UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Nationale Reclasseringsdag. NIEUWE BONNEN. DE SOCIALE EN CULTUREELE ONTWIKKELING VAN HET PLATTELAND. BE BUK WAS JARIG! Zaterdag 31 Mei 1947 Tweede Jaargang no. 54. Redactie Secretariaat Hippolytushoef Wieringen. Klieftstraat 12, Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk Jat Ifit, Bouwt aan zyn^zkomtt I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest Hand. 2 4. Wij smeken met uw Geestes gloed, verteer ons als een offerande. O, dit. is onze diepe schande dat wij zo koud zijn van gemoed. Als een versiersel op ons hoofd willen we uw stille vlam wel dulden O, God, vergeef ons onze schulden, dit dat ons hart is uitgedoofd. Neem weg, het voze pronkend woord, dat u niet kent, ons niet behoort, Geleend geluk, geborgde schande, En hoor de oprechte rauwe kreet, Die scheuren in uw hemel reet verteer ons als uw offerande. de Merode. Pinksterfeest hebben wij gevierd, maar wisten wij wel dat Pinksteren de geboorte dag is van Christus kerk En weten wij wel wat- kerk is De onkunde is schrikba rend in en buiten de kerk. Men zegt wel dat men het tegenwoordig weer gaat ver staan, maar het lijkt er nog niet veel op. Wat de naam kerk draagt ligt. als een aanklacht in haar verdeeld heid in de wereld. Overal' horen wij mensen spreken over onze kerk, zij strijden voor hun kerk, en hun over tuiging, en hun idealen. Ook op hun wijze, zij schreeuwen en roepen, maken een hoop lawaai en zenden ons ledig heen. Pinksteren kunnen wij niet vieren, niet herdenken dat kunnen wij alleen maar beleven. Want het is dit de Heilige God neemt het onheilige mensenhart in bezit. Hij gaat er in. wonen, vult het geheel met Zijn Heilige GeestDat is een machtig gebeuren, want het mensenhart is van nature egoistisCh, zelfzuchtig, lief deloos, en wreed, wij klagen allen over deze zonden en zeggen dat het vreselijk is. Het is ook zo, heel de men senwereld is bezield met de geest van de duivelals ik het maar heb. Daar komt nog bij dat in ieder mens een dictator zit ik weet het, en als je niet denkt en doet als ikBr is wel' geest in deze wereld, geest die van de mensen grauwen de en klauwende duivels maaktMaar als de Hei lige Geest komt is het met dat alles gedaan. Wie Pink steren beleeft, wordt een ander mens, zo anders dat hij een ander gaat dienen en niet zich zelf. Hij gaat het grote gebod betrachten Heb God lief boven alles, en uw naaste als U zelfZij werden allen vervuld met de H.G. Stel u eens voor dat de mensenwereld Pinksteren had beleefd, of nu beleefde, dan maakte de wereld rechtsomkeert. Nu werkt zij in haar egoïstische waan haar eigen ondergang, dan haar opgang. Alleen wie de H.G. ontvangen heeft, durft Gods wet betrachten, want de wereld verklaart de mens die zijn naaste lief heeft, voor stapel gek. Daarom is er moed voor nodig en kracht. Pinksterfeest is de uitstorting van die kracht het is de macht der liefde. Wie de H. G. ontvangen heeft behoort tot de kerk van Christus. Christus die in de wereld gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen, de Kerk die ons lief heeft en wil dat wij elkander lief hebben. Het is niet alles Kerk wat kerk heet, het zijn niet allen Christenen die de naam dragen. De boom kent. men aan zijn vruchten, de Chris ten aan zijn daden. Slaken wij de verzuchting ach werden wij allen vervuld met de Heilige Geest. Wie de wereld wil bekeren, moet bij zich zelf beginnen. Wie niet bekeerd is, Kan geen ander bekeren.... Daarom moeten wij vervuld worden met de H.G. Die God alleen geven kan en wil. En ook geven zal als wij er eerlijk om vragen. O. DEEN. S Reclasserings - instellingen van alle gezindten vragen uw steun voor hun werk op Woensdag 4 Juni 1947. Meer dan een eeuw al heeft de reclassering zijn werk in stilte gedaan 'l eenmaal per jaar treedt zij in de openbaarheid want alleen door Uw bijdrage kan dit werk worden voortgezet, i Gevangenisstraf is veel erger dan u zich 'kunt in denken. Daarom het celbe- zoek. Weet u wat een bezoek betekent voor hem, aan wie i de bezoeking van de cel is opgelegd 1 Maar al is „zittett" erg, „gezeten hebben" is vaak nog erger. Daarom dit werk van hulp en steun na ont slag. Want. als de schuldige „erin komt", „ligt hij er voor goed uit" en daar is nie mand mee gediend. De overheid zit voor grote lasten, op een grote subsidie mag niet worden gerekend. Als gevolg van de na-oor- logse demoralisering is dé arbeid van de comité's enorm toegenomen. Zelfs moet men dus de hand ophouden maar niet lang kan men datmen heeft die hand nodig om haar te reiken aan de vele duizenden voorwaar delijk veroor^ melden, geen politieke, delinouenten, die aan haar zovgen zün toe vertrouwd en aan de talrij ke gestraften, die jaarlijks in de gevangenissen worden ingesloten. Op Woensdag 4 Juni a.s. zal wederom een Nationale Reclasseringsdag worden gehouden. Op die dag zal een ieder uit de vrije Maat schappij de gelegenheid hebben ietc bij te dragen i voor het werk der reclasse-j ring. Dan zullen onze mede-1 Voor de periode van 1 Juni tot en met 14 Juni zijn de volgende bonnen aangewe zen Bonkaarten KA, KB, KC 705 Serie D D-08 Alg. 500 gram suiker, boterhamstrooiseli, choc. of suikerwerk of l'O'OO gr. jam, stroop, enz. D-02 Res. 250 gr. zachte zeep D-05 Res. 250 gr. "zachte zeep D-08 Res. 250 gr. machte zeep D-02 Melk één ei D-04 Melk één ei D-06 Melk één éi Bonkaarten KD, KE 705 Serie D D-15 Alg. 250 gram suiker, boterhamstrooisel, Choc. of suikerwerk of 500 gr. jam, stroop, enz. I D-16 Alg. 250 gr. suiker enz. i D-18 Alg. 250 gr. zachte zeep I D-18 Res. 250 gr. zachte zeep; D-17 Res. 90 gr. Deense toi letzeep (vóórinlevering), i D-17 Alg. één ei. Toeslagkaarten D-21 Suiker 250 gram suikei enz. Tabak en Versnaperingen. 75-1 Tabak 2 r. tab. art. 75-2 Tabak 2 r. tab. art. 75-3 Tabak 2 r. tab. art. 75-1 Versnaperingen 200 gr. choc. nf suikerwerk of suiker, enz. 75-3 Versnaperingen 100 gr. choc. of suikerwerk of suiker, enz. De bonnen D-17 Res. voo-r Deense toiletzeep moeten uiterlijk 7 Juni bij een win kelier worden ingeleverd. (Slot). Doch hoe wanneer men dit redelijk niveau van welvaart. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt niet voldoende inziet Ik geloof dat de oplossing voor de hand ligt- Dan geeft men de organisatie van het buurthuiswerk in handen van groepen, die wel tot sa- werking bereid zijn. Buurthuizen geheel passend in moderne streek plannen (ik herinner aan de Noord-Oostpolder, waar zij- in het grote project zijn op- Parementen met lof worden Waar met meer en dieper inzicht voor verbetering wordt gestreden, óók in so ciaal-cultureel opzicht, is dit in de meeste gevallen te danken aan verenigingen, en instellingen, die vanouds op de bres staan voor de belangen van het platteland. In dit verband moeten voor al de meest actieve Nutsde- genomen) dienen als cen tra voor verspreid wonende bevolking. Plaatselijk mag niets worden nagelaten om dorpshuizen te stichten. Bij een van rijkswege gesubsidi eerd "buurthuis heeft men het grote voordeel van ge salarieerd geschoold perso neel Het dorpshuis, meestal de voorvrucht van improvisa tie, zal meer op vrijwilligers steunen. Wij zien in het vermeld. Wij hebben de volle na druk gelegd op de driedeling- dorpshuizen - buurthuizen- Volkshogescholen, omdat wij het beeld voor ogen wilden krijgen van een organisatie tot verheffing van de plat- telandscultuur. Er zijn even wel meer mogelijkheden. Men moet echter bijzaken van hoofdzaken leren on derscheiden. De blik voor öl/CUIlCJl. VV 1 Zltill 111 llcl' buurthuis een voorbeeld voor1 het,. 