UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE „OVERBRUGGINGSREGELING." Zaterdag 23 Augustus 1947 Tweede Jaargang No. 78. Redactie Secretariaat JSippolytufitLOef Wieringen. Klleftstraat 12, Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijnyoekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. MOED. Wat is moed Geen geva ren vrezen, geen gevaren tellen Velen, die het me nen. Toch is moed, geloof ik, iets anders. Moed is, geloof ik, wel degelijk met gevaren rekenen en zelfs ge va-ren duchten. Ik geloof dat de ware moed hierin bestaat, dat men zijn vrees overwint. Al het andere is eerder over moed. Er wordt een merkwaar dig verhaal verteld uit de Amerikaanse burgeroorlog, de oorlog tussen Noord en Zuid, door Mitchel in haar triologie Gejaagd door de Wind, Vuur over Land en Het Zaad ontkiemt zo tref fend, zij' het dan ook met duidelijke partijdigheid voor de zaak van het Zuiden be schreven. In die oorlog moe ten een jong en onervaren en een oudere en de krijg kennende soldaat naast el kander zijn opgetrokken. En de jonge, die de krijg en het gevaar niet kende, dartelde de strijd tegemoet als ware het een spel. Naast hem liep de oudere met opeengeklem de kaken en van tijd tot tijd sidderde hij over zijn ganse lichaam. Opeens bemerkte de jongere dat en bleef ver wonderd staan en vroeg ben je bang Toen ant woordde de oudere ja en als jij zo bang was als ik, dan was je al lang weggelo pen. Deze man kende het ge vaar en hij kende de angst, de doodsangst. Maar hij liep niet weg, hij liep door en deed hetgeen hij zijn plicht wist. Over de juistheid van dat plichtsbesef spreken we nu niet. Alleen maar over het feit, dat hij de angst kende en er niet door mee gesleept en niet door over wonnen werd. Het schijnt mij toe, dat hierin zich iets van de ware moed open baart. Moed is geen vrees loosheid, maar zelfbeheer sing, beheersing van de angst, overwinning van de elementaire levensdrift. Ook Jezus heeft de angst gekend, in Gethsemane, aan de voorstonde van zijn ge vangenneming. Hij begon zeer ontsteld en beangst te worden, lezen wij (Mc. 14 33). Wij laten in het midden, of het hier alleen maar de algemeen menselijke angst voor de dood en de algemeen menselijk wil om te leven is geweest van een mens in de bloei der jaren (nog slechts dertig jaren oud Wij menen van niet. Wij menen, dat zijn angst die per gronden had de huive ring voor hetgeen de men sen gingen doen. voer de zonde, die zij bedrijven gin gen door Hem te kruisigen. Maar hoe dit zij, hij liep niet weg, hij bleef en ging de zware weg naar Golgotha, dronk de drinkbeker, die zijn Vader hem drinken liet. Moed is kracht, geen roes als waarin de soldaat het gevaar tegemoet stormt. Moed is geen massaver schijnsel, maar daad van de enkeling. De duitser was en is een vechtjas en het duit se volk schijnt bijzonder moedig. Het schijnt alleen maar zo. De duitser is gewoonlijk slechts moedig in de massa alleen is hij als regel meest al laf. De engelsman schoon minder oorloszuchtig en Nieuwe tabaksbonnen. Thee en koffie worden Thans ook een „sociale- bijstands" - regeling. De minister van Sociale Zaken heeft bij circulaire van 24 Juli 1947, mededeling gedaan van een nieuwe „Overbruggingsregeling" en een nieuwe „Sociale Bij standsregeling." Beide regelingen treden op 1 Sept. a.s. in werking. Uitkering ingevolge de overbruggingsregeling zal aan een werkloos werknemer mogen worden toegekend ten hoogste gedurende 13 weken of 78 dagen, al dan niet onderbroken door werk perioden. Betreft het een werkperi