven ook voor deze peri ode van kracht. Als basis wordt genjracn het aantal dieren bij de regi stratie van 23 Februari 1947 Huisslachtingen 1947-1948 Voor het seizoen 1947-1948 gelden voor het afgeven van! aanhoudergunningen voor huis- slachtin,gsvarkens. dezellde richtlijnen als het vorige jaar. Derhalve komen voor een huisslachtingsvergunning in aan merking personen, die hun hoofdberoep in den land- oi tuinbouw hebben, t.w. exploi tanten van land- en-of tuin bouwbedrijven, mits zij het be heer op deze bedrijven per soonlijk voeren en de arbei ders in de land- en tuinbouw bedrijven voorts personen, die het vorige jaar in de ge legenheid werden gesteld een huisslachtingsvarkert aan te houden op grond van het feit, dat men een oppervlakie cultuurgrond in eigen exploi tatie had, waaruit een aanmer kelijk deel van het inkomen werd getrokken en waarop voldoende voeder voor hel mesten van een varken werd geteeld, indien deze omstan digheden geen wijziging van beteekenis hebben ondergaan. Degenen, die hel vorige jaar een huisslachtvergunning hebben gehad met de bepa ling, dat ze vóór 1 Novein- ber moesten slachten, komen dit jaar niet in aanmerking voor een vergunning. Voor het verkrijgen van een; aanhoudvergunning voor een; huisslachtingsvarken dient men zich vóór 1 April a.s. tot den[ Plaatselijken Bureauhouder van; zijn district te wenden. Nadere bijzonderheden ovei J de regeling betreffende de j rantsoeneering enz. verstrekken de Plaatselijke Bureauhouders. 1 Het vitamineren van margarine. Dezer dagen is de Neder-' landsche margarine-industrie in opdacht van de Regeering er toe overgegaan in het be- lang van de volksgezondheid I de margarine tijdelijk te vita mineeren met vitiaïnme-A,- Vitamine-A blijkt vooral in de wintermaanden in te ge ringe mate in ons voedsel aan, wezig te zijn. Het wordt na melijk in hoofdzaak verkregen! uit boter, kaas, melk, vette! haring, levertraan enz Nu is1 weliswaar voor velen het bo- terverbruik van thans niet min der dan vóór den oorlog, maar j toen werd als regel de marga-, riite ook gevitamineerd, LOCOMOTIEF UIT DB RAILS GELOOPEN. Zaterdagmorgen is een lo comotief van een goederen. trein bij Medemblik uit de rails geloopen, doordat op de j overweg ijs vorming tusschen de -rails was ontstaan. PerJ soonlij ke ongelukken deden i zich echter niet voor, en de materiëele schade was zeer gering. Met vereende" krach ten heeft een werkgroep van de Spoorwegen de locomotief weer op het rechte spoor ge_ i zet, en tegen de avond kon het verkeer weer normaal doorgang vinden. ARRONDISSEMENTEN. In de maand Januari wer_1 den in de arrondissementen' Amsterdam, Alkmaar cn Haarlem 1046 processenver, baal opgemaakt wegens over treding der prijsvoorschrif- ten 'en wel tegen 1553 ver. dachten. De Tuchtrechter voor de Prijzen legde in hetzelfde; tijdvak boeten op met een totaalbedrag van ruim 205.000 gulden. Verwacht wordt dat in toenemende j mate de Tuchtrechter van zijn bevoegdheid gebruik zal j maken om zaken te sluiten, j Het schijnt dat men niet ge- j voelig is voor geldstraffen, j Slechts rigourens ingrijpen waaronder dan wordt ver. staan het sluiten van zaken, en het publiceeren van von_ j nissen in de pers, zal indruk J maken op ae prijsovertre. j ding. Na de bevrijding slaagde men er niet direct in een vol doende hoeveelheid vitamine-A praeparaat aan te kooDen, doch: thans is een groot deel van, de door de Regeering gekochte hoeveelheid geleverd, zoodat met de vitamineering een aan vang kon worden gemaakt. Slachtseizoen voor zelfverzorgers