UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 21 Mei 1947 Tweede Jaargang No. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn tMekoscrf I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. de veevoedernormen voor de periode van 8 juni 5 juli 1947. De ongunstige veevoederpo- sitie beeft het Bedrijfschap voor Veevoeder 'genoodzaakt de normen voor veevoeder voor de periode van 8 Juni 5 Juli 1947 te verlagen. v Voor landbouwwe-rkpaar- den en vrouwelijk rundvee wordt in die periode geen voeder toegewezen. Voor de paarden van de meeste ove rige rubrieken zijn de nor men met 20 a 30 kg en voor fokvarkens met, 10 a 20 kg verlaagd. De normen voor stieren, contractvarkens en geitebokkén zijn liiet gewij zigd. Voor Jonge hennen, geboren vóór 6 Maart 1947 geldt voor de kl'èinere bedrij ven een norm van 1.2 kg ochtendvoer en 0.4 kg ge mengd graan. Voor elke week, dat de kuikens jonger zijn dan 13 weken zijn de nonnen een kwart lager, zodat voor kuikens, die na 5 April' 1947 zijn geboren, voorlopig nog geen voer wordt toegewezen. Phhmvee, geboren vóór 1947. Met ingang van de peri ode 8 Juni5 Juli 1947 zal aan pluimveehouders onaf hankelijk van de grootte van hun bedrijf voor pluimvee, geboren voor 1947 voeder worden toegewezen op basis van het aantal gele verde eieren. Mits de eier- kaart bij de plaatselijke bureauhouder is ingeleverd, kan de pluimveehouder per acht eieren, in die periode ingeleverd, 1 kg pluimvee voeder ontvangen tot een maximum van 3.5 kg per hen. De toewijzing bestaat in principe uit 60 procent ochtendvoer en 40 procent gemengd graan. De pluimveehouder kan desgewenst in overleg met zijn leverancier op een toe wijzing voor gemengd graan, ochtendvoer ontvangen. In zo ver voor de hierbo ven genoemde voederperiode voor bepaalde categorieën dieren -geen andere maat staf geldt (zoals o.a. voor contractvarkens en pluimvee geboren vóór 1947), wordt de voedertoewijzing gebaseerd op de registratie van hef aantal stuks vee bij de tel ling van 25 Mei 1947. bewerk1ngskosten. De Inspectie Noordholland van de Rijksdienst voor Landbouwherstel' deelt, na overleg en in overeenstem ming- met de R'ij"kslandbouw- voorlichtingsdienst aan be- i langhebbenden mede, dat de door_ inundatie of andere J oorlogsomstandigheden be- schadigde gronden thans in. zoverre als hersteld kunnen worden beschouwd, dat de "teelt van gewassen voor de oogst 1947 geheel voor risico van de grondgebruiker zal moeten geschieden. Uiter aard blijft' het van het grootste belang bij het bete len van bedoelde gronden de door d.e Voorlichtings dienst gegeven aanwijzingen t.a.v. vruchtopvolging, ge- j wassenkeuze en grondbewer king riauwkeurig op te vol- j gen. Een algemene registra- 1 tie van deze percelen en taxatie der gewassen zal dit J jaar dan ook niet plaats vin- I den, terwijl geen aanspraak sal kunnen worden gemaakt op vergoeding van bewer- kingskosten. Door de lange winter hippolytushoef. tekort Vacantiebonnen. Openbare vergadering van Hoofdingelanden van het Heemraadschap Wieringen. N.v.v. vraagt aanvullende uitkering. In verband met het feit dat over de weken waarin niet kon word gewerkt, b.v. tengevolge van vorst, sneeuw e.d., geen vacantiebonnen werden verstrekt, terwijl in de huidige overbruggings regeling en vorstregeling op dit punt geen voorzieningen zijn getroffen, verwacht men moeilijkheden in bouw- en landarbeiderskringen wegens gemis aan voldoende vacan* tiebonnen voor de loonder ving over de aanstaande vacantïedagen. Dit is voor de Raad van Vakcentralen aanleiding ge weest zich met een request tot den Minister van Social'e