UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 6 Augustus 1947 Tweede Jaargang No. 73 Redactie SecretariaatKlleftstraat 12, Hippolytushoef Wlerlngen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een vi Bouwt leeft, zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdagi. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noord-hol land deelt mede, dat de te lers van tarwe, gerst, rogge., groene erwten en/of schok kers, voor zover zij meer dan 20 are van deze produc ten hebben verbouwd, aan spraak kunnen maken op een toewijzing uit eigen oogst voor de consumptie. a. Zelf verzorging v. brood De mogelij kheiid is vast gesteld om tegen inlevering van broodbonnen tarwe en/ of rogge uit eigen oogst broodvoorziening te behou den. Deelname aan de zelf- verzorging voor brood is niet verplicht. Voor eventuele deeljpame kunnen, (behalve de teler en zijn gezinsleden, ook de vaste arbeiders in aanmerking komen. Voor degenen, die aan de zelfver- zorging brood wensen deel te nemen, zal 150 Kg. tarwe en/of rogge per persoon uit eigen oogst worden toegewe zen. De broodbonnen zullen niet worden ingehouden, maar deze zullen door de te ler moeten worden opgeplakt en ingeleverd bij de Distri- butiedienst tegen een ont vangstbewijs. Dit ontvangst bewijs moet bij de P.B.H. worden ingeleverd. b. Telerspremie Aan een teler van tarwe en/of rogge zal, ten behoeve van hemzelf, zijn gezinsle den en zijn arbeiders een hoeveelheid van 50 Kg. tar we en/of rogge worden toe gewezen, ongeacht of deze personen aan de zelfverzor- ging deelnemen. De telers in de districten 20, 21, 37, 38 en 40, die voor rogge onder de aanslagregeling vallen, zullen 5 are per persoon vrij krijgen. De teler wordt de keus gelaten tussen rogge of tarwe. c. Extra premie tarwe en/ of rogge. Deze extra premie 2&1 al leen als toewijzing uit eigen oogst mogen worden ver strekt voor de producten die onder de regeling vallen van de dorsbriefjes. Toegewezen mag worden 25 Kg. tarwe p. h.a. verbouwde tarwe en 25 Kg. rogge per h.a. verbouw de rogge. Ten aanzien van deze extra premie wordt de teler dus geen keus gelaten tussen tarwe en rogge, doch is de toewijzing afhankelijk van het verbouwde product. fv** d. Peulvruchten Per bedrijf mag 500 Kg. -consumptie-peulvruchten uit eigen oogst worden behouden met dien verstande, dat voor elke soort peulvruchten waarvan een oppervlakte van minder dan 20 are wordt ver bouwd en waarvoor dus geen leveringsverplichting zal gel den, per soort. 100 Kg. in mindering zal moeten wor den gebracht op de maxi mum-toewijzing van 500 Kg. 'Een aanvraagformulier zal binnenkort door de telers moeten worden ingevuld en aan de hand daarvan zul len de P.B.H.'s de verschil lende toewijzingen bereke nen. VERORDENING TARIEVEN PLOEGEN en MAAIEN 1947 Met ingang van 12 Juli 1947 is van kracht geworden de „verordening tarieven ploe gen en maaien 1947", die ge publiceerd is in het Voed selvoorzieningsblad n-r. 51 v. 12 Juli 1947. De vergoedingen gelden als de hoogst toelaatbare en heb ben uitsluitend betrekking op werkzaamheden uitge voerd met mechanische trek kracht. In verband hierme de wordt er de aandacht op gevestigd, dat de vergoeding steeds in onderling overleg tussen loonwerker en op drachtgever moet worden vastgesteld, met dien ver stande dat men gebonden is aan de maximum tarieven van de verordening. Ei' kan immers aangenomen worden dat in het merendeel der gevallen gewerkt kan wor den tegen tarieven, die aan zienlijk lager zijn dan het maximum tarief. Onderling overleg moet ook plaats vin den bij het in loondienst ver richten van ploeg- en maai- werkzaamheden op andere wijze dan in de verordening omschreven. De in de veror dening vastgestelde tarieven dienen dan als basis voor de te bepalen vergoeding. PRIJZEN GOEDGEKEURDE POOTAARDAPPELEN De door de BEA II vastge stelde prijzen voor goedge keurde pootaardappelen zijn als volgt Groep I: Eersteling, Rode Eersteling, Dord, en Vera 28-35 mm, klasse A f18.