UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTEN|EBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 19 April 1947 Tweede Jaargang No. 43* Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro_no. 149972. Een volk dat *eft, Somwi aart zijn toekomst Dit- blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van teil hoogste 4 regels. ZONDER GOD. Zonder God in de wereld (Ef. 2 12). Wat hebben wij, mensen der 20ste eeuw, het toch ver bazend ver gebracht Wij kunnen en kennen b ij n a alles De lucht is veroverd. Sneller dan het geluid over winnen wij elke afstand. De zee moet haar geheimen prijs geven veilig in een stalen kogel; dalen geleerden tot ongekende diepten. Radio en televisie brengen het wereldgebeuren binnen de muren onzer huiskamer. Rustig, in 'n „luie stoel", ge nieten we van 'n voetbalwed strijd te Londen of volgen de gids op zijn rondgang door het Koninklijk museum te Kopenhagen. De moderne machines werken sneller en accurater dan arbeider of technicus. Nieuwe mogelijk heden wachten de atoom splitsing opent wijde pers pectieven. (Dat er ook een atoombom is, willen velen maar liever vergeten). De mens op het toppunt van zijn macht, heerser over de stof en de natuur, denkt niet meer aan God, leeft „zonder God in de wereld." Velen zeggen '„Godsdienst, niets op tegen, doch ik heb er geen behoefte aan. Kerk en Godsdienst zijn goed voor ouden van dagen, voor men sen die niet meer staan in het volle leven." Het valt niet te ontken nen, dat in de laatste halve eeuw ae godsdienstzin sterk is verminderd. Doch de waarde van de godsdienst is daardoor niet verkleind. Voedzaam blijft melk, ook al drinken velen „een pot bier of een borrel." En al leeft een groot deel der mens heid zonder God en weigert met Hem rekening te hou den, Hij blijft toch die Hij is, en het geloof in Hem houdt niet op een kracht tot zaligheid, een machtige steun in de strijd des levens te wezen. Er zijn meer tijden geweest als de onze. De Franse Revo- j lutie schafte het Christen dom eenvoudig af de schouwburg werd tot tempel, de rede tot Godheid verhe ven. Maar de geschiedenis leertwanneer de mensen zich van God hadden af ge- i wend, zijn zij, na moeite en druk, na teleurstelling en j ontgoocheling, vol berouw en schaamte tot Hem terugge- j keerd. Nooit heeft de mens ongestraft God verloochend. Alleen de zelfgenoegzame j dwaas sluit de ogen voor de feiten. Ja, de feiten Zijt gij soms blind voor de ver- warring en verwording, over- al om u, in de wereld, maar ook in u, in uw hart Eén week aandachtig de kranten gelezen, de radio beluisterd i en U bezjt een staalkaart van corruptie, ontrouw, be- drog, leugen, onrecht, ge weld, misdaad en nog vele1 andere „boze machten." En j dat is nog slechts een flau- j we afspiegeling van de wer kelijkheid de wereld zonder Godsdienst, de mens zonder God. ji Waar wordt nog de die- j nende liefde, de oprechte trouw, de zuivere waarheid, de ware gerechtigheid ge vonden Overtuigt dit alles U. dat de godsdienst zijn tijd heeft gehad en alleen goed is voor ouden van dagen of opent j het misschien ook uw ogen i voor de waarheid, dat de LANDBOUWNIEUWS. DE VROUW EN HAAR WONING. Regeling premie voor uitgevroren perceelen. Tengevolge van de uitwin- tering van een groot deel van de tarwe en gerst komt de zaaizaadvoorziening van deze gewassen voor den oogst 1947/1948 in gevaar. Teneinde te bewerkstelligen, dat de landbouwers de uit gezaaide en gedeeltelijk uit gevroren perceelen tarwe en gerst in stand houden en deze als zaaizaad oogsten, zal een premie worden ver strekt, opdat hieruit geen geldelijk verlies voor de land bouwers zal voortvloeien. In verband hiermede is besloten, dat voor de per ceelen wintertarwe van: de rassen Juliana, Imperia! IIA, Staring C.B., Jubilé, Prins Hendrik en Alba, die als elite en/of origineel' zaaizaad zul len worden geoogst, een premie werdt verstrekt van f 250.per lia. Voor win- tergerst van alle rassen zal voor die perceelen, die wor den geoogst als elite en/of origineel zaaizaad,, een pre mie worden gegeven van f 250.