2rote geheel mag niet het dorpshuis het voorbeeld èn een leerschool. Volontairs a w" P die in buurthuizen enige er varing hebben opgedaan in jeugdléiding en maatschap pelijk werk, zullen hun ga ven in dienst kunnen stel len van het dorpshuis. Doch beide groepen, dorps iaten wij onbeproefd om hef platteland op te wekken doelbewust veor zijn cultu rele volwaardigheid te strij den. Medemblik. GESLAAGD. Geslaagd voor het diploma „Bevolkingsboekhouding" de heer J. G. Bosch, ambtenaar ter gemeente-secretarie al hier. DE TORENKLOK. Het gemeentebestuur van Medemblik heeft besloten om de wijzerplaat van de torenklok der Ned. Herv. Kerk aldaar opnieuw te la ten beschilderen en de cij fers en wijzers te laten ver gulden. De kosten hiervan worden geraamd op f 800.-. Opzienbarende Suiker- buur thuis werkers, dienen het affai j*p frp F) pin Hpldpr contact met een ander cul- anaire. ie uen neiaei- tureél centrum niet te verlie- De affaire Jan Beukers, zen de Volkshogeschool. waarvan wij onlangs mei- Wij kunnen ons de cultu- ding maakten heeft nog een rele verheffing van het plat- nasleep gehad want men teland niet goed voorstellen vond op de thans geóetineer zonder tenminste één Volks hogeschool in iedere provin- de zwarthandelaar een klein aantekenboekje, waarin een cie. Daar kan uitwisseling enkele naam genoteerd was. van gedachten en ervaringen Rechercheurs uit Den Helder plaats vinden. Daar liggen i vonden aan de hand daarvan mogelijkheden voor verdere 'kadervorming. bij de grossiers firma Grunwald. te Den Helder, werkers bijgevoegd envelopje bij u komen afhalen. Wij zullen het zeer op prijs stellen, wanneer u door het gereed leggen van de geslo ten enveloppe de vlotte af wikkeling wilt bespoedigen. Ondergetekenden, die de reclasseringsarbeid van har te aanbevelen, spreken de wens uit, dat zeer velen in onze gemeente door een mil de gave wederom het hunne willen doen om de reclasse ringsarbeid in stand te hou den. Het Comité van aanbeveling: Kapelaan J. Dekker Ds. J. Germans H. A. Giesen, wethouder Pastoor J. Langedijk G. G. Loggers, Burgemeester A. N. Nap, gem.-secretaris. Ir. A. Ovinge, rentm. domeinen Ds. J. H. Post Ir. C. Reedijk, ingenieur van het heemraadschap H. Smit, wethouder Ds. J. Vink Mr. Th. A. J. Vosters, secr. v.h. heemraadschap Ds. D. v. d. Wielen. Naar volledigheid wordt fen tekort van tien ^ton ^sui- trouwens in deze korte ver handeling niet gestreefd. Wij hebben slechts scherp en duidelijk willen weerge ven de feitelijke sociaal- culturele bevoorrechting- van de stad en de mogelijkheid om door middel van een bil lijker verdeling der beschik bare gelden ook het platte land in het culturele opbouw werk te betrekken. Laten wij ons echter omtrent deze mogelijkheid niet te veel il- lussies maken. In onze ste- dencultuur zal de heersende bovenlaag zeker niet voet stoots toegeven aan de ge rechtvaardigde verlangens ker en van een grote hoe veelheid olie. Een pakhuis knecht werd gearresteerd en de boekhouder, de heer C. Wols, toonde zich verheugd, dat nu eindelijk het lek ge vonden was. Aangezien hij als procuratie-houder ver antwoordelijk was gesteld. Zijn baas de heer Grunwald was juist voer een zakenreis naar Amerika. Op aanwij zing van mede in verhoor genomen personeel vond men een z.g. „zwartboek" Gevolg arrestatie van den boekhouder. Inmiddels arriveerde de heer M. A. Grunwald uit MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 3 Juni V. M. Woensdag 11 Juni L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 2 Juni 7.39 7.58 3 Juni 8.17 8.34 4 Juni 8.51 9. 