Zaken te wenden waarin woTd't verzocht de arbeiders, die niet over-voldoende va cantiebonnen een aanvullende uitkering j verii werking ruilverkaveling. De opzichter zal thans op- diacht worden gegeven op te nemen hoe dit is ontworrpen. C. M. Tijsen informeert of Het een ieder naar den zin tc maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vind*. Aanslag per H.A. met f 1.verhoogd. Lanöuitzetten wordt een lijdensgeschietilenis. ■Oïider de Heer ce dijksioot der Stroeërkoog niet moet worden uitgediept aangezien deze niet uitwatert. maanstanden 1947^ De heer N. Mulder Dz., die Dinsdag 20 Mei N. M. van de ruilverkaveling reeds j Dinsdag 27 Mei E. Kw. een aardig verlanglijstje ver- Dinsdag 3 Juni V. M. VöOrziterschap van f 11.- en alzo met f 1, J, Lont Czn., waren hoogd, terwijl in de salarissen' zameld heeft Deze sloot isi Hoofdingelanden van het Heem enige kleine correcties plaats, no^ n'e* n verkaveüngs-; raadschap Wieringen. Maan-i vonden, Daarop werd de b e - j P1a n opgenomen, dagaond in Hotel Centraal, in1 groting aangenomen. Ook dit geval zal in de openbare vergadering bijeen. j Rondvraag. J. Vs;erdig wil ruilverkavelir»gscommissie wor- Na een kort openingswoord! gaarne spoedig herstel der den nagezien. J. Veerdig deelt mede dat een chauffeur van het loon- ploegbedrijf van C. tarnt, met de tractor zonder wielbescher- mers op de geasfalteerde we gen rijdt. Hierop zal, aldus Voorz, welkom, leest secretaris: wegen, vooral ook in de Elft. de Heer M. Kooij de notulen, Aannemer MelcLers zal mede welke worden vastgesteld j deling gedaam worden. Nadat de geloofsbrieven van; M, Lont Cz. informeert naar het nieuw benoemde lid, de I de stand van het uitzetten der Heer C. M. Tijsen waren cn-: ruilverkavelingsbmderijen. derzocht, werd tot toelating Voorz. Er wordt met \ier b<f°te"' ploegen gewerkt I streng worden toegezien Ingekomen stukken P. C. Lont -repliceert Eri Verzoek van enige ingfclan- zijn misschien vier ploegen,! °nt wijs: nog op het den o.a. Wed. H. Bakker., N. doch de heren komen laat enl ve*e Pu*a blijK liggen beschikken j'^ijsen en N. Kool te Den Oe-; er zit absoluut geen schot in.j uan de aiddijk en vraagt wat te willen bevorderen het Volgens mededeling van an-| cr mee moe' gebeuren. "Ao 7v(7prhrï<ït*ffïnës-l! maken van. een uitweg naar deren kwam er zelfs een land-J Besloten wordt het puio gra - Ale Polder Waard Nieuwland.j meter 's Maandags op hetj lis te laten afhalen door be door inlegging van dammen enl werk, Welke niet geheel nuch iangheEbenden, ook aannemers regeling te verstrekken. De Haringpriizen. kunnen hieraan deelnemen. Woensdag 11 Juni L. Kw. hoog water te den oever 1947- 22 Mei 9.30 9.52 23 Mei 10.17 10.44 2-4 Mei 11.11 11.41 duikers. ter was. Werd goedgevonden onder' Nogmaals zal op spoed wor- Geen bijzonderheden meer De prijs van de lia 16 Mei restrictie de daarvoor genoem den aangedrongen, hoewel de' ter tafel komende, sluit de aangevoerde gezouten de begroting te doen herzien, i zaak hopeloos lijkt, j Voorz. deze vergadering, na Van de „Wagensproei Mij.' J. C Kooij Cz. informeert dank te hebben gebracht voor te Hoorn een circulame over( naar de bouw van bruggen j opkomst en bespreking, de juiste temperatuur wegen-i achter Hoelm en polderstei teer, alsook de toediening.: ger, waarop Voorz. de ver Hoewel momenieel door ver-, zuchting slaakt oog steeds, D;nSm de Hcer Kooij Af omreggmgen: met smart uit te zien op ant-l j |-tod,- m ii. i *- iieei 11JvOOl. wooro der laatst verzonden in verband met de a.s. Pinksterdagen zal ons blad Woensdag 28 Mei niet verschijnen H. H. Adverteerders, cor respondenten en agenten gelieven daar rekening mede te houden. I kaalste of' ongekaakte maai- jesharing blijft, zoals men 1 weet, voorlopig vrij. Alle an- dere haring en haringpro- I ducten vallen onder l nieuwe maximumprijsrege- ling. Voor verse haring ""gel den de vol'gende maximum- prijzen per stuk 7Va cent, per kg "52 l/a cent. SPELDEPRIKKEN Aanwezig waren 16 hoofd- j ingelanden met de secr.