UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. TWEE JAREN LATER. VOORJAAR! Woensdag 16 April 1947. Tweede Jaargang No. 42. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro_no. 149972. Bouwt aan zijr toekomst I Een volk dat i&ft, Dit. blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. 17 April 1945. Maar groot toch is Uw volk, Holland, verwant aan Uw heerlijk verrieden, bleef groeien en tusschen die wisselende eeuwigheden, „zich bereidt om opnieuw tie gaan bloeien". Adama van Scheltema. Bij de herinnering aan dien dag, toen de golven bezit namen van onzen pol der, gestuwd door den ver nielzucht der Edelgermanen, zijn we geneigd tot een som bere stemming, tot het treu ren om het geleden verlies. Het „men went tenslotte aan alles" is een bekende gemeenplaats, die in zoo verre regel is, dat er ook uitzonde-ringen op zijn. M'en kan namelijk be zwaarlijk wennen aan een boerderij zonder gebouwen, aan een zaak zonder winkel aan* een adres zonder wo ning, of een beurs zonder geld. Niet te lang zullen we echter stilstaan, bij het ne gatieve. Deze eenzijdigheid zou ons het goede voorbij doen zien. Laten we ons daarom even bepalen tot het positieve, hetgeen in twee jaren werd bereikt. Niet in een droogs opsomming van cijfers, doch in een globaal' beeld, een panorama van twee jaren gestadig groeiende winst op I het toen verloren terrein. In een onderhoud met een rayonhoofd van een streek- bureau van het Bureau We- j deropbouw Boerderijen deel- i de deze ons onlangs mede dat van de 500 aldaar be- I schadigde boerderijen, waar van 300 totaal vernield tot dusverre nog geen enkele Was hersteld. Wel waren er eenige plannen gereed en goedgekeurd, waarvan de eerste aanbesteding dezer1 dagen zou plaats vinden. Aan de noodwoningen was meer gedaan, doch voor het meerendeel was de toestand schrijnender dan in de Wie- ringermeer. Wanneer men uit goede bron een dergelijk resultaat verneemt, dan voelen wij ons werkelijk wat opgelucht en bevoorrecht. De wederopbouw toch, be gon hier door de droogma- king een klein jaar later j dan elders en het resultaat? Er zijn maar weinig wegen i in den poldfer, waaraan niet wordt gebouwd of niet reeds j gebouwd is. Op verschillen- de plaatsen -rijzen de frissche roode daken weer boven hetj grauw van den bodem. Na êen maandenlange winterperiode was de weder- opbouw-machine binnen en kele dagen weer op volle toeren gebracht. Ook in de dorpen heerscht een gezellige bouwbedrijvig- heid. Een donkere bladzijde vormt nog de getroffen mid denstand en ondanks deze zijn er alweer, die zich vol komen herstelden. Sommigen hebben zelfs van den noodi een deugd gemaakt, door met veel hoop en durf dej uitbreidingsplannen te ver - wezenlijken, die voor den i oorlog wenschelijk bleken. Met name de billijke scha- deregeling dient spoedig in j orde te komen voor onze j zakenlieden In het bewo- i ningsprobleem komt wat I meer perspectief. In Wierin- I gerwe-rf zijn eenige woning- blokken reeds zoover gevor- derd, dat zij nog dezen zo mer zullen kunnen worden betrokken. In de beide an- j dere dorpen werd een gron- dig begin gemaakt met den bouw der arbeiderswoningen. De laatste 68 noodvoor- j zieningen voor pachters wer den kortgeleden aanbesteed. I Plaatselijke, provinciale- en Rijkswaterstaat maakten belangrijke vorderingen in hun werkzaamheden, even- als P.T.T. en haar techni- j sche diensten. P.W.N. en P.E.N. en het Staatsbosch- I beheer, en den Landbouw- technische