Woensdag 17 September 1947 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. WIJZIGING IN TEXTIELPUNTEN WAARDERING. Tweede Jaargang No. 85. Redactie SecretariaatKlleftstraat 12, Klppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1 80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Prijs voor de veevoeder aardappelen. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noordhol land maakt bekend Het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruw voeder zond ons een circulaire, waarin dit Be drijfschap het volgende me dedeelde „Het Bedrijfschap voor Aardappelen heeft be kend gemaakt, dat. alleen die partijen aardappelen mogen worden vervoederd aan het vee, of voor veevoederdoel einden mogen worden ver handeld, welke niet voor menselijke consumptie ge schikt zijn en waarvoor door of namens de Provinciale Voedselcommissaris een vee- voederverklaring is afgege ven. Ten aanzien van het vervoederen, dan wel het als voederaardappelen verhan delen van kriel, zijn de door het Bedrijfschap voor Aard appelen bekend gemaakte voorschriften van kracht. Betreffende de voor voeder aardappelen geldende maxi mumprijzen wbrdt verwezen naar de „Brijzenverordening Voederaardappelen 1946,' afgekondigd in het „Voed selvoorzieningsblad" No. 12 van 20 Februari 1947. In de ze verordening is slechts één prijs genoemd en wel ten hoogste f 4.75 per 100 kg bij verkoop van voederaardap pelen aan houders van ver of pluimvee, geleverd al laadplaats. Bij levering fran co bedrijf van de afnemer wordt de maximumprijs van f 4.75 per 100 kg verhoogd met de werkelijke kosten van vervoer van dè laadplaats tot aan het bedrijf van de afnemer, alsmede met de werkelijke kosten van het lossen. Bij levering af be drijf van de verbouwer zal de handelaar derhalve de prijs, waarvoor hij inkoopt moeten regelen naar de ver koopprijs van ten hoogste f 4.75 per 100 kg, wat wil zeggen, dat hij van deze prijs in mindering moet brengen de transportkosten vanaf het bedrijf van de ver bouwer tot aan de laad-1 plaats, benevens (een) nor- j male handelsmarge(s). Del prijs, die de verbouwer ont- j vangt, zal derhalve altijd! aanzienlijk lager zijn dan f 4.75 per 100 kg. Uiteraard geldt hetzelfde voor voeder aardappelen, die bestemd zijn voor be- of verwerkers (aardappelstomers en derge lijke). Aangezien de desbe treffende circulaires van het Bedrijfschap voor Aardappe len ten aanzien van het be palen van de inkoop- en verkoopprijzen niet geheel volledig blijken te zijn, ver zoeken wij U het boven staande te publiceren." MAXIMUMPRIJS VOOR AARDAPPELEN. Voor de periode 12 Sep tember tot en met 14 De cember is bepaald, dat de maximumprijs in de winkel 11 cent per kg zal zijn. Bij thuisbezorging mag één ct. per kg meer berekend wor den. De prijs van 11 cent geldt voor aardappelen, die practisch vrij van grond zijn, geen uit- of inwendige gebreken bezitten en niet kleiner zijn dan 35 mm vier- kantsmaat. Voor de betere kwaliteiten mag de kleinhandelaar zijn prijzen met één cent per kilo verhogen. DE STOPZETTING VAN DE MEDEMBLIK. IMPORT VAN FRUIT EN GROENTEN IN ENGELAND Een slag voor onze export. Het besluit van de Engelse regering om met ingang van 12 September de invoer van groenten en fruit stop te zetten als gevolg van een algehele herziening van de exportregelingen in dat land betekent een onverwachte slag voor de toch reeds moei lijke afzet van onze tuin bouwproducten. Voor de groenten is hij betrekkelijk gering, daar se dert 1 Augustus alleen nog maar komkommers naar En geland konden worden uit gevoerd. Ook voor meloenen en perziken, voor welke vruchten het seizoen bijna ten einde is, betekent de stopzetting niet zo'n grote tegenslag in de uitvoer. Voor druiven en peren ligt de situatie echter geheel anders. Het vorige jaar nam Engeland in totaal 5.400 ton druiven van Nederland af Nu zijn er dit jaar weliswaar reeds 1200 ton verscheept maar we staan no£ maar aan het begin van een goed oogstseizoen en de verwach tingen waren dit jaar aan- zienliik hoger. Van de grote peren-oogst zijn tot nu toe 12.000 ton naar Engeland vervoerd (in 1946 5.600 ONS STADHUIS GEOPEND. In aanwezigheid van tal van autoriteiten, o.w. de Comm. der Koningin van Nrd. Holland, baron de Vos van Steenwijk en onder belang stelling van vele genodigden werd het in 1942 in gebruik genomen stadhuis Vrijdag officiéél geopend. Air- een reusachtige waar- digers der Kerkelijke Over schuwende vinger staat de heid en afgevaardigden van slanke topgevel van ons nieu-j tal van corporaties en ver we stadhuis tegen de blauwe enigingen, die het stadhusi in Septemherlucht. als wil zij de| dertijd met een schenking eeuwen een halt toeroepen en! verrijkten. zich met het trotse bouwwerk; Burgemeester Peters gaf een onverbiddelijk schrap zetterv uitvoerig overzicht van het tegen de tands des tijds, j ontstaan en de bouw van het Zij het dan na talloze gene-j nieuwe raadhuis. Hij bracht raties, eens zal ook deze mo-ll(iank aan diegenen, die numentale schepping, als zo-, daaraan, zowel als aan de in- vele andere, ontsproten aan richting ervan hebben meege- langstelling genoten. 