UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE SOCIALE EN CULTUREELE ONTWIKKELING VAN HET PLATTELAND. Zaterdag 22 Maart 1947 Tweede Jaargang No. 36 Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat hjft, Bouwt aaii zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. HE MENS, HET LIJDEN EN GOD. Jezus maakt aan het kruis Zijn laatste en hevig ste lijden door. Er hangen twee gekruisigde misdadigers naast Hem, aan elke zijde één. In het ondergaan van hun vreselijke straf leren zij ons mensen nog veel. Het zullen beide geen brave jon gens geweest zijn. Maar nu is het ogenblik gekomen, dat ze hun geest op wat anders kunnen richten dan op roof, moord en doodslag. Het is zinloos om die laatste mo menten nog te proberen geld te bemachtigen of een ander in zijn ongeluk te brengen. Het enige dat hun rest. is de naderende dood, die de ge dachten opeist. Hoe staan ze daar tegenover We kun nen ook vragen hoe denken ze over God Want het zal blijken, dat er tussen dié twee vragen een nauwe sa menhang bestaat. De ene zei „Zijt Gij niet de Christus (de gezalfde) Red uzelve en ons." Nog kon die misdadiger spotten hij blijft tot het laatst- het kind van deze wereld. Koud en hard constateert hij de toe standen om zich heen. Nog zaait hij haat onder de laag ste mensen, die in zijn om geving zijn. Red IJ zelf en ons. Klinkt er toch ook mis schien niet nog een laatste sprankje hoop in door, dat Jezus, die alles kan, ook hem voor de dood zal behoeden en dan schaamt hij zich om één keer in zijn leven ern stig te moeten zijn en iets aan een ander te moeten vragen en zo kleedt hij zijn vraag zo spottend in. Wie weet. heeft hij het geluk om te blijven leven, omdat hij toevallig juist met dien won derdoener gehangen is. Maar zo niet, dan heeft hij zich zelf tenminste niet voor het eerst en voor het laatst van zijn leven blootgegeven en bespottelijk gemaakt. In elk ■geval komt deze misdadiger niet verder dan een uiterlij ke drang naar voortzetting van zijn menselijk leven. In kern zien we 'n Godskind zoals ieder in zijn wezen is maar hij wilde God niet kennen in zijn eigen leven een mens. die zelfs tot in de dood, meer een voetval maakt voor het aardse leven, dan dat- -zijn ziel zich neigt tot God. De andere misdadiger be strafte hem en zei „vreest gij zelfs God niet," want gij ondergaat hetzelfde vonnis en wij terecht, want wij ont vangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan." Het Joodse volk was een Godvrezend, volk. Van daar dat nu bij dezen misda diger Gods stem spreekt, meer dan de hoop op men selijk zelfbehoud en lust tot andermans bespotting. In het aanschijn van de dood getuigt, hij ervan, dat Gods Koninkrijk macht heeft over elke mensenziel „Jezus, ge denk mijner, wanneer Gij in Uw Koninkrijk komt." Jezus antwoordde „Voor waar, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn Wij mensen hebben te kie zen voo-r de houding van den enen misdadiger bespot ting van God en ongeloof of kleingeloof wat Zijn macht betreftof voor dien ander vertrouwen op dien God der LANDBOUWNIEUWS. VERBOUW VLAS 1947. Evenals het vorig jaar zal ook nu een voorinventarisa- tie worden gehouden van de uitgezaaide of uit te zaaien oppervlakte vlas. Iedere vlasteler is verplicht, inge volge artikel 2 van de Alge. meene Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor Ak kerbouwproducten 1942, vóór 20 April 1947 bij den P.B.H. een desbetreffend formulier in te vullen en te ondertee kenen. De aandacht wc-rdt er op gevestigd, dat telers, die zaaiklaar vlasland heb ben verhuurd, geen opgave moeten doen. In dit geval dient de opgave door de huurders zelf verstrekt te worden. De telers, die op con tract telen, moeten zelf de gegevens verstrekken en in de daarvoor bestemde kolom van het inventarisatieformu lier naam en adres van den I anderen contractant vermei, j den. Het niet verstrekken van bovengenoemde gege_ vens is strafbaar. 