UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. ONZE TELEFOON. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 17 Mei 1947 Tweede Jaargang No. 5L Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk dat leeft, Bouwt aan z„v? toekomst Dit. blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. NEGEN DAGEN. Hemelvaart, was het laatste Christelijke feest dat we vierden. Christus gaat tot den Vader. Daar is Zijn be stemming. Toch is Zijn op dracht ten opzichte van ons nog niet. volbracht. Voor Zijn heengaan geeft Hij Zijn be lofte aan Zijn volgelingen Maar Ik zal u de Trooster, de Heilige Geest zenden. Wat doen die mensen on dertussen Wachten zij op de vervulling van die be lofte. Mensen zijn altijd het zelfde geweest. Nooit hebben ze kunnen wachten op de belofte. Gegrepen hebben ze, zelf, naar de dingen van deze wereld, gegrepen heb ben ze ook naar God, maar dan op eigen-wijze manier. Dit is de diepe zin van het verhaal van de torenbouw van Babel, dat mensen reik ten naar de hemel, om God tot in Zijn gesluierd heilig dom te kunnen zien en om Hem daar te onttronen. God laat veel toe. God laat daar toe. wie er rijp voor is, na melijk Christus. Maar men sen moeten blijven staan Wanneer men teruggekeerd in de polder na een langere of kortere periode van gedwongen evacuatie, als voorheen weer gebruik kan maken van de telefoon, dan lijkt dat alles vrij simpel. Het aanleggen ging rustig en kalm en zonder enige ophef, vertelde de monteur „dat het in orde was". U kunt weer opbellen EEN STUKJE GESCHIEDENIS. Het lijstje van belangrijke data in onze polder vermeldt 1 April 1931, in dienststel- ling van het telefoonstation Sl'ootdorp, d.w.z. slechts 7 maanden na het droogvallen van de Wieringermeer. Het was kort, doch ook noodza kelijk. Wat kon de Directie zonder telefoon beginnen Maar P.T.T. begreep en.... werkte door. 15 April 1932, station Mid- denmeer geopend. Bruggen en sluizen werden voorzien van contact met de buiten wereld. Naarmate meer boer derijen in exploitatie kwa men groeide de behoefte aan telefoonaansluitingen ook buiten de dorpen. Op 20 Februari 1936 werd terzetting van deze polder ontzettend, dit was niet min der het geval voor hen, die met. zoveel zorg de vele klei ne draadjes tot een machtig telefoonnet hadden opge bouwd. Ondanks lofwaardige po gingen van het personeel om te redden wat er te redden viel, gingen de 7 telefoon- centralen in de polder ten onder. Alle bovengrondse lijnen werden vernield, terwijl in de dorpen het gehele en daarbuiten een groot deel' van het kabelnet door water onbruikbaar was geworden. Zo kwam de bevrijding Het Herstel. In de droogkomende Voor de periode van 18 31 Mei zijn de volgende bon nen geldig verklaard Bonkaarten KA, KB, KC 705 Serie C. C 04 Alg. 750 gr. suiker, bo terhamstrooisel, enz. 1500 gr. jam, stroop enz. of 750 gr. chocolade of suiker werk. C 05 Alg. 2 liter petroleum. C 06 Alg. 1 ei. Bonkaarten KD, KE 705 Serie C. C 14 Alg., C 15 Alg., C 16 Alg. 250 gram suiker enz. of 500 gr. jam, enz. 6Villluw,Bonkaarten MA en MD 706 gers, Ir. A. Ovinge als Rent- (bijz. arbeid en a.s. moeders) meester, H. de Graaf als c 21 suiker 250 gr. suiker enz. voorzitter der Beursvereni- 0f 500 gr. jam enz. ging. de heer H. R. Smit als j Tabakskaarten enz. QA, QB Voorzitter van de Stichting j en QC 703 van de Landbouw en Ir. C.73_i tabak 3 rantsoenen ta Reedijk als Hoofd der Water- j baksartikelen. bouwkundige afdeling van dè 73_2 en 73 3 tabak 2 r. tab. teiten verzameld toen de Directeur van het Telefoon- district Haarlem, de Heer A .Korff, zijn gasten welkom heette, een overzicht gaf van het werk in zijn dienst, (zie boven) en woorden van dank richtte tot de Commissie