UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIÉLAD VOOR WÏERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. RAAD WIERINGEN. EEN NIEUWE TELEFOONGIDS. Woensdag 2 April 1947 Tweede Jaargang No^ 39. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat let.l, Bouwt aan zijn toekomst I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. Rassenlijst 1947. Wij ontvingen de 22e be schrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Dit voor iedere landbouwer onmisbare boekje is in op zet weinig verschillend met de vorige uitgaven. Toch heeft de inhoud diverse wij zigingen ondergaan. Verschillende rassen wer den afgevoerd, maar ook zijn er weer nieuwe rassen aan toegevoegd. Wintertarwe is in 2 groe pen geplitst, n.1. in de weinig tot matig wintervaste en de vrij goed, tot goed winter vaste rassen. Ook vóór den tuinbouw is dit boekje practisch gewor den daar ook een aantal tot deze tak van landbouwbehoo- rende rassen zijn opgenomen. Het hoofdstuk grassen is vervangen door een hoofd stuk blijvend grasland, kunstweiden, ^port- en vlieg velden en gazons. Tenslotte is een afzonder lijke bijlage van uitsluitend voor uitvoer bestemde rassen aan de lijst toegevoegd. De uitgever is wederom LyterNijpels te Maastricht- De samenstellers zijn er in geslaagd deze lijst uit te wer ken tot een onmisbare hand leiding bij de keuze der di verse rassen door onze land bouwers. Niei te velde gekeurde gewassen Behalve zomertarwe en lijn zaad, mag thans ook niet te velde gekeurde ongeplombeer- de zomergerst, koolzaad en kanariezaad door de zaadhan delaren worden aangekocht. Het aankoopen van niet te velde gekeurde ongeplom- beerde haver nag niet plaats vinden. Toewijzing motorbrandstof Voor de maanden April, Mei en Juni wordt de toewij zing motorbrandstof voor trac toren niet automatisch ver strekt, Zij, "3"ie voor de maand April brandstof noodig heb ben, dienen dit op de beken de formulieren bij den P.B.H. aan te vragen. TOESLAG CONSUMPTIE AARDAPPELEN Voor alle consumptie-aard appelen, welke in de hieron der genoemde tijdvakken in de consumptié-cent'ra worden aangevoerd, zijn de daarach ter vermelde toeslagen per 100 Kg. vastgesteld Voor kleiaardappelen 24 l.m. 30 Maart f 0.80 31 Mrt, tm 6 April f 0.90 7 tm 13 April f 1.- 14 tm 20 April f 1,20 28 April tm 4 Mei f 1.30 Voor zandaardappelen zijn deze bedragen voor boven genoemde tijdvakken respec- f 1.30; f 1.40 f 1.50 f 1.60: f 1.70 en f 1-80 De extra toeslag voor han-J del en-of telers is geheel afge schaft, zoodat de aardappelen1 door de telers tegen de vast-, gestelde richtprijs plus bewaar! vergoeding aan den handel moeten worden afgeleverd. Aardappelen, welke verla den zijn vóór Maandag 24 Maart a.s., komen in aanmer king voor den toeslag zooals deze is vastgesteld voor alle „verladen" aardappelen in dej week van 7 tm 23 Maart. I DE RAAD VERWERPT VOORSTEL B EN W. INZAKE OPRICHTING MUZ1EKTUIN VOORSTEL DEN OEVER AANGENOMEN. OOSTERLAND KRIJGT SCHOOLTUINTJES. In de Maandagmorgen j.1. belegde spoedvergadering van den Gemeente-raad waarin de Heeren S. C. Tijsen, P. C. L. Poortman en D. Engel af wezig waren (laatstgenoem de verscheen veel later ter vergadering), werden na de beëediging van het nieuw benoemden raadslid den Heer T. v. d. Laan en den nieuw benoemden gemeente ontvanger den Heer K. Maas kant de verzoeken van de Comité's oprichting Muziek- tuin te Den Oever en Hippo lytushoef in behandeling j genomen. B. en W. hadden in een uitvoe-rig prae-advies hun standpunt uiteengezet en concludeerden dat dergelijke plannen zich moeten rich ten naar het uitbreidingsplan alzoo oprichting op die plaat sen welke in het uitbreidings plan speciaal daarvoor zijn aangewezen. Als