UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE-AD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DOMINICA PALMORUM. VEREENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING IN DE WIERINGERMEER. Zaterdag 29 Maart 1947 Tweede Jaargang No. 38. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wielingen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dal leeft, Bouwt aan zijn toMomtt Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. dnrk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Palmpaschen, Bl'oemen- en Hosanna-Zondag, is de Zon dag, die de Goede Week opent en Jesus' triomftocht in Jerusaiem herdenkt. Het tal rijke volk spreidde zijn man tels uit over de weg weer anderen sneden takken van de bomen en strooiden ze op den weg. En de scharen, die voorop gingen en volgden, riepen uit Hosanna den Zoon van Bavid Gezegend, die komt in de naam des Heren Hosanna in den hoge Mt. 21 - 8-9 v. Reeds op het einde van de 4e eeuw de eeuw, welke een einde aan de Christenvervolging zag komen n.1. 313 bij het edict van Milaan trok op Palmzondag een processie te Jerusaiem van den Olijfberg naar de Verrijzenis kerk. Circa het jaar 700 kwam dit gebruik over Gallie naar de Westersche landen. Aan vankelijk kende iedere stad slechts één processie geeste lijkheid en volk trok naar buiten de stad, meestal naar een kerk, waar men zich ver zamelde en waar de palm takken en olijftakken werden gezegend. Dan trok men te rug met palmtakken in de handen naar de stad tot vóór de gesloten poort der staai of hoofdkerk. Nadat men driemaal met de schacht van het processiekruis op de poort had geklopt, werd deze geopend en trok men de kerk met wuivende palmen jubelend zingend binnen, al dus dramatisch symbolisee- rend den glorievollen intocht van Christus in den Hemel. Zooals de jeugd immer fleur en kleur aan ieder festijn, optocht en processie bij brengt, zoo ook aan de palm- paaschviering. De oude Li turgische boeken zingen „pueri Hebracorum", „de Kinderen der Joden met Olijftakken in de handen gingen den Heer te gemoet zingende Hosanna in den Hoge. De kinderen der Joden spreidden hun kleederen op den weg, terwijl zij juichend riepen Hosanna den Zoon van David gezegend Hij, die komt in den naam des Hee- ren." Ook de folklore, de volks kunde spreekt van palm- paasch. In talrijke gewesten zien we de kinderen uittrek ken met versierde stokken, gewoonlijk met krakeling, gebak, vruchten en lekker nijen, bekroond met een palmtakje. Bij gebrek aan echte palm. zijn de takjes van de buksbomen hier in Holland daarvoor in de plaats gekomen. Palmzondag is de inzet van de goede week. Wij zullen den Heer niet alleen met palmtakken blijde toejui chen, maar Hem ook trouw blijven op zijn Kruisweg. Wij volgen Hem tot Golgo- tha, daar. waar onze verlos sing en eeuwige glorie is begonnen. J. LANGEDIJK, pastoor. OOSTENRIJK OP DE AGENDA VEZELTOUW VOOR GR4ANMAAIERS- ZELFBINDERS. Voor het aanvragen van vezeltouw voor graanmaai- ers-zelfbinders zijn bij de P. B. H.'s formulieren ver krijgbaar. De aanvraagfor mulieren moeten volledig ingevuld en onderteekend uiterlijk 1 Mei 1947 bij de P. B. H.'s worden ingediend. j In de jaarvergadering van j de Vereen, v. Bedrijf svoor- j lichting, waarvan wij de be- langrijkste punten reeds in ons vorig nummer meldden, I deelde de Voorzitter de Heer G. P. Kistemaker nog mede dat de berichten aangaande j de houdbaarheid der gewas- I sen niet zoo somber zijn als aanvankelijk werd gevreesd. Voorz. wenschte Ir. Dijke- ma geluk met zijn benoeming 1 tot Landb. Consulent. Spr. uitte zijn leedwezen over het vertrek van den Heer Dijke- ma doch wenschte den be noemde veel succes. Volgens het Dep. zal den Heer Dijkema leiding kunnen blijven geven, doch hiervan I zal practisch door overmacht van betrokkene niet veel kun nen komen en het bestuur voorziet