We deropbouw Wieringermeer en het Gemeentebestuur voer de ondervonden medewer king. Verschillende sprekers com plimenteerden de heer Korff en zijn staf van medewerkers te weten de Heren Ir. C. Krijn als Voorzitter' van de Com missie Wederopbouw Wierin germeer, Burgemeester Log- - Dont. aan de drempel. Tot de rand het station Wieringerwerf in reikten ze dan ook al, toen dienst gesteld, d.w.z. datj bieden werd onmiddellijk het herstelwerk ter hand geno men, met medewerking tan alle daarbij betrokken in stanties. Reeds op 30 Novem ber 1945, nog voordat het droogmalen ten einde was, kon het eerste telefoonkan toor in de Oostwaardhoeve heropend worden met 12 aan sluitingen. 1 April 1946 werd het kan toor te Middenmeer heropend de toren verstoord werd door daar eell gebouw voor nodig de Almachtige. Het was niet was> een apparatuur, perso- Gods belofte, waarnaar ze neel enz. zochten, maar de vervullingAanvankelijk was het aan- van een mensenbegeerte en sluiten der boerderijen alleen hun werk hield geen stand, mogelijk op één der drie centra, waarvan het onver- Zo doen wij mensen nu mijdelijk gevolg was grote ook nog, als de torenbouwers, afstand en dus hoge kosten die van Gods belofte wisten.Voor het publiek, maar eigen wegen gingen,In naUw overleg met de die leken naar God te_ lei- toenmalige Wieringermeer den maar radicaal van Hem j directie ontwierp P.T.T, een jn de kapperszaak van Zwart. verwijderden. Is er nog ge duld, een afwachten van God en van de werkelijke vervulling van Zijn belofte Tussen Hemelvaart en Pinksteren liggen negen da gen. Het is moeilijk voor ons om die dagen te passeren. Want het betekent voor de gelovige niet slechts 9 x 24 uur, maar het betekentGod afwachten, op Hem vertrou-gelegd. Nieuwe telefoonkan- wen, langs Christus' weg de toren werden gevestigd aan hemel trachten te bereiken de Hoornsebrug, Oostermid- en dan Zijn belofte geloven denmeerweg. Nieuwesluizer- en verwachten. Dan kan God weg en aan de Oude Zeug. ons Zijn Geest schenken:; Als gevolg hiervan nam het dan is Christus' opdracht' telefoonverkeer sterk toe. voor ons mensen volbracht, yoor 1939 bleef het aantal plan tot indeling van de pol der in enkel'e netten, waar door het mogelijk zou zijn alle aanvragen om aanslui ting te voldoen, zonder hef fing van extra kosten (af- standsgeld) en vrijwel het gehele telefoonnet in kabel te doen uitvoeren. Deze plannen werden in 1939 en 1940 uitgevoerd, waarbij 240 km. kabel werd als we na die hemelvaart niet zelf doen, maar Hem verwachten. Zo zal Pinksteren ons straks Zijn zegen kunnen schenken. Ds. J. v. d. Winden. I aansluitingen beneden 100 in 1939 steeg het tot 196, in j 1940 tot 365, in 1941 tot 428, I in 1942 tot 465. Deze werden in 1943 ver deeld als volgt Middenmeer 126, Sl'ootdorp j 69, Wieringerwerf 74, Nieuw J lAlmersdorp 56. Oostwaard prestatie, waarvoor wij Wie 44, Oude Zeug 43 en Wagen - j ringermeerders grote bewon- dorp 53. dering en waardering gevoe- I11 1944 daalde tengevolge ien. wel in het bijzonder van de door de bezetter ge-1 aan de Opzichter van Sluis laste uitsluiting het aantal tot 103. (In de illegaliteit was het echter welbekend 1 Juli d.av. volgde Wierin gerwerf in een Zweedse noodwoning. Te Slootdörp kon de dienst de beschikking krijggn over twee percelen, in één waar van op 26 Augustus 1946 een station werd geopend. Op 23 September 1946 werd het kantoor te Oude Zeug heropend eveneens in een: Zweedse noodwoning. Te Nieuw Almersdorp en J te Wagendorp werden in door de dienst Wederopbouw Wieringermeer gebouwde noodwoningen resp. op 1 Maart en 16 April van dit jaar kantoren gevestigd. Hiermede had elk net weer een kantoor. Bedroeg het aantal aanslui tingen op 31 December 1945 nog slechts 12, in 1946 steeg dit tot 327 en thans zijn weer 426 percelen in de Wie ringermeer aangesloten. Al bij al een geweldige Polder. Alle sprekers uitten hun grote waardering voor de grote prestaties van de tele foondienst. Ir. Keukenmeester, als ver tegenwoordiger v. d. Hoofd directeur T.T. en R. en Ir. 