UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE JACHT OP WILD EN GEVOGELTE. GASLICHT Woensdag 16 Juli 1947 Tweede Jaargang No. 67. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat^eeit, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdagi. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. De Minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorzie ning heeft bepaald, dat voor het gehele Rijk, behoudens hierna te noemen uitzonde ringen, de jacht op de vol gende wildsoorten tussen de daarbij vermelde data zal zijn geopend Grofwild reebokken 31 Juli 1947 t.m. 9 Aug. 1947 reegeiten 15 Januari 1948 t..m. 31 Januari 1948. Kleinwild 1 Sept. 1947 t.m. 31 Dec. 1947 fazantenhanen 1 Oct. 1947 t.m. 31 Januari 1948 fazantenhennen 1 Oct. 1947 t.m. 31 Dec. 1947 houtsnippen 15 October 1947 t.m. 31 Januari 1948 hazen 1 October 1947 t.m. 31 December 1947. Waterwild wilde eenden 1 Augustus 1947 t.m. 15 Ja nuari 1948 alle overige soorten eenden (behalve bergeenden en eidereenden) watersnippen en meerkoe ten 15 Aug. 1947 t.m. 15 Jan. 1948 ganzen (behalve brandganzen en Canada ganzen) 15 Aug. 1947 t.m. 31 Januari 1948 goudpl'evieren 1 October 1947 t.m. 15 Dec. 1947. Het vangen van waterwild door middel van eenden kooien zal slechts zijn toe gestaan ten aanzien van wilde eenden en alle overige soorten eenden (behalve bergeenden en eidereenden) gedurende de tijdvakken waarin de jacht op deze soorten is opengesteld. Het vangen van waterwild door middel van netten, waarvan het gebruik is geoorloofd, zal slechts zijn toegestaan ten aanzien van ganzen (behalve brandganzen en Canadaganzen) en goud plevieren gedurende de tijd vakken, waarin de jacht op deze sooraen is opengesteld. De jacht op patrijzen en hazen wordt niet geopend in de Wielingermeerpolder en op het eiland Walcheren behoudens in de gemeenten Arnemuiden, Nieuw en Sint Jooslaud en in het gedeelte van de gemeente Veere, ge legen ten Oosten van het Kasteel door Walcheren. Op het eiland Texel wordt de jacht op patrijzen niet geo pend. Voor het gehele Rijk zal de jacht niet worden geo pend op edelherten, dam herten, reekalveren (in 1947 geboren), ko-rhanen, korhen- nen, zwanen, brandganzen Canadaganzen, eidereenden bergeenden, duikers, kemp hanen, wulpen, scholeksters grutto's, tureluurs en water hoentjes. doch niet tot ten doch niet tot ten KRINGNIEUWS. Het Kringbestuur van de Stichting v. d. Landbouw, kring Wieringermeer maakt bekend bericht te hebben ontvangen, dat het College van Rijksbemiddelaars de ingediende tarieven voor ac- coordwerkzaamheden, welke deel uitmaken van de collec tieve arbeidsovereenkomst voor akker-, weidebouw en veehouderij. Voor het jaar 1947/48 ongewijzigd heeft goedgekeurd. Attentie. De aandacht van allen, die naar deze gemeente terug gekeerd zijn, wordt gevestigd op het „Reglement Vergoe dingen" terugkeer." Krachtens artikel 11 van dit reglement kan in de kosten, vallende op de in richting of wederinrichting van woningen, bedrijfsin richtingen en andere ge bouwen of terreinen of van gedeelten daarvan een bij drage worden verleend a. ten behoeve van perso nen bij een huurwaarde per jaar van de te betrekken woning of het te betrekken woninggedeelte ten bedrage van f 150.of minder tot ten hoogste f 40. meer dan f 150.doch niet meer dan f 200.tot ten hoogste f 45. meer dan f 200.doch niet meer dan f 250.tot ten hoogste f 55. meer dan f 250.doch niet j meer dan f 300.tot ten i I hoogste f 60. j meer dan f. 300.doch niet 1 meer dan f 350.tot ten hoogste f 70. meer dan f 350.— meer dan f 400. I hoogste f 75. meer dan f 400. i meer dan f 450. I hoogste f 85. j meer dan f 450.