UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE STRIJD OP JAVA. Zaterdag 26 Juli 1947 Tweede Jaargang No. 70. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan i. toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. wu GELOVEN IN DE LIEFDE Een groep vaklui is aan het werk met de fundering van de woningen, die hersteld moeten worden. Burgers zien deze mensen, ze gaan voorbij -j Op een koude ochtend een paar schilders zijn buiten aan de woning bezig om deze in orde te brengen_ Ze komen van buiten de polder. Natuur lijk hebben zij behoefte aanj warm drinken. Je kunt daar-| voor die mensen even binnen roepen. Dit gebeurt niet. De koffie, die ze mee hadden,1 maar ondertussen steenkoud, is geworden, is hem genueg -i Een zakenman komt op het; erf, om de baas te spreken. Hij is achterom gekomen, trekt de deur half open, maar krijgt! dan schel te horen „Zeg, hou die deur dicht en laat de vlié-; gen buiten Flap - en daarj staat onze man. Het zijn van die kleine symptomen, vdie de moderne mens verraden, n.1, de harde mens, de mens, die aan zich zelf genoeg heeft. Deze mens past echter niet} meer in de tijd, die komen} gaat hij is een type, geboren in de vorige periode. Een nieuwe mens wordt gevormd. En het zijn twee stromingen,! die om deze nvens vechten.! Om ze duidelijk aan te geven:1 het materialisme en het Chris-j tendom Het materialisme, dat de mens zal verlagen tot beneden het dier, en het Christendom, dat de mens op heft en veredelt. Van het materialisme gaat een geweldige zuigkracht uit dit is niet te loochenen, Maar wat doet het Christen dom 1 Twee lessen, die Chris tus ons gegeven heeft, vergen thans de meest nauwgezette toepassing, en dat zijn de les sen van onthechting en naas tenliefde. Heel eenvoudig be tekent het dit, dat wij voor onszelf met weinig tevreden moeten zijn, maar voor ande ren royaal, Dit is geen kwes tie van barmhartigheid, van goedelijk neerbuigen naar de arme, wat niets anders dan 'n vernederende geste is in dit geval, het g^at hierom. dat men niet gehecht is aan z'n bezit, dat men zichzelf dat ook laat voelen door veel van het zijne af te staan En dit geldt niet alleen voor de rijke, dit is noodzaak voor iedereen, ook voor de arme. Elke mens, zonder uitzonde ring, moet worden de belange loze, onbaatzuchtige mens. I Het zal offers kosten, grote en zware, maar offers, die j waard zijn om gebracht te' worden. Geachte lezers, sober zijn deze woorden, dat weet ik. Maar laat het ideaal vanj de nieuwe mens U boeien en1 steeds voor ogen blijven. J. DEKKER, Kapelaan.' DE MET AKKERBOUW GEWASSEN BETEELDE OPPERVLAKTE. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in het Statistisch Bulletin No. 38 de voorlopige uitkomsten van de Inventarisatie van land en tuinbouw 1947 bekend gemaakt. De totale oppervlakte bouwland bedroeg in Mei 1947 1.064.787 ha. Vergeleken met dé dezelfde maand van het vorig jaar (1.109.874 ha) betekent dit een inkrimping van bijna 45.000 ha. Het are aal bouwland is nu ruim 135.000 ha. groter dan in Mei 1939 (929.391 ha.) Ruim de helft van het op pervlak is bebouwd met granen. Het graanareaal be droeg in Mei 1947 505.223 ha. Een vergelijking met het areaal van Mei van het vorig jaar (593.873 ha), toont aan, dat de graanteelt met ca. 90.000 ha. is ingekrompen. Deze inkrimping is hoofdza kelijk te wijten aan de stren ge winter, die het met win tergranen bebouwde opper vlak aanzienlijk deed ver minderen. Ook de met peulvruchten bebouwde oppervlakte geeft een inkrimping te zien. De inkrimping in deze sector bedraagt, vergeleken met het vorig jaar, ca. 15% (Mei 1947 36.315 ha. Mei 1946 42.992 ha.)Vergeleken met Mei 1939 bedraagt de'inkrim ping zelfs ca. 40% (Mei 1939 60.198 ha.) De aardappel- en suiker bietenteelt ondergingen daarentegen een belangrijke uitbreiding. De totale opper vlakte, beteeld met knol- en wortelgewassen, steeg van 305.525 ha. in Mei 1946 tot 323.207 ha. in Mei 1947. Hier van was 73.258 ha. bebouwd met consumptie-aardappe len op kleigrond, 72.154 ha. met consumptie - aardap pelen op zand of veen. 54.114 ha. met fabrieksaard appelen en 50.262 ha. met suikerbieten. Ook de oppervlakte, be bouwd met groenvoedergc- wassen, onderging een grote uitbreiding. Waren in Mei 1946 slechts 96.634 ha. met deze gewassen (klaver, lu- cerne, lupine enz.) beteeld, in