UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NOGDY/ET OUDERDOMSVOORZIENING. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 16 Augustus 1947 Tweede Jaargang No. 78. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn%oekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. De Pootaardappeloogst in Noord-Holland. (Vervolg.) Dat er clan direct na deze belangrijke data een sterke vermindering van de be hoefte optreedt, is voor hen die met het vak op de hoog te zijn zeker niet vreemd. Wanneer we nu in sommige bladen lezen dat er voor dien nog een beperkte groep van 150 Amsterdammers niet aan de oogst heeft deelgeno men en wanneer wij hierbij letten op hetgeen daarbij verder wordt opgemerkt, dan krijgt men de indruk dat de schrijver wel haast van me ning is, dat deze kleine groep in staat zou zijn geweest het werk, dat nu door Militai ren en gevangenen is ver richt, over te nemen. De werkelijkheid is echter ge heel anders. Toen de Land bouw kort tevoren nog worstelde met grote moei lijkheden, waren het juist meerdere arbeiders, beho rende tot deze groep, die aan de werkleiding mededeelden, dat zij zouden gaan staken. Dit is een reden waarom de Landbouw vanzelfsprekend op dergelijke brachten geen prijs stelt. De lage prestaties welke meerderen in het verleden hebben bereikt, wettigen niet de grote kosten welke hiervoor worden gemaakt bij plaatsing van deze men sen in de oogst. Bovendien zijn velen niet geschikt voor huisvesting elders, terwijl vervoer dage lijks op en neer vanuit Am sterdam naar de Wieringer- meer zou betekenen 5 uur werken, 4 uur reisverlet be talen, hoge vervoerskosten en dat bij een prestatie die zeker ver ligt beneden die van de landarbeider. Dit maakt de rekening wei een voudig. Ieder weldenkend Nederlander begrijpt dat dit onmogelijk is. Ons past dan ook slechts deze conclusie, terwijl ons weinig hulp in het vooruit zicht was gesteld is er door meerdere instanties enorm veel gepresteerd en zijn er vele honderden vrijwilligers de Landbouw te hulp geko men. Daaruit blijkt dat er in ons volk nog heel wat bruikbare krachten schuilen, die bereid zijn zich te geven voor de Landbouw en voor het algemeen belang, ter wijl niemand geweten heeft1 dat deze mogelijkheid be-1 stond. De schrijvers van de artikelen in verschillende Noord Hollandse bladen, die blijkbaar niet voldoende be- i kend zijn met de moeilijkhe-1 den waarmee de Landbouw j te kampen heeft, kunnen I er van verzekerd zijn, dat de pootaardappelenoogst dit jaar is gewonnen, dank zij het energiek optreden van de Kringbesturen en de Wijk commissies van de Stichting voor den Landbouw, waarbij de hulp van Bureau Oogst- voorziening en andere Over heidsinstanties van zeer grote betekenis is geweest. De suggestie van de ene hand, waardoor alles zou dienen te worden geleid herinnert ons te veel aan de moeilijke jaren welke achter ons liggen. Een ver zoek om de taak van de Landbouw in Noord-Holland niet nog moeilijker te ma- TELEFONEREN MET DUITSLAND De Kamer van Koophandel, Oudegracht 182, Alkmaar, maakt bekend, dat er een re geling is getroffen voor het telefoneren van Nederland met de Amerikaanse en En gelse bezettingszone van Duits land. Zakenlieden die slechts spo radisch een ZAKELIJK ge sprek met Duitsland nodig heb ben, kunneni zich voor een in cidenteel gesprek rechtstreeks tot de P.T.T.dienst wenden. Aan zakenlieden die door lopend behoefte hebben aan telefonisch verkeer met Duits land, kan een vergunning van doorlopende aard worden ver strekt, waarover de Kamer van Koophandel desgevraagd nadere inlichtingen verstrekt. Biljartdemonstraties voor de NI WIN Bij haar streven om ook de sportwereld in te schakelen bij de verzorging van de mili tairen overzee, ontmoet de NI WIN allerwege gulle mede-, werking. Vele bekende sport- figuren stellen hun tijd en ta-1 lent beschikbaar om op hun wijze de goede, nationale zaak' van de welzijnsverzorging te steunen, en zo heeft ook de Europese kampioen biljarten; cadre 45/2 P, J vd Pol zich bereid verklaard om gratis demonstraties te geven ten bate van de NIWIN-actie, I Plaatselijke NIWIN-Comité's die eeen dergelijke biljartde monstratie, waarvoor ongetwij feld grote belangstelling zal bestaan, willen aangrijpen als: propagandamiddel voor de ver spreiding van de NIWIN-gedach te, kunnen zich in verbinding stellen met de Heer P, J, vd Pol, Hooidrift 