UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NAT^QNALE FEESTDAG 1947 WIERINGERMEER. PROGRAMMA DER FEESTELIJKHEDEN. Zaterdag 26 April 1947 Tweede Jaargang No. 45. Redactie Secretariaat Hippolytushoef Wieringen. Klieftstraat 12, Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk dat leefij Bonwt aan zijn 'aekomtt 1 Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ZIJ LIETEN HUN NETTEN ACHTER. In eens waren daar de vele vissen, woelig en wild. in het netwerk van de Apos telen een spartelende massa glinsterende vissen, en de leeringen keken er naar en van die vissen naar den Meesteren ten slotte lieten zij hun netten achter en volgden Hem. Een wonderbare rijkdom werd hun voor de voeten geworpenèe hadden maar toe te grijpen.... maar ze ïieten het liggenen gin gen met Hem mee. Want God is rijkdom.... en daarom volgden ze Hij had het hun niet bevo len,.... maar ze deden het.... Als wij God willen volgen, de volmaaktheid wallen beoefenen, dan kun nen we niet eerst met Hem gaan praten over de voor waarden neen. we heb ben eenvoudig aan te nemen, zonder iets af te dingen. Hij komt in ons leven, plotseling. met geweld., en soms bloeden we als Hij komt.Hij grijpt het hele leven aan en brengt het tot een verheven gebed of bij de bedden op ^en ziekenzaal, of in de woestijn bij de ne gers, of in den stenen dool hof van de groote stad, of in de begrensde eentonige om geving van een moeilijk huis houdelijk bestaan. Zij lieten hun netten achter. Als Hij komt, dan spreekt Hij in zo afdoende taal', dat onze schuchterheid er van rilt. Want Hij zegt niet „Geef Mij ook iets", neen,1 maar Hij wil alles. Hij zegt niet „Later, als ge voor de mensen hebt gezorgd, dan krijg Ik misschien nog wat overgeschoten brokken van liefde"maar Hij staat ineens dwars op onzen weg en Hij verlangt dat we de sieraden die we bezitten, i overgeven en al onze ver- wachtingen en wensen in zijn handen stellen. Zij 'lieten hun netten achter Hun netten.... hun za-; ken, hun beroep, hun be staan, alles. Hij had gelijk.; Jezus heeft altijd gelijk. Om dat te weten behoeven we maar te zien naar hen, die Zijn slachtoffers worden ge noemd. maar die zich zelf zijn uitverkorenen noemen. Dom, zeggen sommigen. ze gaan een onzekere toe komst tegemoet.... je weet. wel. wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Zij deden goed.... en ze hadden gelijk, want God vraagt dat we ons hart, ons leven zullen wegschenken voordat. Hij er Zijn eigen nieuwe leven ingiet. Het heeft geen zin om goud te borduren op kapot te kant en alleen een dwaas denkt dat hij de zon beter zal zien als hij een kaarsje aansteekt. Maar God komt. Hij is eenig.... boven en buiten allen en Hij komt en blaast al onze kaarsjes, on ze vreugden, onze bereke ningen uit.... en uit het donker, uit den nacht is het dat zijn dageraad, begint, te dagen Ze lieten hun netten achter Gods eisen zijn weldadig, al lijken ze ook hard. Hij wil niet dat we dingen van ons zelf vermengen met da LANDBOUWNIEUWS. DE MELKPRIJS VOOR DEN VEEHOUDER. De Minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie ning heeft thans den melk prijs voo-r het komend pro ductie-jaar 19471948 be paald. Op grond hiervan zal met ingang van 27 April a.s. dè zomerprijs voor den pro ducent op 14 cent per kg melk met 3.3 procent vet worden gesteld. Deze prijs zal tot en met 25 October geiden. De definitieve vast stelling van den winter- melkprijs zal eerst in het na jaar plaats hebben. Deze verlaging van den prijs voor den producent zal geen verandering van den melkprijs voor den consu ment tot gevolg hebben, daar de door de Regeering ver strekte subsidie uit het Land- bouw-crisisfonds op den melkprijs verminderd zal i worden. WAARSCHUWING VOOR DE TELERS VAN KOOLSOORTEN. Hier volgt een waarschu wing van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening In geheel Nederland, dient men uiterlijk 25 April te be ginnen met de bestrijding van de koolvlieg. Deze bestrijding kan het best geschieden, door het langs den stengel in den grond gieten van een der volgende oplossingen Su blimaat ter sterkte van 0,1%, 150 cm3 per plant Forbiat ter sterkte van 1%, 150 cm3 per pl'ant Vruchtboomcar- bolineum ter sterkte van 0,3%, 150 cm3 per plant. De begieting met Subli maat dient éénmaal, die met de overige stoffen tweemaal, telkens na een week te wor den herhaald. Wanneer