UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Een volk dat $&ft, PINKSTER VERWACHTING. DE SOCIALE EN CULTUREELE ONTWIKKELING VAN HET PLATTELAND. NIEUWE BONNEN. LANDBOUWNIEUWS. Zaterdag 24 Mei 1947 Tweede Jaargang No. 53 Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, HIppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Bouwt aan zijn toekomst I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per mm. druk. Kleine annonces 1 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Met het Pinksterfeest zijn wij weer gekomen aan het einde van de christelijke feest- cyclus. Ze is begonnen met het Kerstfeest waarop de Schrift gelovige aanbidt de vleeswor ding van de Zone Gods. Dan juicht de Kerk Alzo lief heeft God de wereld, gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een iege-'in het beginstadium verkeert, lijk die in Hem gelooft, niet zal het zeker nodig zijn al- verderve, maar het eeuwige lereerst. de nodige aandacht leven hebbe. jt.e schenken aan de volksop- Doch de wereld heeft deze ^voeding." Daartoe is de vor- liefde des Vaders veracht enting van kernen en van gro- de Zoon anh het kruishout tere culturele centra een eer- genageld. D.i. de Goede Vrij-ste vereischte. Zonder vol- dag. De wereld kon Hem niet boende steunpunten zou alle verdragen, want hare werken waren boos, en werden door Hem bestraft. Maar o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der ken- nis Gods, in en door die! baarheid heelt gedoemd, zwartste daad der mensheid, steunpunten vestigt men ech- werkt God Zijn raadsplan ter nlet zonder aanzienlijke ter verlossing uit. De Zoon; £lnanciële of£ers. uitgaande draagt aan het kruis de straf „an jlej. huidige prijspeil en voor onze zonden. Door Zijnj dood heeft Hij aan God rechtjder overheidsfinanciën, lijkt genoeg gedaan. Daarom mag Pasen, op de Goede Vrijt de opstanding volgen. I j II-, /-Si I v UUl PUllUtCCi WCIA CJ.1 V O/i In de opwekking van Chris-1eenzelfde bedrag voor soclaal. tus uit de doden op Pasen verkondigt God dat iedeil, r^,. j. ui ff i" i vooi stad git. mens die het otter van Zijn Zoon aanneemt in waarachtig, worriprt af™irpri Tk- geloof, de dood d.i. de eeuwi-iKan w0?den algeweken. !k s nnem hipr pon Tiorlvoo- frlcif m Het tweede gedeelte van het artikel besloot met een verwij zing naar de besteding der Overheidsgelden, waarbij het ideaal blijft een proportionele verde ling op grondslag van een bepaald bedrag per hoofd van de bevolking. Waar het cultureel en so- gaande van een rijkssubsidie ciaal werk op het platteland van f 1.per hoofd van de bevolking voor cultureel en f 1.voor sociaal-medisch werk) stellig een bedrag, dat binnen de grenzen van het bereikbare valt. Ieder buurthuis zou ten minste moeten bestaan uit één grote zaal (geschikt voor lezing, toneel, filmvoorstel lingen, gymnastieklessen en tentoonstellingen), een ruim te voor handenarbeid, een bibliotheek met leeszaaltje, en consultatiebureaux (spe ciaal voor t.b.c. en zuigehn- genverzorging.) Bij voorkeur in de nabijheid van het ge bouw een goed sportveld. Als, vast personeel voor de algemene leiding denken wij ons een jeugdleider, een sportleider, een maatschap werk spoedig stranden op wat vormloos en spoedig verflau wend enthousiasme, dat reeds zoveel goedbedoelde plaatse - jiijke inspanning tot onvrucht van de ongunstige toestand l mij voorlopig een uitga- medisch werk gemiddeld platteland ge dood, niet zien zal. Het sterven is nu voor allen die in Uit de doden ve v,an £én g«lden Per jaa-r, pelijke werkster en een ver- '.per noofd van de bevolking pieegster belast met het toe voor cultureel werk en van 2iCht op de consultatiebure aux. Zij mogen rekenen op medewerking van enige ge deeltelijk gesalarieerde krachten en van een aantal vrijwilligers. Naast de rijksbijdrage kan voor verderen uitbouw van het werk een beroep worden gedaan op het plaatselijk ini tiatief. Voor het beheer over eén of meer buurthuizen is echter steeds centrale leiding- wenselijk. Centraal willen wij