UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE RICHTPRIJZEN DER AKKERBOUWPRODUCTEN. OORLOGSGETROFFENEN ONTEVREDEN. LÏNGGADJATTI ONDERTEEKEND. Woensdag 26 Maart 1947 Tweede Jaargang No. 37. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Mippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk iat leeft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annoncesf 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Br heerscht ontevredenheid over de richtprijzen der akker bouwproducten. Wanneer wij enkele weken geleden laconiek durfden te beweren, dat de prijzen over het algemeen nog al meevielen, dan dient dit wel eenige aanvulling. Inderdaad spraken wij pachters, die deze meening huldigden. Bij een na dere beschouwing valt het nog mee, dat de prijzen, gezien de daarnïede verband houdende economische belangen, nog niet lager zijn geworden, al dus deze pachters, hetgeen dus niet wegneemt, dat ook deze1 optimisten in fei)te ontevreden zijn. Intusschen wordt ernstig ge poogd om op deze prijzen te rug te komen, althams de re geering in dezen zin te be werken. De H. M. van Landbouw al- deeling Wieringermeer 7Di\ge week in vergadering te Mid- denmeer bijeen, zond een ern stig advies aan haar hoofdbe stuur om te bevoegder plaacse al het mogelijke te doen om de landbouwers alsnog aan een redelijken prijs voor hun producten te hefpen. De afdeeling Wieringermeer grondde dit advies op de overtuiging, dat met de huidige richtprijzen op veel bedrijven met verlies zal worden gewerkt, zoodait menigeen er over denkt om niet intensief, doch uiterst extensief het bedrijf Ie gaan voeren. Het Hoofdbestuur van de H. M. van L. heeft in zijn ver gadering van 21 dezer mede als gevolg van vorenbedoeld ad vies een motie aangenomen, waarin o.m. het volgende is opgenomen. He)t Hoofdbestuur is -ia uit voerige besprekingen tot de' conclusie gekomen, dat de; prijzen, zoals deze voor den oogst 1947 zijn vastgesteld,] onaanvaardbaar moeten worden geacht, dat zich momenteel ten ontwikkeling beginit af ie tee kenen, die voor den landbouw buitengewoon ernstig cient te, worden beschouwd, daar het kennelijk bij deze prijsvast-! stelling door de Regeering in genomen standpunt, dat zij de grootte moeilijkheden waar voor Nederland zich t.a.v. de verhouding van loonen en prij zen ziet gesteld, eenzijdig tracht op te lossen door een onevenredig deel der daaruit voortvloeiende kosten od de- landbouwende bevolking af te schuiven, dat door de laaitste beslis singen van de Regeering on- omstootelijk wordt aange toond, dat zij, de belangen van een bepaalde bevolkings groep daarbij volkomen ne- geerend, door het volgen van den weg van den minsten weerstand, althans de massa van haar zijde tracht te be houden, dat, waar de Overheid, on der gebruikmaking van de ordeningen, bovendien «Ten boe ren de verplichting oplegt om de geteelde, producten bij be paalde organen in te leveren, er voor de boeren geen midde len over blijven om voor hun producten langs geoorloofden weg een redelijken prijs te be dingen dat de boeren hierdoor in een dwangpositie worden ge bracht tusschen de wetsover treding en werken met verlies dat, hoewel het een erkend nationaal belang is, de land bouw zoo spoedig mogelijk tot goedkoopere productie )te doen komen, doch dat hier toe groote bedragen in de be drijven ge-investeerd moeten worden, hetgeen bij de huidige prijszetting onmogelijk wordt gemaakit, wijl daarnaast het noodzakelijke herstel achter-1 wege blijft, waardoor de be drijven in een slechtere posi-; tie zullen komen te verkee-; ren dat de Overheid de conse quenties zal hebben te aan-j vaarden van een prijzenpoli tiek, die de Boerenstand niet' kan accepteeren dat deze hiertegen den strijd] zal moeten aanvaarden en er] niet in zal berus)ten zijn onder-; gang tegemoet te gaan. Het Hoofdbestuur stelft dientengevolge vast, dat de Nederlandsche landbouwer zich door dezen Overheidsmaatregel ontslagen acht van de mede verantwoordelijkheid voor de nationale voedselvoorziening en als zoodanig zijn bedrijfsvoe- ling zuiver mag richten op het behoud van zijn bestaan, ook al is zulks niet in overeenstem ming mett het nationaal belang doch dat verwacht mag worden, dat de bonafide landbouwer bij zijn pogen zijn bestaan te waar borgen wegen zal bewandelen, die hij tegenover zichzelf en het Nederlandsche volk verantwoor den kan. Dit klemt te meer, waar eenige zorg voor den ouden dag van Overheidswege achterwege blijft, terwijl in het verleden reeds is bewezen, tot welke funeste gevolgen dit kan lei den. Aldus