UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE if D VOOR WIERINGEN WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE VERDEDIGING VAN DE AFSLUITDIJK Woensdag 14 Mei 1947 Tweede Jaargang No. 50. w Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer" Post De Haukes. Telefoon No. 3. Westerland Eeti volk dat leef', Bouwt aan zijn 1kekom$t Dit. blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. HEMELVAART. De Hemelvaart van j Christus is onze verheffing. Als dierbare menschen van ons scheiden, dan zijn we bedroefd, zelfs als we weten dat een beter leven hen ten deel is gevallen. Hemelvaarts-. dag is een onbeperkt vreug defeest. De dag van heden is een zege van Christus, een over- overwinningsfeest, D'e Heer heeft deze t/riumf wel ver diend. Herinneren, wij ons slechts enkele gebeurtenissen van zijn leven op aarde. Hij verliet de woning van Zijn Vader, lag in de ruwe stal van Bethlehem, vluchtte naar Egypte, leefde verborgen in Nazareth als handwerksman, dan matte Hij zich af om het land der Joden door te trekken om de verloren scha pen terug te brengen hoe veel miskenning en liefde loosheid heeft Hij van zijn broeders ondervonden .Ten slotte offerde Hij zijn kost baar leven op Golgotha. Waarom dit alles Omdat Hij ons beminde. Om ons weer terug te brengen naar Vaders huis. Vandaag kan Hij vol vreugde terugblikken op zijn volbracht, levens werk. De Overwinnaar trekt in triumf. de hemelde stad binnen en Hij voert de ver- loste kinderen Gods met zich mede. Dit feest van vandaag is tegelijk het feest van de troonsbestijging en de kro ning van Christus als Ko ning van hemel en aarde. Dit feest is ook een vreug dedag voor ons, omdat het de verheffing is van de men selijke natuur, onze natuur neemt deel aan de hoogste goddelijke eer, omdat Chris tus met Zijn menselijke na tuur de hemel is binnen gegaan. Een, die gelijk wilde worden aan ons, zit nu als ons Hoofd op de troon van God „Hij is verheven, om ons aan zijn Godheid deel achtig te maken." Dit is de goddelijke adel, die ons door de Hemelvaart wordt meege deeld en tevehs een krach tig imperatief Sursum corda. De harten omhoog. Pastoor J. Langedijk. Het is zeker geen toevalligheid dat wij juist heden, 14 Mei 1947, het slot van onze artikelenreeks over de verdediging van de afsluitdijk in Mei 1940, dat handelt over de capitulatie, opnemen. Onwillekeurig gaan vandaag onze gedachten terug naar j7 jaar geleden, 14 Mei 1940, toen het Nederlandse leger de strijd tegen de overweldiger moest staken. Vijf jaar zou de strijd voor het herwinnen van onze vrijheid du ren en alle ellende van deze 5 jaren staat ons op deze dag weer helder voor de geest. Maar, met trots kunnen wij getuigen dat de Neder landse soldaat in de Mei-dagen 1940 zijn plicht heeft gedaan, ook de soldaten van het Detachement Kornwer- derzand. Met ere kunnen wij daarbij de namen vermelden van de Wieringer- en Wieringermeer soldaten die daarvan deel uitmaakten Wieringen Sergt. J. J. Bruul, en de' soldaten C. Lont Sz., Jb. Oden, M. Koorn Cz., J. Scheltus, Jn. Smit, S. Mulder Pz. en A. Kok. Wieringermecr M. Blaauw, P. Marion en C. Koster. KORNWERDERZAND HIELD STAND (Vervolg.) DpOR Lt. Q. J. HAM. WIERINGEN. Een mooi succes. Zondag j.1. namen de heren I. Hanegem en A. Schagen, beiden werkende leden van de Kon. Muziekvereniging Harmonie, deel aan het' te Amsterdam gehouden exa men van de federatie van Harmonie- en Fanfarecorp sen, als diletanten-mucisie. Ze sloegen klasse A over en deden onmiddellijk examen voor klasse B. en met suc ces. Beiden behaalden het diploma, de heer Hanegem met 51 punten en de heer Schagen met 49. Ook een succes voor de Heer Kreijger, dir. van Har monie, die beiden voor 't examen *heeft opgeleid. Visafslag Den Oever. In de periode van 5 tot en met 10 Mei