UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE GRAANBEURS. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 19 Juli 1947 Tweede Jaargang No. 68. IFWiSS! «mm •mmmim zzm Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hlppolytushoel Wieringen. Teiel. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk. dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit. blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. EMIGRATIE PLANNEN. Want wij hebben geen blijvende stad, maar wij zoeken de toeko mende. Hebr. 13 14. v Emigratie is een woord dat tegenwoordig in de lucht zweeft en dat de harten van velen vervult. Honderden hebben in het laatste jaar hun vaderland al verlaten om in een andere hoek van de wereld een nieuw te vin den, en duizenden koesteren soortgelijke plannen. Iemand, die met emigra tieplannen rondloopt beziet zijn werk of zijn bedrijf hier op een bijzondere manier Alles doet hij in de gedach te binnenkort komt hier een eind aan. Zijn belang stelling' gaat veel meer uit naar zijn toekomstige woon plaats hij verdiept er zich in hoe het leven daar is. En in de grond der zaak is al zijn streven er op gericht om de komende verandering zo goed mogelijk voor te bereiden. Een Christen is een mens met heel bijzondere emigra tieplannen. Zijn gedachten worden bepaald door het Bijbelwoord hierboven afge drukt. De bedoeling van dat woord is deze we weten het het aardse leven hier gaat voorbij, blijft niet al tijd en daarom richten we onze aandacht op een ande re wereld, die daarna komt die wèl blijft. Dat dit aardse leven niet blijvend is, weten we allen wel dagelijks zijn er men sen wier leven hier eindigt en die zo afstand hebben te doen van alles hier op aar de. En dat einde komt voor allen, onverbiddelijk Nu zijn er iiiensen die de gedachte aan deze ..verhui zing" zo ver mogelijk van zich af zetten ze willen genieten van deze wereld ze vechten er voor om het hier zo goed mogelijk te maken, en ze klemmen zich krampachtig vast aan wat ze hier bezitten. En als de gedachte aan het levenseinde soms opkomt' wordt er vaak gedachtwe zullen maar afwachten wat daarna komt. Een goed landverhuizer heeft echter al lang van te voren zijn gedachten gericht op de komende verandering en zijn plannen daarvoor klaar hij zoekt zijn nieuwe vaderland. Welnu, zo hebben wij allen in deze vergankelijke wereld j onze aandacht te richten op de overgang uit dit leven die ons te wachten staat. Wé hebben te kennen de wereld waarheen we op reis zijn. We hebben te zoeken het leven dat eeuwig blijft. Die zaligheid in de hemel is geen menselijk fantasie, maar God heeft ze duidelijk be loofd aan al degenen die Hem dienen in deze wereld. En Jezus Christus is Zijn volk daarheen voorgegaan, om voor de Zijnen plaats tej bereiden. Zoeken van de toekomstige j zaligheid, dat is geloven in j Jezus Christus. Wat zoekt gij Want ook gij zijt op reis Als gij deze I De jubilerende Burgemeester Kolff en zijn familie, temidden van naaste medewerkers en collega-Burgemeesters, uit omliggende gemeenten met hunne dames. Het mooie weer w/an Woens ■dag heeft verschillende land bouwers van een bezoek aan de Beurs afgehouden. De handel in pootaardappe len loopt vlot, vooral Bintjes is de gevraagde aardappel. In Karwei werd nog niets aangeboden. De markt is ech- i«r llauw, Groningen en Am sterdam noleren van f 58.- tot f 60.- voor boerenschoon zaad. Er bestaat enige vraag naar koolzaad voor de uitzaai, de genoemde prijs van f 70.- per pCt_ Kg. voor de volgende oogst zal hier niet vreemd aan zijn. Wintergranen in de bekend ste rassen blijven een gevraagd 'artikel. Buiten het gebouw breidt zich de markt steeds uit. Wij telden nu reeds 2 vishandela ren en 2, ijsmannen» In de zaal werd door de Heer Kroeze namens de Ver, voor Vreemdelingenverkeer een beroep gedaan op handeldrij vende en industriële midden stand en de landbouwers tot financiële steun aan het VVV initiatief, voor het inrichten van een propagandistische stand in het Jaarbeursgebouw te Utrecht, tijdens de komen de najaarsbeurs. Dit beroep werd onder steund door de Heer vd Veen namens de 3 Landbouworga nisaties en de Heer de Graaf namens het Beursbestuur, De Heer de Graaf wees er de landbouwers op dat menig een onder de zaaizaad- en