UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD YöOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 4 Juni 1947 Tweede Jaargang no. 55. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn l&komtt I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. VRETERIJ VAN DE LARVEN VAN DE AASKEVER IN BIETEN. Volgens ontvangen berich ten treden de larven van de Aaskever weer schadelijk op in bieten, waarom in het hiervolgende aangegeven zal worden hoe deze bestreden kunnen worden. De larven zijn plat en zwart van kleur en zeer bewegelijk. Zij vre ten, speciaal wanneer het gewas nog jong is, soms de bladeren geheel op van oudere bladeren laten zij alleen de hoofdnerven over. De bestrijding kan geschie den door bespuiting van het gewas met een arsenicum- houdend middel, bijv. Calci- um-arsenaat in een 0.3op lossing. Teneinde de vloei stof beter 'op het blad te doen houden, voegt men een goede uitvloeier toe, die aangewend wordt volgens de op de verpakking aangege ven gebruiksaanwijzing In- plaats van een arsenicum- houdend middel kan men de aaskevers ook bestrijden door bestuiving of bespuiting van het gewas met een DDT- houdend middel in de ge bruikelijke hoeveelheden en concentraties. Daar het schilpadtorretje en zijn larven thans ook weer schadelijk kunnen wor den aan de bietenplantjes willen wij gelijktijdig ook daarop wijzen. Door vreterij van deze ontstaan tenslotte gaten in de bladeren, waar door deze een gehavend ui terlijk krijgen. Ook deze zijn met een arscnicum-houdend middel en DDT te bestrijden op dezelfde manier als voer de aaskever-larven is aange geven. Nadere inlichtingen wor den verstrekt door de Pl'an- tenziektenkundigen Dienst en de Rijkslandbouwvoor- liehtingsdienst. KUNSTMESTBONNEN. In verband met het einde van het bemestingsseizoen 19461947 wordt medege- j deeld, dat de kunstmestbon- nen van dit verlopen seizoen niet geruild kunnen worden tegen bonnen van het nieu we seizoen 19471948. Ook mogen zij niet geruild worden tegen de eventueel nog uit te reiken bonnen met op druk G. Mochten de bonnen met opdruk G. nog in dit seizoen geldig worden ver klaard, dan mogen ook deze bonnen, wanneer zij niet tij dig worden ingezonden, niet geruild worden tegen die van het seizoen 19471948. VLAMMENWERPERS GEEN PARTUUR VOOR DE COLORADOKEVER. Bij proeven met het af- af spuit en van het strand te Zoutelande met vlammen- werpers ter verdelging van de bij duizenden aanspoe lende Coloradokevprs is ge bleken, dat dit middel onvol doende is. De kleine draag bare vlammenwerpers, steker wel het strandvuil waarin zich de kevers bevinden, in i brand, doch de beestjes kruipen weg in de vochtige niet brandende onderlaag De Pl'antenziektekundige dienst zal thans bii het De partement van Oorlog een zware vlammensnuiter, die gemonteerd is op een carrier en die een veel aanzienlijker vernielingskracht heeft, aan vragen. STRENGE STRAFFEN VOOR WERKNEMERS WEGENS OVERTREDING VAN LOONREGELING. De Bijz. Politierechter te Middelburg heeft een aantal arbeiders, die hun werkge ver een landbouwer op het eiland Tholen zonder de voorgeschreven opzeg gingstermijn in acht te ne men verlieten omdat zij geen genoegen namen met het volgens de algemene voorschriften vastgestelde loon, een hechtenisstraf van vijf dagen onvoorwaardelijk opgelegd. De mannen waren, na hun eerste werkgever te hebben verlaten, onmiddellijk door een andere landbouwer in dienst genomen, hoewel zij geen ontslagbriefje konden overleggen. Dit kwam amb tenaren van de C C D, ter ore. Zij stelden op 21 Mei j.1. een onderzoek in en deelden het resultaat hiervan mede aan de Officier van Justitie te Middelburg. Reeds de daarop volgend^ dag' werd de zaak door de Biiz. Politie rechter te Middelburg be recht. De eis luidde te°"en de werkgever, die de wpgge- (onen arbeiders in rhonst had genomen f 4 000 boete, subs. vier maanden hechtenis, en tegen ipdpv der arbeiders tv/ee weken hech tenis. De uitsnraak was f soo.subs. drie maanden hechtenis, en twee weken voorwa a rdeliik met een nroeft.'id van twee ia ar voor fjp werkgever, en viif dagen onvoorwaardelijk voor ieder, der arbeiders pjo werkgever weed mede- p-pdPpid. dat. rekening was p-pViondpn niet ziin slechte gp^ondbpidstoèstandandors Ton ook hpm onvoorwa.erdp- li.ike hechtenis zi.in opgelegd. VO'?ir*KRNrtT?TI'TT,.N