dit geval niet zeggen ambtelijk, van den Haag uit. Als tussenschakel tussen het noem hier een bedrag (dat in menig opzicht fictief is) om Christus geloven een door-iatlthIans etkele mogelijkheden gang tot het eeuwige leven ,te schetsen,- welke Maar ook omgekeerd alle„ diJVOOI\het Platteland m het Hem verwerpen, zullen zelf!'verschiet liggen wanneer er eeuwig de straf voor hunne werrke^k overheidsmiddelen zonden moeien dragen. TO°.r, „hlSt gestelde doel be- Nadat Christus de Zijnen van schikbaar komen deze betekenis van Zijn dood^ 'n de Stad voldoen- en opstanding heeft overtuigd,:de objectten van culturelen mag Hij op de veertigste dag1 aard aanwezig zijn en het het loon van de getrouwe moeite kost om te voorkomen dienstknecht ontvangen u.t des dat aUe middelen enkele zeer Vaders handen. (belangrijke instellingen toe- „Hij vaart ten hemel op, vl5eAeI?' staat me? ,°P ,het voj eer I platteland voor het' andere Hij neemt Zijn plaats in aan uiterste een zo sterke de- 's Vaders rechterhand. De plaats centralisatie van woonplaat der ere. Het wereldregiment sen, dat men bij een te ver wordt in Zijn handen gelegd, doorgevoerde verdeling van Op Hemelvaart juicht de'middelen vrijwel niets van Christen, die door Christus,enige betekenis tot stand zou Kruisverdienste zich uit kunnen brengen. Daarom is nade weer kind des Vaders! voor het platteland de kern- weet vorming een eerste vercisch- ..Gij zaagt Uw strijd bekronen te. Ik denk mij deze kernen Met gaven tot des mensen' vooral als buurt- en dorps- troost.' huizen. Goed-ingerichte buurthuizen, centra voor En de uitstorting van die gaven nu gedenken wij op Pinksteren. Op Pinksteren doet Hij Zijn Geest wonen in Zijn werk. Door die Geest over tuigt Hij de gegevenen des Va ders van zonde, maar ook van genade, van oordeel, maar ook van vergeving, van eeu wige verdoemenis, maar ook van eeuwig leven Die Geest stuurt nu alle din gen naar de voleinding. Want de Christelijke feestcyclus, ze is nog niet afgesloten. Kerstmis, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pink- «teren, straks worden ze ge volgd door een zesde. De we derkomst van Jezus Christus ten oordeel. „Deze Jezus die maken van U opgenomen is in de he-j Als Hij mei, zal alzo wederker, lijkerwijs gij Hem naar de he mei hebt zien henen Zij zullen Hem zien. ook de genen die Hem doorstoken hebben op de Goede Vrijdag. De Heilige Geest is ons streeksgewijze' organisatie van sociaal en cultureel werk. Deze hebben echter slechts dan betekenis wanneer zij onder leiding komen van deskundig en behoorlijk gesalarieerd personeel. Dit brengt de kostenbegroting voor deze instellingen op tenminste f 20.000.per jaar. Bij samenwerking van enige plattelandsgemeenten (uit- nieuwe aarde, waarop ge rechtigheid wonen zak Gelijk de Geest Gods in deze dagen het gelaat des aardrijks vernieuwt, zo zal Hij Hij straks alle dingen nieuw straks de wereld rijp heeft gemaakt voor het gericht, dan zal Jezus Chris- varen. tus wederkomen en zijn dors vloer doorzuiveren. Wij verwachten naar Zijn belofte een eeuwige heilstaat, sen waar de vrede en de gerech- waarborg dat het werk van 'tjgheid elkander kussen, om Christus voltooid zal worden, dat door Jezus Christus de zaak en zijn bekroning zal vindentussen God en ons staat in hï een nieuwe hemel en een' gerechtigheid. rijkstoezicht en de gevari eerde streekbelangen lijkt ons de provinciale opbouw- vereniging de beste organi satie. De provinciale opbouw- verenigingen hebben reeds bewezen tot vruchtbaar initiatief in staat te zijn. Het is bijvoorbeeld bekend welke gunstige resultaten de Centrale Vereniging voor de economischen, culturelen en hygiënischen Opbouw van Drenthe met het stichten van buurthuizen heeft be reikt. De provinciale opbouw- verenigingen, die stellig ook in samenwerking komen voor het beheer van de geldmid delen door de overheid be schikbaar gesteld voor het sociaal en cultureel werk te plattenlande, zullen bij uit breiding van hun taak niets onbeproefd mogen laten om