daarin dan ook I moeilijkheden. Een nieuwe functionaris te benoemen vraagt niet geringe finanti- eele offers van de vereeni- ging. Het bestuur hoopt op korten termijn inzake het i benoemen van een landbouw deskundige met concrete i voorstellen te kunnen komen. Invoering' bedrijfs- studieg roepen i Het bestuur heeft zich be zig gehouden met het invoe- I ren van bedrijfsstudiegroe- pen om daardoor een regel matige kostprijsberekening te verkrijgen. In principe hadden zich van de 3 stands organisaties de C.B.T.B. en Holl. Mij. van Landb. er voor i verklaard doch de L.T.B. gaf' nog geen antwoord. Voorz. lichtte de groote noodzakelijkheid van een dergelijk instituut breedvoe rig toe. Het „voor" en „tegen", ook in verband met de niet geringe kosten eener derge lijke opzet werden breedvoe rig uitgewisseld. Sommige aanwezigen gaven 1 te kennen aan de publicatie- cijfers van het L. E. I. niet veel waarde te hechten. Besloten werd om een Commissie te benoemen wel ke dit probleem zal oplossen. Jaarverslag der Vereeniging wordt gelezen door den Heer J. Breed'. In dit verslag wordt ge noemd dat 1946 nog ver ver wijderd is van de normale i bedrijfsvoorlichting en door het weder in cultuurbrengen der bodem was het een bij - zonder tijdperk. Op 31 Dgc. 1945 waren slechts 130 ha in gezaaid, zoodat in het voor jaar '46 zeer veel werk moe|t verzet worden, waardoor dan ook vele loonploegers uit alle landsdeelen ingeschakeld werden. De kunstmestdistri- butie, vaststelling normen en berekening toewijzingen werd door den Dienst ver zorgd. alsook de distributie van het door den Dienst Landb. Herst. verstrekte gras en klaverzaad. Daardoor kwam de aanleg van proef velden vaak in het gedrang en werd dit zeer beperkt. De permanente bemestingü- p-roefvelden werden veilig gesteld, terwijl tevens nog een aantal rijenafstands- nroeven met vlas, aardappe len en suikerbieten werden aangelegd. In verband met het coloradokever gevaar werden naast de in den pol der beschikbare sproeiinstal- laties nog een 12-tal uit de Provincie gerecruteerd. Op verzoek der Domeinen wer den door den Dienst de weg bermen en de distributie van landbouwwerktuigen voor zoover noodig, eveneens door den Voorl. Dienst verzorgd. Het rupsenleger werd het meest effectief bestreden met Gerasol van dubbele sterkte, hoewel de natuur te hulp kwam en de rupsen stierven aan een bacterie-ziekte waar door dit probleem afdoende opgelost werd. Actief werk werd verricht I door de in het leven geroe- i pen commissie voor land- j bouwwerktuigen. Speciaal de aardappelrooimachine, 'foie- tenrooimachine en graan- combine hadden de volle aandacht, zoodat vele demon- 1 straties bijgewoond werden, terwijl door de commissie een g-roote ploegdemonstratie werd georganiseerd. De ver- eeniging bevorderde een grondonderzoek na de inun datie, verzamelde erwten- monsters in verband met het voorkomen van de erwt-en- bladrollcr, een enquêtte werd gehouden omtrent de verge- lingsziekte bij suikerbieten en medewerking werd ver leend bij het onderzoek naaf het voorkomen van bieten7- vlieg en schildpad-tor. Ver schillende excursie's werden rondgeleid waardoor de bui tenwereld de verwoesting van den polder kon gadeslaan. In de herfst 1946 werden een tweetal proefvelden aan gelegd, waarbij stroosoorteii werden ondergeploegd of op het land verbrand in verband met de int-rede van de graan- combine's. Uit een en ander hier gememoreerd blijkt het vele omslachtige werk door de vereeniging met haar staf verzet hetgeen toch van zee? groote beteekenis is voor de leden in het bijzonder en voor de landbouwende be volking over in het algemeen. Den secretaris werd. vrien delijk dank gebracht voor dit jaarverslag na het eerste rampjaar. Ir. Dijkema gaf hierop nog eenige mededeelingen over de landelijk genomen proe- ven met bieten op grootere rijenafstand, alsook