VOOR DE PERIODE VAN 8 JUNI 5 JULI 1947. De voedertoewijzingen voor bovengenoemde periode zijn in zoverre niet een andere maatstaf geldt (o.a. voor contractvarkens en pluim vee geb. vóór 1947), geba seerd op de registratie van 25 Mei 1947. In verband met de ongunstige veevoederpo sitie zijn de voedernormen verlaagd. Voor landbouw - werkpaarden en vrouwelijk rundvee wordt niets toege wezen, terwijl de normen voor de paarden van de meeste overige rubrieken met 20 a 30 kg., die voor fokvarkens met 10 a 20 kg. zijn verlaagd. De normen voor stieren, contract varkens en geitebokken zijn niet ge wijzigd. T.b.v. jonge hennen, geboren vóór 16 Maart 1947 geldt voer de kleinere bedrij ven een norm van 1,2 kg ochtendvoer 0.4 kg. ge mengd graan. Voor elke week. dat de kuikens jonger zijn dan 13 weken zijn de normen V.i lager, zodat voor kuikens geboren na 5 April 1947 voorlopig nog niet wordt toegewezen. MEDEDELING. Telers, die na de Mei-in ventarisatie 1947 overgaan tot het onderploegen en/of groenmaaien van granen, groene erwten, schokk°rs, capuciiners, grauwe erwten, stambonen, kooteaad of blauwmaanzaad. moeten de plaatselijke bureauhoudpr biervan schriftelijk mede deling doen. Het wederopbouwplaa van Den Helder. Nu men in Den Helder weer vrij gerust is over de toekomstige terugkeer van de marine, een primaire levensvoorwaarde, wil deze stad niet tot „ville merte" vervallen, is men bij burge rij en gemeente-overheid actief bezig met de herstel plannen. In de eerste plaats met die plannen welke een terugkeer van de stad als marritieme basis noodzakelijk maken. Het zozeer vergrote contin gent adelborsten vraagt een uitbreiding van het tegen woordige Instituut. In dit verband is tevens vermel denswaard de bouw van een Casino voor marineofficie ren, dat als een rotonde op de zeedijk zal verrijzen, en van een nieuwe zeevaart school met internaat. Buiten de kom der stad, in de rich ting van het fort Erfprins is reeds thans een flinke bouw- bedrijvigheid op te merken daar zullen 102 woningen verrijzen als onderdeel van het totale opbouwpl'an dat 1100 ééngezinswoningen zal omvatten. Het bouwplan Oud-Den Helder is ontworpen door de I stedebouwkundige Wieger Bruin. Hier werden geprojec- j teerd een Ned.Hervormde I Kerk, vijf openbare en bijz. scholen, een fröbelschool, een paar grote gymnastiekloka- len en een huis voor ouden van dagen. Het plan omvat voorts een vijftigtal huizen waar oud-redders van schip- breukelingen hun levens- avond kunnen slijten en waarvoor het Dorus Rijkers- fonds zich waarschijnlijk met een belangrijk bedrag zal interesseren. Iets nieuws voor Den Hel der zijn tenslotte een drietai grote flatgebouwen, \ijf ver diepingen hoog, welke vlak aan de zeedijk zullen verrij zen. In vergevorderde staat van voorbereiding is het plan om het gehele stations complex met spoorlijn en al uit de binnenstad te lichten en daarvoor een city-bebou wing in de plaats te doen komen met publieke gebou wen als raadhuis, schouw burg, postkantoor, leeszaal overdekte bad- en zwemin richting, een bioscoop en een nieuw station. Het Stedelijk bestuur en de Ned. Spoor wegen zijn het over de plan nen eens. Men moet eikaar echter nog vinden ter zake van het puntverdeling van de kosten. 60-jarig bestaan Albert Heijn. Op Woensdag 28 Mei werd in het Ontspanningsgebouw van Albert Heijn in de Oost zijde (een schenking van den stichter, den heer Albert Heijn bij het 50-jarig be staan in 1937 aan het perso neel) een zeer druk bezochte receptie gehouden. De grote zaal van het Ontspannings gebouw was herschapen in een ware bloemenzee. Het heeft de beide direc teuren, de heren G. en J. Heijn met hun echtgenoten overrompeld, hoe groot de belangstelling voor het we. zeer uniek bedrijf was. Van heinde en ver waren vrien den zakenrelaties, oud klan- I ten en gepensionneerde per soneelsleden gekomen om hun gelukwensen aan te bieden. Zo zagen wij o.a. het Col- lege van B. en W. en de gem. secretaris van Zaan- 1 dam, de Voorzitter en de secretaris van de Kamer van Koophandel, de Commissaris van Politie, het Bestuur v.d. Ver. van Groot Winkelbedrij ven. Het is wel onomstotelijk bewezen, dat de zaak Albeut Heijn bij het publiek een vooraanstaande plaats in neemt. Tijdelijke verlaging van het vleesrantsoen Extra bon voor maet and vegetables