UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. RAAD WIERINGERMEER. WONINGEN OP WIELEN. Woensdag 9 Juli 1947 Tweede Jaargang No. 65. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, HlippolytuBhoef Wielingen. Teler. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft V1 Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—per stuk_ vanten hoogste 4 regels. (VERVOLG RAAD.) De Voorz. sprak "vervolgens aldus Na overige tussen de rentmeester en het gemeen tebestuur is besloten, dat het verhuren der gronden zal geschieden door degene die het ei gen aarsb eh e e f voert, i.c. de ■gemeente. Ten einde de Incassobank N.V. en Hoekstra niet de dupe te laten worden van de lang durigheid der "behandeling, is hun het bouwen niet ver boden. Hij gaf toe, dat het in feite mosterd rra de maal tijd is, en zegt in het vervolg zoveel mogelijk tijdige be handeling toe. Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering deelt hij mede, dat de Incassobank op verzoek van het gem. bestuur binnen zeer korte tijd het terrein zal moeten ontruimen, 't Ge bouw zal dus bij eventuele herbouw van raadhuis niet in de weg staan. De heer Stoel vindt het een zeer ongezonde toestand. De heer Breebaart vroeg zich af, of het voorstel be slist niet eerder ingediend had kunnen worden. De voorzitter beaamt dit Om de zaak niet op te hou den, is deze soepele houding aangenomen.In vele andere gemeenten zou men dit niet doen. Als protest tegen de zeer ongewenste gang van zaken vroeg de heer Addens stem ming aan. Met meerderheid van stemmen wordt het voorstel om een deel van het raad huisterrein aan de Incasso bank te verhuren, vervol gens aangenomen. De heer de Bruyne, stelde verschillende vragen over de erfpachtscanon en de reduc tie van het huurcontract. De heer Addens ziet in reductie een in de hoek- drukken van Hoekstra. De voorz. vindt, dat juist het tegendeel het geval is alleen om Hoekstra ter wille te zijn, is oogluikend toege laten, dat met bouwen werd begonnen, en alleen om hem t-er wille te zijn wordt de nieuwe reductie voorge steld. Hij, Hoekstra hoeft niet op totstandkoming van basisplannen en uitbrei dingsplannen te wachten hij kan zijn gang nu gaan. De hr. Addens blijft prut- telen. Hij hoopt, dat Neder land niet aan deze ambtena rij ten gronde zal gaan. De heer Zoodsma kan de houding van Addens ook maar niet begrijpen. Hoek stra krijgt van het gemeente bestuur alle mogelijke mede werking. Het voorstel tot verhuren van grond aan Hoekstra wordt vervolgens aangenomen. Een voorstel tot vaststel ling van ten instructie voor de bode-concierge ten raad- huize werd na ampele be spreking aangenomen. gemeentewerken, ontstond ernstig meningsverschil. De hr. Zoodsma geeft ern stig in overweging het voor stel niet aan te nemen. Des tijds was al overgegaan tot benoeming ener gemeente werkman op advies van de gemeente-architect. Het zou zo langzamerhand een be noeming van ambtenaren door ambtenaren worden Hij vindt, dat de raad even goed al veel bevoegdheid ontnomen wordthierin verder te gaan dan onver mijdelijk is, wil hij niet. De Voorz. ziet de zaak heel •anders. Een benoeming "kan beter door burgem. en weth. geschieden, en dan moet z.i. daartoe ook worden besloten. Alleen in de kleinere ge meenten worden de gemeen te-arbeiders nog door de raad benoemd, in alle grotere gebeurt het door burg. en weth. Hij meent, dat deze gemeente zich althans niet onder de kleinere behoeft te rangschikken. De hr. Breebaart. opende het terrein dan de gehele De hr. Addens is het ge- l de bespreking door te ver- dag aan die sportvereniging I heel met de hh Zoodsma j klaren, dat hij er fel tegen ter beschikking moet worden j eens. De raadsleden kunnen was. Hij zou gaarne van degesteld, in deze gemeente zich best j voorzitter vernemen, welke een oordeel vormen over ca- motieven tot de plotselinge verhoging van de tarieven in acht te nemen bij het verhuren der gemeentelijke sportterreinen, hebben ge leid. paciteiten en anteceden ten van de te benoemen ge meentewerklieden. De Kr. Zoodsma is ook bang woor partij-politiek bij 'benoemingen door burg. en weth. Zullen burg. en weth. ook gemeentewerklieden be- benöemen, die polïi.iek niet in hun college zijn vertegen woordigd"? De hr. TTeikes wraagt, inderdaad krachtens voorgestelde regeling alleen Kdt lagere personeel door burg. en weth. zal worden "benoemd. De -voorzitter ant woordt bevestigend. Niets kon het onderwerp redden, de raad meende elke bevoegdheid, die hij niet moest 'afstaan, te moeten behouden. ■tegen Ten De voorzitter zegt dat be- doeld is dag of gedeelte van een dag. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt De voorz. meent echter dat de tarieven toch geen bezwaar kunnen zijn. Om gerekend per dag komt men op een luttel bedrag. De hr. Feïkes constateert of j dat juist -de actiefste sport- de verenigingen uiteraard het meeste van de terreinen moeten gebruik maken, dus] het meeste moeten betalen i ergo, als gevolg hunner toe te juichen activiteit indirect worden tegengewerkt. Dij wil geen progressie in de tarieven zien. Verder zou hij gaarne zien, dat aan de Met 8 stemmen j sportverenigingen van over- 4 stemmen voorheidswege zoveel mogelijk werd pet voorstel afgestemd. steun wordt verleend. De heer Addens vraagt, of Ook het volgende voorstel 'bij een tarief woor ingebruik- kon -geen onverdeelde in- j geving voor een dag wan stemming oogsten. De hr. Horst informeert naar het ter beschikking stell'en van sportterreinen aan de arbeiders uit de kam pen. De voorzitter zegt, datj hiervoor wel een oplossing j zal worden gevonden. Het j ligt geenszins in de bedoe ling deze sportbeoefening in feite onmogelijk te maken. De hr. van Dam vraagt of de gemeente zich ook het recht voorbehoudt om op een bepaalde dag toch het ter rein voor een ander doel m gebruik te geven, dan waar toe het krachtens de overeen komst met. een der sport verenigingen is bestemd. De voorzitter antwoordt bevestigend. Van deze be voegdheid moet uiteraard een zeer omzichtig gebruik i f 2.50 aangenomen is, dat worden gemaakt. Bij haar streven de pachters op hun bedrijf terug 'brengen liet Wederopbouw woningen verplaatsen. te Een bizonder transport viel enige weken geleden in de polder waar te nemen, toen een tweetal Zweedse noodwo Benoeming Bode Vervolgens werd overge gaan tot benoeming van een bode-congierge. Met 8 van de 12 stemm. werd de hr. L. Kiewiet benoemd4 st werden op de heer H. A Veenhuis uitgebracht, nadat in comité over de vervulling der vacature was gesproken, nog geen woningen zien pas- Over de benoeming en ont- seren. staande werden belast, zal het, gunstig verlopen en reeds wo-| zodat de daarnaast nen de nieuwe bewoners in Zweed kon worden bestemd de verplaatste woningen. voor kavel L 60, waar pach- In enkele gevallen is bet ter Reijers deze gaat betrek- ningen per as naar een ander noodzakelijk gebleken een ken. bedrijf werden vervoerd. j woongelegenheid te scheppen De houten woning van Kos-j w In het eerste geval was er, op bedrijven in welker omgeving ter op L 64 kon op dezelfde technische 'details sprake van een experiment, i?een enkele mogelijkheid over wijze disponibel komen voor doch alleen vermelden, dat laneer hcsf-er^iarl Kr" in comité over de vervulling want tot dusver hebben we bleef. pachter Boerma op M 5. het vervoer per trailer heeft ven. Er moet in worden voor" Van Smn" SIaa.ls gf-onden, zoals op on- zien. al was het ook ton kos- - TT - Pach\ Het klinkt wel simpel, doch derstaande foto kon worden te van beTanffriiko nffer* slag van het personeel van Het experiment is echter, terswoning gereed gekomen,'diegenen, die met de opgave vastgelegd. 7T I zjil vei voig o6 pag. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 11 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 10 Juli 0.35 0.57 11 Juli 1-20 1.45 12 Juli 2.11 2.39 De heer de Bruyne vraagt welke houding zal worden aangenomen t.a.v. verenigin gen die dan eens op dit, dan op dat sportterrein oefenen, zulks ten behoeve van de verspreid wonende leden. De voorzitter zegt, dat de ze verenigingen zullen be schouwd worden als één ver eniging. De hr. Breebaart meent dat het gem. bestuur de sportverenigingen moet steunen. Zijn er meer aan vragen dan geholpen kunnen worden in verband met het aantal beschikbare sportvel den, dan moet z.i. niet wor den besloten tot afwijzen van verzoeken, maar uitbreiden van het aantal sportterrei nen. De heer Horst is het ge heel met de heer Breebaart eens. Bij stemmen over het voor stel' bleek het aantal voor stemmers 9, dat der tegen stemmers 3 te bedragen. Bij de behandeling van het verzoek om subsidie van de afd. Wieringermeer van „Het Witte Kruis" werden inlichtingen gevraagd over de opgelegde verplichting tot het sluiten van een „all risk"-verzekering van de auto. De voorz. meent, dat de gemeente verplicht is de risico's voor de gemeente zoveel mogelijk te beperken. Het voorstel tot het bou wen van een tijdelijke brand- weergarage leek enkele raadsleden uit financiël oog punt niet zonder bezwaren. De hr. Addéns vraagt, over welke periode het ge schatte benodigde bedrag over plaatsing en inrichting ad f 2100.zal worden af geschreven. De voorzitter geeft toe, dat dp oplossing kostbaar is echter, de tegenwoordige toestand kan uit veiligheids-- overwegingen niet worden gehandhaafd. De tegenwoor dige opberging bij Bosker en Leeuwenkamp is zeer on voldoende. Dat is niet. de I schuld van deze firma, er is nu eenmaal te kort ruimte. Een voorstel als het on- 1 derhavige. eerst door de opperbrandmeester en de gemeente-architect gedaan was aanvankelijk door B. en naar w. wegens financiële bezwa- W1J veronderstellen, nog wel ren teruggewezen, wat hoofdbrekens hebben ge- Na een bespreking van kost voor en aleer de plaats beidé heren met het college van bestemming was bereikt, van burg. en weth. kwamen We zullen ons niet in de zij tot de overtuiging dat de verdiepen, tegenwoordige toestand, niet Op het bedrijf geest op L 69 was de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1