UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE WIERINGERMEER EN DE N. 0. POLDER. Woensdag 18 Juni 1947 Tweede Jaargang No. 59. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk dat Wit, Bouwt aan zijntcekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m_ druk. Kleine annonces 1 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. GRAANREGELING VOOR DE OOGST 1947. De mogelijkheden tot im port van granen zijn nog zeer beperkt.. ,De aanvoeren in de beide na-oorlogse ja ren bedroegen nog geen 50% van hetgeen Nederland vóór de oorlog gemiddeld aan gra nen importeerde. De vooruit zichten voor het seizoen 1947/1948 zijn nog geheel onzeker en er zal ernstig rekening mede moeten wor den gehouden, dat ook in het komende seizoen aan merkelijk minder graan ge ïmporteerd zal kunnen wor den dan nodig zou zijn om een normale behoefte te dekken. Vrije aankoop in het buitenland is nog niet mogelijk, aangezien de inter -1 nationale organisaties op1 het gebied van de voedsel- j voorziening de in de export landen beschikbaar komen- de voorraden, toewijzen op1 basis van de behoefte voor de directe menselijke con- j sumptie. Het is niet all'een I practisch uitgesloten, dat j voor veevoederdoeleinden j graan in het buitenland aangekocht kan worden, doch granen, welke normaal: voor veevoeder werden aan- gewend, worden thans voor j menselijke consumptie toe-1 gewezen. Zo wordt in ons! land reeds gedurende enkele maanden maïs in het brood j verwerkt. Er moet op worden gere- j kend, dat ook in het aan staande seizoen de voor uit voer in de exporterende lan den beschikbaar komende hoeveelheden graan niet toereikend zijn om de be hoeften van de importerende landen te kunnen dekken. Voor de voorziening van mens en dier zal' Nederland in het seizoen 1947/1948 dan ook voor een belangrijk per centage op de inlandse graanoogst zijn aangewezen. Er zal daarbij in de eerste plaats voor moeten worden gezorgd, dat de broodgraan voorziening voor een zo hoog mogelijk percentage uit de eigen oogst wordt gedekt, terwijl daarnaast zekere hoeveelheden beschikbaar zullen moeten komen voor de grutterswarenvoorziening e.d. Van de granen, welke niet direct voor de genoemde doeleinden nodig zijn, zullen voor zover mogelijk re delijke hoeveelheden aan de telers worden toegewezen voor aanwending in eigen bedrijf. De resterende hoe veelheden zullen beschikbaar moeten komen voor de vee voederdistributie. Van telerszijde is verzocht de leveringsverplichting aan de landbouwers op te leggen in de vorm van een aanslag, waarbij niet wordt uitge gaan van de feitelijke dors- resultaten. Aangezien een aanslagregeling evenwel slechts dan is uit te voeren, wanneer van een „soepele" leveringsverplichting kan worden uitgegaan, kon het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning, daarbij rekening hou dende met de huidige moei lijke graanpositie, hiertoe niet over de gehele lijn over gaan. In het bijzonder voor de tarwe, welke voor een zo hoog mogelijk percentage beschikbaar moet komen, alsmede voor rogge en gerst voor zover deze wordt geteeld op de bedrijven metj een naar verhouding geringe veebezetting zal de leve-1 ringsverplichting gebaseerd moeten worden op de feite lijke dorsresultaten, zodat in deze gevallen de z.g. dors- regeling moet worden toege- j past. In de overige gevallen zal de te leveren hoeveelheid worden vastgesteld in de vorm van een aanslag, waar bij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de veevoederbehoeften op de eigen bedrijven en met de opbrengstmogelijkheden. Een soortgelijke regeling heeft in het afgelopen jaar bevredigend gewerkt, zodat vertrouwd mag worden, dat de graanverbouwers ook in het komende seizoen zullen medewerken de graanvoor- ziening van het land op deze wijze zoveel mogelijk te ver-' zekeren. De telers