— doch niet meer dan f 500.tot ten hoogste f 90. meer dan f 500.f 100. tenzij in bijzondere gevallen door het C.B.D.O. te 's Gra- j i venhage een hogere bijdrage wordt vastgesteld b- ten behoeve van on dernemingen tot ten hoogste 30% van de huurwaarde per jaar van de te betrekken bedrijfsinrichtingen of het te betrekken gedeelte van een bedrijfsinrichting, tenzij in bijzondere gevallen door het C.B.D.O. een hoogere bijdra ge wordt vastgesteld c. ten behoeve van ker ken, inrichtingen en andere instellingen of lichamen tot een door het C.B.D.O. te bepalen bedrag. In geen geval zal' een ho ger bedrag worden toege diend dan dat der werkelijk gemaakte en door deugdelijke betalingen bewijzen gestaaf de kosten. De huurwaarde van wonin gen wordt bepaald op de voet van de „wet op de personele belasting 1896", of, voor wat betreft gedeel- I ten van woningen, volgens een door de gemeente van terugkeer zoveel mogelijk op j diezelfde voet te verrichten schatting. De huurwaarde van bedrijfsinrichting en gedeelten daarvan wordt i vastgesteld door de inspec- I teur der belastingen te Alk maar. Evenwel kan een voorschot van maximaal 80% van de vermoedelijk toe te kennen bijdrage worden verstrekt. Formulieren vanaf 14 Juli a.s. voor het aanvragen van bovenbedoelde bijdrage kun nen op de gemeente -secreta rie te Lutjekolhorn werden j aangevraagd. Zij zullen van-1 af die datum mede op de hulpsecretarie, gevestigd in het domeinkantoor te Wie- ringerwerf verkrijgbaar zijn.. Voor hen, die niet direct} een definitieve woning kun- I nen of hebben kunnen be- trekken, maar eerst in een noodwonmg zijn gehuisvest,' Gew. Arbeidsbureau Alkmaar. Dat perioden van werk loosheid grote maatschappe lijke problemen met zich mede brengen, is algemeen bekend. Niet voldoende is echter tot ieder doorgedron gen, dat ook perioden, waar in de arbeidskracht schaars is, bijzonder grote moeilijk heden veroorzaken. Van dit laatste weet tegenwoordig wel iedere werkgever mee te praten. Het tekort aan per soneel doet zich in iedere bedrijfstak gevoelen, het meest_ ernstig echter wel in de landbouw. De arbeidskracht-en, die deze zomer normaal ter be schikking van de boeren gesteld kunnen worden, kun nen onmogelijk de gehele oogst binnenhalen. Zelfs zal dit niet gelukken, wanneer de militairen een handje meehelpen. Wil onze voedsel voorziening niet in gevaar komen, dan zal e-r nog hulp van andere zijden moeten komen. Van wie verwacht men dan hulp Van iedereen, die gelegenheid heeft zich ge durende een periode van ongeveer drie weken, gelegen tussen half Juli en half Au gustus, vrij te maken. Ge dacht wordt bijvoorbeeld aan onze studerende jongelui (studenten, M.T.S.-ers, gym nasiasten, H.B.S.ers, U.L.O.- leerlingen, enz.), die een deel van hun vacantie kun nen beschikbaar stellen. Ve le gepensionneerden zullen misschien nog in staat zijn HOTEL SMIT IN DE BLOEMEN. HET POLDERCENTRUM IN HET MIDDELPUNT DER BELANGSTELLING. hier een nuttige prestatie te leveren. Doch ook van de zijde van provinciale, ge meentelijke en polderbestu ren zou mogelijk medewer king kunnen komen, wan neer de werkzaamheden aan wegen, dijken, plantsoenen enz. tijdelijk zouden kunnen worden stopgezet. Het werk, verricht door de „oogstvrijwiiligers", zal hun in de. eerste plaats de vol doening schenken het Ne derlandse volk t-e hebben gediend, terwijl daarnaast de geldelijke beloning liet mo gelijk zal maken een vacan tie- of ander genoegen te helpen verwezenlijken. Men kan zich als oogstvrij- williger melden bij het Ge westelijk Arbeidsbureau Alk maar en de bijkantoren van dit bureau, gevestigd te Edam, Enkhuizen, Den Burg (Texel), Den Helder, Hoorn, Medemblik, Purm erend, Schagen en Wieringerwerf. waar tevens alle inlichtingen over werktijden, loon, ver voer, enz. te verkrijgen zijn. Werkt allen mee bij de be strijding van het gevaar, dat onze