UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE») VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. „TWEE JAREN WEDEROPBOUW." NEERLAND's STRIJD TEGEN HET WATER. Woensdag 25 Juni 1947 Tweede Jaargang No. 61. Redactie Secretariaat Hippolytushoef Wieringen. Klieftstraat 12, Telef. No. 103. Post De Haukes. Telefoon No. 3. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Een volk dat leeft, Bouwt aan z'i&toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van__ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. DE REGELING DER ZELFVERZORGING VOOR 1947—1948. De regeling voor de zelf- verzorging voor 19471948 wijkt op enkele punten af van die voor 19461947. Zelfverzorger kan men zijn voor melk en/of vlees. In de zelfverzorging van vlees kunnen personen, ge boren in 1943 en eerde-r worden opgenomen. Het aantal in huisslachtingen te slachten dieren correspon deert als vol'gt met het aan tal personen in één gezin, voor wie de zelfverzorgings- regeling geldt1 persoon 1 schaap 2 en 3 personen 1 varken 4 personen 1 varken en 1 schaap 5 per sonen 1 varken en 2 scha pen 6 personen 2 var kens 7 personen 2 varkens en 1 schaap 8 personen 2 varkens en 2 schapen 9 personen 3 varkens 10 personen 3 varkens en 1 schaap 11 personen 3 var kens en 2 schapen 12 per sonen 4 varkens. Bovendien bestaat de mogelijkheid, dat twee alleenwonende perso nen tezamen één varken slachten en dat gezinnen van vijf personen twee var kens in plaats van één var ken en twee schapen slach ten. Tot één gezin behorende worden gerekend het ge zinshoofd, de echtgenote all'e inwonende familieleden in rechte lijn, inwonende broers en zusters met echt genoten, inwonende pleeg kinderen en inwonend per soneel. Wanneer een gezin niet het aantal dieren slacht, waartoe het krachtens de zelfverzorgings-regeling ge rechtigd is, dan worden slechts zoveel personen van dit gezin in de regeling op genomen als overeenstemt met het aantal te slachten dieren. Voor de niet in de zelfverzorging opgenomen personen worden wel vlees bonnen verstrekt. Vanaf 23 November 1947 worden aan zelf verzorgers die in het seizoen '47'48 zullen slachten in geen ge val vleesbonnen uitgereikt. Zij zijn ovérigens vrij in het bepalen van het tijdstip der slachtingen (tussen 1 Nov. '47—1 1 April '48) onafhan kelijk van het tijdstip waar op in het seizoen '46'47 werd geslacht. Gaat de slachting om de een of andere reden niet door dan worden voor de eerstvolgende distributie periode door de distributie- dienst rantsoenbonnen voor vlees verstrekt en vervolgens normale distributiekaarten met vleesbonnen. Over de reeds verstreken perioden worden geen bonnen ver strekt of verrekend. Gezin nen, die regelmatig elk sei zoen één of meer huisslach tingen verrichten, blijven dus geheel of gedeeltelijk ononderbroken in de zelfver- Eorgingsregeling opgenomen en zijn vrij in de tijdstip pen, waarop geslacht wordt mits binnen het slnchtsei- eoen. Men kan, behoudens zeer bijzondere gevallen, niet we gens vertrek naar elders uit de zelfverzorging treden dit kan alleen op medische gronden. Gezinnen, die in het sei- De afdeling voorlichting van het Ministerie van Volkshuisvesting en Weder opbouw gaf een uitgave het licht onder bovenstaan de titel. Het is een beschei den boekje met een voor woord van minister Neher en voorts een reeks zakelijke artikelen welke veelal in cijfermateraal een overzicht geven van de schade aan gebouwen door oorlogsge weld en wat tot 1947 ge beurd is om die schade te herstellen. Daar ook de Wieringer- meer hierbij betrokken is lijkt het ons gewenst enkele ge gevens aan deze uitgave te ontlenen. Woningen. 