afdeeling. Zoo gezien kunnen wij in de Wieringermeer glans-rijk I den toets der vergelijking j met andere getroffen gebie- I den doorstaan, al zijn we nog lang niet tevreden. Een blik vooruit vormt helaas nog geen reden tot al te groot optimisme. De i berichten van de materialen- I markt zijn allesbehalve roos- I kleurig terwijl ook het aan- tal bouwvakarbeiders be- I zwaarlijk höoger is op te I voeren, we zullen tevreden moeten zijn als dit niet af- j neemt, door de groote vraag j in andere stukken des lands. Met hetgeen bereikt is zijn we echter zeer zeker „een slag voor." „Men went niet aan „alles", maar aan veel, zelfs aan het wonen in woonscheepjes en noodbouwsels, al' dreigt in de eerste wel eens watersnood en al moeten noodwoningen van eigen fabrikaat wel eens gestut worden. Ook aan het silhouet van onze vernielde boerderijen begon men reeds te wennen. Wanneer men zoo nu en dan eens een gespaarden kerkto ren beklimt, dan zien we, dat het beeld van den pol der zich echter langzaam maar zeker in goeden zin wijzigt. Dan zien we dat we vooruit, gaan, dan zijn we ervan overtuigd dat we op 17 April 1947 een batig sal'do hebben op den weg van de voorbereiding om „opnieuw te gaan bloeien." Een schone morgen in April 't Was zes uur nauw'lijks en heel stil, Geen mensen er nog gingen, De zon reeds in het Oosten blonk Toen plots'ling hel en luid weerklonk. Men laat de dijken springen! O Polder, rijk en nog zo jong Waar men het water eens verdrong, O, land, door ons verkoren, Werd in dit veilig, vruchtbaar oord, Misschien het kiemend zaad gesmoord Ging al voor ons verloven Ja, toch Door 'svijands wrede hand, Ons huis verwoest, ons goed, ons land Hoe zouden we 't herwinnen? De toekomst leek zo grauw, zo zwart, De hoop vlood uit zo menig hart Wat moesten wij beginnen Maar nu na twee jaar ziet het aan, Zie er de opbouw snel reeds gaan, Ondanks veel tegenslagen, Zie eens het land en 't groeiend graan, Op welverzorgde akkers staan Wij zullen nooit versagen Slootdorp. M. O. H. Emigratie naar Canada Het rapen van eieren en Australië. van waterwild Ongehuwde boerenzoons zullen nog dit voorjaar naar Canada en Australië kunnen emigreeren met de mogelijk heid om na verloop van tijd een eigen bedrijf te verkrij gen. Voorloopig zullen zij bij landbouwers in loondienst kunnen worden geplaatst. Zij zullen in de maanden MeiJuli kunnen vertrekken om vóór de oogstwerkzaam- heden aanwezig te zijn. Het aantal ongehuwde boerenzoons, dat op deze basis kan vertrekken, is on beperkt. De Gewestelijke Arbeids- j bureaux en de bijkantoren van deze bureaux zijn inge- schakeld voor het regelen van de emigratie dergenen, i die van de bovengenoemde mogelijkheid gebruik will'en i maken. toegestaan. Tot 'en met 19 April is het toegestaan eieren van kemp hanen, wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs, meer koeten en wate-rhoentjes te rapen en buiten openbare wegen en paden t.e vervoe ren. De verkoop van deze eieren mag plaats hebben tot. en met 21 April, waarbij gedurende de laatste twee dagen het vervoer alleen is geoorloofd binnen dei be bouwde kom der gemeenten en langs openbare wegen en paden. Het rapen, ve-rvoeren en verkoopen van eieren van zwanen, ganzen, alle soorten (wilde) eenden, duikers, wa tersnippen en goudpleivieren is verboden. itipiilp LANDBOUWNIEUWS. NIET TE VELDE GEKEURDE ZAAIMAIS. Heffing zaaimais en fijne zaaizaden. Het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed heeft