zoodanig kon het voor stel van het Comité Den. Oe ver in de oogen van B. en W. genade vinden. Dit comité vraagt, een terrein aan de Zwinstraat tegenover de Chr. School in huur, met recht op koop, te mogen ontvangen, groot 3/4 H.A. Op het uit breidingsplan was deze grond bestemd voor schoolspeel- veld en kinderspeeltuin. Voor sportterrein zal' het te klein zijn omdat uitbreiding naar het Zuiden niet mogelijk zal zijn. Deze grond is bestemd voor de aanleg van een riool zuiveringsinstallatie. Het co mité zal hiermede rekening dienen te houden. Het Comité Hippolytushoef doet aanvrage een groot deel van de raadhuistuin te zijner beschikking te stellen. j „Wij vragen ons echter af aldus B. en W. of het Comité wei' de consequenties van dit verzoek behoorlijk heeft overwogen als de Gemeente j hieron gunstig zou beslissen. Het Comité spreekt in zijn verzoek met geen enkel j woord over de vergoeding, die het voor het gebruik van de grond zou willen aanbie- den. En wat zouden de con sequenties zijn, indien andere vereenigingen, bestaande of toekomstige, zich ook mei dergelijke althans soortgel;1. - ke verzoeken tot de Gemeen te zouden richten. Wij zijn er geen voorstan ders van, dat de Gemeente haar grond zonder meer en zonder tegenprestatie aan anderen in gebruik geeft. Een niet minder gewichtig bezwaar tegen het verzoek is bij ons gelegen in de plaats waar men de muziekt.uin wil oprichten. Hierboven legden •wij er reeds de nadruk op, dat dergelijke plannen moe ten passen in het uitbrei dingsplan en dat is met het Comité-plan niet het geval. Het uitbreidingsplan voor Hippolytushoef heeft, als bestemd tot sport- en ten toonstellingsterrein, aange wezen de grond van de Erven O. J. Bosker, gelegen tus- schen Elft en Parklaan en 'er is geen reden zich niet hieraan te houden, te meer omdat de ligging daarvan uitmuntend is. Nu schijnt het wel, dat de eigenaren voor het oogenblik van geen verkoop willen we ten, maar op grond van het uitbreidingsplan kan, zoodra dit in hoogste instantie is goedgekeurd, zoo noodig toi onteigening worden overge gaan. Indien dus de familie Bosker weigerachtig blijft dv? grond thans te verkoopen, dan zal die eindbeslissing op het uitbreidingsplan eerst afgewacht moeten worden alvorens verdere stappen te doen. Het vorenstaande wi± zeker niet de indruk vestigen, dat wij niet tot medewerking aan de plannen van het Comité bereid zouden zijn. Integen deel, de Gemeente zal zon der 'twijfel die plannen die nen te steunen, doch alleen binnen het raam van het uitbreidingsplan. Zoo zal Uw Raad, behoudens hoogere goedkeuring, de. toezegging kunnen doen, dat hij bereid is de grond van bedoelt sport en tentoonstellingsterrein aan te koopen of eventueel te onteigenen en dit ter-rem op nader te bepalen voor waarden, op gelijke voet als dit hierboven voor het terrein te Den Oever is uiteengezet, in gebruik te geven. Wij stellen U voor het Co mité in deze zin in te lich ten." Naar aanleiding van dn. voorstel ontspon zich een levendige langdurige discus sie. De Heer van der Laan opende de rij van sprekers en hield iji zijn maiden speech namens de Commu nistische fractie een pleidooi deze zaak niet verder uit te stellen en de grond achter het raadhuis toch aan Har monie. welke vereeniging in het cultureele leven zulk een belangrijke plaats inneemt, toe te wijzen. Over tegenprestaties aldus de Heer v. d. Laan is te pra ten, desnoods vraagt de ge meente een kleine vergoeding en zij kan de medezeggingi- schap behouden om ook an dere vereenigingen van dienst te zijn. De Heer Bosker vindt de motieven tot afwijzing ver gezocht. B. en W. berijden het stokpaardje der noodlijdend heid en waken angstvallig te gen uitgaven. Thans is