hun besturen op zo breed mogelijke basis samen te stellen. Zij moeten een be roep doen op vertegenwoor digers van verschillende kerkgenootschappen en van verenigingen of instellingen, die op sociaal-cultureel ge bied werkzaam zijn (depar tementen van de Maatschap pij tot nut van 't algemeen, Volkshogescholen, de Bond van Plattelandsvrouwen, Landbouwmaatschappijen, de Ned. Bond van Volkshuizen, de Jeugdherberg - Centrale). Een en ander geschiedde in nauw contact met de betref fende afdeling van het Mi nisterie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen. Iedere provinciale Opbouw- vereniging zal worden bijge staan door een adviescom missie voo» het buurthuis- Geldig van 25 Mei tm 7 Juni "Bonkaarten KA, KB KC 705 Serie D D-01 Brood 800 gram brood D-02 Brood 400 gram brood D-03 Res. 1600 gram brood D-06 Res. 800 gram brood D-01 Boter 125 gram boter jDl-Qll Res. 125 gram marga rine of 100 gram vet D-04 Res. 125 gram marga rine of 100 gram vet D-02 Boter 250 gram marga rine of 200 gram vet D-07 Res. 125 gram boter D-01 Melk 4 liter melk D-03 Melk 7 liter melk D-05 Melk 7 liter melk D-01 Vlees 100 gram vlees D-02 Vlees 300g ram vlees D-01 Alg. 200 gram. kaas D-02 Alg. 1 ei D-03 Alg. 100 gram bloem, zelfr. bakmeel of kin dermeel. D-04 Alg, 125 gram koffie D-05 Alg. 50 gram thee D-06 Alg, ICO gram ver- peringen D-07 Alg. 100 gram versna- vóórinlevering Bonkaarten KD KE 705 Serie D D-ll Brood 800 gram brood D-13 Res. 800 gram brood D-ll Boter 125 gram boter D-12 Boter 125 gram marga rine of 100 gram vet D-13 Melk 12 liter melk D-15 Melk 12 liter melk D-ll Vlees 100 gram vlees D-12 Vlees 100 gram vlees D-ll Alg, 100 gram kaas D-12 Alg. 1 ei D-14 Res. 100 gram bloem, zelfr. bakmeel of kin dermeel D-16 Res. 600 gram bloem D-13 Alg. 100 gr. versn, D-14 Alg, 120 gram spijsolie vóórinlevering Toeslagkaarten D-21 Brood 800 gram brood D-21 Boter 250 gram boter D-22 Boter 250 gram marga rine of 200 gram vet D-21 Melk 5 liter melk D-21 Vlees 300 gram vlees D-21 Kaas 100 gram kaas D-22 Vlees 100 gram vlees D-21 Eieren 5 eieren De bonnen D-07 Alg. en D-14 Alg. voor spijsolie moe ten uiterlijk Zaterdag 31 Mei worden ingeleverd bij een de taillist, die gewoon was, spijs olie te verkopen. werk. De werkzaamheden daarvan zullen het nodige beleid vergen. Wij weten immers maar al te goed welke moeilijkheden te wachten staan In ons con fessioneel zo Verscheurd land dreigt ieder gemeen schapsideaal te stranden op de strijdvaardigheid en de dikwijls als een principiële houding opgevatte eigen ge- reidheid van bijzondere groepen. Men ziet nog niet voldoende in, dat wij menig maal voor de keus staan of het opbouwwerk gemeen schappelijk te doen óf het geheel achterwege te laten Waar bij dit laatste heel wat meer afglijding naar het moderne heidendom veroor zaakt dan enige wederzijdse inschikkelijkheid der kerkge nootschappen. Zonder verlo- chening van enig beginsel kunnen samenwerkende kerk genootschappen stellig ge bruik maken van een ge meenschappelijk centrum voor (sociaal-paedagoisch werk (eventueel door een roosterindeling over verschil lende dagen en uren). (Slot volgt.) Wieringermeer. landbouwhuishoud- cursussen. De stichting voor land- tuinbouw ëri landbouwhuis- houdonderwijs heeft twee primaire en tweejarige land- bouwhuishoudcursussen aan gevraagd. Het gebouw, dat vermoedelijk voer deze cur sussen beschikbaar komt, is de noodschool te Sloot- dorp. Dit ligt jammer ge noeg niet in het midden van de polder, maar wij zijn al blij in onze gehavende pol der een gebouw te hebben. Wat leren de meisjes op deze cursussen A. de primaire cursus. Deze cursus kan 'bezocht worden in aansluiting op het zesde leerjaar van de lagere school, dus voor meis jes van 1214 jaar. Bij te veel aanmeldingen gaan in 't algemeen de oudste meis jes voor. Het 7e en 8e leerjaar kan dus op deze cursus doorgebracht worden. De cursus duurt twee jaar en er wordt alle dagen les gegeven, behalve 's Zater dags. De meisjes krijgen in de eerste plaats nog alge