UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. INDIË. EERSTE STEENLEGGING VOOR DE Z.W.M. Woensdag 23 Juli 1947 Tweede Jaargang No. 69. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, EÜppolytuehoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 140972 Een volk dat loeft, Bouuit aan zijnltqp.komst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m, druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. De radiorede door de Voor zitter van de Ministerraad Dr, L. J. M_ Beel Zondag avond j.1. uitgesproken, waar in een beperkt politioneel optreden in Indonesië door de Nederlandse strijdkrachten werd aangekondigd en gerao- MIDDENMEER. Z. Exc. S. L. Mansholt sprak. Het was slechts een groepje pachters, dat kléin op 8 tiveerd, bracht ook in onze Januari 1938 de Coop. Zaai- omgeving een verslagen stem zaad- en Pootgoedtelersver- ining teweeg, j eniging „Wieringermeer" op- Kort na achten groepten de richtte onder leiding van de ^burgers overal op straat bij- vooruitstrevende Voorzitter, een om het belangrijke nieuws J de heer A. Langereis, die de te bespreken, waarin vooral eerste direct, werd. Jammer een toon van bezorgdheid was het- dat de gezondheids voor de naasten, die in de toestand van deze Initiatief tropen verblijven viel te be-j nemer niet toeliet, dat hij luisteren, terwijl de politieke lang in deze functie werk- aspecten in den brede wer-j zaam kon blijven, den uitgemeten. j Zijn geesteskind evenwel Hoewel het moeilijk is na; is gaan groeien en werd voor de sedert Zondag binnengeKo- de boeren in onze polder een men schaarse berichten een al- lichaam van grote betekenis, gemeen beeld van de situatie Het pakhuis te Middenmeer, in Indië te geven en ook de indertijd een belangrijk ge- ontwikkeling van de politieke bouw, later uitgebreid met toestand in het Moederland een beter geoutilleerd kan door de zozeer gewijzigde om- toor bleek te klein, hetgeen standigheden nog niet geheel wel een bewijs was van een valt te voorzien, - hoewel ver' goede gang van zaken, schillende politieke groepen Een zware slag kreeg ook hun houding reeds ten gunste deze organisatie te incasse- van het regeringsbeleid ver-i ren toeil haar product door klaarden - menen wij onze le- moeisame arbeid verkregen, zers in het welbegrepen be- het bedrijfsgebouw door de lang van het Vaderland te mo- onderwaterzetting volkomen gen adviseren te handelen naarj verwoest werd. de van verschillende zijden' De Z.W.M. zat evenwel geuite suggestie, de verdere niet bij de pakken neer, door ontwikkeling rustig af te wach haar energieke directeur, de ten, door eensgezindheid de Re heer K. H. Kroeze, die op 18 gering in haar beleid te steu- October 1942 zijn intredé nen, mede ter ondersteuning deed in de Vereniging, wer- van de taak van ,,de jongens die, om met Minister B,eel te spreken, ginds ver overzee, hun plicht moeten doen. LANDBOUWNIEUWS. DE VEEVOEDERNORMEN VOOR DE PERIODE VAN 3 t.m. 30 AUGUSTUS. Het Bedrijf schap voor Vee voeder heeft de veevoeder toewijzingen voor de periode 3—30 Augustus 1947 als volgt vastgesteld Voor landbouwwerkpaar- den, aanwezig op bedrijven met 10% of meer bouwland: kan 50 kg mengvoeder den grote plannen uitge dacht, die in samenwerking met deskundigen op velerlei gebied tenslotte vaste vorm aannamen en in de leden vergadering van 9 October 1946 dé goedkeuring ver wierven. De plannen omvatten de bouw van een nieuw zaad pakhuis, dat geheel aan de eisen des tijds kan