89 A, Rotterdam Aandacht verdient intussen, dat de kampioen begin Septem ber naar Spanje vertrekt om deel te nemen aan de wereld kampioenschappen biljarten. Derhalve wie het eerst komt, het eerst maalt AANBESTEDING. De Rijkswaterstaat zal 22 Aug. aanbesteding houden van het graven van sloten, leggen van rioolbuizen enz. ten behoeve van de in aan leg zijnde Rijksweg Stolpen v. Ewijcksluis. ken, moet ons van het hart. Zeker is de Stichting voor de. Landbouw bereid te be vorderen dat ook niet land arbeiders, DUW - arbeiders enz. waar nodig in de Land bouw een plaats vinden. Het is echter haar taak de land- j bouwers, die heus niet alleenj in het belang van henzelf pootaardappelen telen doch 1 hierbij bewust medewerken1 om cïë export zoveel mogelijk te verhogen, bij te staan en te zorgen dat de oogst in I overeenstemming met de voorschriften van de keu ringsdienst en dus op tijd wordt geborgen. Allen, die lichtvaardig naar de pen grijpen en daardoor de taak van de Stichting voor de Landbouw en van de boe-ren bemoeilijken door op zijn minst, de belangrijk- heid en doeltreffendheid van de genomen maatregelen verkeerd voor te stellen, mo- gen bedenken, dat de Land bouw zich niet in een hoek laat duwen, doch in deze oogsttijd meer en nuttiger! werk te doen heeft dan zich bezig te houden met het rechtzetten van verkeerde 1 berichten. De Voorzitter van de Raad van Arbeid te Alkmaar ver zoekt opneming van het volgende Over enkele dagen zullen de aanvraagformulieren voor een uitkering ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorzie- j ning beschikbaar zijn. In verband met het beduidend aantal op deze formu lieren voorkomende vragen, die niet ALLE even gemakke lijk te beantwoorden zijn, zal de invulling der formulie ren, ter wille van een vlot verloop der inschrijving en i uitkering, zo weinig mogelijk aan betrokkenen zelf wor den overgelaten. Met bedoelde INVULLING kunnen de Raden van Arbeid die de aanvragen op korte termijn moeten registreren en beoordelen geen bemoeienis hebben. Hiervoor wordt zorggedragen door de ingevolge de Noodwet Ouderdoms voorziening door Burgemeester en Wethouders van elke gemeente in te stellen COMMISSIE' VAN ONDERZOEK. Deze Commissies van Onderzoek zullen de betreffende 65-jarigen en ouderen bijtijds OPROEPEN om inlichtin gen te verstrekken en deskundige hulp te ontvangen bij de invulling der aanvraagformulieren DIE BIJ DE COMMISSIES VERKRIJGBAAR ZULLEN ZIJN. De oproepingen zullen plaats vinden door persoonlijke aanschrijving (kleinere gemeenten) of door publicaties in de plaatselijke Pers. Maatregelen worden in iedere gemeente getroffen, DAT GEEN ENKELE BELANGHEBBENDE WORDT OVER GESLAGEN. Zij, die wegens gezondheidsredenen niet kunnen ver schijnen zullen vanwege de Oommissie van Onderzoek worden bezocht. WEEST ZUINIG MET DE SUIKER I Zoals men weet, is gedu rende de zomermaanden eens^ per veertien dagen een bon-' nenlijst gepubliceerd, waarbij de bonaanwijzing van de ar tikelen, die anders in de tweede week van elke veer-j tiendaagse periode plaats had.j een week werd vervroegd Na 30 Augustus worden de bonnen weer wekelijks aange-, wezen, waarbij dan o.m, de suikerbon in de tweede week Van elke veertiendaagse pe riode uitkomt. De eerstvolgende suikerbon na de aanwijzing van deze week komt dus pp 4 Sept. In hel distributieschema zou de suikerbon van deze week' recht geven op 500 gram en die van 4 Sept. op 750 gram; voor personen van 5 jaar en ouder. Teneinde de suikervoorzie-, ning te vergemakkelijken [met; de bon van 500 gram zou men drie weken, met de bon van' 750 gram twee weken moeten uitkomen) wordt deze week teen bon bekend gemaakt, rechtgevend op 750 gram in-j plaats van 500 gram suikerj voor eerder genoemde groep van personen. Op 4 Sept, zal; een bon worden bekend ge-j maakt rechtgevend op 500: gram inplaats van 750 gram: suiker Voor de kinderen van 0-4 jaar worden deze week en op 4 September bonnen geldig verklaard, rechtgevend op 500 gram suiker. THEE WORDT DUURDER. Aangezien de impo-rtprij- van de thee sterk omhoogge lopen zijn, zal ook de con sumentenprijs verhoogd moeten worden. In afwach ting van een wijziging van de Prij zenbeschikking voor thee is de kleinhandelsprijs vastgesteld op 54 cent per ons voor de laagste kwaliteit en 74 cent per ons voor de hoogste kwaliteit. Geldig van 14 t.m. 30 