23.13 van de gehele wo ningvoorraad van ons land heeft door oorlogsgeweld ge leden, deze 23.13 is ver deeld als volgt 3.75 of 82561 woningen totaal verwoest. 1.76 of 38684 woningen zwaar beschadigd 17.62 of 388299 woningen licht beschadigd Op 1 Jan. 1947 waren 1744 nieuwe woningen gereed terwijl van de zwaar be schadigde 25% definitief en 33% voorlopig waren her steld, en van de lichtbescha- digde 45% definitief en 32% voorlopig. Bovendien waren toen nog ruim 11000 nieuwe woningen in bewerking. Materialen. In de geraamde behoefte aan benodigde materialen voor 1946 werd maar ten dele voorzien. We ontvingen nl'. slechts 56% van het ben. hout 96% ijzer 82% glas 85% cement Betreffende metselsteen en pannen werd aan de be hoefte voldaan, een bewijs dat onze eigen industrie ten aanzien hiervan weer aar dig op gang is. Het ziet er naar uit dat de behoefte voor 1947 ook heel wat groter zal blijken dan de mogelijkheid van ontvangst vooral wat be treft ijzer en glas. Belangrijk is voorts nog j te weten dat 9% van onze cultuur werd geïnnundeerd, nl. 2/3 door de geallieer- den en 8 1/3 door de Duitsers. Vermeld wordt tevens dat 1 het directe woningtekort 25C000 a 300000 bedraagt wat i zeggen wil dat 10% der be- j volking geen behoorlijke woonruimte heeft. Boerderijen. Totaal verwoest werden 8612 boerderijen, zwaar be schadigd 5718 en licht be schadigd 32832. Van de geheel verwoeste werd geen enkel' geval vóór 1 Jan '47 herbouwd, wel wa ren er 61 gevallen in bewer king. Van de zwaar bescha- digde boerderijen werden 47% voorlopig en 21% defi nitief hersteld. Van de licht beschadigde boerderijen we-rden 41% voorlopig en 39% definitief hersteld. zoen 1946'47 minder slacht ten dan het aantal' dieren waarop zij recht hadden en wier bonnenschuld dus vóór 23 November a.s. vervalt ontvangen tot deze datum vleesbonnen, evenals gezin nen, die in 1947'48 voor het eerst (weer) in de zelf- ve-rzorgingsregeling worden opgenomen. Melk. In de zelfverzorging voor melk worden alle melkvee houders met hungezinsleden. alsmede hun vaste arbeiders met hun gezinsleden' opge nomen. Voor deze personen mag 3/4 liter melk per dag uit eigen productie worden betrokken. Zij ontvangen geen melkbonnen. Vertrekt een lid uit het gezin of wordt niet meer over melk vee beschikt, dan worden aan de betrokkene (n) melk- 1 bonnen uitgereikt. Bij droog- stal of ziekte onder het melkvee kunnen eveneens melkbonnen worden ver strekt. MINISTER MANSHOLT NAAR DE GRAANCONFE- RENTIE TE PARIJS. De speciale graanconfe- rentie van de Food and Agri- cul'ture Organization en de International Emercengy I Food Council, welke op 9 Juli a.s. te Parijs begint, zal voc-r Nederland o.m. wor den bijgewoond door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning, de heer S. L. Mansholt, De conferentie zal naar verwachting vier a vijf da gen duren. EEN BON VOOR GEDR. ZUIDVRUCHTEN. Op 26 Juni a.s. zal een bon voor gedroogde zuid vruchten worden aangewe zen. Deze bon, die alleen voor personen van 2 t/m 20 jaar beschikbaar wordt ge steld, geeft recht op het kopen van 100 gram zuid vruchten. DE EXPORT VAN POOTAARDAPPELEN IN 1946/1947. Ondanks de zeer strenge winter en het nijpend tekort aan verpakkingsmateriaal is Nederland erin geslaagd zijn geraamde exportprogramma 1946/1947 voor pootaa-rdap- pelen voor bijna 90% uit te voeren. In totaal werden ruim 340.000 ton pootaardappelen geëxporteerd. Het leeuwen deel (ruim 327.000 ton) hier van is centraal geëxporteerd (door middel van de B.E.A.). terwijl een klein gedeelte (13.000ton) individueel uit gevoerd werd. o.a. naar Egypte, Marokko en Brazi lië. De voornaamste afnemers j van onze pootaardappelen waren. Frankrijk (107.000. ton) Duitsland Br. en Fr. j zone (80.000 ton) België j (75.000 ton) Spanje' 17.000 ton) Zwitserland 15.000 ton) Italië (13.000) Zuid- Slavië (6 000 ton) Luxem- burg (5.000). 