UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE VORSTSCHADE IN DEN LAND- EN TUINBOUW NIEUWE BONNEN. Zaterdag 15 Maart 1947 Tweede Jaargang No. 34 ï^®<3ftctio SecretariaatKlieftstraat 12, Bippolytushoef Wieringen. Telef. No. 163. At^oainistxatie en directie R. i. Ridder, Markt A 84, Sehagen. Tei. No. 538. Na 17 u. No. 392. Qire.no. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toe^.nst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 eent per m.m. drok. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Naar de toestand op 22 In Noord-Holland wordt j Febr. j.1. geeft het Min. van: de meening geopperd, dat de' Kandbouw het onderstaande; tarwesoorten Carsten V en! •verzicht dat niet een plaat, j Ast-ra de vorst zullen kunnen j •eiljk, doch een algemeen! hebben doorstaan. In! beeld geeft van de vorst, j Zeeuwsch.Vlaanderen heb. j echade. ben verschillende boeren een I stuk grond met tarwe laten! De lange duur van de win. ontdooien, waarbij bleek j terkoude,. gepaard gaande) dat de rassen Juliana en *iet een krachtigen Oosten! I Alba doorgroeiden, wind, waardoor de sneeuw; De vooruitzichten voor de! in slooten werd gejaagd, de j in het Noorden van Zd.-Hol_ j akkers en weiden onbeschut land uitgezaaide winterge. i kwamen te liggeif, zal scha.) wassen zijn niet rooskleurig delijke gevolgen met zich! Bij de tarwe, vooral op de sleepen. De vorst zat ongeJ natte perceelen, wordt groo. veer 70 cm diepin denj te schade verwacht, terwij] ook van het nog tot eind! October ingezaaide grasland i derbieten en stekbieten een I niet veel terecht- zal' komen DANKBETUIGING. EXTRA TOEWIJZNG VAN LUIERS. Het aantal luiers, dat bij Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, een geboorte wordt verstrekt, j Zijn de moeilijkste zaken H.M. de Koningin heeft den Burgemeester van Wierin germeer verzocht de teruggekeerde en nog geëvacueerde bevolking der Wieringermeer Haar dank over te brengen is sinds September 1946 van oie men op de wereld vindt voor de door den Burgemeester namensde bevolking zes tot negen en daarna tot aangeboden gelukwenschen bij de geboorte van Prinses twaalf gestegen. De produc. i tie is op het oogenblik eeh. mjswctjvt,™ mae Marijke. ter z00 dat er eenig over MAANSTANDEN 1947. Zooals reeds eerder werd medegedeeld, hebben j schot blijkt te bestaan bij dej Zaterdag 22 Maart N.M. H.H.K.K.H.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard voor de! huidige regeling. Daar hei j Zaterdag 29 Maart E. Kw. f lang met zeker is oj. dit zrso I Zaterdag 5 April V. M. blijft, is een nieuwe vermeer. Zondag 13 April l. Kw. hun aangeboden gelukwenschen eenzelfde verzoek tot den Burgemeester, gericht. Geldig- van 1629 Maart. Bonkaarten KA, KR, KC 703 Strook No. 3. Maar verdeeld zijn de mee. $5i Brood ningen in het Noorden vanqs k Res. 800 gr. brood brood 400 gr. brood grond, waardoor van de in. gekuilde aardappelen, voe. i derbieten en stekbieti groot kwantum zal' zijn be vroren. Ook van de winter. gewassen zal veel moeten) Zeeland, en op Goeree en; 65—2 Brood worden ond.ergeploegd. Overflakkec. Ei- zijn daar 65 D Res 1600 gr. brood I boeren, die ten aanzien van 65—1 Boter 125 gr. boter Bij de graangewassen zaJhet uitvciezen der granen 65_2 Boter 125 gr. mar; de vorstschade zeer aanzien, j optimistisch gestemd zijn. 0f 100 gram vet lijk zijn. Het is echter niet j De uitgevroren perceelen 65_3 Boter 250 gr. mar mogelijk reeds nu een eenigs. rogge zullen met zomerrog. 0f 200 gram vet 651 Melk 4 liter melk zo. 65_2 en 653 Melk 7 1. m. een 65—1 Vleesch 100 gr. vl'. den moeten zijn verdwenen ongeveer 10% lagere op. <35_2 vleesch 400 gr. vl. 651 Alg. 200 gr. kaas i 65 E Res. 200 gr. kaas Kolen, Fietsbanden en Schoenen. Naar aanleiding van en. kele circuleerende berichten j volgens welke verwacht mag worden, dat de voorziening 1 van kolen, fietsbanden en! schoenen spoedig normaal; dering van het aantal' te verstrekken luiers niet mo. gelijk. Thans is een regeling KOOG WATER TE in voorbereiding om in be. N ottvfr iq« paalde gevallen aan moeders, ULUB 13i'- die vóór de tusschentijd-sche j 1? Maart 4. 