UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE VERDEDIGING VAN DE AFSLUITDIJK IN MEI 1940. i kazemat normaal zijn gang! Hoewe et Zaterdag 10 Mei 1947 Tweede Jaargang No. 49. Redactie Secretariaat Hippolytushoef Wieringen. Klieftstraat 12, Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk iat leeft, Bouwt aan zijn toetymet 1 DE ALMACHTIGE HELPER „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." „Ziet ik ben met ulie- den al de dagen tot de voleindiging der wereld." Matth. 28 18, 20. Het begin van de Mei maand is voor ons volk ge worden tot een tijd van her inneringen. Van blijde en bittere her inneringen. We herdachten de bevrij ding, op plechtige en vrolij ke wijze en waren verblijd om de vrijheid die we weer bezitten. Doch we leefden ook mee in het leed door de oorlog veroorzaakt en ge dachten de doden die als slachtoffers gevallen zijn. En nu op 10 Mei gaan on ze gedachten onwillekeurig zeven jaar terug naar het begin van d.e oorlog. En zo. overzien we in deze Meida gen al die oorlogsjaren weer. met al de verschrikkingen die ze ons bezorgd hebben. Als er één ding is dat we in deze jaren geleerd moe ten hebben dan is het dit dat d.e mens teleurstelt, dat de mens onmachtig is. Zeker er is in de oorlog, ter- wille van de overwinning en de bevrijding ontzaggelijk veel gepresteerd. Maar wat is het uiteindelijk re^iltaat der oorlogsjaren Men hoopte tijdens de oorlog op een betere maat schappij, op een nieuwe we reld daarna. Doch het gevolg van de oorlog is een geruïneerd, verarmd Europa een ontredderde, ver scheurde wereld een mensheid die zich niet stoort aan wet of recht. Neen, deze gedenkdagen vervullen ons niet met trots ze zijn geen aanleiding om een loflied te zingen op de grootsheid en de heerlijk heid van de mens. En wie na deze ervaringen nog hoopt op een paradijs hier op aar de (dat door de mensen tot stand gebracht wordt) is een idealist met z'n ogen dicht voor de werkelijkheid. De maand Mei brengt nog andere herinneringen, 't Is volgende week Hemelvaarts dag en bij zijn afscheid sprak Jezus de woorden hier-^ boven afgedrukt. Daarin ver zekert Hij dat Hij de hl- machtige is. En Hij spreekt de waarheid want Hij heeft de sterkste vijand van de mens de dood overwonnen. Hij die de Machtige is be looft hier zijn nabijheid en zijn hulp. En zijn belofte is vandaag in 1947 nog even waar en betrouwbaar als op de dag, dat Hij het uitsprak. Want Hij heeft gezegd ik ben met ul'ieden al de da gen Hij is bij al degenen die met hun droefheid tot Hem gaan om getroost te worden i die in hun onmacht tot Hem j het hart opheffen om gehol pen te worden. De wereld van vandaag is vol teleurstelling, de mens- heid kan geen hulp bieden. Maar wie in Jezus gelooft als Verlosser der wereld, met Hem door het leven wil gaan, komt nooit teleurgesteld uit. „Die ontvangt in d'onmacht hemelkracht." M. SCHENKEVELD. HET OORLOGSGEDENKTEKEN OP WIERINGEN. Dit- blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. (Vervolg.) de morgen de, dienstplichtige «f-w* Het monument voor de gevallen Wieringers onmid dellijk na de onthullings- piechtigheid op Zaterdag j.1.1 de Engelse graven op de Eén der tarijke bloemstuk--1 algemene begraafplaats te ken werd overgebracht naar, Hippolytushoef. Toen in vliegtuigen weer verschenen, werden ze geducht getrac- I teerd door de 2 tl. en de lu.mitrs. met bewonderens waardige moed bleven de schutters doorvuren terwijl de vliegtuigen op hen sta ken, en dank zij hun moed werd het pleit gewonnen De vliegtuigen kwamen nu slechts op een flinke hoogte overvliegen en vermeden de kazematten. Hoe goed het moreel was W. Pronk doodkalm op en ging naa'r buiten, nadat hij nog eerst zijn kameraad, die'hem wiU de vergezellen, terugduwde met de woerden: „ga jij maar terug joh, jij bent: getrouwd." Daarop lichtte Pronk onder een schervenregen van de tegen de kazemat, uiteen spattende