de verdediging van de afsluitdijk in mei 1940. n!euwe spelling. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 30 April 1947 Tweede Jaargang No. 46. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Dank zij de medewerking van de redactie van „De Mi litaire Spectator", het officiële orgaan van het Ministerie van oorlog is het ons gelukt het copierecht te verkrijgen van een in genoemd tijdschrift geplaatst artikel van de hand van Luitenant Q. J. Ham, le lt. 21 R.I., waarin wij een volledige beschrijving vinden van de krijgsverrichtin gen rond de verdedigingswerken aan het Kornwerderzand in de Meidagen van 1940. Het moedig verzet van het Detachement Kornwerder zand onder commando van nu wijlen kapitein O. F. J. Boers, die voor een duits vuurpeleton het leven liet, was voor onze gemeente van onschatbare waarde daar hier door werd voorkomen dat de krijgshandelingen zich naar onze onmiddellijke omgeving verplaatsten. Een volk iat leeft, Bonwt aan zijn Hshomtt In zijn inleiding schrijft1 Lt. v. d. Ham o.m. De verdedigingswerken aan het Kornwerderzand werden gevormd door twee linies van kazematten, welke liniën zich a cheval van de; dijk uitstrekken. Alleen de eerste linie heeft rechtstreeks aan de strijd, deelgenomen. De tweede 11- j nie vuurde naar de Noord- Hollandse zijde van de Af-: sluitdijk, terwijl de naar de( Friese zijde gerichte kaze matten een tweede vuurfront vormden naar het Oosten en tevens de eerste linie in de rug dekten. De eerste linie bestond uit j 7 gevechtskazematten. De kazematten waren alle van zwaar gewapend beton vervaardigd en gefundeerd op betonnen palen. De bo venrand bestond uit 3 m gewapend beton, sommige bedekt met een grondlaag van 30 cm. Het inwendige van iedere kazemat bestond uit de geschutskamer, waar- in de vuurorganen waren j ondergebracht en de slaap verblijven voor de manschap- j pen (per kazemat 5 tot 22 personen). De kazematten waren zeer modern en zo geriefelijk mo- j gelijk ingericht, zodat zij i konden wedijveren met het beste, wat in het buitenland op dit gebied bestond. Zij waren electrisch verwarmd en verlicht, voorzien van j ondergrondse watertanks, i welke een behoorlijke voor raad water konden bevatten, 1 terwijl zij tevens waren voor- zien van een installatie om het regenwater op te van- gen, zodat bij een eventueel J beleg de watervoorraad toch j op peil zou kunnen blijven. Dat de kazematten goed be woonbaar waren, blijkt over tuigend uit het feit, dat de bezettingstroepen daarin j langer dan een jaar verblijf j hielden, zonder dat ziekte of andere ongemakken, zich voordeden. Bij oordeelkundig gebruik was de ventilering uitstekend j en van vocht was bij eeiï goede ventilering geen sprake, j De stroombron voor de" verlichting en verwarming werd gevormd door diesel- aggregaten, welke in aparte kleine kazematj es achter de j eerste en tweede linie waren aangebracht; de aggregaten functioneerden gedurende de oorlog zeer goed storin gen deden zich niet voor. De vuurorganen van het. i steunpunt bestonden uit j zware mitrailleurs en uit: kanonnen van 5 cm welke op speciale wijze in de kaze matten in de kazematten: konden worden verwijderd ter vervanging of' ter plaat sing buiten op een veldaffuit. De vuurkracht der eerste linie bedroeg twaalf zware mitrailleurs en 4 kanonnen. Alle binnenopstellingeri waren vaste opstellingen, waarbij vuurkaarten aanwe zig waren voor de reeds I voorbereide -vuren, die der- i halve in een minimum van tijd konden worden ont ketend. De buitenopstellin gen waren ook van derge lijke kaarten voorzien. Dit alles was nauwkeurig voor- bereid en ontworpen en werd regelmatig gecontroleerd bij de richtoefeningen en de j oefeningen „achter het wa pen", welke geregeld gehou den werden. Het vuurplan bestond uit een stelsel van vuren, dat de weg volkomen afsloot en ondoorsch-rijdbaar was. Het lag voornamelijk voor de versperring op de afsluitdijk. Door de ligging der kaze matten waren nagenoeg alle -vuren flankerend, dus zeer effectief. De waarneming van het voorterrein geschiedde met behulp van periscopen, die uit de bovenwand van de kazemat staken en die, daar zij zowel in horizontale als in verticale zin konden draaien, een onbeperkt ge zichtsveld boden. In de pe riscopen was een verdeling in duizendsten aangebracht, zodat zij tevens geschikt waren