ongeveer de motie van het Hoofdbestuur der Holl. Mij. van Landbouw T.ft.T DDM -\KCATIELIJN BESTANDS DEMAHCATIE5-TJN iSPOOT WEGEN J0L_JÖJkm: MADOEPA 0) 1 I ;/- LFNOKONG -vF.RBOSONO, S- JU: r xcimbang\F i Op de Algemeene Vergadering van het. Hoofdbestuur van de Federatie voor Oorlogs getroffenen te Nijmegen in het Concert gebouw „De Vereeniging" op Zaterdag 15 Maart 1947, heeft de Voorzitter de Heer J. A. Koops een belangrijke rede uitgesproken welke wij hier verkort weergeven. Ongetwijfeld zullen vele passages hieruit den lezer uit het hart. gegrepen zijn. WIERINGEN. LEZING VAN DEN HEER DE WILDE Zaterdag 15 Maart j.1. was de eerste cursusvergadering van een serie lezingen die georganiseerd worden door de Ned. Vereen, tot Afsch. van Alcoholh. dranken in samenwerking met een aan tal andere organisaties hier ter plaatse. De geheele serie lezingen „Inzicht en Uitzicht" met als ondertitel „Tijdsproble men voer jongeren en oude ren" behandelt, een zevental verschillende bnderwerpen. Het onderwerp „Werk, ar_ beidsonlust, arbeidsvreugde" werd ingeleid door den Heer KI. de Wilde uit Alkmaar. Het was een duidelijk betoog, maar het zou nog meer tot zijn recht zijn gekomen als de spreker wat meer tijd had en er nog een langere nabe spreking was geweest. Nu moest, de spreker al om half tien weg om de laatste trein naar Alkmaar te kunnen ha len. Het aantal aanwezigen was niet zoo groot als verwacht werd maar ieder was toch van meening dat op den in geslagen weg moet worden j doorgegaan. Het. onderwerp van de j eerstvolgende lezing zal zijn „Huwelijk in de Branding" i door den Heer K. Kracht uit Wijdenes. De datum staat j nog niet definitief vast en i zal nog per advertentie be_ kend gemaakt worden. Spr. wees er o.a. op dat de onder de oorlogsgetroffe nen lieerschende onrust en ontevredenheid steeds ern stiger vormen dreigt aan te nemen. Spr. vervolgde De Oorlogsgetroffenen heb ben, na twee jaar wachten op een rechtvaardige, wette lijke regeling van de oorl'ogs- schadevergoeding, den moed' verloren. Na twee jaar van schier onmenschelijke na- oorlogsche beproeving van het zich te pletter loopen tegen een muur van ambte lijke en administratieve rompslomp, beginnen zij het vertrouwen te verliezen in Regeering en haar ambtelijk apparaat, het vertrouwen in den zin voor rechtvaardig heid van het Nederlandsche Volk. het vertrouwen wel haast. in zich zeiven en in de j door hen opgerichte orga- nisatie. 't Is noodig, ja dringend1 noodig, dat thans het Neder- j landsche volk duidelijk weet,, wat wij oorlogsgetroffenen willen. De drang, die van alle kan ten op ons wordt uitgeoe-1 fend. om feller voor onze eischen te ageeren orrr protest meetingen en j zelfs massa-demonstraties te organiseeren, neemt met den' dag toe. Nog onlangs werd j op een vergadering onder luiden bijval uitgeroepen „Wat hebben wij aan woor- 1 den Daden willen wij Als men ons geen recht wil laten wedervaren, dan moeten wij er maar voor gaan vechten Wii moeten vooral het hoofd koel houden. Deze strijd voor onze be ginselen, voor onze rechten, is er, inderdaad, een om het beginsel, niét om de macht. Er zijn twee realiteiten, waaraan wij ons, voorloopig althans, hebben vast te klampen Daar is, allereerst, ook bij begrootingsdebatten in de Tweede en Eerste Ka- mer tot uiting gekomen on- tevredenheid onder de volks- i vertegenwoordigers met de huidige zij het dan ook voorloopige regelingen van de Herstelproblemen. Daar is ten tweede, de pertinente toezegging van den Minister van Financiën, om met ons overleg te plegen, alvorens het Ontwerp van Wet in te dienen. Dit zijn twee belang rijke, niet te verwaarloozen feiten. 't Is misschien goed, ten overvloede, nog eens kort en krachtig ons beginsel en de daarop gegronde eischen te stellen. Na een eeuwenlang ge- voerden ideeën-strijd een strijd, die ai begon tijdens den Tachtigjarigen Oorlog is eindelijk, sedert 1918, over héél de beschaafde we reld algemeen aanvaard, dat de oorlogsgetroffenen een natuurlijk recht hebben op schadevergoeding van staats wege deze vergoeding geba seerd op ete vervangings waarde. En nu vraag ik U - - is het dan niet diep-treurig te moeten constateeren, dat i in het land van een Hugo de Groot, die toch de Vader was van de beroemde formulee-1 ring van dit oorlogsrecht, nog drie eeuwen na zijn dood daarover bitter moet gestre den worden En dit. terwijl verschillende landen dit rechtbeginsel reeds in de praktijk hebben toegepast. De materieele schade, die j de oorlog aan ons. oorl'ogs- getroffenen, heeft toege- j bracht, moet over alle bur gers gezamenlijk, volgens een ieders draagkracht, wor den omgeslagen. Hieruit volgt, dat de oor logsgetroffene recht heeft op volledige schadevergoe ding, zij het onder aftrek van dat gedeelte, dat hij, als Nederlandsch burger, in totale schade naar draag kracht moet bijdragen. Wij kunnen en mogen ons derhalve niet tevreden stel len met een Rijksbijdrage op basis van Mei 1940, een ba sis, die géén rekening houdt met het gestegen prijs niveau. Och, de Minister van Fi nanciën heeft deze uitspraak Dinsdagmorgen,. 