UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. TWEE JAREN VERSCHIL Woensdag 30 Juli 1947 Tweede Jaargang No. 71 Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan z^^Kkomst Dit- blad verschijnt Woensdags en Zaterdag!. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. In een artikel van de Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Landbouw: Visserij en Voedselvoorzie ning over de stand van de pootaardappelenoogst. de pootaardappelen vormen een van onze belangrijkste de- viezenbronnen en waarin wordt gewezen op de moei lijkheden om voldoende ar beidskrachten te vinden wordt o.m. het volgende gezegd De situatie in Noordhol land vraagt de grootste in spanning. Het staat nog niet geheel vast of voor de Wie ringermeer voldoende ar beidskrachten beschikbaar zullen zijn om het nog resterende areaal met poot- aardappelen tijdig te kunnen verwerken. Indien inder daad te weinig mensen be schikbaar zullen zijn de padvinders komen thans ook in het geweer zal nog maals via pers en radio een beroep worden gedaan op de Nederlandse bevolking om in de Wieringermeer te ko men helpen. Het is uiteraard van groot belang, dat de militairen waarvan er ongeveer 1000 in de Wieringermeer hun steentje bijdragen aan de oogstwerkzaamheden bij zondere omstandigheden voorbehouden ter beschik king zullen blijven van het Bureau Oogstvoorziening, totdat de pootaardappelen de grond uit zullen zijn. Gedurende de afgelopen drie weken zijn ongeveer 1300 oogsthelpers uit het land vervoerd naar en onderge bracht in de Wieringermeer. In dit aantal zijn de militai ren niet begrepen. Groot waren de moeilijkheden bij het vervoer en huisvesting van deze oogsthelpers, welke echter werden overwonnen dank zij de grote medewer king van de vervoerders, en de Afdeling Huisvesting van het Ministerie van Openb Werken en Wederopbouw. Een woord van lof hebben de velen, die dagelijks in de brandende zon het hunne er toe bijdragen om een zo groot mogelijk kwantum pootaardappels voor de ex port beschikbaar te krijgen, inmiddels verdiend. Augustus 1945 Grijpers, kranen, dijkwerkers en ingenieurs zijn druk bezig het gat in de Wieringermeerdijk te sluiten. Nog is de Meer een onafzienbare watervlakte, hier en daar onderbroken door de restanten van een boerderij, waartegen de witgekopte golven spattend uiteenslaan. Hier en daar weerklinkt het geronk van een motorboot Wie zich dit beeld nog voor de geest weet te halen en voldoende begrip heeft voor de moeilijkheden, waarvoor de Wieringermeer- bewoner, de landbouwer, de ingenieur, de arbeider, de opbouwman, stond, moet oordelen, dat er veel, zeer veel gebeurd is in dat stukje Nederland, neen, niet in dat „stukje" Neder land, maar in dat stuk van 20.000 ha polder land, dat voor de tweede maal aan de zee ontnomen werd. Augustus 1947 Tractoren, zelfbinders, landbouwers, arbeiders, soldaten, verkenners, zijn druk bezig de oogst binnen te halen. Zweetdruppels paarlen op de bruingebrande gezichten. Nijdig trekken de paarden de hoogopgela- den wagens door het land. Tot laat in de avond ronken de trekkers voor de graanmaaiers. Er wordt gewerkt, gezwoegd, gezweet Voor de tweede maal komt de oogst binnen van een land, dat een zware tol betaalde aan de oorlog. De oogst 1947 komt binnen, maar vraag niet hoeveel zweetdruppels dat wel kost DE EERSTE UTILITY TEXTIELGOEDEREN. Per 1 Juli is het utility- systeem voor de productie i van geweven katoenen, kunstzijden en halflinnen goederen in werking getre- den. De fabrikanten hebben de verplichting om in Juli 40%, m Augustus 50%, in September 60% en in de daarop volgende maanden 75% van het bedrag van hun omzet in deze goederen te- gen plafondprijzen te leve- ren. Dit betekent dat huis- houdgoederen, werkmans- j kleding en kledingstoffen van katoen, kunstzijde en halflinnen na 1 October voor 75% van de productie bene- I den bepaalde maximum prijzen moeten blijven. Zoals bekend wil „utility" niet zeggen, dat een een- heidsproduct moet worden geleverd, maar het is een methode om de meest nood- i zakelijke gebruiksgoederen tegen redelijke prijzen ter beschikking te stellen. Zo zal volgens deze utility- regeling bijvoorbeeld ge- bleekte lakens- en slopen- 1 katoen van 1.20 m. breed f 1.90 per m in de winkel kosten, een dozijn tetra lui- j ers f 11.50, een dozijn ka- i toenen zakdoeken f 6.en katoenen schortenbont van 1 1.36 m breed f 3.10 per m. Wanneer de fabrikanten j zich niet aan de hierboven genoemde percentages hou- den mogen zij voor hun j hele productie niet meer I berekenen dan 4/5 van de prijzen waarop zij anders recht hadden. BATAVIA-BANDOENG SECTOR Belangrijkste wegen Spoorwegen Demarcatielijn G Vliegvelden '50 Pengalengan, 30 km ten Zuiden van Bandoeng, werd bezet, evenals Tegal. Na zwakke tegenstand wierpen de Republikeinse troepen aldaar hun uniformen en wapens weg en juichten de Nederlandse troepen luide/ toe. VAKSCHOOL VOOR MEIS-I JES VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. I 2-Jarige primaire opleiding Bevorderd van' het le naar het 2e leerjaar W. Bakker. A. Boer, J. Boer, S. A. Duyn- ker, N. Dijkstra, L. B. Gie- les, C. D. Gorter, T. N. Gor ter, N. Joldersma, G. Metse laar, G. de Smit, J. Tijsen G. J. Veling, J. v. d. Woude. allen te Wieringen S. P. Knibbe te Wieringermeer. Het getuigschrift werd be haald door J. v. Arendonk A. Braaksma, T. M. Does burg, P. D. Hegeman, A Kaan Hd., A. Kaan Wd., H. Kocrn, H. Kuiper, N. Leyen. Th. A. Lont, Tr. Lont, A. Rotgans, A. Steeman, C. Tij sen, M. Wit, allen Wieringen; N. W. Pieper te W.