— per ha. Voor de per ceelen wintergerst, die wor den geoogst als 1ste nabouw, resp. 2de en andere nabouw zullen de premies f 150. resp. f 100.bedragen. Na goedkeuring van den Nederl'andschen Algemeenen Keuringsdienst zullen boven genoemde premies worden uitbetaald. WINTERTELLING PAARDEN 1946 In vergelijking met 1945 is in het afgeloopen jaar de paardenstapel met ruim 20.000 stuks toegenomen. In December 1946 bedroeg- het totaal aantal paarden 353.375, waarvan er 45.851 in hoofdzaak buiten den land bouw in gebruik. In de over eenkomstige maand in 1945 bedroegen deze aantallen resp. 333.954 en 39.561. In December 1940 bedroeg het totaal aantal paarden 316.671. De paardenstapel is momenteel dus bijna 37.000 dieren grooter dan vlak na het uitbreken van den oor log. Daarbij dient te worden opgemerkt, dat sindsdien een verjonging heeft plaats gehad. Tusschen de vrouw en de I woning bestaat een bijzon- dere relatie. In het normale I gezin is de vrouw nu eenmaal j degene, voor wie de woning het centrum van haar leven is. De man en de kinderen trekken er 's morgens op uit i naar hun werk of naar school. Voor hen is de wo- ning het tehuis, waar zij na l gedanen arbeid rust en ge- zelligheid willen vinden. De j vrouw blijft in de woning achter, en voo-r haar is die j woning niet all'een het tehuis, i de woon-plaats van het ge- I zin, maar ook haar eigen werkplaats. Zij heeft ervoor te zorgen dat de woning schoon en ordelijk en gezel- I lig is, zoodat de gezinsleden .zich er ook werkelijk in thuis I voelen, en niet de neiging hebben om na 't eten eruit j te loopen „omdat 't er zoo'n rommel is." De woning als prettige 1 woonplaats is van het groot- ste belang voor een goed ge- zinsleven, dat zullen zeker allen beamen, die in woning- bouwvereenigingen werken en daarmee bewijzen, dat de goede arbeiderswoning hun ter harte gaat. Bij haar arbeid om de woning tot een goede woon plaats van het gezin te ma ken leert de vrouw alle voor deden en gebreken van de woning grondig kennen. Da gelijks ervaart zij hoe in vel'e gevallen de woning veel practischer kon worden in- gericht zonder dat dit. extra 1 kosten mee zou brengen. Wij denken hierbij dus niet aan allerlei kostbare verbeterin gen, maar eenvoudig aan een betere indeeling van de be schikbare ruimte, die de wo ning geschikter maakt, voor het gezin om in samen te leven. Niet alleen als woonplaats van het gezin moeten echter eischen aan de woning ge steld worden, maar evenzeer als werkplaats van de huis vrouw. Wij denken hierbij in 't bijzonder aan de keu ken, die voer de huisvrouw toch de eigenlijke werkplaats is. In deze tijd worden er speciale studies gemaakt om te komen tot een doelmatige inrichting van fabriekswerk plaatsen, waardoor de werk- j kracht van den arbeider zoo j goed mogelijk wordt ge bruikt en zijn gezondheid I zooveel' mogelijk wordt ge- 1 spaard. Gelukkig komt men wel tot het inzicht dat het voor de werkkracht en de gezondheid van de huisvrouw net zoo belangrijk is wan- j neer zij over een goed inge- richt'e werkplaats beschikt,] 1 maar t.och is dit inzicht nog lang niet algemeen verbreid. I Niemand beter dan de huis- j vrouw zelf kan aan de ver- breiding van dit inzicht, mee- werken, maar zij moet dan J ook op die plaatsen kunnen komen, waar over den bouw van woningen gesproken I wordt, dus op de vergaderin- gen en in de besturen van de woningbouwvereenigin- gen enz. Juist omdat er zoo'n bij zondere relatie bestaat tus- schen de vrouw en de wu- ning- zouden wij er op aan willen dringen de vrouwen een plaats in de besturen in j te ruimen, zoodat zij met hun practisch inzicht een woord mee kunnen spreken in de belangrijke vraagstuk ken van de woningbouw. AFSCHEID Ds. L. J. GOEDE. Na een ruim 7-jarige ambtsperiode nam Ds. L. J. Goede, Ger. perd. te Sloot- dorp, wegens vertrek naar