UITGAVE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE ZUIDERZEEWERKEN'. I Woensdag 3 September 1947 Tweede Jaargang No. 81 Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zij* yekomst Dit- blad verschijnt Woensdags en Zaterdag!. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m, druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. De stand van de gewassen op 15 Augustus 1947 ^•I)e gevolgen van de lang- öirrige droogte, gepaard /'gaande met hoge tempera- turen waar onze rassen en cultuurmethoden niet op berekend zijn, bleven niet' uit. Vooral op de lichte en hoge gronden en op de zwa re rivierklei-gronden treedt ernstige droogteschade op. Speciaal de weilanden en klavers, maar oö*k de voeder bieten hadden hiervan te lijden, terwijl bij de granen behalve bij zomergerst en peulvruchten, de standcijfers nadelig werden beïnvloed door het noodrijp worden van de gewassen. Slechts de verschillende zaderijen en fabrieksaardappelen konden zich verder ontwikkelen. De toestand op de voormalige zoute inunöatiegebieden y nog slechter geworden. De stand is daar 60 tot 70% lager dan in de belendende gebieden. De groeiperiode van de granen was uiterst kort door het late voorjaar en de aan houdende droogte, welke op hoge en droge gronden maar ook elders plaatse- lijk op slechte structuren nood rijpheid veroorzaakte Dc korrel bleef hierdoor klein zodat o.m. de rogge- opbrengsten bij de eerste dorsingen tegenvielen. De stro-opbrengst is over het algemeen laag. Op Walche ren ging men er zelfs toe over om de gerst met de grasmaaier te maaien of te trekken. Ook de combine bracht plaatselijk uitkomst bij de zeer korte granen. De wintertarwe is geoogst ren ook de zomertarwe is plaatselijk gezicht. De op brengst valt o.a. in Noord- Friesland mee, doordat de aren goed gevuld zijn, maar in het algemeen is het slechts een matig gewas. De wintergerst is reeds geborgen. De zomergerst heeft minder van de droogte te lijden dan de andere gra nen. De stand ging iets vooruit en kan als normaal worden beschouwd. De rogge wordt nog vrij goed beoordeeld, doch valt bij dorsen, zoals vermeld toch tegen. De haver werd nog als vrij j goed beoordeeld, doch de korrel valt door het 'snelle j afrij pen- niet mee. De opbrengst der peut- vruchten doet niet veel j verwachten, De stand is slechts' matig, die; vah stam- bonen minder dan de vorige maand. De erwten zijn meest reeds* J geoogst. Het gewas was ver vuild door gebrek aan ar-1 beidskrachten, late zaai er I droogte. De opbrengst vie1 nog tegen. Het vlas is meest van goe de kwaliteit en onder gun stige omstandigheden ge- schelfd of geborgen. Het kanvijzaad viel o.m in Noordholland plaatselijk niet mee, doch wordt over het algemeen tot goed beoor- i De C.C..D. in Juli 1947. In Juli 1947 maakten amb tenaren van de C.C.D. in to tdal 7282 processenverbaal op. Het aantal hierbij be trokken ^.personen bedroeg 9728, van wie er 333 in ver zekerde bewaring werden gesteld. In 1221 gevallen werd tot inbeslagneming van goederen overgegaan. Bij de Officier van Justi tie werden 3084 processen- verbaal ingezonden. De Amb tenaar voor de Tuchtrecht spraak ontving 6480 pyoces- sen-verbaal, terwijl bij an dere justitiële instanties 164 processen-verbaal werden ingediend. De meeste overtredingen werden begaan op het ge bied van de akkerbouwpro ducten, namelijk 3304. Ten aanzien van vee en vlees werden 1680 fraudes gecon stateerd, terwijl op zuivelge bied 1522 verdachten in overtreding waren. In beslag genomen werden o.m. 16042 kg granen, zaden en peulvruchten, 8010 kg vlees en spek, 45839 eieren 154 varkens en 45 schapen. dteld. Het is meest reeds binnen onder gunstige voor waarden. V Het koolzaad voor het vol gend jaar is plaatselijk ge zaaid en heeft ernstig van de droogte te lijden. Het blauwmaanzaad' kon zich handhaven en is plaat selijk geoogst. De landbouvvzaden bleven zich vrij gunstig ontwikke