-pen-; van kav'eling diverse en wijzigingen in het wegdek zullen komen, kan men zich thans echter slechts bepalen tot lapmiddelen. ïn -de toe- Voor gezouten volle en ijle komst heeft men echter meer haring mag ten hoogste.' 00g op bet aanwenden van 8 cent per stuk worden be- essolute. rekend. Voor het sclioonma- Verlaging rentevoet, ken, d.w.z. een zodanige be werking. dat de haring voor onmiddellijke consumptie e-ereed is (het. ontdoen van 'kop, ingewanden, vel en het al dan niet verwijderen van de graat dus) mag ten hoog ste 2 cent per haring in re- i kening worden gebracht. I Eventuele "bijvoeging van uitjes c.d. en verpakkings materiaal mag niet extra I berekend worden. Geroökte gestoomde, gemarineerde en gebakken haring mag tegen ten hoogste 10 cent per stuk worden verkocht. Een gefileerde bokking, d.w.z. een bokking, ontdaan van kop, vel en graten, ge'fi- i leerd en verpakt, mag ten hoogste 12'i2 cent per stuk i worden verkocht. Tenslotte mag de winkelier voor een rolmops, bestaande uit één gehele haring, ten hoogste 11 cent in rekening- brengen. Voor het bezorgen van ha- ring en haringproducten mag de winkelier hoogstens 10 c.t. j per bezorging rekenen. Dit geldt niet voor venters en marktkooplieden. Het pu bliek dient er rekening mee j te houden, dat de haring- handel nog over gezouten haring van de vorige teelt beschikt. Dergelijke haring mag tegen ten hoogste 8 ct. per stuk (10 cent schoonge maakt) worden verkocht. Besloten werd, overeenkom- de wens van Ged. Staten, de rentevoet der lopende lenin gen te verlagen van 4 pCt, tot 3 pCt. Verkoop onroerend goed. Besloten werd een complex grond, liggende a.d. Hoelmer- Koog ter grootte van pl.m, 1/4 ha., op diens verzoek te verkopen aan J. Scheltus a.d. Wersterl.-weg tegen de prijs van f 1225.- per ha. Met aanvragers zal rugge spraak gehouden worden. Tijdelijke kasgéldlening. Het bestuur stelt voor over te gaan tot een tijdelijke kas geldlening groot f 5000.-, af te| lossen per 1 Jan, 1948, Conform besloten. Vaststelling begroting 1947 De uitgaven zullen bedragen voor Kosten van beheer f 8322.05 Belastingen - 450.00 Kosten van gebouwen -en werken f 17000.00 Rente en aflossing - 7760.00 ■Onv, uitgaven - 465,33}Zz Buitengew, uitg. - 15,00 Tot. der uitgaven - 34012.38'/2 brief aan het Domeinkaatoorj te W.-Werf. Het aanbod daar-| in gedaan meende men toch] als zéér loyaal te mogen be-1 zien, terwijl hierdoor aietj slechts een Wieringer doch! ook een Wieringermeerbelangi gediend wordt, S, Russelman deelt mede dat de Hoelmerweg tot Wes-I terklief door verrijden van; buizen zwaar vernield wjrdt.i De aannemers' de Moei Hermus zullen hierin gei aadpleegd. C. Koorn informeert over mogelijke inlozing van zoet water in de Oeverse Koog.. Voorz. door verkavelings- werkèn is het bestuur uitge schakeld. Meerdere leden zijn bevreesd 6 JUNI TREKKING LUVA - LOTEN. Spatter Spotspiegel. Van alle kanten komen zakenlieden de polder bin nen om daar oude klanten te bedienen of nieuwe te werven. Dat is niet leuk voor de plaatselijke middenstand. Hiertegen is dan ook van De campagne voer de Luva-Verloting gaat- naar! middenstandswijze herhaal- wens. Evenals voor den oor- 1 de malen geageerd en m.i. log