-; AB f 15.50; B f 14.-; C f 13.- 35-55 mm.: A f 15.-; AB f 12.20; B f 10.50; C f 9.50. Groep II: Ideal, Saskia, Primula: 28-35 mm: dezelf de prijzen als voor deze sor tering van groep I, evenals de groep 35-60 een prijs heeft gelijk aan die van de maat 35-55 van groep I. Groep III: Frühmölle 28- 35 mm. Al 17.-; AB f 15.-: B f13.-; C f 12.50; 35-55 m m: A f 14.-; AB f 12.-; B f 10 C f 9.50. Groep IV: Bintje, Ergold: 28-35 mm.: A f 18.50; AB f 15.50; B f 13.<50; Q 13.-; 35-45 mm.: A f 16.40; AB f 13.40; B f 13.10; C f 10.50 35-55 mm.: A f 15.20; AB f 12.50; B f 10.10; C f 9.50; 45-55 mm: A f 13.20; AB f 11.20; f B f 8.80; C f 8.20; 46-60 mm A f 13.-; AB f 11.-; B f 8.60; C f 8.- Groep V: Alpha, Ackerse gon, Industrie, Kattadin: 28-35 mm: A f 19.-; AB f16 B f 14.; Cf 13.-; 35-45 mm A f 17.50; AB f 14.-; B f 11.20 C f 10.60; 45-60 mm. A f 14 AB f 12.-; B f 9.50; C f 8.- Groep VI: Furore: 28-35mm A f 18.-; AB f 15.50B f 14.-; C f 13.- 35-45 mm: A f 16.-; AB f 13 B f 11.50; C f 10.80; 45-60 mm: A f 14.-; AB f 12.-; B f 9.50; C f 8.- Groep VII. Voran; 28-35 m. A f 17.50; AB f 15.-; B f 14. C f 13.; 35-45 mm: A f 15.50 AB f 12.80; B f 11.50; C 10.50; 35-55 mm: A f 14.50 AB f 11.80; B f 10.30; C 9.30 45-55 mm: A f 12.70; AB f 10.70; B f 8.80; C f 8.20 45-60 mm: -A f 12.50; AB 10.50; B f 8.60; C f 8.- De WIERINGERMEER in de AETHER Het afgelopen weekend ging de naam van onze pol der via de radio door ons gehele land en ook daar buiten. Niet alleen de naam, ook de geschiedenis werd in her inner,ing 'wakker geroepen. Onze polder heeft deze uitzendingen hard nodig ge had. Te weinig beseft men nog in ons land, welke scha de de bezetter aan onze polder toegebracht heeft, toen hij op 17 April 1945 dc dijk deed springen. Zaterdagavond beluister den wij over de V.A.R.A. in de rubriek „Om en nabij ae twintig onder de titel „Twee maal werd het wa ter verdreven" een gespro ken uitzending met muzika le omlijsting over onze pol der. De teksten waren van Dr Randis P. J. Muler en Ga- bri de Wagt. en deze werden uitgesproken door Joop Söhne. In deze uitzending werden ook de indrukken gegeven van Ir. Ovinge, Opper den Hartigh en Venema, de rij wielhersteller. Zondagmorgen konden we een kerkdienst beluisteren uit de Ned. Herv. Kerk te Middenmeer, waarin Ds. Vink voorging. Het orgel werd bespeeld door mej. Oostenbrug. Vooraf had een V.P.R.O.- causerie over de Wieringer- meer plaats gehad. In de tekst van deze cau serie waren achtereenvol gens 3 toespraken op de juiste wijze ingelegd, gespro ken door de hr. Lammers die zijn boerenvisie over de ramp gaf, Ir. Ovinge met de technische details van innun datjie en droogmaking en Burgemeester Loggers over de geestelijke en culturele opbouw van onze gemeente. De tekstzegge-r noemde de naam van een onzer ver- melde boerderijen „Ora et Labora als symbool van geestkracht der bevolking welke behouden bleef. De Wieriiigermeerbewoners zijn innig met elkaar verbon den door liefde voor het land, waarop zij leven ep bezield met een idealisme om de polder weer te maken tot de schoonste van het Groep VIII: Eigenheimer: Blauwe Eigenheimer: Ever- good Wilpo: 28-35 mm: A f 17.50; AB f 15.-; B f 14.- C f 13.-; 35-45 mm: A 15.50; AB f 12.80; B f 11.50; C 10.50; 45-60 mm: A f 12.50 AB f 10.50; B f 8.60; C f 8.