'Wieneke, chef van ds Dienst Telefonie, zwegen glimlachend. Het gezelschap begaf zich vervolgens naar het telefoon kantoor in de Sportstraat waar de eer aan Burgemees ter Loggers was om de dra den der oude centrale door te. knippen en daarmede de nieuwe ingebruik te stellen. Hier echter wordt het moeilijk een verdere repor tage te geven. In dit knoop punt van ontelbare allei;: fijnste draadjes hebben wij zelfs niet om uitleg durven vragen uit vrees het toch niet te begrijpen. Het was echter zeer illus tratief de ijverige telefonis tes hun plaats aan de oude tafels te zien verlaten 73—1 versnaperingen 200 gr. chöc. of suikerw. 73—3 versnaperingen 100 gr. choc. of suikerw. De bonnen voor petroleum blijven geldig tot en met- 28 Juni. 12 MUD KOLEN voor a.s. "Winter. Er wordt naar gestreefd voor het stookseizoen 1947/ 48 twaalf eenheden brand stof beschikbaar te stellen. Door de strenge en lang durige winter is echter een tekort ontstaan van 100.000 ton kolen, die bestemd wa ren voor bet nieuwe stook seizoen. Ook de invoer van buitenlandse gaskolen is nog onzeker. Een en ander maakt het nog niet mogelijk om nu reeds het nieuwe rantsoen definitief te bepalen. Vermoedelijk zal eind Mei een bon voor vijf eenheden worden aangewezen. Verstrekking consumentencrediet. Met het oog op het grote I sociale belang da i consumentencrediet wordt ge was 1 diend, hebben de ministers en plaats te zien nemen aan de zes nieuwe tafels met kasten, zonder dat één gesprek werd sociale belang dat met gestoord. De nieuwe centrale Het een ieder naar den zin tt maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 20 Mei N. M. Dinsdag 27 Mei E. Kw. Dinsdag 3 Juni V. M. Woensdag 11 Juni L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 18 Mei 19 Mei 20 Mei 21 Mei 6.50 7.30 8. 9 8.48 7.11 7.49 8.28 Zondagsdienst Dierenartsen. Evenals bij de doktoren, is bij de dierenartsen een rouleer systeem ingevoerd van Zater dagavond tot Maandagsmorgens 8 uur, 18 Mei Dienst hebben G. v.d. Kolk, Nieuwe Niedorp N. Dekker, 't Zand. Vrij zijn P. Reitsma, Slootdorp, E. Hakkesteegt, Schagen. dat de stationhouders er niet voc-r terugdeinsden de zegels te verbreken, indien dit no dig was. Vandaar dat menig' IN 4 DAGEN ROND HET IJSSELMEER. Woensdagavond arriveer den in Wieringerwerf 4 leden van de Vico-wandelsportver- eniging uit Hilversum. Deze groep heren stelden zich .voor in 4 dagen rondom het IJsselmee-r te wandelen. De U1M Wctö. v aimaai \j.c\j eerste dag werd he- tiaject ciandestien gesprek doorgang Hilversum Amsterdam - kon Purmerend Hoorn Wie ringerwerf afgelegd. j Voor den telefoondienst Zij overnachten in dewas de Wieringermeer een Zweedse noodv/oning van del mooi gebied met een steeds fam. Commandeur en Koop; groeiend verkeer, dat door en in de Maycrete woning toegewijde ambtenaren ver van de heer van Marwijk, j werkt werd tot tevredenheid Donderdagmorgen start-; van alle gebruikers, ten zij voor het traject t.oti Oosterwierum. In totaal zul-j De vernieling, len zij in 4 dagen 360 km. Was voor ons land de te- afleggen. leurstelling bij de önderwa- en zijn mannen, die met grote toewijding zich aan deze taak hebben gegeven in een eindeloze vlakte waar niets beschutting bood. De Kroon op het werk. Deze werd gevormd door de voltooiing van de nieuwe telefooncentrale te Midden meer, die j.1. Maandag onder grote belangstelling in