beant- - - woorden, met een oppervlakte I uitbreiding ter hand te ne van 1200 M2, met kantoor,men doch bovendien en hieruit blijkt de voortvarendheid van de leiding der Z.W.M. de bouw van een groot koel kent. De beide gebouwen na deren met spoed hun vol tooiing. Het zaadpakhuis is reeds zo goed als onder de kap om nog dit jaar in dienst gesteld te worden. Daarmede is een belangrijke stap gedaan voor verwezen lijking der doelstelling van de Z.W.M. De hepr Langereis zeide bij monde van de heer Kroeze de eerste steenlegging met gemengde gevoelens en uit voering te verrichten. Het was een hard gelag datgene vernield te zien wat met moeite en zorgen tot stand was gekomen, doch wenst de Z.W.M. geluk met deze onderneming. Voorts bracht hij dank aan zijn medeop richters. MINISTER MANSHOLT SPREEKT Z. Exc. begon met. te zeg gen, dat het hem enerzijds genoegen deed hier het woord te kunnen voeren doordat hij te nauwste verbonden is met het werk i der Z.W.M., doch anderzijds! als vertegenwoordiger der regering deze plechtigheid, j die het herstel en de groei j van het. Nederlandse be drijfsleven symboliseert. I Hij prees de moed en durf, om na de zware schadedie de Z.W.M. trof, deze grootse j onderneming op te zetten, waarbij hij zich kan voor stellen, dat bestuur en leden zich afgevraagd hebben of men niet te veel waagde met deze grote investering, door te herstellen wat ver nield werd, doch bovendien daarmede een belangrijke De Minister noemde dit echter een wijs besluit, dat getuigde van een vooruitstre vende blik. De achter ons liggende ja ren brachten ons een grote groei van de zaaizaad- en huis voor het bewaren der pootaardappelen der leden, per. Dit koelhuis, het eerste in paard worden verstrekt, mits! ons land op dit gebied, be- 1 P0°tgoedproauctie, met een geen of weinig haver uit! tekent, een belangrijke stap j ^nsrijkc afzetmogelijk- eigen oogst 1946 werd toege- vooruit. I heid. Het is echter de vraag wezen. Alle jonge hennen geboren vóór 1 Juni 1947 kunnen voor een pluimveevoedertoe wijzing in aanmerking ko men. Het aantal in de peri ode van Mei/Juni geleverde of deze opzet zich zal kun DE EERSTE STEEN. I nen handhaven. Dit hangt Zaterdagmiddag vond in namelijk niet alleen af van tegenwoordigheid van vele onze landbouw, doch ook van genodigden en van leden der i de landbouw in het buiten- Z.W.M. de eerste steenlegging i land. voor beide nieuwe gebouwen In ons eigen land kunnen eieren, dat' recht geeft op te Middenmeer plaats. Voorwe constateren aldus Z. Exc. 1 kg voeder is vastgesteld op zes. In de provincies Gronin gen, Friesland, Drente, Over ijssel, Gelderland, Noord brabant en Limburg kan een zeer beperkt aantal contrac ten worden afgesloten voor bacon-varkens. Voor elk ba- con-contractvarken zal 250 kg voeder worden toegewe zen te weten 50 kg varkens voeder van normale samen stelling als voorschot, 100 kg bacon-voeder tijdens de het koelhuis geschiedde dit I dat de afname sterk is ge- door de zevenjarige Albertj stegen en dat bijv. gedurende Kroeze, zoon van de Direc- j de laatste 15 jaren in veel teur, terwijl voor het nieuwe ruimere mate is overgegaan zaadpakhuis deze eer aan tot het gebruik van geselec- niemand beter ten deel kon vallen dan aan de Ere-Voorz. der Z.W.M. de heer A. Lan gereis. Tevoren sprak de Voorz., de heer A. C. Kemmeren een begroetingswoord tot de aan wezigen, meer in het bizon der tot de genodigden, waar onder Minister Mansholt mestperiode en nog eens ^pd-voorz. der ^Coöperatie. 