meen vormend onderwijs, aangepast aan de praktijk van het leven, te weten Ned. taal, lezen, rekenen, aard rijkskunde, geschiedenis, zin gen, gymnastiek, tekenen, kennis der natuur, hygiëne. Daarnaast krijgen de meis jes lessen in koken, wassen, huishoudelijk werk, samen 6 uur per week. Aan het naaionderwijs wordt 9 uur per week besteed. Bij dit vak leren ze vermaken, ver stellen, stoppen, mazen brei en, haken, patroon tekenen, knippen, naaien van onder- kleding en costuumnaaien (vervaardigen van rok, blou se, jurk, jongensbroek, kin dermantel). Ook moeten ze in de groente en bloementuin werken. Voor godsdienston derwijs voor de verschillende richtingen zal gelegenheid zijn. Het cursusgeld bedraagt f 5.— tot f 40.— per jaar, naar gelang van het inko men der ouders. Maar dit mag nooit een belet sel' zijn om Uw kind naar de cursus te sturen. Zijn de ouders niet in staat het te betalen, laten zij dit dan bij de opgave van het kind vermelden. Na de cursus goed doorlopen te hebben, wordt een -diploma uitge reikt. B. De tweejarige landbouw- huishoudcursus Deze cursus neemt 2 dagen van de week. De meisjes moeten ten minste 16 jaar zijn, liever ouder, omdat dan de belangstelling gewoonlijk groter is en zij meer opne men van hetgeen zij leren. Algemeen vormend onder wijs wordt op den cursus niet. meer gegeven. Vereiste is db lagere school doorlopen te hebben. De meisjes krijgen les in koken, wassen, huis houdelijk werk, naaien en tuinbouw, Theorie wordt ge geven over keukeninrichtingj hygiëne, warenkennis, voe dingsleer, ziekenverzorging, kinderverzorging, verzorging van bloemen, kamerplanten, jongvee en pluimvee en na tuurkennis. De meisjes moe ten zelf de groententuin verzorgen. Wat het gods dienstonderwijs betreft, geldt hetzelfde als bij de primaire cursus. Het cursusgeld be- Het .eep. ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 27 Mei E. Kw. Öinsdag 3 Juni V. M. Woensdag 11 Juni L. Kw. KOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 25 Mei 0.10 2o Mei 0.41 1.13 27 Mei 1.45 2.17 28 Mei 2.50 3.26 29 Mei 4. 5 4.41 30 Mei 5.13 5.41 31 Mei 6. 8 6.34 In verband met de a.s. Pinksterdagen zal ons blad Woensdag 28 Mei niet verschijnen. De stand der gewassen In het algemeen was de toestand van de gewassen zeer achterlijk en de stand- cijfers zijn hierdoor be-invloed Het doorzetten van de groei werd door het schrale weer belangrijk vertraagd. De voor jaarswerkzaamheden zijn laat begonnen, zodat zelfs op 12 Mei het aardappelpoten nog niet overal beëindigd was, De wintergranen zijn tegen gevallen. In de laatste 14 da gen zijn nog heel wat percelen omgereden en er zou, als het seizoen niet reeds zo ver was gevorderd, nog meer zijn om geploegd. De wintervaste tarwesoor- ten hebben ernstig geleden van het dooiwater. Ook de rogge is laat en traag van ontwikkeling en daardoor in de meeste streKen wat hol. Zuid-West Friesland, de Veluwe, Holland en Bra bant melden .nog een goede stand. De gerst is in zeer sterke mate uitgewinterd, vooral de laat gezaaide, en meest vrij wel omgereden. Het ^koolzaad is ook dit laar vrijwel verloren. Waar het niet is uitgevroren en omgeploegd is de stand tot matig. draagt f 20.— per jaar en ook hier geldt, wat bij de primaire cursus is vermeld. Ook aan deze cursus is een diploma verbonden. Deze cursussen zijn be stemd voor meisjes van alle richtingen, zowel voor de dochters van de boeren, als van de arbeiders en de mid- dehstanders. Meldt. U zo spoedig mogelijk aan, van wege het. beperkte aan+ai! leerlingen dat geplaatst kan worden. Nadere inlichtingen ver strekken de leden der com missie van toezicht Mw. T. v. Zunderen, P^v. weg H 41a. Scha "-en Mw. G. A. Bruins. ZiuderdiiWftg M 32 W.-werf. Tel. 22 wa_ p-endorn Mw. C Dek^°r, Hooo"7.ii 111 Schao-pn Mw. W. Fakvnort. DoTfh'nwe"- G 21. Slontdom. Tel 22 ^w. -T. Joustra. De wa ringen Mw. N Kion. Gw°t- weg G 2, Middentneer T. Oosten brug. Seh q o-PT-nrpgj B 94, Middenmeer, Tel. 83.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1