voedselvoorziening be dreigt gel'dt, dat zij één keer recht op boven bovenbedoelde uit kering hebben. Geeft hun financiële toestand daartoe aanleiding, dan kunnen zij bij hun definitieve vestiging opnieuw een tegemoetkoming aanvragen. De huurwaarde der nood woningen wordt gesteld op» een bedrag, gelijk aan de jaarlijks te betalen huur. In 1933 geopend, in 1937 uitgebreid met de kleine beurszaal, de grote beurs- zaal daarbij geopend in 1939, in 1945 ten onder ge gaan, in 1946 heropend door het gereedkomen der grote beurszaal en thans op 11 Juli officieel' heropend met het gereedkomen van de voor zalen. Nu nog de woning en het kostbare gebouw is in zijn glorie herrezen. Ziehier in vogelvlucht de 15-jarige veelbewogen historie van de zaak die heeft bewezen het centrale punt van amuse ment- en zakenleven, in ons nieuwe land te zijn. Gebouwd door de combinatie uit Wie- ringen, in de wandeling „de gouden ploeg", genoemd geëxploiteerd door de fami lie Smit, waarvan de seni ores in 1942 de zaak in han den gaven van de Juniores is de naam dezer familie in de polder en ver daarbuiten tot in het buitenland toe geworden tot een naam, die onverbrekelijk is verbonden aan de Wieringermeer, met welke arbeid de exploitanten lief en leed deelden. Lief in de hoogtijdagen van belang- rijke momenten en bezoe- ken van de koninklijke fa- milie en vele hoogwaardig heidsbekleders, leed in de dagen van bezetting en het dieptepunt der bezetters grote wandaad, maar daar boven uitgeklommen in een hervatting der zaken in de herboren polder. Het is een goede gedachte geweest van Ru Smit hier aan een feestelijk tintje te geven door de receptie van Vrijdagavond. En het kon niet anders dan een succes zijn dit beloofde de entree reeds in de fraai gerestau reerde voorzalen met een schat van de meest fraaie bloemstukken. Een groot aantal polderbewoners gaf door zijn aanwezigheid blijk van het medeleven met de familie en met het Hotel Smit. Als maitre de reception fungeerde de heer H. de Graaf van de Oosterterp weg. Voorzitter van de Ver. voor de Graanhandel, bij wien deze ere-functie, zoals be kend, in vertrouwde, zij het soms komisch-gevaarlijke handen was. De gastheer R. Smit Jr. had vele geluk wensen in ontvangst te ne men van de vele autoriteiten en bestuurders van vereni gingen. Persoonlijk gaf hij een kort overzicht van de geschiedenis van het bedrijf en bracht dank voor de vele blijken van waardering, die hij steeds en nu bij vernieu wing mocht ervaren. En dan was er de grote rij van sprekers, beginnende met de Burgemeester en de Rentmeester, gevolgd door vele anderen, waarvan we noemen Joop, de ober-kell- ner namens het personeel, de heer Bergmans namens de L. T. B. en de Boeren leenbank, de heer S. Bree- baart, namens de v.v. Flevo, de heer J. Vos, namens de middenstandsvereniging een der heren van de leve ranciers, de Fa. Sleutel, de heer Kroeze, namens de Z. W. M. en V.V.V., de hee-r Bakker namens Contact, de heer v. Zadelhoff namens de Holl. Mij v. Landbouw de heer van der Veen namens de C.B.T.B., de heer Kiste- maker namens de Ver. van Bedrijfsvoorlichting Opper wachtmeester den Hartig, de heer Veenhuis namens D.W. O., dhr. Klein namens de Comb. der ondernemers uit Wieringen, de heer H. R, Smit namens de Stichting v. d. Landbouw, Mevr. Bree- baart enz. Het was na middernacht toen de stortvloed van vrien delijkheden een einde nam. Een goed strijkje zoogde voor de muziek en de staf van personeel voor een overvloed van verversingen. Een mooie avond vormde het geheel, waarvan wij ons overzicht gaarne besluiten met de wens der velen, dat het de familie Smit met de Wieringermeer goed moge gaan Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 18 Juli N.M. Donderdag 24 Juli E. K. Zaterdag 2 Augustus V. M. Zaterdag 9 Augustus L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 16 Juli 6.27 6.59 17 Juli 7.28 7.55 18 Juli 8.22 8.47 Wi e r i n g e n Gem. Wieringermeer. Ontvangst der 1000 militairen In de loop van Maandag zijn de 1000 militairen van het 10e' R. I. in de Meer gearriveerd,, waar zij hun intrek namen in de inmiddels in gereedheid} gebrachte graanpakhuizen aan de Industrieweg te Midden-' meer, te W.