ode in het vrije bedrijf, welke gelijk is aan of langer dan 13 weken of 78 dagen, dan kan de werknemer bij werk loosheid opnieuw voor 13 weken of 78 dagen voor uit kering in aanmerking ko men. Betreft het een werkperi ode bij de D.U.W. dan mag geen uitkering worden toege kend indien de werkloze in een tijdvak van 29 weken of 174 dagen het zij 26 weken of 156 da gen bij de D.U.W. was te werkgesteld hetzij 26 weken of 156 da gen deels bij de D.U.W. was tewerkgesteld en deels over bruggingsuitkering ontving. Onder de sociale- bij standsregeling vallen in be ginsel a. moeilijk plaatsburen (zij die op grond van hun antecedenten enz. niet ge makkelijk slagen om werk te vinden, zonder dat zij als invalide of malafide werk nemers kunnen worden aangemerkt en voor de ar beidsmarkt geheel uitge schakeld zijn te achten) b. werklozen, die niet langer een uitkering inge volge de overbruggings rege ling kunnen ontvangen (na 13 weken dus) c. kleine zelfstandigen groep A d. politieke delinquenten Bij de laatste «regeling is de kinderbijslag komen te vervallen, doch daarvoor is de gezinsledenbijslag van f 2.40 per kind in de plaats gekomen. De inkomsten uit arbeid van de kostwinner zelf wor den voor 2/3 en inkomsten uit arbeid van diens gezins leden voor 50% gekort. Voor de berekening van de uitkeringen worden in deze regeling geen «rekening ge houden met 80% van de vastgestelde loonnormen zoals bij de O. B., doch wor den de gemeenten verdeeld in 5 klassen. De uitkering voor man en vrouw bedraagt voor kostg. en alleenw. klasse 1 f 23 f 16.10 klasse 2 f 22 f 15.40 klasse 3 f 21 f 14.70 klasse 4 f 20 f 14 klasse 5 f 19 f 13.30. Werknemers, die een uit kering ingevolge deze rege ling ontvangen, worden ge acht verzekeringsplichtig te zijn in de zin van het Zie- kenfondsenbesluit. Het ligt in de bedoeling, telkenjare voor zoover no dig, deze regelingen te her zien en aan te passen aan de gewijzigde omstandighe den. krijgshaftig, is in wezen moediger. Hij kan alleen staan, ook in het gevaar en verliest dan zijn zelfbeheer sing niet licht. Moed hangt samen met koelbloedigheid. Sommigen zijn moedig van nature. Maar dat is uitzon dering. De mens is van na ture massamens en kudde dier. Moedig is slechts, wie al leen kan staan. Alleen met zich zelf. Dat is dan natuur lijke moed. Of alleen met God. Wat is moed, waar in de natuurlijke angst over wonnen is. Omdat men zich in God geborgen weet. De schoonste moed is de geloofsmoed het sterk zich weten in geloof, in dood en doodse banden. „Ik weet aan Wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht." Slootdorp. Ds. J. Vink. i Churchill verdient goed. Churchill is besloten, zijn levensherinneringen, in hoofdzaak dan zijn beleve nissen gedurende de tweede wereldoorlog, in boekvorm te doen verschijnen. Natuur lijk was de pers er onmid dellijk bij, om de rechten van publicatie te krijgen. Het is niet. bekend, welke bedra gen Churchill geboden wer den, maar wel weet men thans, dat de Engelse kran tenkoning Lord Camrose alle publiciteitsrechten uit sluitend voor de pers heeft gekregen. Een goed artikel vraagt ook een goede vertegenwoor diger. Niemand minder dan Emery Reves „reist" dan ook voor de krantenkoning door Europa. Hij heeft het niet bepaald moeilijk, om zijn ar tikel te verkopen. In Zwe den b.v. raakte hij het nog niet eens geschreven manus- kript voor 300.000 Zweedse kronen kwijt aan het dag blad „Dagens Nyheter." In Denemarken werd een der gelijk aanzienlijk bedrag, 300.000 Deense kronen, door „Politiken" geboden. In