Houders van huisslachtings- vergunningen voor het sei-| zoen 1946-1947 dienen er reke ning mede te houden, dat het slachtseizoen voor zelfverzor gers voor vleesch per 1 April I a.s. wordt gesloten. Zelfverzorgers, die in dit seizoen nog een varken wen- schen te slachten, dienen der-, halve tijdig de vereischte machtiging tot het verrichten van een huisslachting bij den' Plaatselijken Bureauhouder aan te vragen. Behalve aan instellingen met een liefdadig karakte,! kunnen geen machtigingen worden verleend tot slach ting na 31 Maart a.s. De aanvoer van visch in '46. Volgens het Centraal Bu reau voor de Statistiek voer den Nederlandsche zeevis-; echersvaartuigen in de maand December van het afgeloopen jaar bijna 10 millioen «g. visch aan met een waarde van 3.4 millioen gulden. Het leeuwenaandeel van dezen aanvoer bestond ui,t 8.7 millioen kg haring, waar van 6,9 Kg. gezouten en 1.8 Kg. in verschen toestand. Van de rondvischsoorten wer den voornamelijk 457.000 Kg. schelvisch, 230.000 Kg. wijting' en 109,000 Kg. kabeljauw aan gevoerd. Van de platvischsoorten wor den 177.000 Kg schol, 154,000; Kg. tong en 33.000 Kg. tarbot j aangevoerd, waarbij de grootei sot teeringen domineerden Een noodoplossing Evenals alle bladen oint. breekt ook thans in de Fle_ vobode het wekeiijksche ver slag van de voetbalwedstrijd den van onze plaatselijke1 clubs. Wel lezen we regelmatig uitslagen van schaatswed. j strijden, die overal in denj omtrek gehouden worden I maar toch durven we gerust. te schrijven, dat het hart; van lederen sportliefhebber uitgaat naar onze nationale J sport „Voetbal." Toch brengt Koning Win ter het Competitie_programj ma danig in de wa-r. Heeft één onzer lezers wel eens berekend tot welken i datum wij dit jaar ongeveer voetballen Na 12 voetballooze Zonda. gen, waarbij wij er gerust' nog 2 kunnen bijtellen, alvo_ rens de meeste onzer veldenj bespeelbaar zullen zijn wordt het eerst 27 Maart voor de competitie een aanvang kan nemen. Zonder weer op -regen te rekenen, dus met een onon derbroken speeltijd wordt j het halt Juni alvorens deJ kampioenen bekend zullen zijn. De kampdoenscómpetitie i met 6 elftallen vergt even. I eens 10 Zondagen, zoodat het! dan zeker eind Augustus wordt, voordat de landskam. pioen bekend zal zijn. Na_ i tuurlijk zoekt men. hiervoor, een oplossing, daar de zo.} mensporten anders van deze late voetballerij een geweldi. ge concurrentie zouden on_! dervinden. De maatregel van vorig jaar, met 2 wedstrijden1 per "week. heeft veel voor. maar ook veel tegen, daar de betr. spelers na 2 maal per! week in 't veld te treden eenigszins voetbalmoe zullen worden, en het peil dezer kampioenscompetitie onte. I genzeggeiijk daalt. Toch moet een en ander j in dezen geest opgelost wor.: den, wil men bijtijds metj onze competitie klaar zijn. Ook Engeland en Belgiè overwegen, door het spelen van twee wedstrijden per] week deze achterstand in te loop en. Men heeft in deze landen echter ook op harde ter-rei., i nen gespeeld, zoodat de ach. j terstand daar niet zoo groot is. Hier in Nederland heeft men vriendschappelijk eenige wedstrijden op bevroren ter. reinen gespeeld. Naar menig oordeel speelt een hard veld beter, als een zwaar modde rig terrein in den nazomer. De K. N. V. B. wil hier schijnbaar nog niet aan maar 't zou voor 't volgend seizoen toch aan te bevelen zijn. In ieder geval is de trai_ ning van het Nederlandsch elftal op het VUC.terrein i reeds 14 dagen aan den gang.1 ondanks het harde veld, on der leiding van Karei Kauf j mann en den nieuwen j Bondscoach Jesse Carverj tracht men na de les van Huddersfield, onze jongens I klaar te stoomen voor den strijd tegen de Belgen op 7 April a.s. Kort dag dus en j wij hopen, dat men er in •slaagt een elftal op de heen j te brengen, dat het den Bel. j gen niet gemakkelijk zal maker.