Aug Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie K.) K01 brood 800 gr. brood K02 brood 400 gr. brood K06 res. 800 gr. brood K03 res. 1600 gr. brood K01 boter 125 gr. boter K02 boter 125 gr. marg. of 100 gr. vet K—03 boter 250 gr. marg. of 200 gram vet K—01 vlees 100 g-r. vlees K—02 vlees 200 gr. vlees K—01 melk 4 liter melk K—03 en K—05 melk 7 1. m. K—01 alg. 120 gr. spijsolie K—01 div. 200 gr. kaas of 250 gr. korstl. kaas. K—02 div 1 ei. K—03 div. 750 gr. suiker boterhamstrooisel enz. of 1500 gr. jam, stroop enz. of 750 gr. versn. K—04 div. 125 gr. koffie K05 div. 50 gr. thee K—06 div. 100 gr. bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel, niet uit rijst bereid. K—07 div. 225 gr. huish. zeep of 180 gr. toiletz. K—08 div 250 gr. z. zeep. Bonkaarten KD, KE 709. (Serie K.) K—11 brood 800 gr. brood K—13 res. 800 gr. brood K—11 boter 250 gr. boter K—12 boter 125 gr. marg. of 100 gr. vet K—11 en K 12 vlees 100 gr. vlees. K13 en K15 melk 12 L. melk. K—11 div. 100 gr. kaas of 125 gr. korstloze K—12 div. 1 ei K—13 en K—14 div. 250 gr. suiker, boterh. strooisel enz. of 500 gr. jam, stroop, enz. of 250 gr. versnaperingen. K—14 res. 100 gr. bloem of zelfr. bakmeel of kin dermeel (niet uit rijst bereid). K—16 res. 600 gr. bloem of zelfr. bakmeel enz. K—15 div. 450 gr. huish. zeep of 360 gr. toiletz. K16 div. 250 gr. z. zeep. K—17 res. 250 gr. z. zeep K—17 div. 500 gr. bananen (vóórinlevering). K—01 Alg. 120 gr. spijsolie Bonkaarten MA, MB, MC MD, ME, MF, MG 709 (Bijz. arbeid, a.s. moeders, en zieken) K—21 brood 800 gr. brood K—21 boter 250 gr. boter K—22 boter 250 gr. marg. of 200 gr. vet K—21 vlees 300 gr. vlees K—22 vlees 100 gr. vlees K—21 melk 5 liter melk K—21 kaas 200 gr. kaas K21 eieren 5 eieren. K21 suiker 250 gr. suiker, boterh. strooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. versn. Versnaperingskaarten enz. QB, QC 707. K—33 versnaperingen 200 gram versnaperingen of 200 gr. suiker, boterh. strooisel enz. of 400 gr. jam, stroop enz. K36 versnaperingen 100 gr. versnaperingen enz. De bonnen voor spijsolie zijn geldig t.m. 13 Sept. De vóórinlevermgsbon voor ba nanen moet uiterlijk op 23 Augustus bij een detaillist worden ingeleverd. De niefe- aangewezen bonnen van serie J en de niet-aan gewe zen bonnen van de bonkaar ten 707 kunnen vernietigd worden. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindl MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 16 Aug. N. M. Zaterdag 23 Aug E. K. Zondag 31 Aug. V. M. Maandag 8 Sept. L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 16 Augustus 8.17 8.41 17 Augustus 9. 4 9.26 18 Augustus 9.48 10.10 19 Augustus 10.31 10.52 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 16 Aug. 16 u. tot Maandag 18 Aug. 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 17 AlIG. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Schager Markt. Donderdag 14 Aug, 1947. Op de heden gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen aisvolgt19 Paar den f 3001150 4 Veulens f 100—200 8 Stieren Centr. 25 Geldekoeien (mag.) f 300 450 69 Idem (vette) Cen trale 13 Kalfkoeien f 400 —55011 Pinken f 175— 275 15 Pinken Centrale 2 Graskalveren Centrale 65 Nucht. kalveren Centr. 57 Schapen (mager) f 60 75 45 Idem (vette) Centr. 104 Lammeren f 2035 2 Bokken en Geiten f 2070 15 Biggen f 2538 14 Ko nijnen f 210 112 Hennen f 8—10. EEN EXTRA BON VOOR VERSNAPERINGEN. Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Ko ningin op 31 Augustus a.s. zal voor alle leeftijdsgroepen een extra bon voor 100 gram versnaperingen worden aan gewezen. Deze bon geef t ook recht op het naar keuze aan kopen van 100 gram suiker of 200 gram jam in plaats van versnaperingen. Behalve deze algemene extra - verstrekking zullen voor de viering van deze dag geen bijzondere toewij- zuigen kunnen geschieden. Verzoeke daartoe van feest commissies enz. aan officiële instanties zullen zonder uit zondering moeten worden afgewezen en kunnen dus beter achterwege blijven. DE EXTRA - BONNEN VOOR KORSTLOZE KAAS Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat in dien op de voor 50 gram korstloze kaas aangewezen bonnen „J02Diversen" en „J12' Diversen" geen korst loze kaas verkregen kan worden, men thans op deze bonnen 50 gram gewone kaas kan kopen. Deze bonnen zijn na Zaterdag 16 Aug. niet meer geldig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1