Noorwegen zou een zelfde afspraak gelden. In Zwitser land heeft reeds de Neue Züricher Zeiting een artikel van Churchill afgedrukt en zal misschien ook nu de le vensherinneringen publice ren. In Amerika zijn de rechten voor publicatie door Life aangekocht. Een half millioen dollar is stellig niet te veel betaald, wanneer men van de bedragen, die de kleine landen moeten neertellen, uitgaat. Lord Camrose heeft zich dus stellig niet van een slecht munuskript verzekerd. Maar Churchill zal nog eens een dikke sigaar opsteken, wat hem na zijn buikopera tie weer is toegestaan Hij mag zich de best betaalde schrijver van de wereld noe men. „KRANKZINNEGF" HITTF TE ROME. In Rome zijn tengevolge van de daar heersende hit- j tegolf acht personen over-1 leden en verscheidene I krankzinnig geworden. Weer I anderen kregen aanvallen I terwijl enkelen naakt een j douche onder de stadsfon- teinen wilden nemen. De hoogste temperatuur in Ita - j lië (107 graden FaT;renheid) j is te Faenza waargenomen, i Voer de periode van 24 Augustus tot en met 6 Sep tember zijn de volgende bonnen aangewezen K31 Tabak één rant soen sigaretten of kerfta bak K32 Tabak één rant soen sigaretten of kerftabak; K—35 Tabak twee rant soenen sigaretten of kerf tabak. !n September weer wekelijkse bonnenlijst. Na 30 Augustus worden de bonnen weer wekelijks aan gewezen, waarbij dan o.m. de suikerbon in de tweede week van elke veertiendaag se periode uitkomt. De eerst volgende suikerbon na de aanwijzing van deze week komt. dus op 4 September. In het distributieschema zou de suikerbon van deze week recht geven op 500 gr. en die van 4 September op 750 gram voor personen van 5 jaar en ouder. Weer bonnen voor fietsbanden. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat! van 16 Augustus tot en met j 30 September a.s. op de j bonnen C 27 en C 28 van de inschrijvingsbewijzen voor vervanging van fietsbanden B i 607 respectievelijk B i 608 een toerbuitenband ver krijgbaar is. Voor het kopen van een binnenband is gedurende dit tijdvak geldig bon D 39 van het inschrijvingsbewijs voor vervanging van fietsbanden B i 606. De banden kunnen recht streeks op de bovengenoem de bonnen betrokken wor den. Inwisseling tegen een ban denbon bij de distributie- dienst is niet nodig. duurder HERTOGIN VAN WINBSOR NIET BIJ ELIZABETHS HUWELIJK. Volgens de laatste berich ten zal de hertogin van Windsor, die door haar hu welijk met de vroegere ko ning Edward in de Engelse koninklijke familie is geko men, niet worden uitgeno digd ter bijwoning van het huwelijk van prinses Eliza- beth. Bijgevolg zal de hertog- van Windsor, die weigert bij het huwelijk aanwezig te zijn zonder zijn vrouw, eveneens niet komen. EXPORT DUITSE VOLKSWAGENS. Bij de opening van de handelsbeurs te Hannover J werd bekend gemaakt, dat I Duitsland in het kader van i de door de Britse en Ameri- i kaanse bezettingsautoritei- j ten gelanceerde exportcam- pagne volkswagens zal ex-1 porteren naar België, Neder land en Scandinavië. De wagens zuilen in het buitenland worden verkocht tegen een prijs, welke onge veer overeenkomt met 180 pond 'f 1900). De fabriek, zal in verschillende landen agentschappen vestigen. Op 12 September zullen nieuwe prijzen van kracht worden voor thee en koffie. De oude prijs voor de eerste soort thee bedroeg f 5.20 per kilogram. De nieuwe prijs zal f 7.40 per kilo worden een verhoging dus van 22 cent per ons. De prijs van de goedkoopste soort thee is gestegen van f 3.80 tot f 5.10 per kilo. De prijzen van de tussenliggende soorten mo gen de theepakkers zelf be palen. 