het terrein verhuurd als moes tuin of het nu moes- of muziektuin is doet weinig terzake. Dat is aldus spr. toch niet in strijd met het uitbreidingsplan. De vast stelling daarvan hangt, al zoolang en vóór dat de grond van de erven Bosker eens onteigend is kan het nog jaren duren. B. en W. doen het voorkomen of Harmonie niet betalen wil. Men weet toch dat. er geld is. Harmo nie zal het terrein geheel inrichten. De cellen afbreken en weer opbouwen. De be plantingen aanbrengen enz. Er zit inplaats van nadeel voordeel voor de gemeente Naar wij vernemen zal binnenkort een nieuwe telefoongids voor de Wieringermeer en omgeving- verschijnen. Hierin zuilen worden vermeld alle aan geslotenen op de navolgende kanterren Wieiinger- werf, Middenmeer, Slootdorp, Nieuw Almersdorp, Wagendorp, Oude Zeug, Medemblik, de Haukes, Hippo lytushoef, Den Oever, Oosterland, Opperdoes en Twisk. De gids is momenteel ter perse, vermeldt de toe stand per half Januari 1947 en zal den abonné's gratis worden uitgereikt. Speciaal voor de Wieringermeer, waar zooveel nieu we aansluitingen tot stand zijn gebracht, een ver heugend bericht. in die van de entrée's van concerten e.d. belasting kan heffen, 't- Zal dan meer op brengen dan nu. Spr. begrijpt niet. dat B. en W. zoo voor den dag durven komen en is het met den Heer v.d. Laan eens dat er nu, onmiddellijk, geholpen moet worden. Weth. Bontkes Graag zou den we Harmonie binnen afzienbaren tijd willen hel pen. Er is geen onwil in het spel, maar we moeten ons houden aan de voorschriften van het uitbreidingsplan. De Voorzitter zegt dat het terrein aan de Parklaan groo- ter is dan dat achter het Raad huis. Het ligt ook veel mooier. Hier zal nog weer grond moe ten worden gevraagd aan Mevr. Wed. Bruul voor een toegangsweg. De Heer Bosker zegt dat het terrein aan de Parklaan is bestemd voor sport- en tentoonstellingsterrein. Dat past toch niet bij een muziek tuin. Wethouder Lont vindt het terrein achter het Raad huis te klein, zoowel voor muziektuin als voor andere doeleinden, concoursen, mee tings e.d. ;Spr. adviseert wat geduld te hebben en ie wach ten op een goed terrein. De Heer Lukkien consta teert dat dat de vergadering er voor is Harmonie zoo vlug mogelijk te helpen. Harmonie aanvaardt de financieele con sequenties en het terrein kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Harmonie moet nu geholpen worden. Zoo noodig kan de muziek tuin later worden overge plaatst naar het officieel aan gewezen terrein. Op deze wijze wordt althans tijdelijk in een cultureele behoefte voorzien. De Voorzitter zegt dat het even lang duurt. Het éénei moet wachten op vaststelling uitbreidingsplan. Voor het 1 raadhuisterrein is wijziging van' dat plan noodig. Dit laatste kan nog wel eens langer du ren. De Heer Bosker: Sportter rein en muziektuin hebben niets met elkaar te maken. In Haarlem zal men geen be zwaar hebben. De gemeente kan toch haar voorwaarden stellen. Men kan een muziek- nis niet op egn plein zetten, dan wordt ze afgebroken door de jeugd. Er moet wat gebeuren. De Heer van der Laan on derschrijft de woorden van den Heer Bosker terwijl Wet houder Lont nogmaals als zijn meening te kennen geeft dat het beter is een terrein te hebben dat groot genoeg is voor alle doeleinden. Men moet aldus spr, niet gaan kruimelen met stukjes grond. Het perceel waarop het Raad huis nu staat verliest ook zijn waarde. In ieder geval moet de gemeente het be schikkingsrecht behouden. De Voorzitter We dwalen af. Alle finesses over beplan ting e.d. doen niets ter zake. 