moeten de ver plicht te leveren granen, alsmede de hoeveelheden, welke niet verplicht behoe ven te worden geleverd, doch niet voor gebruik in eigen bedrijf worden aangewend, leveren aan een erkend graan- en/of zaaizaadhande laar tegen inneming van een z.g. afleveringsbewijs, dat door de ontvangende hande laar moet worden afgegeven. Nadere bijzonderheden ten aanzien van de uitvoering van de graanregeling zullen door de Provinciale Voedsel- commissarissen bekend wor den gemaakt. CLANDESTIENE TARWE VOOR POLITIEKE DELINQUENTEN. Ambtenaren van de C.C.D. hielden kortgeleden onder de gemeente Amersfoort een militaire vrachtauto aan, welke bestuurd werd door een burger chauffeur van het autobedrijf J. J. te Jut faas. Behalve deze chauf feur bevond zich ook een sergeant in de cabine. In de auto troffen de controleurs 20 zakken tarwe, in totaal: 1000 kg., aan. Een onmiddeï- j lijk ingesteld onderzoek i bracht aan het licht, dat de tarwe door de chauffeur en! de sergeant zwart was ge- j kocht in de omstreken van Nijmegen. De bedoeling was de tarwe in Laren bij een molenaar te doen vermalen om er daarna brood van te laten bakken, welk brood bestemd was voor die poli tieke gedetineerden in de bewaringskampen te Laren, Naarden en Rhijnauwen, die te werk zijn gesteld in het genoemde autobedrijf van J. J. Deze gedetineerden ont vangen namelijk in tegen stelling tot de gewone arbei ders in soortgelijke bedrij ven geen extra-rantsoenen voor zware arbeid. Het on derzoek wees ve-rder uit, dat reeds maanden lang o.a. brood, melk, vleeswaren en tabaksartikelen in vrij grote hoeveelheden door deze fir ma werden aangekocht en aan de gedetineerden uitge reikt. Enkele arrestaties von den reeds plaats het onder zoek duurt voo-rt. Vergelijking tussen beide Zuiderzeepolders. (8.) DE GRONDSOORTEN IN DE N.O.P. De afzetting van de jonge zeeklei valt nog weer te splitsen in twe lagen, waar van het onderscheid voorna melijk in de zwaarte schuilt. Een gelukkige omstandigheid hierbij is, dat de zwaarste laag onder de lichtere voor komt. De bovenste laag, ge woonlijk ter dikte van iets meer dan de tegenwoordige bouwvoor bevat voor het grootste deel 2030 pet. kl'ei de tweede laag bevat om en bij 40 pet. klei. Als afschei ding tussen beide lagen komt vaak een dunschelpen- laagje of zandlaagje voor Het voordeel dat de zwaar dere laag onder de lichtere wordt aangetroffen is twee ërlei. In de eerste plaats is de bewerkbaarheid van de lichtere bouwvoor gemakke lijker en in de tweede plaats is door het hogere kleigehal- te van de tweede laag de klink, en dus de scheurvor ming, groter dan van de lichtere laag. Het waterber- gende vermogen neemt naar onder dus toe, wat bij regen een snelle afvoer van water waarborgt. Verder komt de zwaardere Taag op een der gelijke diepte voor, dat onze landbouwgewassen voldoen de van de vruchtbaarheid kunnen profiteren. Het verschil tussen de zware kavels en de lichte kavels ligt in de hoofdzaak in de landbouwkundige l waarde. Behalve het kalkge- halte dalen de andere plan- j tenvoedende stoffen in even- j redigheid met het kleigéhal- fce. Wanneer deze daling zo I ver gaat dat ze beneden mi nimum grenzen komt, begint de landbouwer hier nadelen van te ondervinden. We denken hierbij aan verslem- ping door een te laag kleige- halte en een grotere behoefte aan kali, fosfor en stikstof terwijl ook het humusgehal- te kleiner wordt. Ook hierbij kan weer worden vermeld dat het niet nauwkeurig valt te zeggen bij welk kleigehal- te de grond begint te ver slempen of bij welk kleige- halte de vruchtbaarheid van de grond beneden de mini mum grens daalt. Een andere afzetting in de Noordoostpol'der is de sloef- laag. Bij alle polderwerkers is deze laag wel bekend en vrijwel iedereen interesseert zich in hoge mate voor deze afzetting. De meesten zullen dan