Zaterdag 2 Augustus 1947 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE TOESTAND OP JAVA NA ÉEN WEEK. NIEUWE BONNEN. Tweede Jaargang No. 72 Redactie Secretariaat Hlppoly tushoel Wielingen. Klieftstraat 12, Telet. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dof freefi, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdagi. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. OOGSTTIJD 1947. Hoort de blijde juichtoon galmen, Maaiers gaat de sikkels slaan Ziet, hoe buigen zich de halmen Met een vracht van goud belaan. Gij, die 't hopend zaad ging zaaien Moogt nu rijke gaven maaien Want de dag van d' oogst brak aan. Schier heel 't leven, in onze polder staat tegenwoor dig in het teken van de oogst. 't Rijpend ooft in gaard' en hoven Schildert om uw goedheid Heer. Er gaat van dit oogsten ook een sprake Gods tot ons uit. De natuurlijke dingen getuigen van de geestelijke dingen. Deze sprake nl. dat op elke bouw een oogst volgt. En waar ons leven een bouwen is, daar moet ook op die bouw een oogst volgen. Ons leven doorloopt een procesèn dat proces ontwikkelt zich in verschil lende stadiën en trappen. Elke bouw doorloopt een langzaam proces van gloei ing en rijping, een langzaam gereedkomen van de oogst. Welnu, zo het gaat met de oogst op natuurlijk gebied, zo gaat het met de oogst dei- wereld. De wereldgeschiede nis doorloopt een proces van verschillende trappen en stadiën, geleidelijk gaat ze van het ééne stadium over in het andere, en dit duurt tot het gehele proces is vol eindigd, dan is de eindpaal bereikt. Dan is de oogsttijd daar. d.i. op de jongste dag En wat geldt voc-r de we reld in haar geheel, dat geldt ook van ieder mens persoonlijk. Ook wij maken een ontwikkelingsproces door, en zo worden we rijp voor de oogst. Wij bouwen aan onze toekomst en rijpen daarin en daardoor voor de oogst, en komen zo tot onze eeuwige bestemming. De Bijbel leert het ons onomstotelijk, en de natuur bevestigt het elk jaar opnieuw doc-r de duidelijke taal der feiten. Maar de Bijbel en de na tuur spreken even duidelijk van koren en kaf, en de uit eindelijke bestemming van die beide. God zegt tot zijn maaiers, dat zijn de heilige engelen op de dag van de oogst „Vergadert eerst dat on- kruid, en bindt het in bas- selen om dat te verbranden, maar brengt de tarwe in de schuur. Op uw en mijn leven volgt de oogst en de, vraag is of ons leven vruchten gedra gen heeft voor God. Alleen, uitsluitend en al leen de tarwe, wordt samen gebracht in de^ schuur. Het kaf wordt verbrand. De tarwe dat zijn allen wier leven vruchten gedra gen heeft voor God, die ge loofd hebben het onbedrie- gelijke woord van God. Die gelovigen zijn in zich zelf geen betere mensen. Op de akker van hun leven groeide evenveel onkruid Maar God heeft hun het on kruid dat daar groeide op j bun levensakker laten zien I HET VERLOOP DER OPERATIES VANAF 21 JULI ~|Corto-479a Poerwokorlq 24 Juli| Zeé V.T jf?" "-'.V i -\S*an'g. I Cherjbpi, 23 Juli - - C" r Ipafeejoean 24 juli| V UboetTt.»k. 't°S.°1'26 Buitepzorg^fk^. f/u Vm^rana/ tvoegoes 9 koeningang ^Ka.ong.n Bl0%dj?negoro Voe! Probolingo 22 Jüij PÖÏaboehünfö'o.J 26 Ju 'ISoekaboemi 23 Juïi m iSalatigo 23 Juli 1 Demarcatielijn Onder Ned. controle Landingen'en -opmars der Ned. troepen Indische Oceaan Julij West-Java. Hie-r zijn van uit de Batavia-sector de Ned. troepen opgerukt langs de Noordkust tot Indrama- joe. Bij deze opmars werd allereerst Krawang bezet. De 2e stootrichting liep over Poerwakarta, de zetel van het Republikense hoofd kwartier voor West-Java, dat op 24 Juli in Nederland se handen viel. Vanuit de Bandoeng-sec- tor ging de 3e stoot op Che- ribon af. dat Woensdagmid dag 23 Juli in Nederlandse handen viel. Bij deze opmars werd slechts geringe tegen- i stand van de zijde der Repu- j blikeinen ontmoet. De haven van Cheribon werd in ander- l half uur tijd genomen. Vanuit Cheribon werd i opgerukt naar Tegal, dat op 26 Juli werd bezet in samen werking met een landings- groep der Marine. Vanuit Bandoeng naar het Zuiden hebben de Nederl. troepen op 27 Juli Pengalen- gan, 30 km ten Zuiden van Bandoeng, bereikt en bezet Vanuit Buitenzorg werd de belangrijke spoorlijn Bui en zij hebben beleden „Gij hebt recht o God om ook ons als kaf te verbranden." Gij kunt ons niet bergen in Uw hemelschuren als Gij ons