- Ons Nederlandsch Elftal. Na de les van Huddersfield is men overgegaan tot het verkiezen van een tweede Bondsoefenmeester en wel Jesse Carver, die trainer was van Xerxes te Rotterdam. Met dezen Engelschman heeft de keuze.commissie een stap gedaan in de rich ting van het moderne Engel'. sche voetbal met den zooge. naamden ..Stopperspil" Wij speelden n.1. het voet bal met den aanvallenden spil en de 8 doelpunten, waarvan de meesten docr Tommy Lawton, den gevrees. den midvoor. bewezen dat men om doelpunten te voor komen de spil moet laten „stopperen", dit beteekent dat hij den midvoor moet volgen waar hij gaat. De backs nemen dan de buiten spelers en de kanthalfs en de vijandelijke binnenspelers voer 'hun rekening. In Nederland zijn een aan tal vooraanstaande figuren in de sportwereld, die hun antipathie voor dit systeem niet onder stoelen of banken steken, maar er zijn ook vele pro.menschen. In Engeland - vindt het stopperen algemeen navol ging en ook in België wordt 'deze tactiek veel toegepast. Wij denken aan Vercammen een stopper van kwaliteit- In Nederland mist men] echter ook bij de clubs het! systeem, zoodat het moeilijk.1 heden zal geven, de betref, j fende spelers, in de korte Jantje Sportief. periode, die ons nog rest voor den strijd op 7 April, geheel met dit. systeem eigen te maken. Alleen de Vol'ewijckers en Xerxes spelen stopperspil. maar een centrale spilfiguur voor internationale wedstrij den mist men. Dus zal de Keuze Commissie weer te.; ruggrijpen op een Vermeer van nature een aanvallende spil, maar één, die technisch' momenteel zeer goed is. Hij i maakt aan ook weer eenj goede kans voor 7 April', j maar Terlow en misschien Kuppen kunnen hem den weg versperren. In de achterhoede zou als, back gekozen -kunnen wor_; den een van Bun, een Zui_'; delijke. trapvaste achterspe ld- van M.V.V. Door het bedanken van Bas Paauwe is ook de recht?,, j halfplaats vacant. Hiervoor zoekt men een opvolger. Van Buitenen maakt voor deze plaats een goede kans maar] er zijn meer candidaten. Kick Smit is niet gekozen] voor de training, maar Rij vers. de ster van vorig jaar is ook niet op de training uitgenoodigd. Men heeft dus de keuze f.usschen Lenstra, v. d- Tuyn of Biesbrouck van R.C.H.. Verder maakt ook de Har der weer een goede kans voor het nationale elftal alhoewel hij na zijn schorsing slechts enkele malen, doch met succes, opgetreden is. Roozen. Wilkes. Drager, de Vroet, en Kraak zijn wel zoo goed als zeker van hun plaats. Ehlen en Engelsman Normale dagproductie op een „vrije" Zondag. Wederom hebben onze mijnwerkers hun vrije Zon dag opgeofferd ter leeniging van de kolennood van ons volk. Waren de vorige keer de prestaties goed te noe men, Zondag 9 Maart over troffen zij de stoutste ver wachtingen. De eerste Zondag was het opkomst-percentage van de mijnwerkers ongeveer 60 pro cent van het normale aantal mijnwerkers. Deze Zondag was het percentage 73.1. En 73 van deze Zondag-zwoegers brachten evenwel naar bo ven als honderd op een week. sche dag ruim vijf en dertig duizend ton, Dit resultaat kon alleen bereikt worden, door. dat iedere werker zich gaf voor honderd procent. De nood, waarin ons land ver keert heeft hen dus zee-f hard doen werken. Hoe staat het met de tweede