ook wel' weten wat voor afzetting dit is en waar ze wordt aangetroffen. Om zijn grote verspreidheid en bij zonder karakter dienen we hier toch wel eens nadere beschouwing over deze grondsoort te geven. Daar deze grond zeer karakteris tiek voor de Noordoostpolder is, voor zover bekend op geen enkele andere plaats in. Ne-, derland voorkomt, althans niet van betekenis is, dienen we eerst te omschrijven wat met sloef wordt bedoeld. In ons volgend artikel zullen we hier nader op ingaan. (Wordt vervolgd.) Zinken geld wordt vervangen door nikkel en brons. Goudgeld verdwijnt uit munt wet. Wanneer het wetsontwerp inzake het muntwezen wet wordt, zullen de zinken mun ten verdwijnen en vervangenj worden door nikkelen kwart-! jes en dubbeltjes en bronzen stuivers en centen. Daarnaast zullen in de toekomst zilveren guldens en rijksdaalders in omloop zijn. Twee en een hal ve centstuk en halve cent ver dwijnen dus. Ook verdwijnen het gouden tientje en gouden vijfje. Rijksdaalders en guldens zullen de hun bij de muntwet verleende hoedanigheid van tekenmunt verliezen volgens het nieuwe ontwerp zijn zij slechts wettig betaalmiddel tot een bedrag van f 50. Kwar tjes en dubbeltjes zullen wet tig betaalmiddel zijn tot f 10, stuivers tot f 1 en centen tot f 0,25. Daar dus in de nieuwe muntwet het onderscheid tus sen tekenmunten en pasmunten komt te vervallen, wordt in het ontwerp slechts gesproken I van munten zonder meer. De vierkante nikkelen stui-' ver zal worden vervangen door een rond bronzen geld stuk en de cent zal iets klei ner worden dan voorheen, om het onderscheid tussen cent en stuiver te vergemakkelij ken. Beide munten zullen, in de toekomst, evenals de kwar tjes en dubbeltjes, de konink lijke beeltenis dragen. Het ligt in het voornemen, hier voor een nieuwe beeltenis van H.M, de Koningin te vervaar digen. Nog geen zilveren guldens, i Zolang de zilverprijs zo hoog blijft, zullen de destijds m Amerika geslagen zilveren gul dens niet in circulatie worden gebracht. Een deel >an de voorraad van 130 millioen stuks zal evenals de in de V.S. geslagen dubbeltjes en kwartjes, gebruikt worden bij het voldoen van de verplich tingen tot inleveren van het op basis van Leen- en Pacht wet verkregen muntzilver, Hoe groot het deel zal kunnen zijn, zal afhangen van de be-i reidheid van het publiek om het in de oorlog achtergehou den zilvergeld weer uit te ge ven en daarmee de circulatie te bevorderen. Dit zal tevens ons deviezen budget verlichten. Alhoewel hierdoor papieren rijksdaalders en guldens wellicht nog enige jaren in omloop zullen blijven, meent min. Lieftinck toch, dat de zilveren gulden en rijks daalder wettelijk dienen te worden gehandhaafd en in de muntwet moeten worden opge nomen. POOTAARDAPPELEN OOGST 1946 NIET ME^R VOOR POOTDOELFINDEN. Sedert 11 Juni mogen poot- aardappelen van oo^st 1946 niet meer voor pootaatoao- pelen worden verkocht. Met in achtneming van de daar voor geldende maximumwij zen mogen zij slechts wor den bestemd voor consump tie- en voederdoeleinden. CHANTAGE Sigaren èn sigaretten ro ken laat de beurs vaak niet toe. Sommige sigarenwinke liers geven alleen sigaren als de koper er gratis zijn sigarettenbon bij inlevert. Dit ischantage. Dat mag het kosten MAXIMUMPRIJZEN VOOR KERSEN EN AALBESSEN De Minister van Land bouw, Visserij en Voedsel voorziening heeft in de hui dige prijzen voor kersen en aalbessen aanleiding gevon den tot het stellen van max. prijzen voor dit fruit. Ingaande 16 Juni j.1. mag de kleinhandel voor kersen maximaal f 1.15 per kg bere nenen. Aalbessen (rode en witte) mogen met ingang van die datum t.m. 21 Juni ten hoogste f 0.85 per kg en van 23 Juni af f 0.65 per kg kosten. Voor groothandelaar eh teler zijn voor kersen de maximumprijzen resp. op f 97.— en f 85.