1 4.50 verhoogingen luiers kregen") 18 Maart 5.36 6.14 nog een extra toewijzing te 19 Maart 6.46 7.13 verschaffen. Bon voor gedroogde Zuidvruchten Voor de week van 23 zal zijn, heeft een redacteur29 Maart zal een bon worden dienst een 0pplakvel met zins juist beeld van den j ge worden ingezaaid. Even omvang te geven. Eerst zal het sneeuwtapijt van de vel. als bij tarwe, geeft het niergewas van rogge brengst dan het wintergewas.1 De aan het grasland toe gebrachte schade wekt dej en de grond ontdooid. Be langrijk is ook de vraag hoe de dooi zich zal ontwikkelen Wordt deze afgewisseld door; verwachting van een kleinen vorst, dan zal de thans reeds i hooioogst, aanzienlijke schade pog| grooter worden, daar de j Koolzaad zal' vermoedelijk eerst door den dooi nat ge.eveneens grootendeels zijn 661 Boter worden zaadjes in vochtigeri uitgevroren. Er is echter nietl toestand bevriezen en alle! veej koolzaad gezaaid. Voorts; Bonkaarten KD, KE 703 Strook No. 3. 661 Brood 800 gr. brood 66 R Res. 800 gr. brood 250 gr. boter 662 Boter .125 gr. marg. of 100 gram vet 66 U Res. 500 gram rijst kindermeel 66 S Res. 1000 gr. sinaasap.) pelen inl. voor 19 Mrt.j V Res. 1500 gr. sinaasap leven gedood wordt. WOrd schade verwacht aan662 en 66—3 Melk 12 1. m. Over het algemeen zijn de o.a. karv/ij, de roode klaver 661 en 66—2 Vleesch 100 verwachtingen ten aanzien! zaderijen en voedergewassen I gram vleesch van de vorstschade somber Naast de koude heeft ook 661 Alg. 100 gram kaas Vooral de tarwe zal door de het tekort aan brandstoffen atrenge koude te lijden heb., groote schade in den tuin., ben gehad. Veel valt hierover j bouw veroorzaakt. Uit de j echter niet te zeggen, aan.i rapporten van de Rijkstuin. gezien enkele goed tegenbouwconsulenten over Janu.i koude bestand zijnde rassen ari blijkt, dat de directe i een gunstige ontwikkeling: schade bij de groenteteelt kunnen geven. Niettemin I groot is door het bevriezen Bonkaarten MA, MB„ MC MD wordt rekening gehoudenvan groen teplanten, waar. ME, MF, MG 703 met een groot percentage voor een schade van 30Strook No. 3. uitgevroren wintertarwe en 80% wordt opgegeven. Het j 654 Brood 800 gr. brood worden maatregelen geno. j gebrek aan dekmateriaal654 Boter 250 gr. boter men om de zaaitarwe.positiespeelt hierbij een belang'. 654 Marg. 250 gr. marg zoo goed mogelijk te garan.j rijke rol'. Vooral bloemkool. of 200 gram vet deeren, teneinde zomertar.planten hebben ernstig ge. i 654 Melk 5 liter melk we op de uitgevroren percee. leden,slaplanten veel min. 654 Vleesch 300 gr. vl. len in te zaaien. Het nadeel der, maar de onder glas ge. j 65—5 Vleesch 100 gr. vl. van zomertarwe is echter zaaide peen heeft wèl ern.654 Kaas 200 gr. kaas stig geleden. j 654 Eieren 5 eieren. In de bloementeelt is de schade minder groot, door.; dat meer dan de fyelft deri wachten op de eerste vroege van het a.n.p. de meening j van den Minister van Eco. j nomische Zaken gevraagd, i Zijne Excellentie deelde het volgende mede. Fietsbanden. Op grond van de huidige productie en bestaande im porttransacties mag worden verwacht, dat binnen enkele weken de achterstand in het honoreeren van de aanvra gen van de tot dusver gel. dende voorrangsgroepèn (art sen, wijkverpleegsters, arbei ders, werkzaam bij den we deropbouw, enz.) grooten deels zal zijn ingeloopen. Een verruiming in de voor. aangewezen voor 100 gram ge gedroogde Zuidvruchten. Dit rantsoen zal alleen verstrekt worden aan de groepen B-, C- of D-kaart, omdat de aan wezige voorraden een uitge breidere distributie niet toe staan. Leverancier van valsche bonnen gearresteerd. Een detaillist te Amsterdam tot, leverde bij den distributie- 100 De C.C.D. vond clandestien vleesch in een slaapkamer Toen controleurs van den C.C.D-. in een slagerij