werden op de Oeverse afslag de volgende hoeveelheden vis aangevoerd Aal 48Ö8 kg Bot 5777 kg Zalm 23 kg Schar 8725 kg Schol 61828 kg Tong 6752 kg Tarbot 1531 kg Wijting 6087 kg Rog 181 kg Kabel jauw 2104 kg Garnalen 19270 kg Puf 22905 kg. Tegen de morgen van 141 j Mei werd weer bij Kop Af-1 sluitdijk enige .beweging j I waargenomen, waarbij dit- i maal ook enige paws werden I gesignaleerd. Brandend van verlangen I om de uitwerking van onze 1 bpg. op de vijandelijke pawsj te zien, -wachtten we de din- gen af, die komen gingen. I De Stelling van den Helder j liet ons niet in de steek. Bij gebrek aan zware artillerie,) werd ons. steun toegezegd van I H.M. 's „Johan Maurits vanj I Nassau'' om de vijandelijke) artillerie, die zich al weer liet gelden, tot zwijgen te bren- gen. Door de periscopen had- j den we zo ongeveer de plaat- j sen der vijandelijke batterij en kunnen bepalen. De Kapitein wees Luite>» nant IJzereef aan voor de. waarneming rechts van de dijk en mijzelf voor de waar- neming links van de dijk en deed daarna het inschieten j aanvangen. Zeer nauwkeurig konden wij de ligging van het vuur bepalen en dank zij or>ze goede instrumenten (periscopen met 0/00 verde- i ling) werden de aan te bren- j gen correcties snel opgege- j ven en doorgegeven zodat na) ongeveer een kwartier het vuur goed lag en uitwer- j kingsvuur kon worden afge geven. Enige uren heeft de ka nonneerboot zijn 15 cm pro jectielen uit 3 vuurmonden precies op de opgegeven doe len geworpen, een prestatie die ons met groot respect vervulde van het personeel' en materieel der Kon. Marine, die hier zo krachtdadig de Landmacht terzijde stonden. Om een juist beeld te krij gen van de moeilijkheden die H.M.'s „Johan Maurits van Nassau" moest overwin nen om een dergelijk vuur te kunnen afgeven, moeten j we nog vermelden dat de 1 afstand tussen de kanonneer- I boot en het doel 13.8 km be droeg. Toen de „Johan Mau- rits van Nassau" ophield met i vuren bleef de vijandelijke j artillerie zwijgen en we heb -1 ben er geen last meer van gehad. De revanche voor de ver-1 nietiging van de vijandelijke artillerie liet echter niet op zich wachten. We kregen een behoorlijk bombardement te verduren van vijandelijke bommenwerpers, die zeer zware bommen afwierpen, waarvan er een vlak voor den cp. (kaz. 4)- terecht kwam en de hele kazemat deed trillen. Uit de 2e linie bereikte ons het bericht dat daar een kazemat getroffen was door een zware vlieg tuigbom die een behoorlijk, stuk beton van de achter wand had meegenomen. On middellijk belde de Kapitein naar het Stellingcommando en daar zouden direct maat regelen worden genomen om het gat met edel beton nog dezelfde nacht te dichten zodat bij een nieuw vliegers- bezoek het geval weer geheel in orde zou zijn. Men ziet dat de afdelingen van het Stel ling-hoofdkwartier hun taak zeer snel vervulden, iets wat1 ons de vorige dagen ook al was opgevallen, wanneer we materiaal aanvroegen. Die middag kregen we ook nog bezoek van de pioniers, die de peil'er van de spoor brug opbliezen en enige huizen, welke hinderlijk in ons gezichtsveld stonden, opruimden. De capitulatie Toen de Kapitein het re sultaat van de vernielingen aan het Hoofdkwartier me dedeelde ontving hij een bevel, dat meer beroering veroorzaakte, dan waartoe de zwaarste vliegeraanval bij machte zou zijn geweest nl het bevel om de wapens neer te leggen en zich met de vijand in verbinding te steL len Terwijl wij niet overwon nen waren moesten we capi tuleren, dit was de hardste slag die het detachemt kon treffen. Na bevestiging van het bevel gevraagd en gekre gen te hebben ging de kapi tein met de witte vlag naar voren en gaf mij opdracht het detachement te doen ontwapenen. Bij dit schouwspel kregen we het allen te kwaad, maar het bevel werd stipt