Mei 1947 bedroeg het areaal 144.030 ha. In Mei 1939 slechts 41.378 ha. De totale teelt van han delsgewassen is dit jaar af genomen. In Mei 1946 be droeg het met deze gewas sen beteelde oppervlak 48.783 ha., in dezelfde maand van dit jaar 43.630 ha. Deze ver mindering heeft in hoofd zaak betrekking op koolzaad en de land- en tuinbouw- zaden. GELDIGVERKLARING KUNSTMESTBONNEN. Het Kunstmest Distribu tie Bureau deelt, mede, dat Grote radioprijsvraag Maximumprijzen voor Wieringermeer. voor de militairen in Indïè. In het „Programma voor de Nederlandse Strijdkrach ten" van Zondag 27 Juli a.s. om 18.30 uur over Hilver sum I wordt een luisterwed strijd gehouden in de vorm van een hoorspel, dat een beeld geeft van het leven op een militaire buitenpost „ergens op Java". In dit hoorspel is een vijftal vra gen verwerkt, waarop de luisteraar het antwoord moet geven. Deze antwoorden moeten uitsluitend per briefkaart (met minstens 25 cent en maximaal f 1.ex tra gefrankeerd) vóór 15 Augustus a.s. worden gezon den aan het „Programma voor de Nederlandse Strijd krachten", Hoge Naarderweg 10, Hilversum. Een heruit zending van deze luisterwed- strijd vindt plaats op Don derdag 31 Juli a.s., even eens in het „Programma voor de Nederlandse Strijdkrach ten" over Hilversum 1 om 18.30 uur. De opbrengst komt ten goede aan de grote gqdio- toestellenactie voor de mili tairen in Indië, die de „Band NederlandIndië" in samen werking met de NIWIN or ganiseert. De prijzen, die alle gratis zijn aangeboden, bestaan uit een vacantiereis en -verblijf gedurende zeven dagen in een van de beken de Butlin-kampen in Enge land, een tapijt ter waarde van f 700.een heren- of dames-rijwiel, een stofzui ger, een retourvlucht per KLM op een van de bin nenlandse luchtlijnen, een vlucht boven Den Haag in een toestel van Frits Die- pen's vliegtuigindustrie, en verder tal van luxe- en huishoudelijke voorwerpen. De Minister van Justitie ver leende voor deze wedstrijd toestemming bij beschikking- van 17 Juli 1947, Ile Afd. A, nr. 1752. met ingang van 21 Juli 1947 j zijn geldig verklaard de stikstofbonnen, voorzien van j opdruk 1 en de kalibonnen j voorzien van opdruk 1. Deze bonnen blijven geldig tot! 31 October a.s. Aan verbruikers mogen j geen meststoffen wo-rden afgeleverd, vóórdat de daar- voor geldige bonnen zijn ontvangen. De meststoffen, nodig' voor het honoreren van de geldig verklaarde stikstof- en kali- j bonnen, zullen slechts gelei- delijk aan beschikbaar ko-1 men, zodat niet elke bon direct gehonoreerd zal kun- I nen worden. graanstro verhoogd. Het Bedrijfschap -voor Hooi, Stro en Ruwvoeder heeft in overleg met het bedrijfsleven de tot nu toe geldende maximumprijzen voor graanstro verhoogd. In het afgelopen stalseizoen zijn, door een tekort aan stro, prijzen voor voederstro betaald, welke 200 a 300% boven de gestelde maximum prijzen lagen. De bona-fide handel kon op deze basis geen stro meer omzetten en de strohandel geraakte voor een belangrijk deel in handen van gelegenheidskopers. Ten einde een herhaling van de ze wantoestand te voorko men, heeft het bedrijfschap voor de komende oogst de hieronder genoemde prijzen vastgesteld, welke in de door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning goedgekeurde „Prijzen- verordening Graanstro 1947" gepubliceerd in het Voedsel voorzieningsblad No. 53 van Zaterdag 19 Juli 1947, zijn opgenomen. Een verbouwer van graan stro en kanariezaadstro mag ten hoogste iu rekening- brengen voer geperst A-strq bij levering af boerderij f 30.per 1000 kg voor ongeperst A-stro dat niet bestemd is om geperst te worden, geldt bij levering- franco persplaats een ma ximumprijs van f 27.— per 1000 kg. Voer geperst en on geperst B-stro zijn de dien overeenkomstige prijzen f 6 per 1000 kg lager. Voor verkoop van geperst stro door groot- en klein handelaren, al dan niet over één of meer handelsschakels- aan ge- of verbruikers of aan be- of verwerkers zijn de maximumprijzen voor A- stro verhoogd met de ge bruikelijke handelsmarges. Voor ongeperst stro liggen de prijzen bij aflevering door handelaren f 1,75 per 1000 kg lager dan die welke thans voor geperst stro gelden. De toegestane verhogin gen wegens vracht- en gp- laadkosten en het gebruik van dekkleden zijn dezelfde als welke het vorige seizoen golden. Evenzo mogen de