aanziet in onszelf. Ons leven is zo arm aan vrucht voor U. En toen heeft God hen gewezen de enige weg ter verzoening. Het kruis van Golgotha En zij hebben geloofd het woord der ver zoening Ik ben het die uw overtredingen uitdelg als een morgennevel. In geloof hebben zij die belofte Gods aanvaard. Dat is de vrucht die God zoekt in uw en mijn hart. Het ge loof in de verzoenende wer king van Jezus' bloed. Allen, wier leven die vrucht draagt, worden straks als de oogsttijd daar is met gejuich doc-r Gods heilige engelen de feestzaal binnengeleid van de bruiloft des Lams. i Daar komen samen allen die j Jezus hebben lief gehad. Allen die verzoening voor hem zonden hebben gezocht J en gevonden in zijn bloed, j Zal een herfst ons zijn beschoren Och, wie zegt dat U of mij j 's Zomers velt de sikkel 't koren, j Licht is d' oogsttijd ons nabij. Vraag dan in uw zomerdagen Of uw akker vrucht ging dragen En reeds wit om 't oogsten zij. Ds. v. d. Wielen. I tenzorg - Tjiandoer - Ban doeng bezet, waardoor tege lijkertijd Soekaboemi op 2? Juli volledig in Nederlandse handel viel. Vanuit Soekaboemi werd •opgerukt naar Palaboehan- Tatoe aan de Wijnkoopsbaai dat op 26 Juli door onze troepen bereikt werd, waar mede de lijn van de Javazee tot de Indische Oceaan ge sloten werd. Deze operaties hadden tot gevolg, dat de grote rijstcen- tra in de vlakte van Kra wang en de grote thee kina- en rubbercultuur aar de Noordkust onder Neder landse controle vielen. In Midden-Java kunnen wij de beperkte actie aan schouwen. Hier trokken de Nederlandse troepen van Semarang uit naar het Zui den, naar Salatiga. Door het snelle oprukken bleven de grote waterkrachtwerken aan de Kaii Toenbang ge spaard voor de tactiek der verschroeide aarde. Salatiga zelf was op 23 Juli bezet waar de T.R.I. de bevolking bevel had gegeven om te evacueren. De Chinese wijk van deze stad was geplun derd en stond in brand. Na de val van Salatiga hebben de Nederlandse troepen zich in deze sector gestation- neerd. In Oost-Java ging een stootrichting van de Soera- ba ja-sectc-r uit naar La- wang, dat op 25 Juli onder Nederlandse controle kwam. Of Malang wel of niet be zet is, daarover is tot op heden geen officiële bevesti ging gegeven. Vervolgens wordt in snel tempo opgerukt, waardoor het Oostelijk deel van Java in verschillende delen wer den gesplitst, welke daarna gezuiverd worden, waardoor ook hier het Nederlandse gezag een feit werd. Bij Pasirian aan de Zuid kust werd eveneens ook een landing uitgevoerd. Deze troepen rukten op naar het Noorden en maakten zo doende contact met de uit die richting komende Neder landse troepen, die van Pro- bolinggo oprukten. Door deze beweging werd Oost-Java volkomen van de rest van Java afgesneden. De grote suikerondernemingen in de ze gebieden werden aldus voor grote vernielingen ge spaard. Het contact vanuit de Soerabaja-sector met de in Oost-Java opererende troepen werd gemaakt door een oprukkende beweging langs de kust naar Probo- linggo, waar op 25 Juli de spitsen der groepen eikaar bereikten, zodoende de gehe le kust van Soerabaja tot de Bali-Zee en de Indische Oce aan onder het Nederlands gezag plaatsend. Eén richtprijs voor slachtvarkens over het gehele land. Ingevolge een besluit van het bestuur van het Be drijfschap voor Vee en Vlees, hetwelk door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is goed gekeurd, wordt met ingang j van Maandag 4 Augustus a.s. I een belangrijke wijziging j gebracht in de huidis: e prijs- regeling voor slachtvarkens. j Zoals bekend gelden op heden voor varkens met een geslacht gewicht van 51 kg t.m. 90 kg maximumprijzen van f 1.87, f 1.93 en f2- per kg geslacht gewicht naar gelang van het gebied waarin de overnemer is ge- j vestigd. Deze indeling in drie zones met verschillende ma ximumprijzen vervalt, terwijl voor het gehele land een- zelfde prijs wordt vastere- steld n.1. een richtprijs van f 1.85 per kg geslacht ge-1 wicht. In verband met de wijziging per 1 Juli j 1. in de heffing van de omzetbe lasting, waarbij de leveran ciers over het geleverde slachtvee geen omzetbelas ting behoeven te betalen, is de bovengenoemde richtprijs vastgesteld op f 1.85 in plaats van f 1.87 per kg ge slacht gewicht. Belanghebbenden zowel koper als leveranciers -- j dienen er rekening mede te houden dat nauwlettend zal