uitge voerd, zoals men dit van goede soldaten kan verwach ten. Het werd reeds duister en ik liet het detachement ver zamelen op de spuisluizen teneinde het aan de com mandant bij zijn terugkomst te presenteren. Het grote zoeklicht deed ik ontsteken toen de Duitse auto's waarin de Kapitein en enige Duitse officieren gezeten de ver sperring naderden. Het grote zoeklicht voor hem uit, na derde deze Commandant zijn detachement, terwijl de Duitse officieren op enige afstand bleven. Voor de laatste maal klon ken de bekende commando's waarvan de uitvoering niets te wensen overliet ais hulde aan de Commandant, die zo Rustig en kalm zijn mannen had aangevoerd en door zijn voorbeeld had bezield. Onder het schijnsel van het zoek licht presenteerde ik het de tachement 240 man sterk en de Kapitein sprak een af scheidswoord tot de 240 man die tot het laatste ogenblik hun plicht gedaan hadden en die zo l'ange tijd lief en leed samen gedeeld hadden. Nooit hadden we kunnen vermoeden dat het einde zó zou zijn. I Tot slot veroorloof ik mij enige korte opmerkingen te maken betreffende mijn er- I varingen met personeel materieel enz. van de Neder- I landse weermacht bij de vei® I dediging van Kornwerder- j zand. 1. De Nederlandse soldaat is een uitstekend soldaat ge bleken mits hij op een goede manier wordt voorgegaan^ door zijn officieren en onder-' officieren. - - 2. Het administratieve apparaat was soms iets stroef, doch in de oorlogsda gen ging alles zeer vlot, ter wijl er voortdurend contact bestond tussen het Hoofd kwartier van de Stelling van Den Helder en de lagere organen, en de bevelen van het Hoofdkwartier ons zeer snel bereikten. 3. Het materiaal was" zeer goed en mocht er al eens hit een en ander mankeren, dan werden alle pogingen in hef. werk gesteld om dit zo snel mogelijk te verschaffen. Niettemin waren er leem ten a. De verbindingen tussen de kazematten waren niet ondergronds, zodat we bij het gaan van de ene kazemat naar de andere (eten ver strekken, munitie aanvoeren. I enz.) zeer kwetsbaar waren. I Vooral tijdens de art. beschie- I ting viel een en ander in het I begin niet mee, maar toen i eenmaal' proefondervindelijk gebleken was, dat het artil- lerievuur doorschrijdbaar was, ging het gemakkelijker. b. Het ontbreken van luchtafweer, waarin ten dele door het stellingcommando in voorzien door het zenden van 2 tl. en lu.mitrs. 7.5 tl. v/as naar mijn mening ook noodzakelijk geweest. I c. Het ontbreken van zware artillerie hierin werd f wel op een prachtige wijze voorzien door de steun van de „Johan Maurits van Nas- f sau", maar dit mag- toen geen afdoende oplossing wor- den genoemd. DE C.C.D. ONTDEKTE GROTE BONNENZWENDEL. In Haarlem en enige an dere steden zijn controleurs van de C.C.D. op het spoor gekomen van een grote bon- nenzwendel, welke zich uit strekte over Noord- en Zuid- Holland en Noord-Brabant. Verscheidene verdachte personen werden reeds lange tijd in het oog gehouden, totdat men voldoende aan wijzingen tegen hen verza meld had. Deze personen ble ken te behoren tot meer of minder uitgebreide combina ties, welke op zeer geraffi neerde wijze te werk gingen en de bonnen en bescheiden op de onmogelijkste plaatsen verstopten. Zo werd bij een verdachte te Haarlem in de dakgoot van zijn woning een pot gevonden, bedekt met dakpannen. In de pot be vond zich een groot -aantal distributiebonnen. Tot heden zijn er 24 ver dachten, van wie er 20 in verzekerde bewaring zijn ge steld. In beslag genomen werden 6600 levensmiddelen- en andere bonnen, miri'stens 20 distributiekaarten en f 9324.aan contanten. Het onderzoek duurt voort. FINANCIERINGSREGELING WONINGBOUW 1947. Blijkens mededeling van de directeur-generaal van de volkshuisvesting behoeft bij aanvragen om steun ingevol ge de „financieringsregeling