- Groep IX: Beteka, Bevelan der, Deva, Duivelander, Geel blom, Gloria, Komeet, Koop- mans Blauwe, Libertas; Meer lander, Nederlander, Noor derling, C-rion, Populair, Pre sent, Record, Souvenir, Tri- umph, Ultimus, IJsselstein, Zeeuwse Blauwe en Bonte, en Matador: 28-35 mm: A f 16.70; AB f 14.70; B f 13.10 C f 12.50; 35-45 mm. A 14.20 AB f 12.20; B f 10.60; C 10.- 45-60 mm: A f 12,20; AB f 10.20; B f 8.60; C f 8.- Bovenstaande prijzen gel den voor pootaardappelen eeteeld op kleigrond. Voor pootaardappelen van zand en veengrond zijn de prij zen f 1.50 per 100 Kg. lager. land. Wie onzer poldermannen kon de uitzending beter be sluiten dan Minister Mans- holt, zelf in de polder en met de polder bekend, als geen ander. Het deed ons goed de Wie ringermeer via de radio na der belicht te zien door man nen, die het met dit land zo goed voor hebben en die trachten deze polder zo spoe dig mogelijk weer alle schoonheid en geestelij ke rijkdom terug te geven. Engelse Radio Uitzending. Enige tijd geleden kondig den wij aan een uitzending, welke door de Engelse radio zou worden verzorgd, welke uitzending, zoals wij later meldden wegens technische storing geen doorgang had kunnen vinden. Wij maken onze lezers er thans op attent dat in het radioprogramma van Vrij dag 8 Aug. a.s. van de Brit se Radio Omroep des avonds om half tien (Ned. tijd o.a. het woord zal worden gevoerd door de Rentmees ter Ir. A. Ovinge. De heer Ovinge zal het Engelse volk een uiteen zetting geven over de ondergang en het herstel van de polder. De uitzending vindt plaats op golflengte 449.1 meter. Bijzonder fraai oogstweer De weersomstandigheden in de oogstperiode zijn deze zo mer van dien aard, dat tot he den toe van „ideaal oogst- weer" gesproken kan worden, Zelfs met combines ge dorste partijen zomergerst be hoeven in verschillende geval len niet in een drooginrich ting behandeld te worden. Dit is natuurlijk sterk in te genstelling met de verwach tingen welke voor de oogst tijd werden uitgesproken, dat practisch elke partij in een drooginrichting behandeld diende te worden, De kwaliteit van de reeds gedorste partijen winter- en zomergrst is prima, een goed H.L. gewicht, alleen de op brengst laat veel te wensen ovep Moge de weersomstandighe den in de komende weken zich in deze omstandigheden kunnen handhaven, opdat de Wieringermeeroogst zo snel mogelijk geborgen kan worden BOEKEN - INZAMELING Deze week werd de eerste zending boeken, welke door het plaatselijk N.I.W.I.N.-co mité was ingezameld, ver zonden. De boeken, welke naar de centrale verzamel plaats in het «raadhuis" van Lutje-Kolhorn waren ge bracht werden aldaar, dank zij de goede zorgen van de heer Hoes in kistenverpakt. Het was werkelijk een fraai gezicht de vele honder den boeken zo bij elkaar te zien. Een compliment voor de ijverige ophalers en ophaal- sters, maar ook voor de mil de gevers. Mevr. Loggers en hare trouwe medehelpsters kun nen stellig met voldoening op het mooie initiatief te rugzien. WAT GEBEURD ER MET KONINGINNEDAG In tegenstelling tot 1946 zal de viering van Konin ginnedag 1947 niet onge merkt aan de polder voorbij gaan. Naar wij vernemen worden reeds ernstige plannen uit gewerkt om op Maandag 1 September a.s. des namid dags volksspelen te organi seren, terwijl kinderspelen voor de leerlingen van de scholen op het ochtendpro gramma staan. Dat mag het kosten PRIJSVERLAGING VAN BESSENSAP In verband met de verla ging van de prijs voor rode bessen is ook rode bessen sap belangrijk goedkoper ge worden. Sedert 24 Juli is de prijs voor een fles van 3/8 liter, die voorheen f 0.85 be droeg, bepaald op f 