vijandelijke gra naten, het luik van het ka non op, om daarna, als door een wonder ongedeerd ge bleven. de kazemat weer in der soldaten behorende tot i te gaan en zijn werk te ver- de luchtafweer bleek wel') volgen of er niets gebeurd hieruit dat twee soldaten, - was. Bravo Pronk, jij hebt die gewond werden, er haastbewezen, dat de Nederland- niet toe te brengen waren se soldaat staaltjes van hei hun plaatsen te verlaten. denmoed vertonen kan en Des middags, tegen onge- daarbij doet alsof het zo veer 14.00 uur, hoorden we hoort zonder er verder enige het aanhoudend gezoem van drukte over te maken. een voortdurend boven ons cirkelend vliegtuig. Volgens de theorie zou dit een vlieg tuig kunnen zijn voor artil lerie waarneming, zodat wg ons voorbereidden op een artilleriebeschieting. En ja wel, de practijk klopte met de theorie. Even later suis den de projectielen door de lucht en, waarschijnlijk dank zij de waarneming, was de ligging goed. De opstellingen van de 2 tl. werden danig onder vuur genomen een affuit werd vernield, 2 vizierinrichtingen De zoeven gesignaleerde beweging zette zich voort en spoedig werd een colonne soldaten waargenomen, waarvan het aantal niet te schatten was, doordat een bocht in de dijk het uitzicht enigszins belemmerde. Toen ze op 800 m geko men waren, opende, op be vel van de Kapitein, kazemat 6 het vuur en we hoorden het vertrouwde geluid van onze kanonnen, die met de bgs. de colonne onder vuur namen. 't Vuren werd voort gezet en naar achteren ver- Schager Markt. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen 25 Paarden f 400 - f1300 10 Stieren Centrale 282 Gel- dekoeien mag. f 350 - f 500 71 Vette koeien Centrale 50 Kalfkoeien f 400 - f 650 40 Vaarzen f 350 - f 500 30 Pin ken-f 225 - f 300 3 Pinken Centrale 2 Graskalveren Cen trale 282 Nuchtere kalv, id 92 Overhouders f 45 - 65 61 Lammeren f 18 - 22 6 Bok ken en Geiten f 7 36 Biggen f 30 - f 60 f 40 heden voor weidekoeien en e! 28 Ko' werden beste soorten aangek projectielen kwamen zelfs in 11 MEI 1947 MOEDERDAG Van één onzer vrijwilligers in Indië ontvingen wij onlangs het volgende gedichtje dat wij «thans i.v.m. de aanstaande Moederdag gaarne plaatsen. MOEDER. Moedertje ik zit dikwijls aan U te denken, Uw bezit, wat is dat veel waard, En toch, wij kinderen hoe kunnen wij krenken, Ons moedertje, die ons bracht op deez' aard. U bent toch zo teder en ook zo vol zorgen, U troostte mij steeds in mijn kinderlijk verdriet. Ja moedertje, ik wachtte U al' vroeg in de morgen, Tot dat U mij uit mijn bedje dan liet. Zo groeide ik op en was in uw ogen, Uw jongen, uw kind waar U alles voer deed, Moedertjelief ik ben, nog dikwijls bewogen, Als ik denk aan die tijd, maar wat was ik soms wreed. Ik bracht U dikwijs verdriet in het leven, Ik was toch het kind, dat vaak Moeder vergeet, U blijft steeds uw liefde maar geven, Wat had ik een spijt van U aangedaan leed. Maar Moedertje steeds blijft g'in mijn gedachten, Uw beeld blijft bij mij in 't harte bewaard. U kan van mij toch niet anders verwachten, U blijft voor mij steeds het schoonste op aard. nijnen f 3 - f 15 26 Oude Kip' voerd. De handel was goed de schietgaten, zodat van pen f 4 - f 5. I en de prijzen behoorlijk j één der kanonnen van 5 cm MARTOVERZICHT j Voor Geldekoeien was de: de kijker werd weggeschoten. Voor de Centrale werden'notering f 3C0 - f 500 Kalf-1 Het moreel bleef echter uit- overgenomen 71 koeien, 10; vaarzen f 350 - 500 Gelde stekend. Om hiervan een stieren, 3 pinken, 2 graskalve-! Vaarzen f 275 - f 400 Pinken ren, 282 nuchtere kalveren, j f 225 - f 300 Melkkoeien, ver De rundveemarkt was van-, se Kalfkoeien f 400 - 650 daag weer zeer belangrijk, De| Wij kunnen dus wel aanne- aanvoer gaat in stijgende lijn men, dat de handel williger en de belangstelling wordt van: was dan de vorige weken, week tot week groter. Bij- De paarden blijven zonder