men na 25 April uitplant, dient men de eerste behandeling onmiddellijk na het planten uit "te voeren.. Naar wij van de zijde der N.A.K. vernamen, kunnen perceelen wintergranen, welke door diverse oorzaken wel voor de veldkeuring bestemd waren, maar bij de najaars aangifte niet opgegeven zijn, alsnog bij de voorjaarsaangifte ingeschreven worden. Men behoeft zich dus niet ongerust te maken, de laatko mers kunnen over enkele we ken nog van de gelegenheid gebruik maken. Voor de voorjaarsaangifte wordt men aangeraden, de be treffende certificaten zorgvul dig te bewaren, opdat deze bij de inschrijving overgelegd kunnen worden. vreugden van Zijn eeuwig heid. Hij wil niet, dat we de korrels van aardsche liefde vermengen bij den wierook van zijn Liefde en Genade. Los.weg.mee met Hem.Dat is de eis,. de vraag, die ons leven, ons hart dagelijks hoort.... Van af den dag, dat we de netten kunnen achterlaten, vanaf den dag, dat Hij onze Rijkdom wotdt zal het ons hart aan niets ontbreken Laat daarom de lafheid van ons leven geen ontken ning zijn van wat de Apos telen in hun leven, in hun dood, zoo trouw, zoo mooi, zoo dapper getuigden. N. BIJL, Pastoor. Medemblik. Bezoek Commissaris der Koningin. Op Maandag 28 dezer, van 12.30 tot plm. 3 uur n.m., zal' de Commissaris der Ko ningin in de provincie Noord- holland een ambtelijk be- j zoek aan de gemeente Me- demblik brengen. Ingezetenen, die Z.H.E.G. i j zouden wenschen te spreken, zullen daartoe ten stadhuize i jn de gelegenheid worden i gesteld. Zij zullen goed doen tijdig aan den burgemeester i mede te deelen, dat zij van j i die gelegenheid gebruik wil- 1 j len maken. BURGERLIJKE STAND i van 519 April 1947. Geboren Gerrit, z. v. P. Smit en G. V. Keijzer Jo- 1 I hannes Agatha, d.v. Th. de 1 Bos en Joh. Zeilemaker j I Johannes Cornells, z.v. Joh. j i Entius en C. de WitWouter 1 I Izaak, z.v. J. van Roozendaai en M. Kok. Ondeitrouwd' N. Mans handen en J. van 't Hof W. I Renooij en D. v. d. Veen j Th. H. B. Meijer en G. Zeij- j lemaker. I Gehuwd geene. Overleden Pieter Focke, j oud drie en tachtig jaren, j wonende te Amsterdam Jo-1 j hannes Gerrit den Boef oud i 78 jaar, wonende te Amster- I dam. RICHTLIJNEN GRONDKAMER VOOR NOORD - HOLLAND 1947. De Minister van Landbouw, j I Visscherij en Voedselvoor-1 ziening heeft de door de Grondkamer voor Noord-1 (Holland opgestelde richtlij-: I nen voor 1947 goedgekeurd. I I Hierin wordt o.m. bepaald, 1 dat het in Noord-Holland verboden is om zonder toe- stemming van de Grondka- j iher voor deze Provincie gras en/of hooi, anders dan per! gewicht te verkoopen of ten verkoop aan te bieden of op grond van een overeenkomst j vee tegen vergoeding in een weide ter inschaling aan te nemen. Aanvragen om goed keuring tot het inscharen van vee dienen op hiertoe bestemde formulieren te ge schieden. De Grondkamer kan haar goedkeuring ont- houden, indien de verzoeker j niet kan aantoonen, dat hij gedurende één of meer sei- zoenen sinds 1940 op over eenkomstige wijze vee ter inscharing heeft aangeno-* men onder goedkeuring van de bevoegde instantie, óf dat de weide niet voor normale verpachting in aanmerking s komt. Het bedongen weide- geld per dier gedurende een I volledig weideseizoen (1 Mei; tot 1 November) mag ten; hoogste bedragen voor op Ie kwaliteit land melkkoei- 1 en f 110 2e kw. land f 90 j weide koeien le kw. land f 75 2e kw. land f 60 Pin- ken le kw. land f 50 2e kw.1 land f 40. Bij inscharing van vee ge durende een korteren termijn dan "de hierboven genoemde periode, moeten deze prijzen naar evenredigheid werden verlaagd. 'Voor het inscharen van jonge, paarden mag f 150. tot f 200.en voor oude j paarden f 200.tot f 250 per seizoen worden hedon- j gen, voor oude en jonge scha- i pen bedragen de tarieven j respectievelijk f 1.en f 0.50 per week. Zaterdag 3 Mei 1947 's avonds acht uur. Herdenking van hen die vielen in den strijd voor het Vaderland, bij het monument aan den Westerterpweg, nabij den Schagerweg. 1. WILT HEDEN NU TREDEN (Zang door allen) j 2. DECLAMATIE. 