len. De |hakvruchten, welke dc vorige maand eenparig goed werden beoordeeld, hadden van het uitblijven der re gens te lijden. Slechts de fabrieksaardap pelen werden beter beoor deeld dan in Juli, hetgeen in het standcijfer tot uit drukking komt. De con sumptieaardappelen worden behalve op te droge gronden waar de vroege soorten te vroeg afgestorven zijn, meest nog 'gunstig beoordeeld. Wei vertonen de middel late ras sen reeds tekenen van af sterven, doch enige neerslag kan hier nog een goede oogsi: doen verwachten. In Noord- Oost-Brabant hebben zc echter zeer van de warmte te lijden, worden zacht er sterk geel gekleurd. De suikerbieten hebben de droge .warmte beter dan de voederbieten doorstaan j hoewel op vele plaatsen schade is veroorzaakt. De voederbieten zijn be langrijk teruggelopen, door- dat op-de droge gronden het j blad geheel slaap werd I nieuw blad werd gevormd j ten kosten van de wortel. J Be koolrapen zijn nog slechts matig tot vrij slecht I De toestand van het gras- land veroorzaakte behal- ve op het laagveen en gron den, welke normaal water overlast hebben reden voor ernstige bezorgdheid j Het trieste beeld van brui-1 ne weiden op het zand in Overijssel en'op de rivierklei-1 gebieden, waar het vee met i- hooi wordt bijgevoerd of op j stal gebracht, doet voor de J voederpositie in de "winter; het ergste, vrezen. Er is wei- I nig of geen gras ingekuild in deze gebieden en de stoppel gewassen slaanl door' d<- j droogte moeilijk aan. Naar het Vrije Volk mede- deelde heeft de dienst dei- Zuiderzeewerken een plan uitgewerkt om tussen de j Nocrd-Oostpolder en het grote nog te maken complex de Z. O. polder een vaste oe ververbinding te maken Hiervoor zal men de Z. O.- polder een uitstulping naar boven geven waardoor het vaarwater tussen de beide polders op een bepaald punt ongeveer de helft smaller wordt. Deze vernauwing wordt, met het oog op.de waterlo zing van IJsel en Zwarte Water verantwoord geacht. Het ganse project zal er nog door stijgen in nationale betekenis. In de eerste plaats worden op deze wijze de drie centrale polders, die histo risch, economisch en socio logisch bijeen horen, inder daad samengevoegd tot één sluitend gebied, waarbinnen snelle communicatie moge lijk is. Pas nu wordt het perspectief zichtbaar van een waarlijk ook in amb telijk - administratieve zin een eenheid vormende twaalfde provincie in het hart van Nederland, die even groot zal zijn als Zeeland. In de tweede plaats rijst on middellijk de mogelijkheid om dwars over dat „hart van Nederland" een stel forse verbindingswegen te depo neren, waar wij nog niet van hadden gedroomd. Er worden plannen uitgewerkt voor een auto- en een spoorweg, die Tot nu toe had men voor het vraagstuk van de pro vinciale aansluiting geen goede oplossing. Toevoeging van de Zuid-West-polder aan Noord-Holland zou deze toch al dichtbevolkte provin cie nog topzwaarder hebben gemaakt, terwijl de geweldi ge Zuid-Oost-polder geen enkele overeenkomst ver toont met het aangrenzen de, Gelderse gebied. Reeds tal van jaren is het duel gaande tussen Friesland en Overijsel om het bezit van de Noord-Oostpoldei'. Ook Urk heeft aspiraties „hoofd stad" te worden. Als wa pens hebben zij gekozen het klinkende argument en het dikke rapport. Dat ge rucht kan nu gevoegelijk verminderen. De kunst 'zal slechts zijn, de „toewijzing" van de Noord-Oost-polder zo lang uit te stellen tot- de twee andere polders in zicht raken. Op losse schroeven is ko men te staan de volgorde der nog droog te malen polders. Voor de Z.W.