-meer. 2-Jarige opleiding Huis naaister Bevorderd van het le naar het 2e leerjaar C. Metselaar, Wieringen. Het diploma Hulp in de Huishouding werd uitgereikt aan G. van Arendonk H. Westerbeke, M. de Wit allen Wie-ringen. Be bonnen voor maet and Vegetables (Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat men de destijds voor maet and vege- tables aangewezen bonnen E 03 vlees, voor zover men daarop nog geen meat and vegetables heeft kunnen krijgen, vóór 3 Augustus a.s. bij den slager in moet leveren, desgewenst tegen ontvangstbewijs. Op deze bonnen zal men dan alsnog 1 1bongeveer 450 gram, meat and vegetables of 4 oz. dit is ongeveer 112 gram blikvlees kunnen krijgen. Men dient genoegen te ne men met hetgeen, waarmede de slager op deze bonnen wordt bevoorraad. Het doen van een keuze zal dus niet mogelijk zijn Het scheren van schapen Van 1 Augustus a.s, af zal, de C_C.D. controle houden oo het nakomen van de verplich ting, dat schapenhouders op grond van artikel 10 van de Schapenverordening 1943 hun overjarige schapen vóór of( uiterlijk op 19 Juli moeten; scheren. Belanghebbenden dienen, hier mede rekening te houden, RANTSOENRONNEN VAN NIEUW MODEL. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat met ingang van 3 Aug. a.s. rant soenbonnen van nieuw mo del in gebruik zullen worden genomen. De nieuwe bonnen zijn uitgevoerd in de kleuren rood niet paars, blauw met paars en groen met paars. De tekst is gedrukt in zwar te letters en bestaat uit de aanduiding van hoeveelheid en artikel, alsmede de letter G, gevolgd door een getal. Deze bonnen blijven tot na der aankondiging geldig. De thans in omloop zijnde rantsoenbonnen der E-serie blijven geldig t.m. 27 Sep tember a.s. Eveneens blijven geldig t.m. deze datum de rantsoen bonnen „een rantsoen arti kel BB" en „een rantsoen artikel BC." De in omloop zijnde wis selbonnen blijven ook na 27 September tot nadere order geldig. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 2 Augustus V. M. Zaterdag 9 Augustus L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 30 Juli 6.54 7.21 31 Juli 7.44 8. 4 1 Augutus 8.34 8.42 SCHOOLREISJES Ook de OLS te H.-Hoef heeft haar schoolreisjes volbracht. Na de reis van de beide hoogste klassen naar Amster dam en van klasse 3 en 4 naar de Kaasmarkt in Alkmaar en Bergen en Schoorl, maakte Vrijdag j.1. de klassen 1 en 2 eveneens een bochtje naar duin en strand. Begunstigd door zeldzaam fraai weer zijn deze reisjes tot een waar genot geworden. Een woord \7an dank aan allen, die dit mogelijk maak ten is hier zeker op zijn plaats Telkens wachtte een talrijk publiek de thuiskomst van een opgetogen schare af. De organisatoren hebben met deze reisjes veel eer ingelegd. BEN OEVER De aanvoer van vis op de Oeverse alslag in de week van 21 lm 26 Juni was aanme;ko lijk geringer dan in de voor gaande week. Aangebracht werden de vol gende hoeveelheden Aal 16811 Kg Bot 2151 Kg; Snoeitbaars 647 Kg ;witvis 101 Kg- Schol 11554 Kg Schar 1033 Kg; Tong 1595 Kg; Tar bot 496 Kg. Pieterman 36 Kg Wijting 51 Kg, Ponen 137 Kg Kabeljauw 35 Kg Nest 112220 Kg. De prijs der kuilaal varieer de van f 1.40 tot f 1.60 p. p. Tong en Tarbot werden af geleverd voor de maximum prijzen. De andere vissoorten konden de maximumprijs over het algemeen niet halen. Ongeval. Zaterdagmiddag brak het 11 -jarig toontje van de heer A. van Eekelen zijn pols, toen hij bij een po ging om één der kazematten aan het begin van de afsluit dijk te beklimmen, van een hoge ladder, op een betonnen vloer viel. Ouders, waarschuwt Uw kin deren voor het betreden van voor burgers verboden mili tair terrein. Hierin schuilt steeds gevaar en forten en kazematten zijn nu eenmaal niet bedoeld als speelplaatsen voor de jeugd. Vergunning verleend. Aan de Heer Hulsebos te Den Oever is vergunning ver leend tot het bouwen van een woonhuis annex garage aan de Hofstraat. GESLAAGD. De hr. J. Schoen, onder wijzer aan de O. L. Sch. te Westerland behaalde Maan dag j.1. de hoofdakte. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff. W.-werf Telef. No. 100. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. F. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1