voor metingen in het voorterrein. Per kazemat wa ren 2 periscopen. Bovendien waren in de kazematten 2 en 4 pantserkoepels aange bracht, teneinde met het ongewapende oog te kunnen waarnemen ook deze boden een onbeperkt gezichtsveld. Het gehele detachement had een onwrikbaar vertrou wen in de kracht van de stelling welke het te zijner tijd zou moeten verdedigen. De verbinding tussen de kazematten geschiedde tele fonisch met behulp van on dergrondse kabels. De bezetting van 't verde- j digingswerk te Kornwerder- j zand bestond op 10 Mei 1940 1 uit 7 officieren, 20 onder- officieren en 200 korpo raals en soldaten. Hier aan j werden op 12 Mei'toegevoegd 1 officier. 1 adj. ond off. en ongeveer 41 onderofficieren1 korporaals en soldaten van i het V. L. K. Luchtafweer- dienst, benevens 1 vaandrig en 15 man van de luchtdoel- I artillerie. Commandant van het ver- dedigingswerk was C. F.' J. j Boers. Kapitein 21 R.I. Q. J. Ham, le luitenant' Vacantiebons landarbeiders Per 1 Mei a.s. komen er voor de Nederlandse bond vanj arbeiders in het landbouw-, tuin j bouw- en zuivelbedrijf nieuwe vacantiebonnen 'n omloop en dus moeten vanaf die datum nieuwe bonnen door de werk gevers worden uitgegeven. Aangezien de oude bonnen dan niet meer geldig zijn, moeten de arbeiders die dus niet meer aannemen. De inwisseling wordt nader, bekend gemaakt. Ingevolge de nieuwe CAO i moeten vanaf 1 Mei a.s, de j j vacantiebonnen een waarde (hebben van 3 maal het uur-j loon, inplaats van zoals tot j nu toe 2'/-i maal het uurloon, j N.A.K. - NIEUWS. De keuringsaangifte van i pootaardappelen, granen.' I zaden en peulvruchten is I j opengesteld tot en met Za- terdag 10 Mei a.s. j Aan alle aangeslotenen van J j vorig jaar is een circulaire I j gezonden vermeldende de adressen, waar de aangifte I I kan worden gedaan. In district Wieringermeer j bij controleur Jb: Mooij en 1 Anna Paulowna en omgeving j j bij hoofdcontroleur P. Kooi- man. Vermoedelijk zal men wel weer op bepaalde plaatsen enkele zittingsdagen hou- j den. In Middenmeer de eerst- komende 2 beursdagen. I De datum, 10 Mei, is later I gesteld dan vorig jaar met I het oog op het late voorjaar, ■j Aan deze datum wordt I strikt de hand gehouden. Behoedt U dus voor teleur- I stelling en geeft uw gewassen tijdig' voor de keuring op. Voorlopig aangegeven win- j teugranen moeten vóór of op 7 Mei definitief worden op- gegeven. Met ingang van heden wordt door ons blad de per 1 Mei 1947 ingevoerde nieuwe spelling gebruikt. We geven hier een beknopt overzicht van "de nieuwe regels, ee wordt e in open lettergrepen, dus in plaats van deeien, Heeren, meenen schrijven we" delen, heren, menen, ee blijft ee aan het einde van een woord dus twee, zee, enz. en afleidingen daarvan tweede zeester. oo wordt o in open lettergrepen, i.p.v. zoo, loopen, koopen, staoo dus zo, lopen, kopen, stro. oo blijft voor de ch in woorden als loochenen, goochem, goochelen. Sch. wordt s waar de ch niet uitgesproken wordt, i.p.v. mensch, vleesch, dus mens, vlees etc. Maar schip, schok enz. isch De uitgang isch blijft behouden als ach tervoegsel in logisch, practisch enz, de en den De naamvals n wordt niet meer geschre ven, behalve in staande uitdrukkingen met dien verstande ten dienste van enz. Verdere regels De verbuigingsuitgangen van een geen, mijn, uw, zijn, hun, haar, kunnen worden weggelaten behalve in staande uitdruk kingen te zijnen huize, Hare Majesteit Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Certificaten van de op te I geven gewassen, dienen bij i de aangifte medegebracht j te worden. Men maakt de pootaard- I appelteiers er nog op attent, dat volgens een nieuwe be- I paling "de scheiding tussen percelen Eigenheimers en/of Alpha enerzijds en Eersteling en/of Red Bliss anderzijds 2 meter moet bedragen. 21 R.I,, pl. vervangend com mandant en commandant over de kazematten 1, 2, 3 en 4 der eerste linie. H. H. P. Kettner, Res. le Luit. 21 R.I., Commandant over de kazematten 5, 6, 7, 8 en 9 der eerste linie. A. J. Demesmaeker, Res. le Luitenant 21 R.I., Comman dant der tweede linie. De bezettingssterkte in de eerste linie was 9 onderoff. en 100 manschappen mi- traillisten en kustartilleris- ten. De kustartillerist-en be dienden de kanonnen van 5 cm. Alle soldaten waren zodanig opgeleid dat ze alle wapens konden bedienen. De manschappen van de ge nie bedienden de dieselag gregaten, de zoeklichten en de telefooncentrale. De sterkte öer 2e linie be- I droeg ongeveer 80 manschap- i pen, uitsluitend zware mi- traillisten. (Wordt vervolgd.) Verslag Parochie-Avond ont vinden wij juist even te laat. Zie hiervoor volgend num mer, Redactie. MAANSTANDEN 1947. Zondag 27 April E. Kw. Maandag 5 Mei V. M. Woensdag 14 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 1 Mei 2 Mei 3 Mei 4 Mei 5.47 6.44 7.29 6.17 7. 