-polder werd van het eiland Marken reed.s een stuk dijk gelegd doch door de oorlog zijn de werk zaamheden gestaakt. Thans krijgt de menig de overhand, dat beter met de Zuid-Oostpolder begonnen kan worden. Men zou daar door eerder kunnen profite ren van de grote Noord- Zuid-verbinding en ook zou de in de Zuid-Oostelijke pol der geprojecteerde hoofdstad minder het gevaar ener' ver Medemblik. Het een ieder naar den zin te maken HARDDRAVERIJ. De 3e Maandag in Septem- Door een eUteen bemind, ber, de traditionele datum ^iJn de moeilijkste zaken van Medernblik's hoogtijdag. Die men op de wereld vindt, zal dit Jaar zowel in het te- j ken' der paardensport als van de voetbalsport staan. MAANSTANDEN 1947. Voor de ochtenduren staat j er n.L een voetbalwedstrijd Maandag 8 Sept. L. K. tussen de le klassers Storm vogels (IJmuiden) en Zee- burgia (A.'dam) op het pro gramma, terwijl 's middags j een grote prijzen-draverij I wordt gehouden, waarvoor i de prijzen f 800.f 400. f 2D0.en f 100.zullen in. Als gewoonlijk luistert i Harmonie „Crescendo" de draverij weer op en biedt 's avonds een concert aan. De klap op de vuurpijl vormt in letterlijke zin het grote watervuurwerk, daf ditmaal weer op de Wester haven wordt afgestoken. Al met al een programma dat 15 September weer dui zenden West-Friezen naar Radboud's Veste zal doen komen als het weer tenmin ste meewerkt en daar hopen we maar op. I ziji zullen lopen van Amsterdam j traagde ontwikkeling lopen finfit brede omgeving en r»,,,-, a,. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 3 September 10. 9 10.25 4 September .*40.41 10.58 5 September 11.15 11.32 achterland) naar de Noor delijke provinciën. Deze zul len, aldus volkomen uit hun isolement worden verlost nadat de Afsluitdijk, daar al een grote bres in gestoten had. Men behoeft er niet aan te twijfelen of deze nieuwe plannen zullen hun neerslap vinden in de voorstellen tot j verdere uitvoering der Zui-1 derzeewerken, wanneer dezr j eenmaal aan de Staten-Ge- j neraal worden aangeboden Wanneer dit het geval zal zijn zie daarover het slot van dit artikel. Het is de bedoeling, dat de Noordelijke dijk van de Zuid-Oost-polder, welkë horizontaal was gedacht thans de vorm zal krijgen j Overijsel leggen in één keer j van een omgekeerde V. In de hele zaak droogmalen het midden ontstaat dan het in één keer alles 'in cultuur nauwste punt, waar de brug brengen, enz. moet komen het punt, dat i Wanneer dit zal zijn nu nog doodgewoon IJsel-1 Naar het schijnt bestaat i meer is, maar in de toekomst I thans ^el weer meer belang- een der belangrijkste ver- stelling voor het project dat keepsscharnieren van qps nog 25 jaar werk zal vor- 1 land zal vormen. Een tweede deren en voor Nederland van belangrijk punt is clat, waar1 zeer grote betekenis is. eens de -""nieuwe hoofdstad I - van de provincie zal liggen Verhoging Benzineprijs Deze zal dank zij de grote I redenen, bijv. de geleidelij ker liquidatie van de techni sche éh personele appara tuur, die tijdens hèt ont ginningswerk in de Zuid- Oostpolder een hoogtepunt I zal bereiken. Het plan om de twee pol ders, die nog op het pro- j gramma staan, als één ge heel uit te voeren is ernstig bestudeerd, maar o.m. gezien j het grote aantal arbeids krachten en materialen, dat dan op een zelfde tijdstip nodig zou zijn, schijnt het j niet actueel meer. De bedoe ling was, de doorvaart van 1 Amsterdam naar het IJsel- meer tot een gewoon "kanaal door de éne grote polder te maken. Men zou in één keer een dijk van Enkhuizen naar Regeling Slachtvee. De aanvoeren vén slacht vee in de afgelopen weken zijn dermate groot, dat het slachtvee niet kan worderi verwerkt tenzij voor de ko mende weken een aanvoer- regeling wordt getroffen. Geen overname van slacht vee vindt plaats behalve van nuchtere kalveren te Hil versum Dinsdag 2 Septem ber, Haarlem Woensdag 3 September en Hoorn Woens dag 3 September, Schagen Donderdag 4 September en Uithoorn Vrijdag 5Septem- ber. Na 7 September 1947 worden uitsluitend op ver toon van een vergunning tot het leveren van een sïacht- rund, waarop de week van levering is aangegeven, in die betrokken week van le vering runderen overgeno men. De verguinningen kunnen worden aangevraagd bij de MEDEMBLIK. 