te Ca- pelle aan de IJsel een onder zoek instelden naar de aan wezigheid van clandestien; vleesch, hoorden zij in de woning boven den winkel ge stommel, hetgeen hun aanlei- suikerbonnen in, die een afwij king in kleur vertoonden. De man, die deze valsche bonnen in omloop had gebracht k.on worden opgespoord. Hij be kende na arrestatie bonnen ter waarde van 1 Kg. a f 3.30 verkocht te hebben. Een van zijn1 afnemers was een cafe- lariahouder geweest, die se dert Januari 1946 voor f 46000 aan verschillende bonnen had gekocht en daarvoor reeds eerder door de Economische Recherche was gearresteerd. De koopers van de bonnen I dreven een clandestiene ban- JC/Cil VCIIUDlLUlg ATT AAt VVAIl. - 11 - - zientag in de onlangs plaats dm2 °°kT do w°nm2 ,tc gehad hebbende verlaging, doorzoeken In een boven den van de afstandsnormen. Op. wmkel «cIc^ sJaa,p.ka°eI heffing van deze distributie"onde" z» onder beddegoed Of zal echter voorshands wei I verborgeneen groote hoeveel niet mogelijk zijn. held ™>dvleeSch met kop en j vier pooten, afkomstig van Schoenen. een frauduleuze slachting. Hoewel' de huidige produc. j dezelfde kamer werden LVWO. .VVV D ]J ..Vl, Tl v* O i iff pelen inl. voor 19 Mrt. j tie het wellicht mogelijk zou j ook DOê aangetroffen een maken de distributie op te i slachtdoek vol bloed en slacht heffen, is het in het bijzon. kleeding. 169 Kg. vleesch der in verband met de zeer moeilijke deviezenpositie nog! zeer de vraag of deze pro. ductie op-het huidige peil; kan worden gehandhaafd dat het een ongeveer 107 lagere opbrengst levert dan het -wintergewas. werd inbelaggenomen, EEN NIEUWE INDUSTRIE Naar bevroren groente, fruit In verband hiermede kan] visch enz., is op het oogenblik opheffing van de distributie] veel vraag. Bevroren groenten thans nog niet worden over.) zijn smakelijker en rijker aan vi- WOgen. taminen dan geconserveerde. Dit artikel is nu nog vrij Kolen. j duur, omdat de meeste winke Wat betreft de kolenvoor.' liers geen behoorlijke koelkast ziening verwees de Minister! hebben, wat voor het bewaren ons naar de mededeeling j van de bevroren waar noodza Ook voor de wintergerst ^dri ven over o&Wn. groenten brengt het voSrwelke Zijne^Excellentiedezerkelijk i. Maar hierin zal wel nn Ho vprn/cnhnncrpn «r»m I rino'on SPD nP nfirs VRr?ïT.l*ftKr.e. rtra vorhotonnd knmpn. want zijn de verwachtingen som. ber. Gevreesd wordt, dat een richtingen beschikt, waar. i' den tuinder het nadeel mede dagen aan de pers verstrekte. In deze mededeeling vestig. voor voldoende brandstof kon; dat na de vorst alles tegelijk zeer groot percentage van worden aangevoerd .Behalve gePl ant en gezaaid moet i deth« er d? aa^a^' dit gewas zal zijn uitgevrm de zeer h00ge brandstofkos. worden, waardoor de marktdat' aangezien de voorooi. ren. De rogge geeft, een iets ten zyn de resuitaten. wat| later wordt overvoerd. Ook gunstiger beeld, hoewel de ^wai,teit betreft, slecht. De' met het oog op den •Otit tffronrro irnret moolrf n;o' worden. In Drente heerscht dra verbetering komen, een nieuwe fabriek, de ,,Es-j land ta" die deze koelkasten gaat) De vervaardigen, is onlangs ketbakkerij, waarin de op de bonnen verkregen grondstof fen werden verkocht. Alle verdachten in dez« zaak bekenden volledig Handel met Buischland en Britsch-Indië De Kamerv an Koophandel en Fabrieken voor Noord Hol- and, Kantoor Alkmaar, deelt mede, dat er voor zakenlie den, die belang hebben bij den handel met Britsch-Indië gelegenheid zal bestaan om hun eventueele wenschen ken baar te maken aan een Ned. Regeeringsambtenaar, die bin nenkort naar Britsch-Indië ver trekt;. Inlichtingen terzake verstrekt het^ Secretariaat van voornoemde Kamer, gevestigd Oudegracht 182 Alkmaar Vornoemde Kamer beoogt tevens binnenkort een bevoegd spreker te laten komen, ten einde belanghebbenden van voorlichting te dienen inzak® het huidige stadium van het handelsverkeer met Duitsch- nr? 1sfa'enge vorst maakt weinig j naar