prijzen, uitsluitend voor ge perst en ongeperst A-stro met een bewaarvergoeding van f 0.50 per 1000 kg wor den verhoogd, indien de le vering plaats heeft tussen 30 November 1947 en 1 Fe bruari 1948, en met f 1.p. 1000 kg, indien geleverd wordt na 31 Januari 1948 tot een nader vast te stellen tij dstip. De strijd in de Gerei. Kerken. Op verzoek van leden van de Geref. Kerken in de Wieringermeer werd Maan dagavond j.1. een voorlich tingsavond gehouden te Slootdorp. Als spreker trad op Ds. U. Vogel van Amster dam-Zuid welke zijn gehoor bepaalde bij de strijd in de Ge-ref. kerken. De vergadering stond on der leidihg van Ds. Blok land van Anna Paulowna. Na de opening gaf hij ter stond het woord aan Ds. Vo gel. Spr. begon met de opmer king, dat het te betreuren viel dat voorlichting in deze vorm gegeven moet worden. Veel liever zou hij in het publiek samen spreken over de moeilijkheden. Waar echter onophoudelijk blijkt, en ook hier, dat predikanten welke de Synode volgen, hiertoe om welke redenen dan ook niet bereid zijn moet deze vorm gevolgd worden. Vervolgens bestreed hij met tal van argumenten aan Gods Woord en de Belijdenis I ontleend, de leeruitspraken van 1942 en 1D46. Op over tuigende wijze werd aange toond dat de leer in 1942 door de Synode met binden de kracht op straffe van schorsing en afzetting on- gelegd, die ook in de Ver- j vangingsformule van 1946 zakelijk is gehandhaafd, de toets van Gods Woord niet kan doorstaan, waarna even duidelijk de achtergrond der verschillenc naar voren werd I gebracht. In het volgend gedeelte zijner rede die met grote aandacht beluisterd werd, vroeg spreker de aandacht voor de belijdenis van de Kerk van Christus in de artikelen 27—29 van de Ne- derl. Geloofsbelijdenis. Hij liet zien dat de Geref. Kerken welke artikel 31 van de Kerkenve-rordening on derhouden niets anders begeren dan te blijven bij het Woord van God en de op grond daarvan samen overeen gekomen belijdenis en Kerkenordening en slechts op grond daarvan afwijzen een nieuwe leer en een nieuw kerkrecht. Een brede en hoogstaanle discussie volgde en "het was reeds laat toen deze zeer leerzame avond met dank zegging door Ds. Vogel werd gesloten. M. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen: 66 Paarden f 350 - f 1159 5 Veulens f 100 - f 200 8 Stie ren Centrale 7 Mag. Gelde- koeien f 325 - f 500 56 Idem Vette Centrale 15 Kalfkoeien f 450 - 600 4 Pinken f 160- f 275 3 Pinken Centrale 76 Nuchtere Kalveren Centrale 74 Mag. Schapen 55 - 85 3 Idem Vette Centrale 81 Lammeren f 25 - 38 34 Big gen f 25 - f 45 54 Konijnen f 2 - f 10 106 Hennen f 6-f 8 Het archipel-eiland Java waar Zondag j.1. de opmars ter herstelling van orde en rust is ingezet. O.a. zijn door grote tangbewegingen Che- ribon en Malang bezet. Deskundigen verwach ten elk ogenblik de militaire ineenstorting der republiek. De guarilla - strijd kan echter nog jaren duren Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 2 Augustus V. M. Zaterdag 9 Augustus L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 26 Juli 2.30 2.58 27 Juli 3.30 4. 4 28 Juli 4.42 5.19 29 Juli 5.53 6.25 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 26 Juli 16 u. tot Maandag 28 Juli 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 27 JULI 1947. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg. Schagen. Belasting Perikelen OMZETBELASTING van enige producten van landbouwers en veehouders. De levering van beetwor telen door landbouwers aan suiker- en stro opfabrie ken is vrijgesteld van omzetbelas ting. Ten aanzien van de leve ringen van boter door fabri kanten is het percentage van drie verhoogd tot drio en een half. De levering van al dan niet gerepeld vlas door te lers aan vlasfabrikanten, door telers aan handelaren is vrijgesteld van omzetbe lasting. De levering van vlaslint, afvalvlas en vlasbaard aan groothandelaren kan met vrijstelling van omzetbelas ting geschieden zonder dat de overlegging van een be- stelorder behoeft te worden gevorderd. Deze regeling is 1 Juli 1947 in werking getreden. W. V. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft straat. 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff. W.-werf Telef. No. 100. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. F. Ki stem aker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1