UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. KONINGINNEFEEST. Woensdag 27 Augustus 1947 Tweede Jaargang No. 79. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytuehoef Wierlngen. Teler. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 1499Y2 Een volk dat leeft, Bouwt aan zi£; toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces i 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Stroregeling 1947. NAAR EEN DERDE LOONRONDE WIERINGEN. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noordhol land maakt bekend Ten aanzien van de verwachtin gen voor het seizoen 1947/ 48 kan gezegd worden, dat de vra^g naar stro het aan bod zal overtreffen en wel in die mate, dat meerdere veehouders geen, stro kunnen kopen tegen de vastgestelde prijzen. Om echter aan ie dere veehouder een gedeelte van hetgeen hij nodig heeft te kunnen geven, zijn de volgende maatregelen geno men. Iedere veehouder zal van ons bureau een aan koopvergunning ontvangen, die hem recht geeft op 240 kg. stro per vrouwelijk rund vee boven 1 jaar. Tegen in levering van deze aankoop- vergunning kan de veehou der stro betrekken van een telef of van een erkende strohandelaar. Indien de veehouder rechtstreeks van een teler koopt, dan moet hij maximaal betalen voor A stro f 30.per 1000 kg. voor B stro f 24.per 1000 kg. en voer mindere soorten naar verhouding minder. Voor ongeperst stro wordt f 3.minder per 1000 kg. betaald. Indien de veehou der van een erkend strohan delaar koopt, dan moet hij bovenvermelde prijzen beta len -f- marge -b eventuele vervoerskosten e.d. Aan ie dere teler van granen zal een aanslag worden opge legd van 1500 kg. stro per H.A. verbouwde granen. Aangenomen wordt, dat ieder aan deze aanslag kan voldoen. De teler za] de ont vangen aankoopvergunnin gen moeten inleveren bij zijn Plaatselijk Bureauhou der, waardoor zijn leverings plicht wordt afgeschreven. Indien blijkt, dat een en an der niet naar wens verloopt, behoudt de Voedselcommis- saris zich het recht voor een datum te stellen, waarvoor iedere teler aan de hem op gelegde aanslag stro moet hebben voldaan. De aan dacht wordt er op gevestigd, dat alleen afschrijving plaats vindt op de graanstro-aan- slag door aankoopvergun- ningen, afgegeven door of namens de Prov. Voedsel- commissaris voor Noord- Holland. BUTLIN-KAMP IN ZANDVOORT. De plannen om in Zand- voort volgend jaar een reus achtig kamp te openen waar tussen 1 Mei en 1 September 30.000 mensen een week va- cantie kunnen doorbrengen, zal worden gebouwd naar het voorbeeld van de be- beroemdb Engelse kampen, I maar niet precies zo. Wel iswaar is Butlin er financiëel bij geïnteresseerd, naar Ne- derlanders hebben het plan j ontworpen en Nederlandse concerns zullen er hun geld in steken. In het kamp zal men de gasten alle mogelijke com- j fort bieden. De dagprijs is ongeveer j f 7.-. Men overweegt ook nog een goedkoper kamp in te richten. De kosten. De bouw van het kamp zal ongeveer drie millioen gul den kosten. ONVERMIJDELIJK BIJ HUURVERHOGING. Bedriegen de tekenen niet, dan gaan de gedachten van gezaghebbende kringen op sociaal-economisch gebied momenteel in de richting van een derde loonronde. Dat zou dus betekenen, dat de periode van de „loonstop" welke vorig jaar op 4 Octo- ber door minister-president Beel werd afgekondigd, ten einde loopt en dat in de toe komst weer loonsverhogin gen door het collegei van Rijksbemiddelaars zouden kunnen worden toegestaan. Gelijk bekend, heeft dg regering sedert de oorlog eerst een loonsverhoging van 25% toegestaan en daarna zijn, sinds de invoering van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen in Oc- tober 1945, in