8 „Hoe laat is het 1" Van Wieringerwérf uit ontvingen we veel instem ming met onze hierbovenver- melde vraag. Laten wij hopen, dat ons beroep op de Kerkvoogdij niet vergeefs is geweest. Inmiddels bereikt ons ook uit Slootdorp de klacht, dat men niet over de juiste tijd beschikken kan. In verband hiermede zou den wij het voorstel willen doen, dat de Kerkvoogdij d:-:r Ger. Kerk aldaar met die der N.H. gemeente te Wie- ringerwerf een wedstrijd aangaat, wie het eerst het torenuurwerk op gang' heeft. Toeschouwers zullen er voldoende komen. van het platteland. De groe- Amerika. De confrontatie pen, die de maatschappelijke sleutelposities bezet houden zien zelfs ternauwernood dat hier een probleem ligt. Zij zullen eerst in hun zeker heden geschokt worden door een krachtiger geluid van het platteland. Heerst er een agrarische noodtoestand, dan weten de landbouwmaatschappijen de weg naar de regeringsinstan ties wel te vinden. De stede lijke burgerij zal zich niet doof houden voor het klem mende argument dat land bouw en veeteelt voor de nationale welvaart onont beerlijk zijn. Doch voor soci ale en culturele verheffing van de plattelandsbevolking heeft men veel minder inte resse Men moet betreuren dat de plattelanders zelf ook te veel in hun achterstand berusten. Hun idealen reiken gewoonlijk niet veel verder dan het bereiken van teen met de Heer Wols waarbij de heren elkaar verwijten gingen maken, gaf de politie voldoende aanleiding ook de Heer Grunwald achter slot en grendel te zetten. Suiker en olie is thans troef in de Jutterstad. Schager Markt. Donderdag 29 Mei 1947. Op de heden gehouden gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 24 Paarden f 300—1250 52 Gelde koeien (mag.) f 275 500 9 Idem (vette) Centr. 12 Kal'fkoeien f 550—700 6 Pinken f 150—260 170 Nucht. kalveren Centrale 30 Schapen (mag.) f 5585: 73 Overhouders f 6580 824 Lammeren f 2537 9 Bokken en Geiten f 1070 102 Biggen f 20—60 26 Ko nijnen f 312 45 Hennen f 6—7. De dijk. Hier ligt hij nu, Hier ligt hij later, Hier ligt hij tot de aarde valt Woensdag 28 Mei j.1. 's middags om 5 minuten over één was het vijftien jaren geleden dat onder grote belangstelling van autoriteiten de laatste ope ning in de afsluitdijk, ge naamd „De Vlieter" gedicht werd. Holland was met Friesland verbonden. De afsluiting van de Zuiderzee was een feit geworden. 15 jaar afsluitdijk, 15 jaar van nauw contact tussen twee delen van Nederland. Thans verheft zich op deze gedenkwaardige plaats een statig blank monument vermeldende de simpele woorden „Hier werd de dijk gesloten op 28 Mei 1932." Het monument, dat een vertrouwd beeld langs de 30 km lange dijk vormt, staat daar als een symbool van Neerlands eeuwige strijd tegen het water, terwijl het onderschrift van de in het monument aangebrachte reliefafbeelding „Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst" wereldberoemd :s geworden. B. Uitgave Stichting Flevo.Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef Telefoon no 103 Redacteur voor Wierlntrer- meer J M de Graaff. W.-werf. Telef. No. 100. Verantwoordelilk voor ad- vertentierubriek R J Rid. der Mark1 A -*«»>-> Telefoon No. 538, Direct5e. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn J. Bosker. Hoofdstr. 14 Hinpolvtushoef Tel. Hippolytushoef No. 1°

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1