100 kg bacon-voeder na Ie- Tj|| j vering van het baconvarken. Voor de gewone contract- Het korte overzicht van het bestaan der Z.W.M., dat wij uit zijn mond vernamen is varkens blijft de aanstaande I hiervoor reeds opgenomen, regeling van kracht. i sPr- overhandigde de bei- 1 de „eerste steenleggers" een VOLGENDE WEEK EEN EI, speciaal vervaardigde trof fel met inscriptie waarmede werd ver- VOOR DE JEUGD. Deze week zal voor perso- de plechtigheid nen tot en met 20 jaar een i richt, bon worden aangewezen voor I Het was een symbolische een ei. I daad, die echter veel bete- teerd en gekeurd pootgoed. Dit zal ongetwijfeld in stei- gende mate voortduren. Ten aanzien van het bui tenland is de toestand anders.- De afzetmogelijkheden zijn voor een groot deel afhan kelijk van het peil der ont wikkeling van de landbouw aldaar. Momenteel heeft men daar, bijv. in Engeland, België en Frankrijk onze producten nodig, omdat men ervan overtuigd is, dat het gebruik van goed pootgoed de hoog ste productie oplevert. Het gaat er dus voor ons om een beter product te brengen op de wereldmarkt tegen lagere prijs. Daarbij is evenwel de kwaliteit primair. Vervolg 3e pagina. Hoe onze militairen de; Niwin - boekenactie^ begroeten. Woorden van dank en waardering. Meneer de Redacteur. Als Wieringermeerder, die op het ogenblik als militair in Indonesië vertoeft, deed het mij vandaar goed te lezen, dat ook het NIWIN- comité van de Polder een boekenactie is begonnen. De postauto bracht namelijk met de andere zoo zeer ge waardeerde post ook het nummer van de Flevobode van 28 Juni j.1.. Als officier kan ik er van meepraten, dat het steeds weer op prettige en nuttige wijze doen besteden van de vrije uren van onze mannen een dankbare, doch ook een moeilijke taak is. Veel doen we op eigen krachten. In ons bataljon o.a. zijn 400 man, die zich met de grootst mo gelijke inspanning bekwamen voor het Middenstandsdi ploma, en diploma boek houden onder leiding van bevoegde leerkrachten. We hebben speelgoed gemaakt voor de totaal leeggeplun derde kindertehuizen. Ook de sport, muziek, zang en cabaret eisen veel tijd op, terwijl de geestelijke verzor gers van vroeg tot laat in de weer zijn om het geeste lijk welzijn zoo hoog moge lijk op te voeren. Doch daarnaast, is de hulp die ons door onze burger landgenoten wordt geboden, van ontzaggelijk veel waar de. Welk een verkwikking er uitgaat van het optreden van goede artisten op een buiten post in een eigengebouwde cantine, kan elke Wieringer meerder schatten, die de concerten van Willem Noske, George van Renesse of het Röntgenkwartet heeft bijge woond op de onvergetelijke avonden van het Nut in Slootdorp. Ook boeken en goede tijd schriften geven veel aflei ding en worden dan ook let terlijk stukgelezen. Hierbij denk ik vooral aan onze vrienden, die in de zieken huizen liggen.Het is prettig op de hoogte te blijven v. d. gebeurtenissen in Neder land. De boekenactie kan ons daarin veel helpen. Tevens zou ik op deze plaats mijn bewondering willen uitspreken voor mijn wapenbroeder bij de Stoot troepen, die op een zo dui delijke en objectieve wijze zijn wederwaardigheden in Uw blad weet te beschrijven, j Hij en ik en ieder, die hier j enige tijd is geweest, weetj dat wij hier een goed werk verrichten in Indonesië, na melijk de wederopbouw van een land, wiens bevolking in grote meerderheid snakt naar rust en orde en een rechtvaardig bestuur. Deze bevolking, die op allerlei manieren doet blijken, dat ze ons een goed hart toe draagt, heeft het zeker niet verdiend aan haar lot over gelaten te worden. Dramaga bij Buitenzorg, 8 Juli 1947. Kapt. G. DESPLANQUE, Carierpel - in - Reg. Jagers C Divisie „7 December." Beroepskeuze voor Meisjes. 