3 NEDERLANDERS, o.a. Ir. A. OVINGE SPREKEN VOOR DE ENGELSE RADIO Voor de microfoon van de B.B.C., de Britse Radio Om roep, zal Vrijdag 27 Juni a.s, des avonds zes uur een drie tal Nederlanders het woord voeren over Neerland's strijd tegen het water in de loop der eeuwen. De bekende radiospreker en romanschrijver A. den Doolaard, die persoonlijk de strijd om het behoud van het eiland Walcheren mee maakte, zal een beschouwing geven toe Walcheren in 1945 op de zee heroverd werd. De Rentmeester-Dijkgraaf Ir, A. Ovinge, zal spreken over het wederom droogval len van de eerste der Zui derzeepolders, de Wieringer- meer, terwijl de Heer Joh, de Veer, Provinciaal Voed- selcommissaris van Noord Holland, zal verhalen hoe in vroeger eeuwen de bevol king van Holland daar, waar de zee onze lage landen be dreigde, dijken aanlegde en meren droogmaakte. Deze uitzending, welke bestemd is voor het Engelse volk en derhalve ook in de Engelse taal plaats vindt, zal geschieden op golflengte 449 meter. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Woensdag 25 Juni E. Kw. Donderdag 3 Juli V. M. Vrijdag 11 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 25 Juni 1.22 1.51 26 Juni 2.20 2.50 27 Juni 3.21 3.54 28 Juni 4.27 4.59 De N.A.K.-keuringsdag Het 15-jarisr leest Al de goede woorden wel ke vorige week over de Keuringsdienst Nooröholland gezegd zijn lagen p?actiscn opgesloten in het vlotte lied dat ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de NAK-Noordholland was ge dicht op de wijze van het lied van het bronsgroene eikenhout dat langs de Maas staat, te bloeien. We hebben vrolijk meegezongen. Teza men met keurmeesters er keuringsdeskundigen hebber wij het voortreffelijke diner gekeurd dat in Ru Smit's keuken was klaar gemaakt (Hoe bestaat het 200 per sonen een prima diner voor zetten zonder dat er ook maar iets hapert!) Met be langstelling, hebben wij ge zien hetgeen bedrijfsleider N. Blom op de Ir. Smeding- hoeve voor elkaar krijgt. Om respect voor het werk van mannen als van Balen Blanken en Groen en hui- staf Een dag temidden van keuringautoi'iteilen leert ji" wat in Nederland en in het bijzonder in onze provincie op het gebied van het Keu ringswezen is gepresteerd. Wij spraken hierboven van het diner, om volledig te zijn moet er ook nog bij dat we 's middags reeds een koffiemaaltijd ttemidden van de N.A.K.-familie had den gebruikt. Dat. het personeel van de N.A.K. ook nog in staat is tot andere dingen dan plom beren, certificaten uitgever en keuren bleek wel uit het uit zeven punten bestaande feestprogramma dat dooi hen tot slot van deze keu- ringsdag naar voren werd gebracht. Smakelijk hebben we gelachen bij het Jaen Neenspelletje. Iedere pro fessor uit Wagening zou tot de ontdekking gekomen zijn dat het serologisch onder-1 zoek van viruszieke aardap- j pelplant-en door het artisten- j gezelschap BinnenBuiter j v-rij wat eenvoudiger is dar zijn jarenlange arbeid in grote laboratoria. Binnen enkele seconden toverde de J pseudo prof. van Slogteren1 bladrol, x- en ij-virus uit zijn hoge hoed. Deze metho de zal dan ook stellig wel navolging vinden. Ook het optreden van Willetti als wereldvermaard illussionist was zeer vermakelijk. Het was een vrolijk einde van de viering van het 15-jarig WAT ONS BEZIGHIELD. We lazen met interesse een