Aalten, Zondagmiddag af scheid van deze, zijn eerste gemeente. Zijn WelEerw. bepaalde zijn hoorders bij het schriftwoord uit Ex. 14 15 „de woorden Toen zeide de Heere tot Mozes Wat roept gij tot Mij Zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken." Zijn thema koos de predikant naar het bevel des Heeren voor zijn kerk om voort te trekken, eenigzins overeenkomende met het bekende opschrift van „de maaier" „Bouwt voort." In zijn persoonlijk afscheid na de predikatie constateerde Ds. Goede dat het afscheid hem thans niet al te moeilijk valt, na het Woensdag j.1. in de gemeen- I teavond gehouden officieuse afscheid. Het een ieder nkar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Maandag 21 April N. M. Zondag 27 April E. Kw. Maandag 5 Mei V. M. Woensdag 14 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 21 April 8.41 8.57 22 April 9.14 9.32 23 April *9.51 10.10 SPELDEPRIKKEN van WIERINGERMEER. DROGISTERIJ DE MEER De Heer P. J. Smit heeft I zijn zaak na 2 jaar noodgedwon gen sluifing, j.1. Zaterdag weer voor zijn cliëntele opengesteld I De schade is weer gerepa reerd en zoowel voor de dro gisterij als voor de optiek kan men bij Smit aan de Brugstraat I terecht. De betimmering is weer in den ouden toestand gebracht en zoo op het oog is er van de inundatie gevolgen weinig meer te bemerken. mens, als hij God verloochent en zich van God afkeert, de weg naar de chaos en de ondergang bewandelt. De christenen, die de ze gen van de godsdienst ken nen, de liefde Gods en de genade van Jezus Christus dagelijks ervaren, geloven in de terugkeer van de do lenden en de dwalenden tot God, den Hemelsen Vader. Een tijdlang kan ae mens zonder God, maar het ogen blik komt ook voor U dat de mens in de nood van het leven, in de donkerheid dezer wereld niet verder kan en steun, hulp en troost zoekt bij Hem, den Almach- tigen God, die in Jezus Chris tus allen, ook U lezer en le zeres, nodigt „Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven." Wat ook het geloof onder- mijne, Hij is sterker dan alle aardse macht-en en krach ten. Luistert allen naar Zijn stem en. rust en vrede wor den ook u geschonken. Niet zonder maar mèt God, vindt ge het geluk. Ds. A. P. Goudsbloem. Spreekuur Belastinginspectie. Wij brengen hierbij ter kennis van de lezers van ons blad, dat voor de Inspectie der belastingen te Alkmaar 2e afdeeling een spreekuur is vastgesteld op Vrijdagen met uitzondering van den Goeden Vrijdag van 9 tot 11 uur en van 14 tot 16.30 u. Schager Markt. Donderdag 17 April 1947. Op de heden gehouden weekmarkt waren aanvoel en prijzen als volgt 24 Paarden f 4001500 2 Stieren Centrale 88 Gel de koeien (mag.) f 150500 22 Idem (vette) Cenlr. 35 Kalf koeien f 550—700 12 Pinken f 150—260 1 Pink Centr. 455 Nucht. kalveren Centr. 18 Schapen (mag.) f 85110 39 Overhouders f 5065 9 Bokken en Gei- ten f 1.5040 21 Biggen f 3060 34 Konijnen f 3 i 18 34 Kippen f 9—11. j Geldig van Apr. tm 3 Mei 1 Bonkaarten KA KB KC 7»I5 Serie A A-2 Algem. 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 1000 gram jam'stroop of j 500 gram chocolade of suikerwerk A-03 Algem. 250 gram zachte] zeep Bonkaarten KD KE 705 Serie A A-12, A-13 Algem.: 250 grami suiker, boterhamstrooisel of 500 gram jam, stroop, enz. of 250 gram choco-] lade of suikerwerk. A-14 Algem. 250 gram zach-j te zeep A-17 Res. 250 gram zachte; zeep Bonkaarten MA MD 705 Bijz, Arbeid, a.s. Moeders .Serie A A-21 Suiker 250 gram suiker boterhamstrooisel enz, of] 250 gram chocolade of j suikerwerk. Tabakskaar ten QA QB QC 705 j 69-1 Tabak 3 rantsoenen i tabaksartikelen 69-2 69-3 Tabak 2 rantsoe,1 nen tabaksartikelen 69-1 Versnaperingen 200 gram chocolade en-of suiker werk of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz, of! 4C0 gram jam/stroop enz. j 69-3 Versnaperingen 100 gram] suikerwerk of 100 gram* suiker, boterhamstrooisel,, enz. of 200 gram jam,1 stroop enz. en In zijn afscheid tot on derscheidene personen