belangstelling was er steeds duur. Luxe paarden 900 - f 1300 Werkpaarden f 1000 - f '1399 Oudere Paar den f 300 - f 850. Handel kalm De aanvoer van wolvee was weer groter maar de handel was kalm. Een bewijs dat raakten onklaar. Ook deka- d zodat toen d K zematten moest het ontgel- tein ophouden met vuren>. den. Vooral Kazemat 6 werd beval de dijk ovel. een te onder handen genomen, de diepte onder vuur penomen Het kanon uit kazemat denkbeeld te geven. Op een bepaald moment werd er op gebeld van een der kazemat ten om ons te melden dat van de kazemat, waa-rin wij vertoefden „het gras ge maaid werd", „hetgeen wel nodig was" volgens deze zegsman, „het was juist wat lang." Een. angstpsychose bij ons detachement was er dus niet. In een vuurpauze gingen we eens even poolshoogte nog steeds tekort eten is voor nenien omtrent uitwerkin; deze beesten. Lammeren van en soor^ van de ons beschie- f 16 - f 22, Fokschapen zo goed: tende artillerie. Een onder als niet aangevoerd, zoek der scherven toonde Overhouders voor de weide aan dat het kaiiber f 45 1 lam f 65 f 65 Overhouders met. st,reeks 8 cm was en dat o.a. f 85Overhou-1 ook ^gp Werden gebruikt. was. 2 dreef met enkele schoten de over de dijk komende sol daten terug en spoedig werd niets meer waargenomen. De aanval was afgeslagen. Steeds hebben we ons af gevraagd waarom deze aan val door de vijand tegen het invallen der duisternis werd ingezet. Was het omdat hij meende dat we al bij de eer ste aanval zouden wijken, daar nog nergens flinke te genstand was geboden, of was het misschien een po ging om het moreel zodanig te verzwakken dat we ge durende de nacht zouden vluchten. Neen, zo gemak kelijk zouden we onze stel ling niet geven, we besloten om onze huid zo duur mo gelijk te verkopen en de Commandant- der 2e linie hield zelfs zijn soldaten voor. ders met 2 lammeren tot 110, Tijdens de artilleriebeschie- dat dlt een tweede De geitenmarkt is van wei-j tjng ging het ,even in de worden ZOU. van betekenis jonge; f 10; Oudere nig of geen geiten van f 7 geiten tot f 40, De biggenhandel was stug en duur. Ze zijn niet gemakke lijk te verkopen en wil de de handel vlugger gaan, dan zal de prijs naar de laagte moeten. Fokkonijnen f 3 - 15 Jonge Kippen worden niet aange-| voerd. Oude kippen f4 - f5. Het was Donderdag weer een echte ouderwetse markt' met veel bezoek Finland verder zeer en werd de thee rondgediend, j rustig was voelden we, dat A]q PPTlq PPn nnruerkine er toch wel eens lets kon wp?h dip Pnn pS| gebeuren en toen de duister- nis inviel nam de kapitein gemaakt werd, die op enige bezorgdheid duidde, was er, steeds een ander die heel' maatregelen. Hel. voor- aanbod hem ta herj op^ SS»SfS rranuterfeen lichtkogel werd afgeschoten, na welke lichtkogel alle ka zematten die op de weg ons detachement, welke dui delijk het respect van de j soldaten voor het beton van j onze kazematten il'ustreert.) Plotseling werd enige be weging opgemerkt op de weg. I Aandachtig werd dit alles I crarJpcrpclacrpri rJO< MAANSTANDEN 1947. Woensdag 14 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. vuur konden brengen, hun mitrailleurs korte vuurstoo- ten deden afgeven op een gadegeslagen, doch de vi.i_ bepaald voor iedere kazemat andeliike artillerie vuurde verschillend tijdstip na het andelijke artillerie vuurde^ afschieten van den lichtko- ge*l. Het was een typisch ge- Op dit oogenblik, terwijl de hoor en het gaf tegelijkertijd j stukken (vooral in kaz. 6 die pen indruk van de paraat- den weg bestreek) vuurklaar heid van de bezetting. Er stonden, viel er in kazemat erebeurde evenwel niets en Medan, Febr. '47. v. O. 12 Mei 13 Mei 14 Mei 0.34 1.26 2.34 j 6 een maskeeringsluik op 0.58 den loop van het 5 cm kanon. 1.571 Zonder een bevel te heb- 3.15 ben ontvangen stond de de nacht ging zonder eenig voorval voorbij. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1