0.64, ter wijl een fles van 3/4 liter f 1.23 kost tegen voorheen f 1.65. De prijzen voor zwaf te bessensap en voor fram- bozensap blijven gelijk aan die van het vorige jaar. PRIJSVERLAGING KERSENJAM In verband met de verlaag de kersenprijs van dit jaar is van 1 Augustus af de prijs voor kersenjam verlaagd. Eerste soort kersenjam in glazen potten van 450 gram netto mag thans ten hoog ste f 0.86 kosten tegen voor heen f 1.03. Ernstige vreterij van koolrupsen verwacht. De plantenziektekundige Dienst te Wageningen deelt het volgende mede i De laatste weken is in ver schillende delen van het land een abnormaal groot aantal koolwitjes waargenomen. Deze hebben, begunstigd door het warme weer, grote aantallen eieren afgezet, waaruit thans de geelgroene, zwartgevlekte en grone rupsen komen, die de koolbladeren in ernstige mate beschadigen. Aangezien ten gevolge van de droogte op verscheidene percelen de groeie der kool planten vrijwel stilstaat, kan op belangrijke percelen scha de gerekend worden, indien niet tijdig - d.i_ zodra men de jonge rupsjes waarneemt - de nodige bestrijdingsmaatre gelen worden genomen. Deze kunnen bestaan uit het bespuiten of bestuiven van het gewas met DDT-bevatten de middelen of met Loncho carpus of Derris-preparaten in de gebruikelijke sterkten. Behalve met deze middelen kan de bespuiting ook plaats hebben met lood- of calcium- arsenaat ter sterkte van 0,3 pCt, De laatste middelen mogen, in verband met het gevaar van vergitiging, uit sluitend gebruikt worden, wan neer de kool zich nog niet heeft gevormd, BESTRIJDING VAN DE DRAAIIIARTIGHEID VAN KOOL De derde vlucht van de galmuggen die draaihartig heid van kool veroorzaken, is geëindigd. Derhalve kunnen alle be spuitingen ter bestrijding van de draaihartigheid van heden af gestaakt, worden. Het een ieder naar den zin te maker Door een elkeen bemin£, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 9 Augustus L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 6 Augustus 11.10 11.27 7 Augustus 11.45 8 Augustus 0. 4 0.22 KORSTLOZE KAAS NIET STEEDS ONMIDDELLIJK VERKRIJGBAAR De „extra"-bon voor korst loze en smeerkaas, die op 31 Juli j.1. is bekend gemaakt, dient om voorraden bij de handel weg te werken. Het zal daarom niet steeds in al le gevallen mogelijk zijn, dat de bon onmiddellijk gehono reerd wordt. DE SPIJSOLIE KOMT Detaillisten worden bevoorraad De aflevering van spijs olie aan de detaillisten op de ingeleverde toewijzingen C 321 van 4 t.m. 30 Aug. a.s. mag plaats hebben. De af levering door de detaillisten aan het publiek mag pas op een nog nader bekend te ma ken tijdstip beginnen. HET RANTSOEN SPIJSOLIE wordt „EXTRA verstrekt. Zooals bekend, zal in de tweede helft van Augustus voor alle leeftijdsgroepen een rantsoen van 120 gram spijsolie beschikbaar worden gesteld. Aanvankelijk lag het in de bedoeling deze 120 gr. spijsolie in de plaats van 125 gram margarine te verstrek ken. De vetpositie van ons land liet namelijk niet toe het totale vetrantsoen voor éénmaal met deze 120 gram olie te verhogen zonder dat daardoor de noodzakelijke reserves al te ernstig worden aangetast. Het bezwaar e- venwel van een verminde ring van de hoeveelheid smeerbaar vet voor éénmaal met 125 gram is echter zo o- verwegend, dat thans toch besloten is de olie als „extra' boven het normale vetrant soen te geven. De koopbon voor de olie zal 14 Aug. worden bekend gemaakt. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wierlnger- meerJ. M. de Graaft, W.-werf Telef. No. 100. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. F. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1