Engeland is deze gang v®ila.tie mogelijk, hetgeen van zaken nadeelig, omdat i'ogsche productie van 12; Voorschoten geopend, millioen ton op zijn vroegst. Immers, het invoeren zakenlieden', [die deze te' lezing wenschen bij te wonen j wordt verzocht daarvan mede van aeeiing aan de Kamer van »e3p-smo I tegen het einde van dit jaar, vriesinstallaties en koelkasten Koophandel te doen de verwachting dat van de| v00ral op de tuIpen rogge een groot deel verloren slechten invIoed heeft zal zijn, hetgeen ook het geval is in West.Overijssel vooral daar. waar grondver. stuivingen zijn opgetreden. kan worden bereikt, er nog! zou vele deviezen kosten een' sommige producten tot een bepaalden mogen worden ingevoerd. Inmiddels is de hoeveelheiozullen gaa ko^en, die eerst was terug. eebracht tot 35.000 ton, met! 30.000 ton verhoogd. Voor. loopig worden deze gebruikt om bestaande teelten, dit! dreigden verloren te gaan in stand te houden. Uit Boskoop wordt schade; aan bepaalde heestergewas. seh gemeld, vooral wat de: Rhododendrons betreft. Ook de bloembollenkwekers ver. wachten schade, vooral aan de laat geplante tulpen. Grooter dan de directe is\ de indirecte schade. Gedu.i rende de wintermaanden j ontwikkelt de tuinder reeds verstrekt om planten te groote activiteit en wordt de kweeken voor de koude kas slechtc' geen sprake van-kan zijn I Nederland is arm. Daarom is datum i ^a^ win^ei'6e^zoen 1947 j hel beter, zelf de handen uit 1 1948 de kolen van den bon j de mouwen te steken. De con servatoren zijn uitgerust Verantwoordelijk redacteur met tevens redacteur voor Wie geheel koperen platen. Men is ringen N. H. Klomp, Klieft- In de Veenkoloniën heeft het uit vroegere jaren -reeds bekende stuiven erger dan ooit tevoren voorgedaan Door het wegwaaien van het dunne laagje sneeuw worden de fijne, uitgedroogde hu. musdeeltjes uit den bouw. voor geblazen en vormengrondslag gelegd voor de ver. zich enorme stofwolken. De vroegde teelten. De vorstpeJ veel verlaat wordt. De aan. vruchtbare humus verdwijnt riode heeft nu enkeTe kost. en het zand blijft achter bare maanden verloren doen nog on groote moeilijkheden Voorts is hierdoor de tij. gaan. die straks niet meer te stuiten, zoodat de hoeveel, dens de korte dooiperiode ingehaald kunnen worden Schager Markt. Donderdag 13 Maart 1947 i hier in zeker opzicht voor bij straat 12, Klppolytushoef. Amerika, want men bouwt! Telefoon ïlO. 103. hier koel- en vrieskasten in! Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b. Medemblik. Telefoon No. 150. sen, daar de teelt ander te Verantwoordelijk voor ad- .roe.n.»e i vertentierubriek R- J- Rid~ der. Markt A 84, Schagen. één frame, wat zelfs in het Op de heden gehouden] land der onbegrensde moge- weekmarkt waren aanvoel lijkheden nog niet het geval en prijzen als volgt 5 Paar. is. In deze kasten, die voor Voorts zullen kolen wordenden f 1000—1200 5 Stieren winkeliers van groot nut zijn, centr. 132 Koeien (vette) kunnen tegelijkertijd centl'. 17 Kalfkoeien f 40C: en fruit op vries-, en worst 600; 19 Pinken centr.; 1, soorten op koeltemperatuur' Graskalf centr. 493 Nucht I worden bewaard. i leleIoon M0' J'58- voer van kolen blijkt echter, kalveren centr. 34 Schapen; De „Esta" kan vol vertrou- Uitgave Stichting Flevo.Bode. (mag.) f 60110; 3 Idem; wen de toekomst tegemoet Voorzitter G. P. Kistemaker, (vette) centr. 13 Overhou. zien, want men heeft voor A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. held, die meer werd toege. ders f 4560 2 Bokken en j eenige jaren orders en ook Drukkerij Corn J Boaker -r- ,n •--"■■■■ belang-; Hoofdstr. 14. Hippolytushoof.' Tel. Hippolytushoef No. 19. in Januari uitgestrooide Behalve dat de consument zegd. slechts geleidelijk be Geiten f 10 Konijnen en! het buitenland toont kunstmest weggestoven. 1 hierdoor lang zal moeten schikbaar zal komen. I 10 Kippen vastgest. prijzen stelling.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1