aardap pelen. Ove-r de vergelings- ziekte kon spr. desgevraagd met breede rijenafstand, bij bieten, nog geen uitspraak geven. Inzake het probleem der stekbietenteelt of deze ook sterk de vergeling stimu- leeren zal dit jaar, naast de bieten-enquêtte ook een stek- bieten-enquqtt.e worden op genomen. Aangezien dit thans nog een probleem blijft vormen. De rekening-ver antwoording: is den leden thuisgezonden. In de perio diek ontstane- vacature's D. Troost en E. J. Granneman werden beide heeren herbe noemd terwijl in de vacature A. Langereis, die wegens ziek te bedankte, werd benoemd de heer P. H. Bakke-r. De heer j G. P. Kistemaker werd met groote meerderheid herbe noemd. Allen namen de be noeming of herbenoeming aan met dank voor het ge schonken vertrouwen. De heer BakkerHarkema spreekt daarna over De Graancombine. mechanisatiq, aldus ving de heer Bakker zijn be toog aan, is voor den land- Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 29 Maart E. Kw. Zaterdag 5 April' V. M. Zondag 13 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. FINANCIERING NIEUWBOUW. In een besluit omtrent de financiering van den wo ningbouw heeft de Minister van Openbare Werken en Wederopbouw een aantal regelingen getroffen, waar door het ook voor particu liere bouwers en instellingen mogelijk is geworden bij de huidige exploitatiewaarde en de sterk gestegen bouwkosten zonden financieele tekorten woningen te bouwen. Be voornaamste bepalingen van het besluit komen hier op neer, dat het Rijk de rente over het bedrag,dat ligt tusschen de rendabele bouwkosten en werkelijke bouwkosten, jaarlijks zal ver goeden. Deze bijdrage zal worden uitgekeerd gedurende een tijdvak van tien jaar, waar bij uiteraard telkens als de exploitatiewaarde van de wo ning wijziging ondergaat als gevolg van een veranderden bouw het probleem en niet het minst na het. beëindigen van een oorlog. De bewering als zou ons land daar dooi' sterk achter zijn geraakt meent spr. te moeten ont kennen omdat de Neder], boer altijd deligent is geweest. De maaidorschmachine, wel ke betrekkelijk nieuw is, heeft de bakermat in de Wie- ringermeer doordat deze immers in 1934 door de Cul';. Mij werd beproefd. Later werd de N. O. P. met 5 exem plaren bewerkt. Spr. ver deelt de problemen over de combine in een technisch pract.ische en een economi sche kant. Het zou ons te ver voeren de spreker te blijven volgen doch wij mee- nen te mogen concluderen dat de heer Bakker-Harkema tot dezen conclusie komt Door het strooverlies zijn er risico's aan verbonden, ter wijl' men, gaat men tot aan koop over, moet rekenen op een capaciteit- van ca. 80 H.A. per combine, zoodat men het j meest; economisch verant-1 woord is gezamenlijk aan të j koopen. Het droogproces speelt ook een groote rol ter- wijl men de afschrijving op j 8 jaren zal moeten stellen. Spr. noemt voorts een 5- j tal gangbare type's doch de capaciteit hangt niet af van de snij breedte, doch van de j dorschtrommel, waarbij type's j zijn met een capaciteit van 6080 Are per uur. Onder- j scheidene vragen werden over deze, nog voor velen onbekende maaidorschma-1 chine gedaan, welke all'e door j den kundigen spr. uitvoerig beantwoord werden. Voorz. dank de spreker j voor diens kundig betoog en sloot daarop de vergadering, 1 huurprijs de bijdragen in overeenstemming zal worden gebracht met de gewijzigde omstandigheden. Na afloop van dit tijdvak zal de Minister bepalen, of dan een uitkeering ineens zal plaats vinden ter grootte van het alsnog bestaande verschil tusschen de exploi tatiewaarde en de bouwkos ten, of wel, dat een j aarlij k- sche vergoeding van de rente nog ten hoogste 5 jaar zal voortduren. Na dit tijdvak zal de uitkeering ineens dan automatisch plaats vinden. Van de door den Minister- vastgestelde huur mogen al% exploitatielasten behalve de gebruikelijke