pootgoed-verbouwers het be lang van deze stand niet kan of wil inzien. Een bijdrage van f 1,- per ha. noemde hij als basis. Te dien einde zal de Heers G. Vos alle landbouwers in de komende weken bezoeken, j Men rekent op Uw mede-! werking. wereld zoekt, en u vastklemt aan al het vergankelijke hier, dan houdt ge tenslotte niets over. Maar wie met heel zijn hart de eeuwige zaligheid zoekt, die zal eenmaal onver- gankelijk geluk ontvangen, j M. SCHENKEVELD. DE MIDDENSTAND OP STAP Een dag uit de zorgen Een 30-tal leden van de Middenstandsvereniging Wie- ringermeer maakte Dinsdag jl. het uitstapje, dat door de Commissie van Voorbereiding op korte termijn was georga niseerd, Men vertrok om 8 uur en daar men te laat kwam voor de bloemenveiling van Aals meer, besloot men naar IJmui- den te gaan, de Vishallen wer den bezocht, Via Haarlem en Hoofddorp ging men daarop naar Schiphol Na bezichtiging van het vlieg veld, maakte een gedeelte van het gezelschap een rondvlucht boven onze hoofdstad. Van luchtziekte viel bij geen onzer Wieringermeer-pioniers ook maar iets te bespeuren, In Amsterdam bezocht men Theater Carré, waar Willem Goossen's Volkstoneel „Jon gens in Indië" ten tonele bracht Even na middernacht arri veerde het gezelschap in de polder, EEN VREEMDE POES. Dat sommige poesen raad selachtig kunnen omsprin gen met hun kroost is over- I bekend'. Dat in de draagtijdstaf el de kat staat vermeld voor 9 weken is bij de houders van poesjes eveneens bekend, j Dat echter een poes in één draagtijd 3 keer jonge poes- jes brengt is, naar wij me nen geen alledaags ver schijnsel. Dat nu ondervond j de landbouwer v. M. aan de Klieverweg met één zijner katten. Eerste dag, één jong poesje komt, de 4e dag ko- j men neg 2 jorrre noesjes, ter- wijl ruim vier weken daarna j hetzelfde moederdier nog één nakomertje ter wereld bracht, welke in zover af- week van broers en/of zusjes dat dit katten-kind in afwij- j king van de natuurwet di-1 reet met open oogen de we- 1 reld bezag. Van het viertal zijn de eerste en laatste be zweken, terwijl de 2 tussen tijds geborenen nog spring-j levend zijn. Inderdaad een vreemde poes en een eigen-1 aardige natuurspeling. I Geldig van 20 Juli 2 Aug. Bonkaarten KA; KB, KC 707 Serie H H01 Brood 800 gr. brood H02 Brood 4'00 gr. brood H03 Res. 1600 gr. brood I H06 Res. 800 gr. brood i H01 Boter 125 gr. boter H02 Boter 125 gr. marg. of 100 gram vet i H 03 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet H—01 Melk 4 liter melk H03 Melk 7 liter melk K05 Melk 7 liter melk H—01 Vlees 100 gr. Vlees H02 Vlees 200 gr. Vlees j H01 Alg. 200 gr. kaas 02 Alg. 750 gr. suiker, boterhamstrooisel, choc. of suikerwerk of 1500 gr. jam, stroop enz. H—03 Alg. 125 gr. koffie H—04 Alg. 50 gr. thee H—05 Alg. 100 gr. bloem, zelfrijzend bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid). Bonkaarten KD, KE 707 Serie H H—11 Brood 800 gr. brood H—13 Res. 800 gr. brood H11 Boter 250 gr. boter H12 Boter 125 gr. marg. of .100 gram vet H13 Melk 12 liter melk H—15 Melk 12 liter melk H—11 Vlees 100 gr. Vlees H—12 Vlees 100 gr. Vlees H—11 Alg. 100 gr. kaas EI12 Alg'. 250 gr. suiker, boterhamstrooisel, choc. of suikerwerk of 500 gr. jam, stroop enz. H13 Alg. 250 gr. suiker, enz. H14 Res. 100 gr. bloem, zelfrijzend bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid). H16 Res. 600 gr. bloem enz. Versnaperingenkaarten. H33 Versnaperingen 200 gr. choc. of suikerwerk, suiker enz. H36 Versnaperingen 100 gr. choc. of suikerwerk, suiker enz. Toeslagkaarten H21 Brood 800 gr. brood H21 Boter 200 gr. boter H22 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet IJ21 Melk 5 liter melk H21 Vlees 300 gr. vlees H22 Vlees 100 gr. vlees Belasting Perikelen. Omzetbelasting. HEFFINGEN INEENS. Ingevolge beschikking No. 223, zullen ter voldoening van aanslagen in de Vermo- gensaanwasbelasting 2 rentende inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld in beta ling worden genomen tegen I een koers van 83%. Obliga ties ten laste van de Staat en 3% en hoger rentende inschrijvingen in het Groot- boek- der N.W.S. worden in betaling genomen tegen een j koers van 100%. Een regeling betreffende het in betaling geven van I bedoelde waardepapieren hetgeen zal geschieden door bemiddeling van de