bijna alle be drijfstakken nieuwe loonre gelingen vastgesteld, welke vaak verbeteringen behels den. Ten einde het oplopend prijspeil in de hand te hou den en inflatie te voorko men, besloot de regering vo rige jaar van verdere loons verhogingen af te zien en een poging aan te wenden 6ot verlaging van het prijs niveau, waardoor wel is waar niet het nominale doch het reële loon van de werkende massa zou stijgen. Men ba seerde de hoop op prijsverla ging ten dele op een stijging van de arbeidsproductiviteit en op een daling van het internationaal prijsniveau De strijd tegen de duurte is ingezet en hij is niet geheel zonder jsucces gebleven. Maar doordat het buiten lands prijspeil, tegen de algemene verwachting in. niet daalde doch steeg, heeft men niet meer kunnen be reiken dan een stabilisatie van ons prijsniveau. HUURVERHOGING Het vraagstuk van de huurverhoging, dat de re gering vorig jaar niet bereid was in behandeling te ne men, wordt echter urgent. Tevens staat de regering voor de noodzaak de subsi dies op levensmiddelen te verminderen. Beide factoren werken prijsverhogend en een aanpassing van de lonen zou dan niet achterwege kunnen blijven. Tot dusver zijn de huren op vooroorlogs peil blijven staan. Uit sociaal oogpunt was dit voc-r de huurders alleszins gewenst. Maar het was ook enigzins onbillijk jegens de huiseigenaren aangezien de onderhouds kosten sterk stegen. Op de duur zal het huurneil onver mijdelijk opgetrokken moe ten worden, wil men de woningvoorziening niet, doen vastlopen. Men zal rekening moeten houden met het. feit dat de bouwkosten thans driemaal zo hoog ziin als voor de oorlog. Redelijk zou ziin. zo werd vorig iaar doe; deskundigen becijferd, dat een huurverhoging van ten hoogste 10% tot stand kwam om de stijging der onder houdskosten op te vangen. Indien doorbovengenoem- de factoren het prijspeil stijgt, kunnen de lonen niet achterblijven. De vraag is dan, hoe do loon aanpassing moet geschieden. Men moei het gevaar omzeilen, dat zij op haar beurt weer prijsver hogingen bewerkstelligt en inflationistisch werkt. Te vens moet men zorgen, dat onze concurrentie - capaci teit tegenover het buitenland behouden blijft. Ten slotte j moet men ook rekening hou- i den met de mogelijkheid dat het internationaal prijs peil alsnog daalt. Na, deze factoren in ogen schouw te hebben genomen Zal men moeten uitmaken hoe groot de loonaanpassing moet zijn. Met name Of zij gelijk aan dan wel groter moet zijn dan de te ver wachten prijsstijging. Dit vraagstuk is een van de gewichtigste. welke onze sociaal-economische bewind voerders in de komende maanden hebben op te los sen. (Parool.) DEN OEVER. Postduivenveren. „Luchtpost" Zondag hield de Postduiven-, vereniging „De Luchtpost" een oefen- en africhtingsvlucht op Leiden. Afstand pl.m_ 140 Km.' In concours waren 55 duiven,' uie bij matige N.O. wind werj den gelost. De eerste duif werd gecon-, stateerd door G. Mast le H.hoef om 9. u. 36 m. 31 sec.j Hij werd hiermede winnaar van de kist beschikbaar ge stelde appelen. 4 De verdere uitslagen waren: G. Mast 1 N. Helsloot 2 C. Helsloot 3 R. Siegers 4-5;! G. Pathuis 6 D_ IJpma 7-8 W. Pathuis 10-11-12, A.s. week wordt een bonds vlucht op Roosendaal gehou den. Inkorven voor deze vlucht a.s. Zaterdag tussen 12 en 1 uur bij H, Kaan. WÏFRINGFN Motorval bracht lichte hersenschudding. Door het slippen in de Wie lerbaan, geraakte de moto-! rist J, Kr_ uit de baan. Bij zijn val liep hij een lichte hersenschudding en enige ontvellingen op. De pa tiënt is reeds weer ter been en zal met enkele dagen de pijnlijke gevolgen wel weer te boven zijn. DE KLEUTERSCHOOL Aan de wederinrichting van de Kleuterschool te Ii.