ge bruik werd gesteld, waardoor Middenmeer het centrum is geworden van het telefoon verkeer. In het nieuwe gebouw van de technische dienst, dat tevens in gebruik werd geno men waren tal van autori- hiermede in gebruik geno-van Financiën en Sociale Za-: men onder het alziend oogken besloten om op grond, van Mej. Homan, de cheffin, van art. 1 van de wet indie- In hotel Smit volgde daar- ning en behandeling van aan-, na een gezellige thee van de. j vragen na de sluitingsdatum gastheren en genodigden en voor bizondere gevallen goed de staf van technisch perso- te keuren. neel. I Verlenging van een consu- Vooi' P.T.T., dat alles bin- mentencrediet zal slechts ge- nenshuis verwerkt Of haar I schieden in die gevallen waar- werk onder de grond stopti' in naar het oordeel van de was het een hoogtijdag. Ken-1; districtsraad ernstige behoefte merkend voor de harde wer- aan het crediet bestaat. Het kers van deze perfecte orga- spreekt vanzelf dat zij, wier nisatie was de eenvoud aanvraag in het verleden reeds waarmede men zijn presta-1 werd afgewezen, niet opnieuw ties OP bescheiden wijze toon- j een aanvraag kunnen indienen de. Het ideaal van een vol-1 De uitreiking dezer credie- komen automatisch net: ten zal in Juli plaats vinden, houdt hen de jaren door be- Met ingang van 16 Mei 47 zig, daarvoor loopt menzu'len door de distntsraflen warm om nog meer service j voor het consumentencrediet te kunnen bieden. nieuwe aanvraagformulieren Was de oorlog niet geko- j worden verstrekt, men, dan zou dit reeds inDe verKOop van aanvraag- 1943 of '44 het geval zijnformulieren wordt op 31 Mei geweest. Maar wanneer men f947 beëindigd. Van 19 Mei zich voorstelt dat het 1950io* en met 7 ^u.n' 1947 1S er zal worden, dan is dit na de gelegenheid de ingevulde for chaos der vernieling zeker een verheffend ideaal. Proficiat met het bereikte en succes toegewenst voor de toekomst P.T. en T. de Gr. Die niet adverteert wordt vergeten muiieren, zo nodig met een door de werkgever getekende werkgeversverklaring bij de districtsraden voor bet consu mentencrediet in te leveren. De aandacht wordt er op gevestigd dat na 7 Juni 1947 onder geen enkele voorwaarde aanvraagformulieren door de districtsraden worden geac cepteerd, Ook na deze datum met de post binnengekomen aanvragen worden terzijde ge legd. Stichting van de Landbouw Inlevering van Vacantie- bonnen. Van het bestuur van het Vacantiefonds voor den Landbouw vernemen wij, dat van Zaterdag 10 tm Zaterdag 17 Mei a.s. wederom gelegen heid bestaat tot het inleveren van vacantiebonnen. Deze zul len in de week na Pinksteren te weten van 27 tm 31 Mei worden verzilverd. In verband met het feit, dat op 1 Mei j.1. het nieuwe boek jaar van het Vacantiefonds is ingegaan, gepaard gaande met hef vanaf dien datum in omloop brengen van typogra fisch geheel nieuwe bonnen, moeten de werknemers thans alle nog in hun bezit zijnde vacantiebonnen van het loo pend boekjaar in de hierbo ven genoemde periode mie veren. Vanaf 1 Mgi mogen de werk gevers deze oude bonnen niet meer aan hun werknemers verstrekken. De inlevering, der bonnen, welke in de hierboven be stemde opplakboekjes moeten zijn geplakt, kan UITSLUI TEND geschieden bij een plaatselijke penningmeester van een der navolgende bon den; Ned. Bond van Arbei ders in hel Landbouw-, Tuin bouw en Zuivelbedrijf Ned. Christelijke Landarbeidersbond Ned. R.K. Landarbeidersbond St. Deusdedit Uitgave Stichting Flevo.Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat !2, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaf f, W.-werf. Telef. No. 100. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A 84. Schagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1