8 7.48 6.24 I Nederlandse Aardrijkskundige namen behouden de oude schrijfwijze, Den Helder, G-rootebroek, Neede, etc., de buitenlandse niet, du$ Wenen, Duitsland. Namen van wegen, straten, pleinen etc. volgens de nieuwe spelling dus Kogerweg, Gemenelandsweg, Alkmaarseweg. Ten slotte hieronder nog een taalproeve. Een gedichtje dat in 1934, toen reeds sprake was van algemene invoering der nieuwe spelling, in een plaatselijk verschijnend blad werd opgenomen. ONZE TAAL Heus, de stadse mensen kopen, zo ze wensen verse vis, Horen met ogen en oren open Dat Wieringse waar voordelig' is. O, wat kan die drukker knoeien Fouten, fouten, alles mis 'k Geloof dat U wel heeft begrepen Dat dit nieuwe spelling is. En wat zegt U van dit staaltje Van de nieuwste schrijverij Kunt U alles wel verwerken, Kunt U daar nou wel goed bij 't Staat wat gek, 't is wat vreemdig, Alle ee's en oo'tjes weg, Maar het zal gerust, wel wennen, Gauw genoeg, wat ik U zeg. Man- en vrouwl'ijk is verdwenen Man en vrouw gelijk gesteld. (Heeft er één van onze lezers Dat al aan z'n vrouw verteld N-en schrijven afgelopen, Dat is wel het grootst gemak, Ik raad U aan, draag toch voorlopig ?n Woordenboekje in Uw zak. 't Lijkt misschien wel erg eenvoudig Lastig is het toch gewis, Nimmer zal men willen geloven Dat b.v. „mode" niet meer vrouw'lijk is. NIEK. LANDBOUWNIEUWS. De veevoederncrinen voor de periode van 11 Mu-7 Juni Het Bedrijfschap voor Veevoe der beeft de veevoedernor-* men voor de periode van 11 Mei tot 7 Juni 1947 vastge steld op basis van de op 23 Februari 1947 op de bedrijven i aanwezige aantal stuks vee. De bedrijfsindeling en de voorwaarden zijn gelijk aan i die aan de voorgaande pe riode. De voedernormen voor paar j den zijn 50 Kg. of 30 Kg., mits geen haver uit eigen oogst is toegewezen heng- j sten van 1-3 jaar 80 of 40 Kg; hengsten van 3 jaar en ouder i 120 Kg. of 60 Kg., mits voor j hengsten geen haver uit eigen oogst is toegewezen. Voor de overige paarden zijn de normen gelijk aan die 1 van de voorgaande periode. De normen voor rundvee zijn voor melk- en kalf- i koeien nihil op basis van het aantal van deze koeien 5 Kg. kalvermeel ten behoeve van de kalveren. Voor het overige rundvee zijn de nor men nagenoeg niet gewijzigd. De normen voor pluimvee j geilen (bokken) en varkens zijn gelijk aan die van de voorgaande periode. HOLL. Mij v. LANDBOUW Gedenatureerde melasse voor ensilage-doeleinden Veehouders, die vóór 3 Au gustus in een vaste silo eiwit- rijke groenvoeders wensen in te kuilen en hiervoor als con serveringsmiddel melasse wil len gebruiken,, kunen bij den P..B.H, een toewijzing voor melasse aanvragen. De toewijzing dient bij een mengvoederfabrikant/handelaar I te worden ingeleverd. Kunstmestbonnen geldig verklaard. Met ingang van 21 April zijn geldig verklaard stikstof bonnen voorzien van opdruK 5 en kalibonnen voorzien van opdruk no. 5. Deze bonnen blijven geldig tot 15 Mei 1947, Na 1 Juni zijn geen bonnen van het seizoen 1946-47 meer geldig. Bonnen, welke na de zen datum binnen komen, kun nen onder géén voorwaarde worden geaccepteerd. MEDEMBLIK. Zangvereen. „Zangelust" azl 13 Juli a.s. deelnemen' aan een Zangconcours té Amsterdam. Dit concours'is j uitgeschreven door het Man- nenkoor „Veni Vidi Vici" I aldaar. „Zangdust" komt uit in de 1 3e afd. Gem. Koren. 20 of 27 Juli neemt deze actieve vereeniging deel aan het Bondsconcours voor Zangkoren in Nrd. Holland, hetwelk zal worden gehou den in de kerk te Nieuwe Niedorp. Wij wenschen directeur en leden veel succes Uitgave Stichting Flevo.Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 703. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, (Si^feaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. I Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. 1 Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1