— per 100 kg gesteld. De rode en witte aalbessen mag de groothan delaar t.m. 21 Juni voor ten hoogste f 71.en de teler voor ten hoogste f 60.per 100 kg verhandelen. Van 23 Juni af zijn voor dit fruit voor groothandelaar en teler de maximumprijzen resp. f 54.50 en f 45.— per 100 kg. DE MAXIMUMPRIJZEN VAN EIEREN. Het blijkt, dat het publiek er npg niet voldoende van op dè hoogte is, dat er maxi mumprijzen voor kippeneie ren bestaan, welke afhanke lijk zijn van de klasse, waar in een ei volgens zijn ge wicht is ingedeeld. Van de grootste naar de kleinere eieren is die verdeling in zes klassen genummerd 1 t.m. 6 Het nummer staat met een stempel op het ei aangege ven. De prijzen, die voor ei eren van de onderscheidene klassen ten hoogste mogen worden berekend zijn klas se 1 (meer dan 65 gram) 16 centklasse 2 (boven 60 t.m. 65 gram) 15 centklas se 3 (boven 55 t.m. 60 gram) 14 centklasse 4 (boven 50 t.m. 55 gram) 13 centklas se 5 (boven 45 t.m. 50 gram) 12 cent en klasse 6 (minder dan 45 gram) 11 cent. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Woensdag 18 Juni N. M. Woensdag 25 Juni E. Kw. Donderdag 3 Juli V. M. Vrijdag 11 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 19 Juni 8.30 8.54 i 20 Juni 9.18 9.43 21 Juni 10. 8 10.34 WEER VIJFTIG DODEN bij vliegtuigramp in de V.S. In het afgelopen weekend zijn weer twee ernstige vlieg- ongelukken in de Verenigde Staten gebeurd. Zaterdagmorgen vloog een j Skymaster van de Capital Air j linies op weg van Washington I naar Chicago tegen een gra nietberg bij Leesburg in Virgi- I nia te pletter, waarbij alle vijf tig inzittenden om het leven kwamen. Bij Springfield in Vermont vloog een militair vliegtuig eveneens tegen een berg, de acht inzittenden von den de dood. Binnen eèn tijdvak van vijf tien dagen zijn nu drie vreese lijke ongelukken gebeurd met hetzelfde type vliegtuig, welk© in totaal aan 146 personen het leven hebben gekost. SPIJSOLIE IS NOG NIET VERKRIJGBAAR. Onlangs is een voorinleve- ringsbon bekend gemaakt voor spijsolie. In verband hiermede zullen de detaillisten binnen kort met deze olie worden be voorraad, Thans is dit nog niet het geval. Daar er kortge leden een soort paraffine-olie zonder bon in de handel is ge komen, die bij nader onder zoek een voor menselijke con sumptie niet eens onschuldig, en zeker waardeloos product bleek te zijn, bestaat het ge vaar dat deze olie als bon- spijsolie te koop zal worden aangeboden. Men is alleen zeker van de aflevering van goede spijsolie, zo deelt men van bevoegde zijde mede, indien men deze te zijnertijd bij zijn bona fide winkelier betrekt. Het tijdstip waarop de aflevering kan be ginnen, zal nog nader worden bekend gemaakt. EX-BURGEMEESTER VAN 81 JAAR VOOR HET TRIBUN' "VAL. Op 10 Juli zal voor heï Tribunaal te Goes de 81- iarige oud-burgemeester van St. Maartensdijk, J. J. Pol derman, die beschuldigd is van sympathiserend lid te zijn geweest van de N.S.B en van een pro-Duitse ge zindheid, terecht staan. WIERINGEN. Kinderen, denk om de hekken met „scherp" Het 6-jarig meisje Nancy Metselaar geraakte bij het spe len op een vóór smederij Luijt s'aande wagen ten val en kwam met haar zij op een punt van het hek terecht. Een flinke verwonding was het gevolg, doch dokter Bee- ker kon geen inwendig letsel constateren, zodat de wond werd gehecht. Gelukkig is dit ongeval nog goed afgelopen. WIERINGEN. PREMIE REISGELD- KEURING SCHAGEN. Bij de Vrijdag j.1. gehou den premiekeuring Warm- bloedpaarden was ook een Wieringerfokker vertegen woordigd welke een zeer goe de beurt maakte. In de ru briek 2-jarige merriën, Gr, type, behaalde de bekende fokker D. Jac. Mulder met „Ivo'nne" een A.-premie. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaff. W.-werf Telef. No. 100. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer, Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1