't Gaat er gewoon ofci aan welk van de twee terreinen men de voorkeur geeft, Spr. brengf het voorstel van B, en W. in stemming. Het plan Den Oever wordt met algemeene stemenem aan vaard. Het voorstel van B. en W. om de raadhuistuin niet te nemen, wordt verworpen met 7 tegen 3 stemmen [vóór de Heeren Bontkes, Jt Lont Cz. en de Visser] De Voorzitter concludeert dat het dus de bedoeling van den raad is een wijziging van het uitbreidingsplan te verkrij gen om de raadhuistuin tot muziektuin te bestemmen. De Heer Bosker Is dat noodig 't Heeft toch niets met het uitbreidingsplan te ma ken D'e Voorzitter 't Moet ge vraagd worden. De Heer Bodde stelt voor, om dit dan ten spoedigste te doen en als wijziging niet noo dig is, het raadhuisterrein te nemen. Indien wijziging wel noodig is, zal de raad zijn standpunt nader bepalen over de vraag aan welk van de beide ter reinen de voorkeur moet worden gegeven. Aldus wordt besloten, Een crediet aan de O.E-S. te Oosterland van f 50.- voor 1 jaar op proef, voor de in richting van schooltuintjes, om daardoor bij de kinderen c|e liefde tot de natuur aan ie wakkeren, wordt toegestaan. Vervolgens werd de begroo ting 1947 in behandeling ge nomen. Ook de woningkwestie kwam naar aanleiding van een schrif telijke interpellatie van den Heer M. Kooij Sz. weer op het tapijt. Na 3 uur praten ging de raad uiteen. In ons volgend nummer vol gen hierover nadere bijzon derheden. SPELING DER NATUUR Bij den veehouder J. van Beem te Spaarnwouderdijk bij Amsterdam, bracht een wit schaap 4 lammeren ter wereld. Dit is op zich zelf reeds een unicum, doch alle lammeren zijn roet-zwart. De geheele schapenfamilie verkeert in blakende wel stand. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 5 April V. M. Zondag 13 April L. Kw. IIOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 3 April 7.10 7.34 4 April 7.54 8.14 5 April 8.33 8.50 6 April 9. 6 9.23 -v- In verband met de a.s. feestdagen zal ons blad op Woensdag 9 April a.s. niet ver verschijnen. Adverteerders en corres pondenten gelieven hiermede rekening te houden. Stierenkeuring. Maandagmiddag werd onder groote belangstelling de jaar- lijksche voorjaars stierenkeu- ring gehouden vanwege het N,R.iS_ en de Proviniale Com missie. Aangeboden werden drie 3- jarige slieren, waarvan 01- damster Aleco, eig, H. Grin en Gebr. Montsma werd goed gekeurd voor Centr, Keuring te Alkmaar. Van de 12 2-jarige stieren werden goedgekeurd voor N.R.S. Adema 30, eig. Nan Bakker Sz. Janus, eig. G, Doppenberg; Roland Nico, eig. P. C. Lont Rintje's Eduard, eig. Bakker en Mulder, allen te Wieringen Bart 2, eig. E.. Romar en Tjitske's Adema, eig. A. C. Langereis, beiden te Anna Pau lowna. Voor N.H. werden in deze groep goedgekeurd Rooskt's Julius, eig. Staatslandb. bedrijf W ieringerwerf, Waiboer's Matador, eig Jn. Veerdig en Jeltje's Adema, eig J. Bakker te H.-Hoef. 3 werden gekeurd met P, Van de éénjarigen werden goedgkeurd voor N.R.S. Hildebrand, eig, Staatslandb. bedrijf Wieringerwerf. Walter, eig. Wed. D. N. Mulder Willem, eig. Wed. Dl N, Mulder, W'ieringen Cissy's Bart, eig. K. S, de Vries, Slootdorp ;Adema 5 van Haüskeshoef en Adema 4 van Haukershoef. eig. Gebr. Monts ma, Slootdorp en Frans Talsma eig. J. Schrale te Slootdorp. Voor N.H, werden goedge keurd Maaike's Adema, eig. K. Wai- boer, Anna Paulowna en Trijn- tje's Adema, eig. D. Veerdig; Dirk, eig. J. Koorn Nico, eig, C Ruijter Uiltje"s Frans, eig. Jb. Wagemaker Maurits en Marlijs, eig/ Firma M. Bak ker Bernard en Plerman, eig. Wed. D. N. Mulder, allen te Wieringen Hart's Adema, eig. H. Grin Adema 7 van Haukes hoef, eig, Gebr. Montsma Ade ma van Haukeshoef, eig. Gebr, Montsma (nog te jong voor goedkeuring N.R.S.) en Pietje's Adema, eig. J, H. Veeman, alleen te Wieringermeer. Eén werd goedgekeurd voor P. Afgekeurd geen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1