12V--JAAR SCALA - THEATER. Het was voor de heer Aar denburg Zaterdag een 'oi- zondere dag. 121/> jaar lang exploiteerde hij in deze ge meente' zijn bioscooptheater. Aanvankelijk in de Oude gebouwen |er plaatse waar nu het monument voor de oo-ïlogsgevallen is verrezen later in het gebouw aan het Bagijnhof. Het Scale-theater is in de I Pt Bureauhouders, waaron- loop der jaren een gemeen- der de aanvrage resorteert. plaats geworden voor het Hierbij wordt opgemerkt, dat bioscoopminnend publiek uit j op elke vergunning één rund stad en verre omtrek. 1 voor levering wordt overge- De' Heer Aardenburg heeft nomen, terwijl vergunningen, als bioscoopondernemer een 1 waarop veranderingen zijn populairiteit verkregen, die aangebracht, worden gewei- liet bezoek zeer zeker heeft J g'erd. gestimuleerd. Hoewel uiteraard aan het verkrijgen van goede films, The Rythm Singers, een onder de huidige omstandig- j goed muziekgezelschap ge- heden grote moeilijkheden yormd uit amateurs, die. on- zijn verbonden is hij er spe- qanks hun leeiijke naam een ciaal na de bevrijding in ge- puik stuk muziek verzorg- slaagd een aantal heel goe- j den> brachten de benen van de rolprenten te vertonen de vloer, terwijl de cpnferen- De minder goede,, die wor- ciert de bekende Andté Co- den toegewezen, warén ook rex uit Alkmaar op uitnemen- hem steeds een doorn in hetde wijze het feest wist te °°S'- I leiden. Met .een'liedje en een In het Wapen van Medem-1 praatje bracht hij de stern- blik kwam Zaterdagavond 1 ming er goed in en hij ver- wel treffpnd tot uiting hoe-&tond de kunst de vrolijke zeer het Medemblikker pu bliek het werk van de jubile rende bioscoop-ondernemer noot op gepaste en beschaaf de toon aan te geven. Prompt twaalf uur «gette waardeert. Een schat van het muziekgezelschap het bloemen was in het hotel Wilhelmus in. dat uit volle aanwezig om hiervan een ge-1 borst door elkeen staande tuigenis te geven. Een bizondere attentie van werd meegezongen. 1 Dan sprak- Burgemeester de bewoners van het Bagijn- pet de 1ubilal.is toe. In nor wnc prm «pin lrim'n wiur. brug ook voor de Noord- Oostpolder als zodanig kun nen functionneren. Dit punt is te vinden ongeveer op de lijn HoornHarderwijk, aan de Zuidelijke oever van de ontworpen doorvaart Am sterdam - IJselmeasi, in het middelpunt van het gehele nïeywe gebied. Het is verlei delijk om deze stad alvast een''naam te geven wat dénkt u van Flevo Of moet zo de provincie heten En de brug, die het water over spant, dat juist uit het Ke- teldiep is gestroomd Ke- telbrug Met ingang van 1 Sep tember 1947 is de benzine prijs met 3 cent per liter verhoogd en gebracht op 22 cent per liter. Hiermede wordt de prijs aangepast aan de gestegen prijs op de wereldmarkt. NUT DER OPVOEDING Goed-onderwezen zijn heeft nog ai tijd zijn nut. Bewijze de volgende advertentie van een groot warenhuis; Vra-, gen felle geestdriftige jonge student of studente, voor vast, moet kunnen typen en spellen. (The Nation) hof was een schilderij me de oude en de nieuwe bios coop. Zo zaten dus de heer en zijn met humor doorspekte speech uitte de Burgemees ter zijn waardering voor het werk van de heer Aarden- mevrouw Aardenburg goed i b ^enst hem ook ver in ide bloemen toen tal van de,rsveel succes toe. ingezetenen en van buiten de stad gekomen het echt paar kwamen gelukwensen. Voor deze gelegenheid had l de heer- Aardenburg een rir^=- groot. Seala-feestbal georga niseerd, dat om 10 uur aan ving. Het Wapen van Me demblik vormde een gêzellit centrum voor enige honder- den gasten, die .volgaarne Nog meerdere stemmen uit en Van buiten de stad uitten woorden van waarde- Resfc ons te zeggen, dat het Scalafeest een succes» is gewordenl. De regelmatig gehouden gratis verlotingen, maakte bovendien vele gas ten tot gelukkige prijswin- aan de uitnodiging voor ditnaars. feest gevolg hadden, ven. gege- Wij wensen de heer Aar- denburg nog vele jaren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1