De reeds aangekondigde verlaging van het vleesrant soen zal op 6 Juni ingaan, zo dat verbruikers van 5 jaar en ouder dan bonnen voor 150 gram per week toegewezen krijgen. Het rantsonn voor de jongere groepen blijft onver anderd, evenals de toeslagen voor bijzondere arbeid e.d. Op 5 Juni zal echter een speciale bon met lange gel digheidsduur worden aange-j wezen, recht gevende op eeni blik maet and vegetables van! 1 Engels pond of ongev, 450; gram, waarbij men er reke-i ning mede moet houden, dat: op meer bonnen eventueel; één groter blik zal moeten worden genomen. Angezien de mogelijkheid bestaat, dat niet op alle bon-1 nen meat and vegetables be schikbaar zijn, zal evenwel t.z.t. worden bekend gemaakt welke andere producten in blik op deze bon ook nog be schikbaar zullen vvorden ge steld. De bon voor meat and vege tables zal alleen voor de leet tijdsgroepen van 5 jaar en ou der worden aangewezen. DE BEVOLKING VAN NEDERLAND DE VOLKSTELLINGEN VAN 1830-1930 In 1938 bedroeg de totaalbevolking' van Nederland 8.728.569 In 1940 bedroeg de totaalbevolking van Nederland 8.923.245 In 1945 bedroeg de totaalbevolking van Nederland 9.295.304 De spitsing in leeftijdsgroepen gaf in 1939 het volgende beeld 9.5% beneden 5 jaar 18.6% 9.5% 47.7% 7.8% 6.9% 514 jaar 1519 jaar 2054 jaar 5564 jaar 65 jaar en ouder. Veren, voor Bedrijfsvoorlichting in de W.meer. DE CONTRACTEN VOOR WORTELZAAD. Mededeling No. 341. We maken de verbouwers die wortelzaden op contract gaan telen attent op de om standigheden, dat op de contacten een bepaalde prijs voorkomt,, waartegen het zaad aan ^e firma moet wor den geleverd. Het is ons gebleken, dat de v°rbouwers in de mening vark^rpn, dat steeds worek a te-prekend naar schoon en droo<? wo^telzaad, hetgèen niet het geval is. Wortelzaad wordt afgere kend naar schoon droog en gewreven zaad. Door het zaad noa te wrijven gaat van het schone en droge zaadl nog ongeveer een derde dee'j van het gewicht verlóren Dit is voor menige verbouwei reeds een grote teleurstelb" geweest, reden waarom wij er hier nog eens op wijzen. Alleen voor Amsterdamse bak ziin contractprijzen vastgesteld voor ruw schoon en droog) en voor gewreven zaad. De andere j wortelzaden werden alle af gerekend naar gewreven zaad. Overgenomen uit Gr. Landbouwberichten 16 Mei 1947. De secretaris v. d. Comm. v. Zaadteelt. Medemblik. BURGERLIJKE STAND Geboren Betje Hel'ene d.v M. de Groot en E. M. Even- sen Ietsen Siebren, z.v. D. Adema en M.Bakker Cl'a- sina Maria, d.v. J. P. Knol en C. Hornman Dina Geer- truida Comelia d.v. H. G. i Noordman en C. M. Mans- j handen. Tecla Euphemia Catharine, d.v. Ant.honius Henderikus Siepe en Maria Elisabeth Margaretha van Krai To- nia d.v. Antonie Grootenhuis en Gerrigje Bouwmeester Dirk Jan, z.v. Gerrit Frede- rik Dekkers en Francina Cornelia Meiiaard Josef Gabriël Fidelius. z.v. Hendri- kus Fidelius Kiekens en Wil- helmina Grooteman. Ondertrouwd Harm Bouw man en Wilhelmina Frede- rika Cabalt Louis Evert Janssen en Hendrica Arend je Baars Johannras Huite- ma en Ebsateth Mandema- ker Jacob David R'mmel en Paulette GenevieuxTarcy. Getrouwd B. J. van den B°rg en Fetsm Lageyeen W. Renooij en Dina van der Veen. Overleden Johanna van Baar, oud twee en zeventig jaren, echteenoote van Jo- hannes Slijkerman. In de vacature van on derwijzer aan de Openb. school voor gewoon lager onderwijs is voorzien door Mevr. E. J. van Braam-Visser, wonende alhier, te benoemen tot tijdelijk onderwijzeres, zulks ingaande 1 Juni 1947. EERVOL ONTSLAG. Aan de heer P. Haakman te Wervershoof is met ingang van 16 Juni 1947 eervol ont slag verleend als tijdelijk ambtenaar ter gemeente secretarie alhier. HippoMushoef. BUS IN BRAND. De A.T.O.-bus, om 10 uur van de stopplaats Restau- rant Koster te H.-hcef naar Alkmaar vertrekkende, vloog bij het aanslaan van de mo tor in brand. In allerijl ver lieten de verschrikte passa giers met hun bagage clc auto. Personeel schoot toe en zelfs werd een emmer water op de brandende mo tor geworpen hetgeen na tuurlijk het tegengestelde effect had. Nadat de motorkap met zakken was afgedekt doofde het vuur onmiddellijk. De schade viel nog mee. De passagiers konden met geruim^ vertraging met een uit Alkmaar gerequireerde reservebus verder reizen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1