-Hoef wordt thans hard gewerkt. Twee lokalen van de oude school aan, de Hoofdstraat zijn reeds in gereedheid gebrach+ Omtrent de datum van aan vang van de school bestaat nog geen zekerheid. Tn de eerstvolgend te houden vergadering van het bestuur, zal daarover een beslissing wor den genomen, evenals over' het aan de leidster Mevr. Rut-j tenburg-de Jong toe te voegen' hulpkrachten. Ritussen wachten de ouders van 4- en 5-jarige kleuters met spanning het moment van' de hervatting van het kleuter onderwijs af. Zodra de datum bekend is,; zullen wij dit in on3 blad be kend maken. Tegemoetkomend aan de door H. M. de Koningin en ook door de Minister geuitte wens, zal de Koninginnedag 1947 op Midden- en West-Wie- ringen op uiterst sobere wijze worden gevierd, Maandagmiddag om 3 uur zal op een nader te bepalen plaats in Hippolytushoef, een grote vliegerwedstrijd worden gehouden, waaraan iedereen kan deelnemen. O.m. zullen geldprijsjes worden gegeven voor de grootste, de kleinste, de mooiste (zelf vervaardig de) de beststaande en .necst verwegstaande vlieger. Een speciale jury zal hier voor worden aangezocht. Getracht wordt, Maandag avond een zangconcert te ge ven in de Wielerbaan, waar aan de gezamenlijke koren van Oost-Wieringen en Hippo lytushoef o.l.v. de Heer J G'abbeek mede werken. De Heer v. Glabbeek heeft reeds lang plannen de onder zijn leiding staande koren eens gezamelijk te doen op treden. Als dit kan door gaan, zal een groot koor met voor de openlucht voldoende volume zijn gevormd. Een aardig experiment, dat onge twijfeld kan slagen. Het zou de bedoeling zijn,; de verenigingen ook eens in1 Den Oever te doen optreden.) Voorts is de medewerking ingeroepen van de Kon. Hai-j menie o.l.v, de Heer Kreij-, ger, om op die avond ter aan vulling een populair concert te geven, terwijl de avond mogelijk zal worden besloten met een muzikale rondgang (fakkeloptocht) door H.hoetJ Nadere bijzonderheden hier over in ons volgend nummer. I Wij vernemen nog dat de O. V. onlangs de vererende! uitnodiging kreeg in een plaats! buiten Wieringen een reprise! te geven van het vorig jaar iopgevoerde openluchtspel ,.De Molen van Sanscouci." Het eigen decor zou daar voor worden herbouwd, dat tevens zou worden gebruikt in weer een andere plaats, waar onder leiding van een! der hier vorig jaar medewer kende spelers, die inmiddels I verhuisde, reeds enige wer- kers aan het instuderen van hetzelfde sHuk heeft gezet., In beide plaatsen heeft men met het oog op de Koninklijke boodschap gemeend, van de voorgenomen opvoeringen te moeten afzien. Om dezelfde redenen ook wordt dit jaar alhier gaen openluchtspel gegeven. De Oranje-Vereniging con centreert thans alle aandacht op het volgend jaar te hou den grote feest, de viering van het 50-jarig regerings jubileum van H.M. de Ko ningin. Nederland heeft een tekort van 300.090 woningen. Toestand in Limburg het ongunstigst. Volgens de laatst gehou den woningtelling komt Ne derland ruim driehonderd duizend woningen tekort. Men kwam bij de telling tot een totaal van 2.057.500 woningen. Daarin wonen 2.230.900 gezinnen en nog 323.500 alleenwonenden. Niet minder dan 140.000 mensen, waren in 30.000 noodwoningen en andere noodverblijven gehuisvest. In totaal blijkt, dat 13 pet. van de huishoudens niet over een eigen woning beschikt. Woningtekort. In proc. In abso- v.h. aant, lutc huis- cijfers. houdens. Groningen 9.900 9 Friesland 5.950 5 Drente 9.400 15 Overijsel 18.450 13 Gelderland 41.100 18 N.-Holland 43.300 10 Z. -Holland 77.550 13 Zeeland 9.300 14 N.