doet het organiserend zeer terecht. Ook in de ko- Comité, „De Koninklijke Ne-lommen van dit blad werd derlandse Vereniging voor j de zijde der middenstanders Luchtvaartt", alles, om in I gekozen en een beroep ge- eu ^orte tijd de gehele verloting! daan op de inwoners van worden! ?e doen slagen. De laatst ge- j onze gemeente met zijn j houden verloting in 1940 zwaar getroffen middenstan- verliep in enkele weken, ook ders om toch van de vreem- thans in 1947, zal de Luva- Verloting binnen zee korte tijd trekken. De datum is bepaald op 6 Juni a.s. De I trekking zal in het openbaar plaats vinden in het Notaris dat de watervoorziening deze' tnüs te s-Gravenhage ten campagne danig in de war zal oveistaan van de H.H. Nota- t lopen. j rissen J. C. J. Waldorp, L. W. i Tevens vraagt de heer Koo.nl A. Duynstee, J. L. Neuteboom.der 'dan op het oude land, wie. de vuilwaterafvoer regelt! De trekkingslij sten zullen j brandstoffen duurder, één- te Den Oever, aangezien deze, ^an direct disponibel zijn maal per week groenten enz. zal het functioneren, opge- voor het' publiek. ik ZOu haar hebben kun- schoond moeten worden, Vooiz. deelt mede dat erf ER KOMT WEER EEN EI. voor Den Oever een zuiveringsi Op 22 Mei a.S. zal wederom' installatie komt. Over een en' voor alle leeftijdsgroepen een ander zal met het Gem. Be-j bon voor één eibekend wor stuur worden gesproken na af- den gemaakt. de niet te kopen wat de ei gen middenstanders U bie den. Tot dusver alles accoord. Maar nu de keerzijde van de medaille. Naar een huismoeder, zo juist „gereëvacueerd" mij toevertrouwde de melk T cent, het brood 1 cent duur- EEN ANNONCE in de uitgebreide advertentierubriek van de Flevobode heeft het hoogste effect. Nieuwe regeling distributie werkkleding. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat op 12 Mei j.1'. een nieuwe rege ling betreffende de DE FLEVOBODE is het meest gelezen nieuws- en adver tentieblad in Wieringen - Wieringermeer. Tot. <der ontv. f 34012.38V2] Alzo geen kassaldo. Ter toelichting tekenen we hierbij aan dat de omslag per ha. is gebracht van f 10,- opj Advertenties bij voorkeur op te geven (uiterlijk Dinsdag morgen en Vrijdagmorgen 9 uur) te Hippolvtushoef ter drukkerij HoofdstraatJn. Visser Hoofdstraat of H. Pemiekamp, Nieuwstraat te Westerland bij de administratie van de Flevobode, bij de dierenartsen een rouleer] Villa Waterkeer, Westerland systeem ingevoerd van Zater-! distribu-j dagavond tot Maandaésmorgens, te Den Oever: bij P. Dekker, Dijkstraat Zondagsdienst Dierenartsen. Evenals bij de doktoren, nen toevoegen U woont hier rustig, geniet vrij van de zon en krijgt de wind uit de eerste hand. En betere waar en 10% Spatter. tie van werkkleding is inge voerd. 1 Beide Pinksterdagen j- 61 i -lS ze I Dienst P, Reitsma en werkkleding uitsluitend op Hakkesteegt speciaal daarvoor in omloop; te brengen bonnen verkrijg- Vrij O. v.d. Kolk e« baar. Dekker. te Middenmeer bij Bosker's Boekhandel, Brugstraat j te Wieringerwerf Red. Wieringermeer Fazantstr. aldaar. Telefoon no. 100 Alsmede bij G. Vos, v. Hengelstraat 3, H.ippolytushoef. 1 Woensdag op de Beurs. Uitgave Stichting Flevo.Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wié- ringen N. H Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, W.-werf. Telef. No. 100. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A P4 S^hagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad LI 46, Middenmeer. j Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosteer, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef,, Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1