en instanties wendde de pre dikant zich eerst tot Burge meester Loggers, wien hij dank. bracht voor diens be langstelling voor het kerke lijke leven. „Ik heb, aldus Ds. Goede, deze 7 jaren gaar ne vertoefd in deze burger lijke gemeente onder uw lei ding." Den heer Bakker, hoofd der Chr. School te Sloot-dorp, wien hij bewon dert voor diens moed zich! hier te hebben gevestigd, wenschte hij toe dat de I school onder diens leiding! moge mede werken aan den i j geestelijken opbouw. De heer Bakker, Hoofd der! Chr. School zeide ook hier! kerkmuren te hebben on-| derscheiden doch was blijde dat dit geen kerkmuren wa ren, waardoor samenwerking gelukkig mogelijk was. Ds. M. Schenkeveld, spre kende namens de Classis Enkhuizen en namens Mid- denmeer en W.-werf prees de trouwe arbeid van Ds. Goede als eerste volle predi kant te Slootdorp verricht. Ouderling P. v. d. Zaag sprak namens kerkeraad en ge meente Slootdorp. Spr. con stateerde dat hij net welkom van Ds. Goede heeft mogen toeroepen en thans het vaarwel. Deze spr. had zeer veel dank en bewondering voor de betoonde ijver door Zondag aan Zondag vier keer te prediken en in de vaca- ture's drie keer voor te gaan. Ook bent U in deze zeven jaren met het Gem.- en het Jeugdwerk saamgegroeid. De Gemeente van Slootdorp, welké U en Uw gade veel dank verschuldigd is, zal U niet licht. vergeten. Spr. wenschtte den naar Aalten vertrekkenden pred. en diens gezin Gods zegen toe op het verdere levenspad. Op zijn verzoek werd staande gezongen Ps. 121 4. Het geheel werd besloten J met de avondzang 'k Wil U, o God mijn dank betalen. j Van de gelegenheid om i van den algemeen ge^chten I en beminden predikant en diens gade met een hand druk afscheid te nemen werd door zeer velen gebruik ge maakt. Het kerkgebouw was bij deze plechtigheid overvol.1 Spatter Spotspiegel. 'k Heb. U eenige weken moe ten laten wachten. Had trou wens zijn redenen. Wilde een eigen dagblad oprichten. Zoo voor de Wieringermeer. Wieringen mocht ook mee doen. Had al een mooie naam bedacht. Ik had ook al een heeleboel stichters.» Iedereen mocht meedoen. In Maart had het al zullen verschijnen. Maar het liep wat tegen. En nu durf ik niet meer, 't Gaat over. Blijf nu maar doorspatteren. Ben wel eens meer wat van plan dat niet doorgaat. Had nog een brief moeten beant woorden. Van de Macreyte- bewoners, althans van drie, maar had zoodoende geen tijd. Gaat over mijn laatste spatter Heb de zaak nog eens on derzocht en met politie en bouwkundige erbij geconsta- teeerd, dat woningen 30 cm. be neden grens bouwverordening liggen. Voorts dat er zand lag in de kamers, dat vloeren nat waren, dal later tochtstrips zijn aangebracht en dat schoor- steenen niet trekken, dat wo ningen niet duur zijn, andersom en billijk worden verhuurd, dat schuurtjes erg eigenwijs staan, enz. Overigens heeft inzender namens zijn drietal gelijk, „Brand is erger en de bewo- nes nemen er gaarne genoegen mee, voórzoover zij slechter of heelemaal niet woonden. Spatter Spotspiegel De Kuilvisscherij op het IJssehneer van 16 April af toegestaan. De Minister van Land bouw, Visscherij en Voedsel voorziening heeft bepaald, dat de visscherij met den dwarskuil, den kwakkuil en het aalkornet op het. IJssel- meer dit jaar met ingang van 16 April is toegestaan, zoodat op dien datum het eigenlijke aalseizoen begint. Reeds thans wordt de aalvis- schérij uitgeoefend met hoek want. Het vorig iaar werd uit het IJsselmeer 3.5 mill. kg aal aangevoerd, hetgeen 90% is van de totale aalproductie van ons land. Uit dit cijfer blijkt overduidelijk van wel ke groote beteekenis het IJsselmeer voor de voorzie ning van ons land met dit kostelijk product is. POLITIE. Meegeloopen zwarte Bouvier. Verloren portemonnaie met inhoud, leeren handschoen pa pieren. van een auto en een zak grasmengsel 36 Kg Gevonden een kinderjasje en 2 inlegvellen. Inl. Rijkspolitie Middenmeet-,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1