11.000.000 K.G. BLOEMBOLLEN IN 1947 NAAR ENGELAND. Voor het seizoen 1947 heb ben de Britsche autoriteiten j het invoercontingent van Nederlandsche bloembollen vastgesteld op '11 millioeii kg. Voor 1946 was het con_ j tingent vastgesteld op 7 mil_ lioen kg, zoodat bovenge. noemde beslissing een be_ j langrijke verbetering van onze exportmogelijkheden' van bloembollen naar Enge. land beteekent. Sloot aan_ I vankelijk de invoer termijn j voor het contingent 1946 op 31 Maart a.s., thans is de sluitingsdatum vostgeteld op 30 April. TOEWIJZING KOLEN OF STOOKOLIE. Handelaren, coöperaties en loonstoomers, voor zoover zij I in het bezit zijn van een 1 bedrijfsvergunnmg en niet.i met turf werken, kunnen een toewijzing kolen of stook olie aanvragen bij het Bureau van den Prov. Voêdselcom. missaris, Afd. Grondstoffen te Alkmaar. Uitsluitend die partijen, welke vergezeld gaan van een „veevoederver klaring" mogen gestoomd worden. (II) Het eerste gedeelte van dit artikel werd beëindigd met een verwijzing naar het superioriteitsgevoel van den stedeling. Wij gaan thans verder met de vraag BERUST DIT SUPERIORITEITSBESEF DAN GEHEEI OP EEN WAANDENKBEELD Neen,, het is ontsprongen aan de ervaring dat de ste den inderdaad brandpunten van sociaal en cultureel lever zijn. Cult.ureele activiteit ligt in het wezen van de stad De stad, die altijd en overa de meest begaafden uit dé omgeving tot zich trekt, is dynamischer dan het plat. teland, dat rustig voortleeft in de wisseling der seizoenen Wij willen den cultureeler voorsprong van de steden dan ook niet loochenen. De strekking van ons betoog k slechts een pleidooi te hou.' den voer het goed recht der plattelandsbevolking om óók haar deel te eischen in de j landbouwstreken. reikbaar voor de plattelands*, jeugd in de omgeving daar. van. Het hooger onderwijs is damsche bevolking, welke Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. i zelfde geldt voor het Con. certgebouworkest en in nog sterkere mate voor den Stads schouwburg. De plattelandsbevolking misgunt de stedelingen de stedelijke opeenhoopingen van cultureele instellingen, van instituten voor sociaal werk en van onderwijsinrich tingen allerminst. Sociale ent cultureele activiteit hoort j thuis in de sfeer van het' stadsleven. Maar het platte. lan.d', uiteraard verder ver wijderd van vele cultureele uiteraard het gemakkelijkst! bronnen, is niet geheel zon. toegankelijk voor de -stede.) ^er eischen! Zich schikkend in een misschien onvermij- deiijken achterstand, meent het aanspraak te mogen ma. ken op een eenigermate pro. portioneel gedeelte van de nationale uitgaven voor so. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 22 Maart N.M. Zaterdag 29 Maart E. Kw. Zaterdag 5 April V. M. Zondag 13 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. lijke bevolking. Wij weten dat een breede middengroep van de studenten slechts do financiëele lasten van hun studie kan dragen wanneer hun ouders in de omgeving, van universiteit of hooge. I' cialen en cu.tureele op. 24 Maart 25 Maart 26 Maart. nmm> 9.44 10. 10.17 10.35 10.53 11.12 ■school wonen. Slechts dooi. een verruiming van het stu. diebeurzensysteem (niet uit. sluitend voor de meest be. bouw. Wij kennen geen bur gers eerste en tweede klasse Als staatsburgers dragen wij gelijke sociale lasten ook sociale en cult.ureele ontwik, kelingsmogelijkheden. Het noodlottige van der tegenwoordigen toestand is dat de stadsbevolking zich inbeeldt onevenredig mééi te mogen eischen dan de plattelanders. En de pl'atte. landsbevolking, hetzij uit sleur, hetzij uit traditie, mis. schien ook als gevolg var een minderwaardigheidscom. plex, schijnt te berusten ir de huidige ongelijke verdee. ling van middelen Len dien. ste van het sociaal en cultu. reel werk. Wamieer in ,,de provincie" stemmen opgaar tegen de bevoorrechting var de groote steden, wordt dh daar meestal als een absurde aanklacht opgevat. Bij nadci inzien klaagt men echter op het platteland, niet zondei grond. De discussie behoeft hier. gaaf den) kan het hópgeiplattelanders betalen belas, onderwijs bereikbaar worden ting, vervullen