230.000 Nederlanders kwamen in de oorlog om. Het totaal aantal oorlogs verliezen in ons land kan, volgens een voorlopige schat ting van het Centr. Bureau voor de Statistiek, geraamd worden op ongeveer 230.000 personen, te weten plm. 3000 gesneuvelde Ne derlandse militairen, 3000 verliezen ter zee, 19.000 bur gers gedood door oorlogs handelingen, 25.000 personen omgekomen door de honger - sterfte, 8000 personen in Nederland geëxecuteerd cf in de kampen omgekomen, 105.000 Joden in Duitsland gestorven, 28.000 in Duits land overleden politieke ge vangenen tewerkgestelden en vrijwilligers in Duitse krijgsdienst (resp. ruim 9000, ruim 16000 en ruim 2000) en pl.m. 39.000 ver misten. Aangenomen is bij dit laatste cijfer dat plm. 7000 van de 46.000 vermisten zijn teruggekeerd, zonder dat zulks tot dusver ter kennis van het Ned. Rode Kruis kwam. De 46.000 vermisten zijn als volgt verdeeld pl.m. 35.000 tewerkgestelden, 8000 politieke gevangenen en 3000 vrijwilligers in Duitse krijgs dienst. Aangenomen wordt, dat omstreeks 24.000 politieke gevangenen naar Duitsland werden gevoerd (zoals wij reeds meldden zijn van de zen ruim 9000 daar overle den) en naar schatting 570.000 personen in het bui tenland tewerk gesteld (ex clusief grensarbeiders). Van de circa 10.000 mili tairen, die naar Duitsland werden weggevoerd zijn er ongeveer 220 omgekomen en 70 worden als vermist opge geven. Kind te koop aangeboden Een ergerlijk voorval zou zich hebben afgespeeld te 's-Gravenhage. Volgens mededelingen van het publiek aan de po litie hebben daar de 23- jarige H. J. van der V. en zijn 17-jarige vrouw M. K. bewoners van een woonwa genkamp te Voorburg, een kind van drie maanden oud te koop aangeboden. Er werd een prijs van f 200 gevraagd. Het echtpaar is naar het hoofdbureau van politie overgebracht. De Kinderpo litie stelt thans een onder zoek in, daar zowel de man als de vrouw hardnekkig ontkent. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 23 Aug E. K. Zondag 31 Aug. V. M. Maandag 8 Sept. L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 23 Augustus 0.54 1.16 24 Augustus 1.38 2. 4 25 Augustus 2.34 3.10 26 Augustus 3.52 4.37 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 23 Aug. 16 u. tot Maandag 25 Aug. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 24 AUG. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. SLOOTDORP. Komt ook de oude Zangver eniging terug Het bestuur der Chr. Gem. Zangvereniging is voorne mens a.s. Woensdagavond de Zangliefhebbers bij el kaar te brengen, teneinde daarop de repetities ook op nieuw voort te zetten. Zangliefhebbers (sters), meldt U volgende week hier voor aan, opdat ook de vo cale kunst in de polder zich weer ten volle zal kunnen ontplooien. Zie voor nadere bijzonderheden adv. in dit nummer. STICHTING VAN DE LANDBOUW. Met de vertegenwoordigers der arbeidersorganisaties maakte vorige week het be stuur van onze plaatselijke afdeling v. d.Stichting van de landbouw een rondgang door de polder. In Hotel Smit werd de lunch gebruikt. Een dergelijke prettige wijze van confereren en het practische werk in de Wie- ringermeer te toven aan hen, die de arbeiders verte genwoordigen zal ongetwij feld een goede samenwerking bevorderen. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Kl'omp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wierlnger- meerJ. M. de Graaff. W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter G. F. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1