25 Maart 1947, te 11 uur (Ned. tijd), is de overeenkomst van Ling- gadjatti in het paleis Rijswijk te Batavia door de Comm, Generaal namens Nederland en o.m. door Sharir namens de Republiek IncT-onesia on derteekend. Hiermede is het zelfbestuur van de Republiek officiéél erkend en is de basis gelegd voor een vreedzame regeling der vele problemen die in verband daarmede oprijzen Moge dit historische feit en de naar aanleiding van de onderteekening nog te verwachten belangrijke be slissingen zoowel Indië als Nederland tot zegen zijn. Naar verluidt zal een der eerste punten van bespreking zijn de economische opbouw van Indonesia. O.m. zou het in het voor nemen liggen alle Ned. cultu- reele ondernemingen ten spoedigste hun personeel te doen terugroepen, opdat alle cultures weer op gang komen. Men heeft van Indonesische zijde dus de onderteekening niet, zooals werd gevreesd, uitgesteld tot het incident bij Modjokerto (zie het kaar tje) was geregeld. Het ten ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 29 Maart E. Kw. Zaterdag 5 April' V. M. Zondag 13 April L. Kw. fë— HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 27 Maart 28 Maart 29 Maart 30 Maart. 11.32 11.53 0.15 0.39 1. 5 1.36 2.11 wel SIMPLISTISCH genoemd, maar zij is niettemin volko men juist Het is, integen deel, 's Ministers simplistische v/ijze van bestrijding, om de' principieele eischen van de oorlogsslachtoffers „simplis tisch" te noemen, waardoor hij die eischen, als 't ware, met één zwaai buiten ge vecht stelt Wij zullen ons echter door deze eigenaardige strijdmethode géénszins in de war laten brengen, daar kan de Minister op rekenen Want. nogmaals, wij weten het recht aan onze zijde De Minister van Financiën heeft bij verschillende gele genheden reeds practische bezwaren geopperd, o.a. in de Tweede en Eerste Kamer over de financieele moeilijk heden van de oorlogsschade- vergoeding. De Minister, betoogt o.a. dat de regeling, waarbij oor logsschade zal worden ver goed op basis van de aan koopprijzen van Mei 1940, „slechts weinig verschilt van de eisch, welke WIJ stellen integrale schadevergoeding op basis van vervangings waarde." Nieuwe sociale voor zieningen in verband met lange duur onwerkbaar weer. Bij schrijven d.d. 14 Maart j.L verzoekt de Minister van Soci ale Zaken aan de Gemeente besturen met ingang 10 Maart 1947 de maxima van de over- bruggijigsuiltkeering te ver- hoogen. Met ingang van dien datum zal de wekelijksche uitkeering exclusief kinderbijslag niet meer mogen bedragen dan a. voor Kostwinners, in een gemeente welke voorheen ten aanzien van de oude steunregeling, was gerang schikt in steunklasse I en II f 32.- in klasse 3, 4 en 5 f 30,50 en in de ove rige klassen f 29.- b. Voor kostgangers en al- leenwonenden, in een ge meente welke voorheen ten aanzien van de oude. steunregeling was gerang schikt in steunklasse 1 en 2 f 27.- in klasse 3, 4 en 5 f 26 - en in de overige klassen f 25.- Voor de thuisinwonende is tijdelijk voor ten hoogste 5 we- Ken, het percentage van het loon, in vei band met de ange periode van onwerkbaar weer eveneens verhoogd. Met ingang van 10 Maart 1947 kunnen werklooze thuis- inwunenden. die noch kost winner noch kostganger of al leenwonende zijn, in aanmer king komen voor een over- bruggingsuitkeering welke voor personen van 21 tm 65 jaar resp. van 19 en 20 jaar gelijk is aan 60 pCt, resp. 40 pCt. van het terzake geldende loon Na 15 April a.s. gelden voor laatstgenoemden weer de percentages van vóór 10 Maart 1947. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wle- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. i Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- I meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b. Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. tJitgave Stichting Ftevo-Bode. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. 1 Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. (Wordt vervolgd.) I Tel. HippolytushoefNo. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1