uiteenzetting over de reorganisatie van de brand weer in de Wieringermeer. zulks naar aanleiding van oefeningen voor deelneming aan de brandweerwedstrijd in Schagen, welke inmiddels plaats vond. Wieringermeer kwam daar prachtig uit de hoek. Vergeefs echter zochten wij bij de uitslag in de lijst van deelnemers naar de naam Wieringen, dat toch ook ongetwijfeld een uitno diging heeft ontvangen. Dit noopt ons tot enige opmerkingen. Nog daarge laten of het deelnemen aan een wedstrijd zo noodzakelijk is, toch geloven we dat de geoefendheid der manschap pen op Wieringen ver bij die van de omliggende, plaatsen achterstaat en wel om de eenvoudige reden dat er practisch nooit geoefend wordt. Bij even nadenken beseft men dat dit een tekortko ming is, die, voorbeelden uit de praktijk zullen dit kun nen bewijzen, gevolgen kan hebben. We weten het, de wil en de hulpvaardigheid is goed maar toch, de organisatie kan en moet ook beter zijn. Bij brand zijn minuten, ja zelfs seconden kostbaar en vooral in een dorpskern moet toch een apparaat zijn op te bouwen dat bij wijze van spreken a laminute in het geweer kan worden ge roepen. Paraatheid en geoefend heid zijn twee dingen waar in het belang van de veilig heid wel eens de nodige aan dacht aan mag worden besteed. Verhoging gedistilleerd. Accijns. Met ingang van 1 Juli 1947 wordt de accijns van het gedistilleerd verhoogd van f 275.tot- f 320.per hectoliter ad 50 percent sterkte Degene, die op 1 Juli 1947 meer dan 100 liter gedistil leerd, ongeacht de sterkte, in voorraad heeft, moet ui terlijk 2 Juli 1947 aangifte doen bij de Ontvanger der Accijnzen over zijn woon plaats. Onder gedistilleerd worden mede begrepen reukwaters en andere alco holhoudende vloeistoffen waarvoor geen gehele of gedeelteijk vrijdom van accijns wordt genoten. Degene, die door latere inslag van gedistilleerd, dat voor 1 Juli 1947 is verzon den, een hoeveelheid van 100 liter bereikt of wiens voorraad boven 100 liter daardoor verhoogd wordt moet uiterlijk de eerstvol- génde werkdag na die inslag een gelijke aangifte doen. De aangifte, die onderte kend moet zijn, moet, behal ve naam en woonplaats van de aangever en van de soort en sterkte van het gedistil leerd, een nauwkeurige aan wijzing inhouden van de plaats of plaatsen, waar het gedistilleerd in voorraad is Voor 1 September 1947 moet de verhoogde nagevor derde accijns worden be taald. Voor nadere inlichtin gen wende men zich tot de bet-rokken ontvanger. bestaan van een dienst die een belangrijke plaats in het agrarische leven inneemt. Wij eindigen dit verslag met een kleine variatie op het laatste couplet van het feestlied Vijftien jaar maakt deze dienst, Absoluut niet oud 't Zilver is nog niet bereikt, Ver ligt nog het goud Maar Zij gaan door met frisse moed Nauw vereend en sterk, Met hun nuttig en voer 't land Thans zo heilzaam werk B. PAARDENMARKT Schagen, 23 Juni 1947. Op de gehouden Paarden markt waren de prijzen al's volgtlV-j-j. Paarden f 200 —350 2Vs-j. Paarden f 250 500 Luxe rijtuigpaarden f 800—1400 Werkpaarden f 800—1300 Hitten f 300— 1000. Handel stug duur. Aan gevoerd 81 stuks. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redactom* voor Wie ringen N H. KTomri. Klieft straat 12, F'npolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, W.-werf TeM No. 100. Verantwoord eüik voor ad- vertentierubriek R J. Rid der, Markt A 84. Schagen. Telefoon No 538. D'^ectie. Voorzitter G P. K-stemaker, Wagen pad H 4 6. Middenmeer. Tel. 20 Nw. Aimersdorp. Drukkerij Corn J. Bosker Hoofdstr. 14. Hiopolvtushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1