hun dienst voor velen uit geïsoleerdeplicht en blijven bereid tot - j ieder offer, dat de gemeen schap redelijkerwijze van De meest m het oog loo. hgn kfm v n Is het dan pende verschillen tusschen prekend dat hun de besteding van overheids.bljdra„en tot de financiën geiden in de stad en op hetyan d(, overbeid, voo-r zoover platteland neemt men waar. zy amlans voor sociaal en by de subsidieering van cul- cujfureei werk worden be. tureele instellingen. FeitelijKsteed grootendeeis naar de zijn uitgaven voor cultureel steden afvloelen ln d€Z(,n werk m de meeste kleine ,oestand mas njet worden plattelandsgemeenten zelfs geheel onbekend. Geheel an. ders is de situatie in de groo. I De overheid bepale hoeveel te steden. In de Amsterdam, millioenen zullen worden sche begrootingscijfers voot j besteed voor cultureel werk 1938 treffen wij o.a. aan jn gecentraliseerd nationalen uitgaven voor het Stedelijk, vorm (voer het overgroote Museum f 67500.voor ee.deel in stedelijke cultureele nige andere musea f 28 715.. instellingen). Daarnaast ech. voor de Vereenigingen vom ter behoort de principiëele Openbare Leeszalen en Bi. j gelijkwaardigheid van stad bliotheken f 75000.-fen platteland tot uiting te f 11511.voor den Stads., komen in alle verdere bedra. schouwburg f 183.735.voor gen voor sociale en cultureele Muziek, en tooneelinstellin. I doeleinden bestemd. Indien toestand mag niet berust gen f 172.500.voor het Ko. I loniaal Instituut f 21.650. bij niet in het vage te blij veil j voor Amsterdamsch Con. Er zijn immers maatstave fiervat0rium f 24954.—, enz ™n J?'?? H!?? wL»6 Dit z«n posten op de Ge. meentebeg'rooting. Daarnaast komen de bedragen, die het eeuwen, Die aardse machten I èn dood overwint. God regeert, wij mensen leven allen Hem tegemoet. j Heden zullen we met Jezus in het paradijs zijn, d.w.z. dpeL hebben aan Gods heerlijk heid en kracht, als we op Hem alleen vertrouwen. He_ i den, dus al in dit leven, mogen we deel hebben aan Gods leven. Voor dien tweeden misda diger was het rijkelijk laat,, maar toch was hij op het j laatste moment Gods die. j naar geweest, in zijn terecht, j wijzing van den ander en j zijn uiteindelijk, vertrouwen j op God. Door de kruisiging had die misdadiger weer contact j met God gekregen. Zo zullen ook wij ons contact met God i moeten vernieuwen, 1 elke lij denstij d opnieuw en uit eindelijk. ook elk moment van ons leven. Met de bede op onze lip. pen „gedenk mijner, in dit j leven en in de dood," ont. vangen wij God s levende i kracht.Heden zult gÜ niet Mij in het paradijs zijn, deel j hebben aan Mijn heerlijk. heid." ds. J. van der Winden. I ste plaats het bedrag per hoofd van de bevolking aar sociaal en cultureel werk besteed in dorp en stad. He1 is niet gemakkelijk deze uit. gaven nauwkeurig te becij. feren. Maar ook globale ra. mingen kunnen al «vertui concertgebouw, gend genoeg zijn en het bewijs leveren hoeveel var dit op technische bezwaren stuit (door de autonomie der gemeenten) is er wel een regeling te ontwerpen, waar door vooral rijksmiddelen ter beschikking van bet plat teland worden gesteld (naar Rijk beschikbaar stelt, o.a rato van de uitgaven, die de f 299837.voor het Rijks. steden zelf voor hun reke. museum wij beperken onsning nemen), nog steeds tot het jaar 1938 en f 46000.voor de N.V, Het ideaal blijft een pfo_ portioneele verdeeling van overheidsgelden op grondslaj Wij behoeven niet naai van een bepaald bedrag per de overheidsmiddelen de j volledigheid te streven en fd ho„n1iring i e*" stadsbevolking ten goedi deden slechts een greep uit «oofd van de bevolkmg m komen, terwijl met de apci. vele getallen. Is er méér ale en de cultureele belangen; noodig om zwart op wit te- van'de plattelandsbevolking; bewijzen hoever de cultu. nagenoeg geen rekening reele bevoorrechting dei wordt gehouden. is mij slechts één voorbeeld bekend waarin dit beginsel maar dan toch nog onvol ledig en weer betrekkelijk eenzijdig toepassing vindt de subsidieregeling van het steden zich uitstrekt