kolenbon Op het ministerie van Eco nomische Zaken heeft men de indruk, dat de eerste ko. lentaon vrijwel overal geho noreerd is. De kolenhande laren staan nu voor de vraag, wat zij verder moeten doen. Aangezien gebleken is. dat de kolenvoorraad bij de han delaren grooter was, dan men had aangenomen, zijn verscheidene hunner in staat ook kolen te leveren op de tweede bon. Maar nog altijd gaan zij, die kolen komen halen op hun eerste bon voor. Tegen de aflevering op de tweede ban wordt geen bezwaar gemaakt, wanneer het meest om kolen verleger daardoor de menschen. die zitten niet gedupeerd wor den. IJs voor de Wadden werkt. Ameland nu reeds twaalf dagen zonder post heeft hoop op weersverandering. Het ijs op de waden werkt men hoort het kraken in de derpen. Waarschijnlijk is dit echter het gevolg van de hooge vloeden, die door de Zuidwes. tenwind van Zaterdag opge stuwd werden. Het voetgan gersverkeer over de Wadden wordt nu levensgevaarlijk. Er ontstaan scheuren in het ijs. die door de sneeuw on zichtbaar worden. Zondag zijn vier vluchten Leeuwarden Schiermonni koog gemaakt. Vervoerd wer den post en levensmiddelen naar het einland. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 14 Maart L'# Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 13 Maart 0.11 0.29 14 Maart 0.48 1.10 15 Maart 1.32 1.59 16 Maart 2.32 3.13 Gemeente Wieringen. Een woord van dank en hulde. blijken bij oefenpartijen veel I minder te zijn, dan onze nationale middenvoor. Wil-I kes en Drager, hebben weinig concurrentie. De Vroet ee_ nigszins aan Theunissen en j Kraak alleen aan Landman, j die momenteel op de zieken. lijst staat, daar van Raalte in de laatste wedstrijd tegen de Roode Duivels lang niet! „safe" geweest is. Zooals U ziet, er zijn ver schillende mogelijkheden. Aan U het genot in de ko mende weken, bij proefwed- strijden, zelf uw conclusies j te trekken. Jantje Sportief. In het vorig nummer werd namens verschillende organi saties een beroep gedaan op de gemeenschapszin voor het sneeuwruimen. Nu zijn we enkele dagen later en we hebben gezien hoe men gezamenlijk optoog, ondanks de feele koude, om de sneeuwbergen op de we_ gen weg te spitten. Het is gelukt De wegen zijn voor een groot deel open in de gemeente. Alle hulde Echter de za kenlieden hadden wel wat actiever kunnen zijn. Het gaat. niet aan om zich steeds achter „drukte in 't bedrijf" te verschuilen. Wie neemt nu j van de zakenmenschen 't initiatief. Er is nog veel op 1 den weg te doen UITSLAG BR IDE CLUB. Lijn I. Kraan—Blaauboer 0572 Bosker—Rijkers 404 Eenningsv .Es 532 Kooijde Haan 548 MooiDeijker 540 Spaanderde Koning 468 Koopmanv. Dijk 500 v. Hoesel'Ta,kes - 428 Lijn II. j SchmittLuijt 516 i Kuiperv. d. Velde 500 1 KeijzerTakes 516 j HofDam 444 I Russelm.Molenk. 452 SlikkerDoves 492 j DekkerGarrelts 540 I Mw. v. d. VeldeSmit 540 Lijn III. 1 Mw. KooijNieuwbuurt 500 I SmitTijsen 525 j de JongMaaskant - 495 LeenKool 438 Bos—Bügel 562 Echtp. Jongkind 488 POLITIE. Gevonden een rood kin_ j derwantje en een bruine al_ pinomuts. Verloren een I armband. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaf f, Oudehaven 5b. Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad- vsrtentierubriek R. j. Rid der, Markt A 84, Schage*. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo_Borie. Voorzitter G. P. Kistemaker, A «3. Abbekerk. Telef. Ne. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoefdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippelyfcusheef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1