kosten vanbe lasting, waterverbruik, assu rantiën, huurderving en in casso ook worden gerekend 12% van de huur voor on derhoud en 7% van de huur voor risico. De netto-huur opbrengst wordt dan geacht te zijn de annuïteit over 50 jaren van de rendabele bouwkosten tegen een door den Minister vastgestelden rentevoet. Deze rentevoet zal zooveel mogelijk gelijk zijn aan de gemiddeld gel dende hypotheekrente. De rente over het verschil tus schen de op deze wijze vast gestelde exploitatiewaarde en de werkelijke bouwkosten zal dus door het Rijk wor den vergoed. Na 10, dan wel ten hoogste 16 jaar zal een uitkeering van het op dat tijdstip alsnog bestaande verschil plaats vinden. Het Besluit, dat getiteld is „Financieringsregeling wo ningbouw 1947". en dat in werking zal treden op den dag zijner afkondiging in de Staatscourant, vermeldt voorts, naast 'allerlei andere bepalingen, de regelingen die getroffen zijn voor het ver- 1'eenen van voorschotten ten behoeve van het verstrekken van geldleeningen onder ver band van tweede hypotheek en voor de wijze van aanvra gen der bijdragen en voor schotten. Het toekennen van de bij dragen en het verleenen van de voorschotten zullen ge schieden bij beschikking van den Minister. In den regel, zoo staat vermeld, zullen de bijdragen en voorschotten slechts worden verstrekt voor woningen, die niet groo- ter zijn dan 500 m3. Ook voor woningen met bedrijfsruim ten kan dit besluit worden toegepast, maar dan zal de bedrijfsruimte eveneens niet meer dan 500 m3 mogen zijn- Aanvragen op grond van deze regeling moeten wordeïl ingediend bij de gemeenten, waar men wil gaan bouwen. De gemeentebesturen zullen enkele weken na de bekend making van dit besluit over de noodige formulieren kun nen beschikken. 2.55 3.46 4.38 5.26 6. 6 6.40 CHR. B EN TUINDERSBOND Afd. Wieringermeer in vergadering bijeen. Door scherp protest zal Holl. Brabant inzicht wor den gegeven, inzake de on tevredenheid der gestelde richtprijzen. In de Maandag middag gehouden, door ver schillende omstandigheden' reeds uitgestelde vergadering, in Hotel Smit, uitgaande van bovengenoemde organisatie moest in record tijd de agen da afgemaakt worden, aan gezien een tweede vergade ring aanstonds in dezelfde zaal moest worden gehouden. De Voorz. de Heer K. v. d. Veen opende op de gebrui kelijke wijze. De heer H. de Graaf werd benoemd in de Commissie Hagel - verzekering. In de bestuursfunctie Noodslachtplaats werden bij enkele candidaatstelling be noemd de h.h. C. Montsma en J. H. Woudstra. Bespreking C A. O. Aangedrongen werd op spoedige bekendmaking van het definitieve contract, waarop Voorz. de hoop en verwachting uitsprak, dat het looncontract per 1 Mei gereed zal zijn. Uit de vergadering gaan verschillende stemmen op, om niet eerder te rusten al vorens docr de C .B. T. B. een scherp protest is verzon den aan Holl. Brabant, als stimulans voor haar pogin gen tot het bereiken van j redelijk e richtp rijzen. Conform besloten. j Tevens werd er op aange drongen om de eventueel I vast te stellen loonen te j handhaven en geen buiten- j gewone loonen uit te betalen. Deze opmerking noopte anderen tot de bemerking dat er in onze wetgeving een i hiaat voorkomt hetwelk daarin bestaat dat een werk- i gever wel' strafbaar is als hij te hooge loonen uitkeert, i terwijl de werknemer bij ont vangst van „zwarte loonen" niet strafbaar is. Men meent. I dat ingeval ook deze groep strafbaar was, de zwarte loo nen zeer spoedig uit de wereld zouden zijn. De gereserveerde tijd was1 inmiddels gepasseerd, zoodat eenige agenda-punten onbe handeld bleven. Besloter® werd op zeer korten termijn en dan 's avonds te vergade ren om de niet behandelde punten af te handelen en anderen nog eens nader te bezien. De Heer D. Troost sluit daarop met dankgebed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1