-Brabant 40.150 17 Limburg 29.700 21 Nederland 300.100 19 Amsterdam 17.000 8 Rotterdam 18.100 10 Den Haag 25.600 18 Utrecht 15.150 12' Haarlem 4.200 10 Eindhoven 5.300 19 Groningen 3.400 10 Tilburg 2.900 12 Nijmegen 4.500 19 Enschede 3.700 15 Duidelijk komt in deze ta bellen tot uitdrukking, dat de woningnood het grootst is in de provincie Limburg, Gelderiand en Noordbra bant. In Limburg heeft één op de vijf huishoudens geen eigen huis ter beschikking. Friesland vertoont naar verhouding het gunstigste beeld. Daar hebben 19 van de 20 gezinnen een eigen woning. Het een ieder naar den zin te maken I Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt, Einde Vacantie. D'e ULO-School te Ooster- land begint weer op a.s. Dins dag 2 Sep(t. om kwart- voor negen, DE RUILVERKAVELING De plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling Wie ringen, zal op 5 Sent. in Ho tel De Haan te H.Hoef een aanbesteding houden van be stek no. 6, d,i, het verwerken van ontgraven slootgrond ten behoeve van de ruilverkave ling. Raming pl.m. 20.000 M3 TEGEMOETKOMING REIS- EN VERBLIJFKOSTEN LAGER NIJVERHEIDS ONDERWIJS. Ouders en verzorgers van jeugdige personen met be hoorlijke aanleg, die een opleiding aan een van Rijks wege gesubsidieerde dag school voor lager nijver heidsonderwijs (ambachts school, industrie- en huis houdschool, vakschool) voer het schooljaar 1947/1948 niet kunnen bekostigen, kunnen in aanmerking ko men voor een tegemoetko ming in de reiskosten en de kosten voor boeken en leer middelen. De gegadigden dienen zich daartoe voor scholen, aan vangende omstreeks 1 Sept. a.s.," voor 1 September a.s. schriftelijk te wenden tot het departement van Onder wijs, Kunsten en Weten schappen, Afdeling N. O., Princessegracht 15, te '-Gra- venhage. Verzoekschriften, die na genoemde datum bij het 'departement binnenkomen worden niet in behandeling genomen. MAANSTANDEN 1947. Zondag 31 Aug. V. M. Maandag 8 Sept. L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 27 Augustus 5.20 6. 0 28 Augustus 6.34 7. 3 29 Augustus 7.28 7.48 Beroepskeuze voor meisjes. Bij het Uitgeversbedrijf „De Spieghel" te Amsterdam verscheen, uitgaande van de Commissie voor Beroeps voorlichting de 3e druk van het boekje „Vrouwberoepen." Vooral voor de meisjes die hun studie aan middelbare scholen hebben beëindigd een buitengewoon nuttige handleiding. Een groot aantal werken de vrouwen vertelt hierin over de eisen van haar be roep. Van ieder beroep (er worden er een 150-tal onder de loupe genomen) wordt een zo duidelijk mogelijk beeld gegeven van de karak tereigenschappen die er voor nodig zijn. Vooral de meisjes die moeilijkheden ondervinden bij de beroepskeuze schaf fen zich dit boekje aan want voor allen geldtwerk waar tegen men zich opgewassen weet en waarin men zijn gaven tot rijpheid voelt ko men geeft levensvreugde en rijke levensinhoud. Beroeps keuze is belangrijk. Het boekje is verkrijgbaar door overmaking van f 1.50 op postrekening 13051, Den Haag van de Heer J. Koop stra, waarna toezending volgt. Viscliafslag Den Oever. In de periode van 18 tot en met 23 Augustus werden1 op de Oeverse afslag de on derstaande hoeveelheden vis aangebracht Bot 2064 Kg aal 20245 Kg; snoekbaars 1138 Kg witvis 210 Kg schol 6628 Kg tong 1013 Kg; tarbot 166 Kg schar 133 Kg. Zoals uit bovenstaande blijkt was de aanvoer deze week weer uiterst gering. De prijzen waren voor de Noord zeevis nog zeer laag. De prijs der paling liep voor de kuil en fuikaal weer iets op tot' 80 a 90 cent per pond. De grotere soort bracht steeds boven de f 2.- per pond op. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur .voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaff, W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1