Commis- sionnairs in effecten en ban ken, is in voorbereiding. Heffingen ineens degene die de heffingen met Staats obligaties voldoet, zal bij zijn bank Vi pet. van de effec tieve waarde moet betalen ten behoeve van het Waar borgfonds Rechtsherstel. Levering door landbouwers veehouders, tuinbouwers fruittelers en vissers aan particulieren Goedgekeurd wordt, dat met afwijking van de desbe treffende bepalingen van het Besluit Omzetbelasting, ten aanzien van de boven vermelde groepen, die zich in de afgelopen bezettings jaren lofwaardig hebben gedragen door producten van hun onderneming tegen redelijk lage prijs aan parti culieren te verkopen en die er daarbij niet op hebben gerekend, dat zij ter zake van die leveringen aan par ticulieren omzetbelasting zijn verschuldigd, heffing ter zake over die jaren achter wege blijft. Van een redelijk lage prijs kan slechts werden gespro ken, indien slechts weinig meer is gevraagd dan bij inlevering van de producten aan de daartoe aangewezen instanties zou zijn verkre gen. In het algemeen kun nen b.v. als redelijk lage prijzen worden aangemerkt aardappelen f 5.— per H.L., tarwe f 15.— per 100 kg en melk 15 cent per L. Ten aanzien van onderne mers die de door hen over het tijdvak 1 Jan. 1941 tot 1 Sept. 1945 verschuldigde Omzetbel. niet volledig heb ben voldaan, bestaat slechts aanspraak op toepassing van i bovengemelde vrijstelling j indien zij overigens hun omzet over genoemd tijdvak! op grond van het Buitenge woon Navorderingsbesluit i alsnog'juist en .volledig heb ben opgegeven. In gevallen waarin de in specteur er niet van over- i tuigd is, dat het tevens te- gen te hoge prijzen is ver- j kocht dient toepassing van l de vrijstelling eveneens ach-1 i terwege te blijven. W. V. 1 Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Donderdag 24 Juli E. K. Zaterdag 2 Augustus V. M. Zaterdag 9 Augustus L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 19 Juli 9.12 9.37 20 Juli 10. 1 10.26 21 Juli 10.50 11.15 22 Juli 11.40 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 19 Juli 16 u. tot Maandag 21 Juli 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen w Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer. Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 20 JULI 1947. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Uitgave Stichting Flevo Bode. H21 Kaas 200 gr. kaas H21 Suiker 250 gr. suiker, enz. H21 Eieren 5 eieren. Paardevlees Op een bon van 100 gram vlees zal men van 18 Juli af 125 gram paardevlees zonder been kunnen kopen. '}3IU U3JJ3M 3JSJ12B] 3p J^M. Schager Markt. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen: 20 Paarden f 300 - f 1250 3 Stieren Centrale 10 Mag. Geldekoeien f 325 - f 450; 62 Vette Geldekoeien Centrale 12 Kalikoeten f 400 - f 650 7 Pinken f 175 - 300 3 Pin ken Centrale 78 Nuchtere kal veren Centrale 1 Graskali Centrale 53 Mag. Schapen f 70 - f 85 1 Vet Schaap Cen trale 90 Lammeren f 20 - f 40 47 Biggen f 25 - f 45 23 Ko nijnen f1 50 -f3; 105 Kippen f 6 - f 8. MARKTOVERZICHT Voor de Centrale werden overgenomen 62 koeien, 3 stieren, 3 pinken, I graskalf» 78 nuchtere kalveren en 1 schaap. Het aantal koeien dat voor de distributie bestemd is blijft de laatste weken zowat op hetzelfde peil. De lust tot le vering blijkt nog niet zo erg groot te zijn. Dit is ook merk baar aan de prijifjtijging van de bonnen. De nieuwe over nameprijzen voor slachtvee zijn ingegaan. Het was niet te zien dat de melk- en kalfkoeien beter te plaatsen waren dan de vorige week men bad dit - wel ver wacht na de regen van de vorige week. Er is wel wat meer gras gekomen, doch het schijnt nog niet voldoende te zijn. Van duurdere koeien was dus geen sprake. Even zo was het met de geldekoeien ook daar zat geen schot i de handel. Naar een enlce voor de weiderij geschikt koe was nog wel wat vraag. Veel handel in paarden was er vandaag ook niet. Vraag prijzen van luxe- en werkpaar den nog altijd van f 90CK" tot f 1250, Worden ze daar ook voor verkocht De oif paarden van f 300 tot f 150, met een matige handel. Slacht paarden stugtfe handel, Wolveemarkl weideschapen en lammeren kalm. Lammeren' van f 26 tot f 40 enkelingen t f 45 per stuk. Biggen, matige handel, dit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1