Het Op dë begrooting bijvoor, tegenargument ligt voor <M Rtjk voor Openbare leeszalen beeld van de gemeente_Am.hand Onze opsomming van en bibliotheken. Doch zelfs sterdam was voor 1938 - in dit geval is de regeling opzettelijk kiezen wij één der dend dat. zij niet tot uit.; d kleine gemeen! zuinige vóór.oorlogsjaren - drukking brengt m welke ...i f 1.245.940.. uitgetrokken mate genoemde subsidies tei In art j van de voorwaarden voor den dienst der Volksge. beschikking zijn gesteld van; betreIfende de subsidiëerine zondheid. Daarnaast kwa.f Va" van rijkswege van Openbare men dan nog subsidies voor nationale beteekems. i leeszalen en bibliotheken sociaal werk en voor jeugd-, Hier moet bij voorbaat! vindt men vermeld, dat het Mond- en klauwzeer- bestrijding. De directeur van den Prov. Gez. Dienst van dieren in Noord Holland, de heer D. Rempt. schrijft het vol gende We kunnen met overtui ging' zeggen dat ds enting tegen' mond. en klauwzeer met de entstof van het Staats Veeartsenij kundig Onder. zoekings Instituut goed is. j Een onvatbaarheid geduren. de plm. 8 mnd, is vrijwel re gel'. Daarom zal het noodig* I zijn in vele bedrijven weer I opnieuw te enten en meer- j dere veehouders die tot nu toe afzijdig stonden zullen I nu ook willen laten enten, 't Gaat het vlugst en gemak kelijkst in de staltijd en daarom wordt het tijd voor de veehouders t-e beslissen of ze zullen laten enten of niet, ook met het oog op het feit dat. in het voorjaar de mees te runderen in de volle lac tatie verkeeren. Bovendien komt er nog een factor bij. Het mond. en klauwzeer heerscht nog steeds in ons land en daarom zal men ook in geheel Nederland willen enten. Er zal' dus een groote vraag zijn naar entstof en, om nu zeker te zijn dat U geholpen kunt worden dient. U zoo spoedig mogelijk aan Uw dierenarts op te geven wanneer U Uw dieren wilt laten inspuiten en het aantal dieren. Aan de hand van die gegevens kan er dan door 't SVOI gezorgd werden dat er voldoende entstof op tijcl beschikbaar zal zijn. LEVERING BROUWGERST. De aandacht van telers van brouwgerst wordt er op gevestigd, dat levering van brouwgerst aan den handel met het recht op de premie van f 2.50 per 100 kg. tot uiterlijk 29 Maart a.s. moge lijk zal zijn. zorg f 60.000.voor demisverstand uit den weg wor. Bond van Amsterdamsche<-ierL geruimd. Niemand zal speeltuin vereenigingen - - f 60.000.voor Ons Huis. werk, f 27230.— voor onder. reel werk, dat nu eenmaal houd van sportterreinen enz.; noodzakelijkerwijze in de ste. 1 Rijk slechts steun 'verleent aan deze instellingen in ge- de beteekenis willen verklei.meenten met meer dan 20.000 nen van het nationaal-cultu. inwoners. Wat wij smartelijk heeft slechts af te wachten of het initiatief daartoe Wat het onderwijs betreft is slechts vergelijking moge lijk tusschen het lager on_! den is geconcentreerd, doet dit iets af aan onze constateering dat de stads. derwijs in de stad en op hetbevolking cultureel bevoor platteland. Het. middelbaar) recht is? Het Rijksmuseum en voorbereidend hooger j moge een nationale instel- onderwijs is stedelijk gecon.j ling zijn en vele vreemdelin. centreerd, maar in vele, gen trekken, in werkelijkheid kleine steden nog wel be.is het toch vooral de Amster. missen is de bepaling dat een groep samenwerkende Doch; plattelandsgemeenten, met tezamen meer dan 20.000 in woners, van dezelfde rege ling zou kunnen profiteeren. Alweer de achterstelling van het platteland Weliswaar kunnen de Openbare leesza len en bibliotheken filialen openen, doch het platteland I wordt genomen. Wel mag niet worden verzwegen hoe. i veel uitstekend werk wordt gedaan door de Centrale Vereeniging voor reizende i bibliotheken, welke eveneens j rijkssteun geniet. Doch de j Reizende bibliotheken (ty. l pisch plattel'andswerk) ko_ men op de Rijksbegrooting voor 1938 slechts met f 11643 voor, tegenover f 231000. rijksbijdragen ten behoeve van de stedelijke Openbare leeszalen en bibliotheken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1