-werf en in het Werkkamp Oude Zeug. Maandagavond vond in Ho tel Smit de officiële ontvangst plaats waar o.m.. Groot Ma joor Groenewegen, de Hr, H. R, Smit en Ir, Ovinge het woord voerden» Vertoond werden enige films van de W,-Meer voor en tij dens en na de inundatie. Met groot enthousiasme ont vingen de militairen de mede deling dat een vergoeding van f 2.50 per dag voor het aard- appelrooien in uitzicht werd] gesteld, verhoogd met een na der te bepalen prestatievergoe ding. Dinsdagmorgen zijn de mili tairen uitgerukt om de slag te gen de pootaardappelen te be ginnen. Maandagmorgen zijn boven dien 175 leerlingen van -Mid delbare scholen in het kamp De Zuidwester ad, Alkmweg gearriveerd onder auspiciën van de Ned. Jeugdgemeenschap om eveneens gedurende enkele weken te helpen bij de aard appeloogst, UIT DE REGEN. Dinsdagmorgen is door de N.V. Erdo te Rotterdam in! opdracht van Wederopbouw] een aanvang gemaakt met het] vernieuwen der dakbedekking der Zweedse noodwoningen, j Als 't goed weer blijft zul-j len alle Zweden tegen eind; Augustus van een nieuwe dak bedekking zijn voorzien SPORTUITSLAGEN Maandagavond speelde het Handbalelftal van WAC op het Sportterrein te W.werf een vriendschappelijke wedstrijd tegen DWO ui! Slootdorp, Uit slag 2-0 voor WAC Wederopbouw-tournooi. Maandag eindigde de voet balwedstrijd tussen WAC 2 en kamp Slootdorp in een 3-0( overwinning voor Slootdorp. i Deze wedstrijd werd ge-! speeld op het Sportterrein te Wieringerwerf. I RADIO-ACTIE ft „Band Nederland-Indië. Alle wegen in ons land is een grote Radio-actie ingezet voor de jongens in Indfë, Mag Wieringen daarbij achterblij ven Natuurlijk niet. Ook hier zal de Band Nederland- Indië haar beste beentje voor gaan zetten. De afdeling vraagt bij haar actie medewer king van de andere Wieringer verenigingen en corporaties. Ze verzoekt allen, die voor dit mooie doel hun medewerking willen verlenen, aanwezig te zijn, ter bespreking van een en ander in zaal Wiron te Den Oever op Maandag 21 Juli des avonds 8 uur en in Hotel Kaan te H.Hoef op Dinsdag 22 Jü- li des avonds 8 uur. Alle leden van de Band Nel-Indië worden verzocht op die avond aanwezig te zijn. Medembük. Uitslag ULO examens. Vorige week nam van de Openb. Ulo school 15 candi- daten deel, die allen zijn ge slaagd, te wQifen: Diploma A: Nel Bakker, Lies Boorma, Marieke Geus, Joop de Kruijif en Jelle Woud stra le Medemblik Iet van Beek, Wim Jonker en Alie Tensen, Andijk An- Antje Lager, Opperdoes Daaf Shipper, W.-Meer Maaike Laan, Abbekerk, Diploma B Aukja Dijkstra W.-Meer Piet Gons, Joost Prins en Henk Gielink te Me demblik, TURNFEESTEN O. S. S. De met hoog gespannen ver wachtingen en onder de hevige regens der laatste dagen met angst en vrees tegemoet ge ziene jubileumfeesten van on ze plaatselijke gymnastiek ver eniging zijn buitengewoon ge slaagd en geworden tot een grote manifestatie van hetgeen Westfriesland op turngebied vermag. Verslag in volgend nummer. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaf f. W.-werf Telef. No. 100. Verantwoordelijk voo-r ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84. Schagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. F. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeet. Tel. 20 Nw. Afmersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1