j worden toegezien op 'de ont- wikkeling van de prijzen bij de nieuwe regeling. Het be drijfschap zal alle ten dien ste staande middelen aan wenden om te grote afwij kingen van de -richtprijs van f 1.85 tegen te gaan. Moch ten deze maatregelen onver hoopt geen resultaten heb ben, dan zal de Minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening invloed op de prijsontwikkeling uitoefenen door een wijziging van de prijstoeslag uit h°t Land bouw Crisisfonds. De prijs-1 toeslag zal dan eventueel worden verminderd met een bedrag overeenkomende met de marge, waa/rmede bij de j aan- en verkoop van slacht- varkens de bovengenoemde richtprijs van f 1.85 zon worden overschreden. Geldig van 3 tot 16 Aug. Bonkaarten KA, KB, KC 709 Serie S J01 brood 800 gr. brood J02 brood 400 gr. brood J01 boter 125 gr. boter <702 boter 125 gr. marg. of 100 gram vet J03 boter 250 gr. marg. of 200 gram vet J01 vlees 100 gr. vlees J02 vlees 200 gr. vlees J01 melk 4 liter melk J03, J05 melk 7 L. melk I J01 div. 200 gr. kaas J02 div. 50 gr. korsüL kaas J03 div. 750 gr. suiker, bo- terhamsftrooisel enz. of 1500 gr. jam enz. of 750 gr. versnape ringen j J04 div. 250 gr. waspoeder en 250 gr. soda I J03 res. 1600 gr. brood j J04 res. 200 gr. kaas i J06 res. 800 gr. brood I Bonkaarten KD, KE 709 Serie J |J11 brood 800 gr. brood J11 boter 250 gr. boter J12 boter 125 gr. marg. of 100 gr. vet j_11, J12 vlees 100 gr. vl. j13, J15 melk 12 L. melk J11 div. 100 gr. kaas J12 div. 50 gr. korstl. kaas J13, J—14, J—15, div. 250 gr. suiker, boterham- strooisel enz. of 500 gr. jam, stroop, enz. of 250 gr. versnaperingen J16 div. 250 gr. waspoeder en 250 gr. soda J13 res. 800 gr. brood J16 res. 500 gr. -rijst of kindermeel (uit rijst bereid) of kinder biscuits. Bonkaarten MA, MB, MC MD, ME, MF, MG 709 Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken (Serie J.) J21 brood 800 gr. brood J21 Boter 250 gr. boter J22 Bote-r 250 gr. marg. of 200 gram vet J21 melk 5 liter melk J21 vlees 300 gr. vlees J22 vlees 100 gr. vlees J21 kaas 200 gr. kaas J21 eieren 5 eieren J21 suiker 250 gr. suiker, boterhamstr. enz. of 500 gr. jam, stroop, enz. of 250 gr. versnaperingen. Versnaperingenkaarten enz. QB, QC 707. J33 versnaperingen 200 gram versnaperingen, of 200 gr. suiker, boterham strooisel enz. of 400 gr. jam, stroop enz. J36 versnaperingen 100 gram versnaperingen, of 100 gr. suiker, boterham- strooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. De distributie van petroleum is m.i.v. 1 Augustus 1947 opgeheven. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 2 Augustus V. M. Zaterdag 9 Augustus L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 2 Augustus 8.59 9.14 3 Augustus 9.31 9.46 4 Augustus 10. 3 10.19 5 Augustus 10.36 10.52: Pootaardappelen- campagne is geslaagd. Voldoende oogstvrijwil- ligers hebben zich aangemeld. Het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedsel voorziening deelt mede, dat het aantal ocgstvrij- willigers, dat zich heeft aangemeld voor de Wie- ringermeer en Overijssel zo groot is geweest, dat aan verdere aanmeldingen voorlopig geen behoefte meer bestaat. Met name de pootaard- appelenoogst in deze ge bieden is volkomen verze kerd. Verdere toeloop van vrijwilligers zou bovendien onoverkomelijke moeilijk heden voor de huisvesting met zich brengen. Het Ministerie dankt allen, die aan de oproepin gen spontaan gevolg heb ben gegeven. DE UITVOER IN JUNI 1947. Volgens de door het Cen traal Bureau voor de Sta tistiek samengestelde voor lopige cijfers bedroeg de uitvoer in Juni 1947 477.680 ton (v.m. 634.741 ton) met een waarde van f 120.5 mil- lioen )v.m. f 134.0 mill.). In het uitvoerbedrag van Juni waren o.m. begrepen ge condenseerde melk f 3.7 mill., eieren f 3.1 mill., verse groenten f 6.7 mill., cokes f 3.2 mill., superfosfaat f 2.0 mill., ruw ijzer f 2.8 mill., tin in blokken f 3.0 mill. geneesmiddelen f 3.0 mill., kunstzijden garens f 2.8 mill., katoenen manu facturen f 6.9 mill., wollen en halfwollen manufacturen f 2,4 mill., strokarton f 2.3' mill., radioartikelen f 6.2 mill., en gloeilampen f 3.1 millioen. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 2 Aug. 16 u. tot Maandag 4 Aug. 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 3 AUGUSTUS '47. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1