besloten de handel in niet te veldek-gekeurde zaaimais 1 toe te staan. Ook niet te velde ongéplombeerde mais j mag worden aangekocht. De heffing voc-r ongeschoond zaad-bedraagt f 1.75 en voor geschoond zaad f 2.55. De. heffingen op niet t-e velde' j gekeurde fijne zaaizaden zijn als volgt vastgesteld Onge- Ge schoond schoond Blauwm.z. f 2.80 f 3.25 i Karwijzaad f 2.80 f 3.30 I Kanariez? f 1.25 f 1.50 GEEN HAVER VOOR GROENVOEDER en INZAAI In ve-rband met de ongun- j stige haverpositie kan geen zaaihaver worden verstrekt1 voor groenvoederdoeleinden 1 of voor inzaai in grasland. j DEN OEVER. Gangstermethoden op de Afsluitdijk. In het kader van de 011- J i derhoudswerkzaamheden aan j de afsluitdijk, was de M.U.Z. begonnen met het uitstrooi- en van kunstmest op weg berm en spoorbaan. Donder- dagmiddag probeerde de chauffeur van een in de richting Friesland rijdende bestelwagen van de Fa. Al- bert Heijn, twee balen kunst mest, die gelaten op hun' bestemming stonden ie wachten, op ongeoorloofde wijze aan deze bestemming te onttrekken. Ondanks de waarschuwingen van ter plaatse zijnde werklieden van de M.U.Z.laadde het brutale heerschap de beide balen in zijn wagen en ver trok. Een toevallig passee- rende vrachtwagen van de M.U.Z. werd door de arbei ders gewaarschuwd en deze zette de achtervolging in. Het mocht den chauffeur van deze wagen gelukken de dief te achterhalen en vóór deze de politiepost Korn- werderzand te bereiken. Daarna was het een klein kunstje de man met het slechte begrip over „mijn en dijn" aan te houden en het gestolene aan de rechtma tige eigenaar terug te geven. Tegen den chauffeur van de bestelwagen, die beweerde de zakken te hebben gevon den, werd procesverbaal op gemaakt. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Maandag 21 April N. M. Zondag 27 April E. Kw. Maandag 5 Mei V. M. Woensdag 14 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 17 April 6. 4 6.32 18 April 6.56 7.17 19 April 7.35 7.51 20 April 8.41 8.57 Kan de Tong niet tegen de kou De vischaanvoeren uit de Noordzee kenmerkten zich door afwezigheid van de fijnere vischsoorten. Voor namelijk tong wordt, in het geheel niet meer aangevoerd, tarbot in zeer bescheiden mate. Het is niet met zekerheid te zeggen wat de oorzaak hiervan is, maar vermoede lijk schuilt zij in de langdu rige, uitzonderlijk lage tem peraturen van het zeewater1 in de afgeloopen maanden. Ook na den strengen win ter van 1929 werd practisch geen tong gevangen. De ge vangen exemplaren waren slap en waterig en op het eerste gezicht kon men reeds waarnemen, dat zij niet gezond waren. Na een jaar werden de tongvangsten iets beter en na twee jaar normaal. Tong en tarbot zoeken in de wintermaanden kleiri- chels onder onze kusten op om daar voedsel' te zoeken. Deze richels treft men aan tot 10 mijl uit den wal tot 1215 vadem diepte voor de Hollandsche kust en tot 2530 mijl uit den wal tot 20 vadem diepte dwars van Terschelling. Of nu het voed sel voor deze vischsoorten de hevige kou, niet heeft kunnen weerstaan, of dat zij zelf bevroren zijn, is niet bekend. Afgewacht moet worden of de tong- en tarbotstand zich evenals in 1929 spoedig zal herstellen. An dere platvischsoorten, zooals schol enz., hebben den win ter beter doorstaan, aange zien zij reeds in November dieper water opzoeken. Dit komt duidelijk tot uiting in de huidige vangsten. Op het oude land op het nieuwe land

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1