3. WILHELMUS. (Zang door allen) 4. BLOEMENHULDE. Een 'ieder wordt, in de gelegenheid gesteld eenige bloemen bij het momument neer te leggen. Maandag 5 Mei 1947 's avonds acht uur Bevrijdingsfeest in de Beurszaal' van Hotel Smit te Middenmeer door en voor de geheele Wierin- germeerbevolking vrij toegankelijk voor alle Wieringermeerbewoners (ook zij, die nog niet terug konden keeren) boven den leeftijd van 16 jaar. Het programma van dezen avond wordt ver zorgd door de plaatselijke vereenigingen. Opening- der zaai half acht. Aanvang acht uur precies. Na afloop gezellig verkeer voor hen, die nog niet naar huis gaan. H. H. AUTOMOBILISTEN worden verzocht op beide avondqn bij het parkeeren van hun auto's de aanwijzingen van de aanwezige politieambtenaren op te volgen. (In ons volgend no. zal dit progr. los worden bijgevoegd.) OP EN OM DE TERP. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt De voorjaarswerkzaamheclen vollen gang Wat een drukte deze week, Ploegen, eggen, zaaien, met tientallen tegelijk zag ik ze! bezig. De tractoren met hun lawaai, de paarden als sym bool van natuurkracht voor de producten der industrie, de machines de boe-r en de j knecht daarachter, bestu rend, regelend en zwoegend. 't Begon eigenlijk Maandag pas op groote schaal, 't Heeft lang geduurd voor de door drenkte bodem ontlast was van de erfenis van den win- j ter. Maar deze week was het ëen 'lust om te zien en naar een pachter mij toevertrouw-1 de, ook een lust 0111 er aan mee te doen. Het valt niet mee 11a zoo'11 lang winterpe- j riode den ganschen dag met de kunstmestbak voor den| buik te loopen, maar als men dan 's avonds het resultaat van zoo'11 dag ploeteren be- j ziet, dan voelt men zich te- 1 vreden. Het weer werkte mee, zoo zelfs, dat een enkel'e voorlooper zijn vroege aard- j appelen reeds boven den grond zag verrijzen. Het is alles actie, vol scheppingsdrang voor de toekomst. Na zoo'n drukke week is de Zondag een welkome rustdag en hoewel nog niet gereed, was men toch voldaan en ging men met opgeheven hoofd vol plannen voor de aankomende week, die voor velen het sluitstuk van de eerste voorjarsdrukte reeds vormt, een praatje maken MAANSTANDEN 1947. Zondag 27 April E. Kw. Maandag 5 Mei V. M. Woensdag 14 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 28 April 1.34 2.13 29 April 2.57 3.45 30 April 4.32 5.12 SPELDEPRIKKEN van Spatter Spotspiegel. Je moet maar pech hebben- t Wilde s morgens vroeg... op weg van het evacuatie oord, naar de boerderij al niet erg lukken. Het moterjtje van den knecht weigerde. Ondanks: alle mogelijke grepen. Daar om de stoomfiets op sleep touw achter de auto. Gevolg. natuurlijk brokken Eindelijk op de bouw wei gerde de trekker. Na diverse manipulaties vliegt me dat stomme ding in brand. Vlug een emmer water er over. Hij stond er zoomaar voor liet grijpen. Alsof hij be steld was. Het is het werk van een oogenblik om de in houd over den vuurspuwenden trekker te kletsen. To.t in den nok van het dak der schuur stijgen plotsklaps zwarte rook wolken en felle vlammen op. Laat er nou petroleum in dien emmer gezeten hebben. Voor den trekker Bij alle ongeluk nog een ge luk. Het brandend monster kan naar buiten getrokken worden. Een begin van brand in de schuur kon tijdig wor den gebluscht. Met echt water Over moeilijkheden gespro ken. SPATTER met den buurman, vol be langstelling naar zijn vorde ringen. Maar ondanks alle plan nen en zorgen was er nog dat andere, die herinnering aan twee jaar geleden. Toen had men zich ook zoo ingespannen en alles aan de aarde toevertrouwd in de verwachting van een goe den oogst. Bij elke stap op den akker, leeft bij den zaai er de bittere herinnering op aan dat misdrijf van den beletter, dat hem nooit en te nimmer vergeven zal kun nen worden. MARJA. 21 April 1947. Voor beroep bedankt Ds, C. L. Ruben. Gerei.1 Predikant te Zevenhoven en1 Noorden, en beroepen in de j vacature Ds, Goede te Sloot-j dorp, heeft gemeend voor dit 1 beroep le moeten bedanken, j ZANDVERSTUIVINGEN. De storm van de laatste 1 dagen deed in den polder j ontzaggelijke zandverstui- vingen ontstaan. De fijne zanddeeltjes drin- gen overal door, zelfs tot in de woningen en voor de ie- vende wezens was de toe stand, ook door de groote windkracht, bijna onhoud- j baar. Ongetwijfeld zal ookj dit natuurverschijnsel weerj de noodige schade voor den landbouw met zich brengen. DE EERSTE TRAAN IN NEDERLAND Uitgave Stichting E.levo_Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie lingen N. H. Klomp, Klieft straat Ï2, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14. Hippolytushoef. Tel. HippQlytüsboef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1