't Is examentijd en we kunnen nu weer geregeld in de dagbladen de uitslagen lezen van de verschillende examens en bevorderingen der leerlingen op de diverse inrichtingen van het onder wijs. En in vele gezinnen rijst de vraag „Wat nu Weet men, dat bij het Nijverheidsonderwijs voor Meisjes (op de Vakscholen voor Meisjes, Industrie- en Huishoudscholen, Nijver- j heidsscholen voor Meisjes).) tal' van mogelijkheden liggen voor die beroepen, speciaal j ingesteld op de geaardheid van het meisje, van de a.s. I huisvrouw en huismoeder j Is het tijdens de moeilijke oorlogsjaren niet duidelijk gebleken, dat er eerst sprake kan zijn van evenwicht in het gezin wanneer de huis vrouw volledig voor haar taak berekend was en naast de materiële verzorging van het gezin ook met raad en j daad leiding kon geven aan de opvoeding der kinderen Wordt het GEZIN niet i als een centrum beschouwd. van waaruit de stuwkracht plaats vindt voor de maat schappij, het grote huisge zin We weten hoe op soci aal, geestelijk en kerkelijk gebied speciale „gezinswe- ken" worden georganiseerd omdat het gezin vaak de basis vormt voor de richting, die ons volk zal inslaan, nu na de oorlog. Ook is het be- j kend, dat de moeder zorgt voor de „sfeer", die in het gezin heerst. Is het dan niet dringend nodig, dat de a.s. huisvrouw en moeder opge leid wordt voor haar taak Hiervoor is de huishoud school de aangewezen weg. j Naast de verschillende op leidingen, die reeds vele ja- j ren werden gegeven, zal thans met September a.s. een éénjarige cursus geopend worden voor meisjes met M.U.L.O.-diploma, 3-j. H.B.S. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Donderdag 24 Juli E. K. Zaterdag 2 Augustus V. M. Zaterdag 9 Augustus L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 23 Juli 0. 4 0.27 24 Juli 0.51 1.15 25 Juli 1.39 2. 4 of meerdere ontwikkeling. In dit jaar wordt het meisje gevormd voor de taak ais huisvrouw. Deze opleiding dient ook tot grondslag voor verdere beroepen, zoals lera res bij het huMhoudonder- wijs, lerares Kinder verzor- zorging, leidster in Kolonie- huizen, verpleegster, maat schappelijk werkster, gezins verzorgster, enz. Naast de lessen, die nodig zijn voor een a.s. huisvrouw, worden ook lezingen gehouden en excursies gemaakt op sociaal en cultureel gebied. Vaak wordt de opmerking ge maakt „Ik zou wel graag een cursus volgen, maar een 2-jarige opleiding duurt te lang." Welnu, thans wordt de mogelijkheid geopend om in een één-jarige cursus die ontwikkeling en kennis te vergaren, die men zo graag wenst. Voorts bieden de Middel bare Nijverheidsscholen de opleidingen voor bepaalde beroepen lerares in de naaldvakken, lerares in ko ken en voedingsleer, lerares in huishoudkunde, wasbe- handeling, gezondheidsleer lerares in kinderverzorging en opvoeding, leidster in koloniehuizen, huishoudkun digen in inrichtingen, alle maal beroepen, die ingesteld zijn op de geaardheid van het meisje en de vrouw. Nu straks de vraag komt „wat nu overwege men eens of ook het Nijverheidsonderwijs voor meisjes niet de moge lijkheid biedt voor het kie zen van een beroep. DE RUSSISCHE INVLOEDSSFEER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1