woning 1947" de naam van de particuliere geldgever niet meer te worden vermeld. Verder wordt er de aan dacht op gevestigd, dat het spoedig indienen van een aanvrage om steun uit 's Rijks kas van belang is voor ieder, die met toepas sing van de bovengenoemde fiftancieringsfegeling wenst te bouwen. Daardoor wordt bereikt, dat men zekerheid verkrijgt omtrent de huur, welke de woningen volgens het desbetreffende bouwplan moeten opbrengen, alsmede omtrent de grootte van de jaarlijkse rijksbijdrage. In dien deze bedragen bekend zijn, kan de bouwer bereke nen of het, daarvan uitgaan de, voor hem verantwoord is de bouw tot stand te bren gen. Bovendien zal het be kend zijn van de bedoel'de ongetwijfeld het voeren van onderhandelingen met par ticuliere geldgevers verge makkelijken. Om deze rede nen acht de directeur-gene raal van de volkshuisvesting het geenszins- noodzakelijk, dat met het indienen der aanvragen om steun uit 's Rijks kas wordt gewacht tot volledige overeenstem ming met de particuliere geldgevers is verkregen. Het een ieder naar den zm te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Oïe reen nn de wereld MAANS TANDEN 1947. Woensdag 14 Mei L. Kw. Beneomd tot ambtenaar bij de distributiedienst te Medemblik de heer J. Wur- kum, wonende te Twisk. Medemblik. BURGERLIJKE STAND Tijdvak 25 April2 Mei. Geboren Jozina Cathari- na d.v. M. J. Kiompe en C. Rietvink Gerdine, d.\\ A. van Eijk en M. S. J- de Jongh. Ondertrouwd Pieter Ja ger en Maria Jahse Ber- nardus de Boer en Leonora Elisabeth Schinkel. Getrouwd Theodorus Wil helmus Stevens en Johanna Anna Meester. Overleden Johannes Dijk huis, oud 17 jaar. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 15 Mei 3.57 4.36 16 Mei 5.10 5.33" 17 Mei 6. 0 6.28 SPELDEPRIKKEN van Spatter Spotspiegel. 'k Heb iemand onder mijn kennissen, we noemden hem Ome Gerrit, met een speciale feestknobbel. Dit mens maakte per week minstens één brui loft mee. Iedereen beweerde, dat hij familie was van deze Ome Gerrit en zodoende brui iofte hij in verschillende sta dia huwelijk, 127» jaar ge trouwd, 25 jaar getrouwd en vervolgens stijgc-öd per lustrum met toepasselijk programma zilver, goud of diamant Ome Gerrit was wat je noemt de man, die er de lol en de gang in hield_ Hij dronk matig, zong veel 'en sliep weinig, Bij begrafenissen vervulde hij de functie van „aanspre ker en deed dat ook correct. Die Ome Gerrit was in ons dorp ook steeds de figuur waar alles om draaide bij de Koninginnefeesten. En die feesten mochten er zijn. Wat heb ik Ome Gerrit ge mist op ons bevrijdingsfeest. Die had er wat anders van ge maakt. Die had ook geen snotneuzen jenever laten drin ken, die had er „een feest" van gemaakt, want hij kon or- organiseren en had smaak. Nu heb ik nog één hoop en dat is, dat er ook in de Wie ringermeer zo'n Ome Gerrit op zal slaan. Want die is er wel nodig. En als er eens bruiloft was, die precies samenviel met de verjaardag van de Prinses, dan was het zijn gewoonte, om daaraan een speciale dronk te wijden. Vanwege het contact met de zaal, voelt U 'Spatter MeipaardenmarkJ SCHAGEN, 12 Mei 1947 Weinig aanvoer. Handel stug, duur. Luxe en werkpaarden f 900 lot f 1300; Oudere paarden f 300 tot f 850 Aangevoerd 43 stuks. WIERINGEN. POLITIE Verl. een porte monnaie inh. f 46.50, rokers- kaart en 2 ziekencoupons een duimstok met koperbeslag en een bankbiljettenboekje inh. f 20. Gev, twee portemonnaies met inhoud, w.o, distributie bonnen. Komen aanlopen zwart harig hondje. Inl. bij den Gem.-Bode. Naar wij vernemen is onze oud-plaatsgenoot de Heer Jb. Smit Sz., eertijds politie man te v. Ewijcksluis en thans wachtmeester der ma rechaussee te Haarlem be vorderd tot opperwachtmees ter met als standplaats IJmuiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1