's Middags verenigden aantal autoriteiten zich het Gemeentebestuur aan noenmaal. Het een leder naar den een zin te maken mep Door een elkeen bemind, een zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. Tijdens deze maaltijd werd naast een aantal andere spre-j kers, het woord gevoerd doori Burgemeester Loggers van de Wieringermeer, die de in en na de oorlog ontstane band tussen de polder en het aan-; grenzende Medemblik rele-, veerde en in het bijzonder de dank der in Medemblik geëva cueerde bewoners van zijn ge-| meente vertolkte. MAANSTANDEN 1947. Maandag 22 Sept. E. Kw. Dinsdag 30 Sept. V. M. Dinsdag 7 Oct. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 17 September 10. 4 10.22 18 September 10.41 10.59 19 September 11.17 11.35 Sportpraet. het brein van een van Neder lands grootste bouwkundigen van deze tijd, de architect Kropholler, ondergaan in het stof der jaren en daarmee de weg volgen van zoveel wat verdween in de lange, aan hoogtepunten zo rijke historie van ons oude stadje.... Het was een talrijke schare, werkt en betrok de toenalige raad in zijn hulde, Sprekende; over de grootheid en de bloei van Medemblik in vroeger! eeuwen, noemde spr, als ty pisch voorbeeld het feit, dat; in de jaren van een winst gevende Oostzeevaart jaarlijks 9CO schepen door de Sont voeren, terwijl Amsterdam, j- -ui- i u' ii j'l dat toen nog een onbedui- die zich tegen half elf m de 5, j. iiii iil dend handelsstad e was, slechts grote raadszaal had verzameld, n int ,-,1 i 9 vaartuigen naar de Uostzee Under de aanwezigen merk- ZQnj ten we, naast de Commissaris ton). De overvloed aan pe- 'der Koningin, baron de Vos Met de beste wensen voor ren dit jaar maakt een rui mere export zeer gewenst. Voor een aantal, landen waaronder Nederland, is de mogelijkheid opengesteld voor een individuele export van fruit na 3 October a.s. van Steenwijk het College'. het nieuwe gebouw, besloot van B. en W.f de leden der! sPr- Z1in rede en verklaarde tegenwoordige gemeenteraad' ^et gebouw officieel geopend, en enige leden der vooroor-I Vervolgens verkreeg de^ logse raad o,m op architect Commissaris der Koningin,. Kropholler, de kunstschilder ,baron deVos van Steenwijk Nijland, die de wandschilde- rijen verzorgde, vertegenwoor- Productie wordt aangepast aan vraag van het publiek Het Ministerie van Econo mische Zaken deelt mede. dat op Maandag 15 Septem ber j.1. een nieuwe regeling- voor de herbevoorrading van textielproducten in werking is getreden. Deze regeling houdt in, dat, in tegenstelling met het tot dusverre toege paste systeem, ook de con- fectiefabrikant zich voortaan moet herbevoorraden door middel van de puntencoupu- res, welke hij van zijn afne mers ontvangt. Dit nieuwe systeem maakt een betere controle op de afleveringen mogelijk, ter wijl deze regeling mede ertoe kan bijdragen dat de tex- tielproductie in meerdere mate dan thans het geval is. zal worden aangepast aan de vraag van het publiek, aldus het ministerie. In verband hiermede is de puntenwaardering van ver schillende textielartikelen herzien. In sommige geval len was het noodzakelijk de ze iets te verhogen, ander zijds was het mogelijk enige verlaging toe tepassen. Bij de nieuwe puntenwaar dering is de leeftijdsgroep van 4 t.m. 14 jaar geplitst in de categorieën 4 t.m. 9 en 9 t.m. 14 jaar. Dit heeft het voordeel, dat in de meeste gevallen de puntenwaarde ring van textielgoederen jaar. Hieronder volgen en kele voorbeelden van belang rijke artikelen, waarac.hter de niet puntenwaardering wordt aangegeven 15 j. 10 t/m 4 t/m en o. 14 j. 9j. Broek (k.) 6 6 5 Colbertjas j e (heren) 35 20 15 Costuum (2-delig) 50 30 Costuum (3-delig) 60 37 Demi- saison 45 30 18 J apon, jumper, jurk 15 10 7 Mantel 40 25 15 Gverhemd 15 10 6 Winterjas 50 37 30 Directoire, onderbroek (kort) hei woord, die zijn waardering uitsprak voor het indertijd genomen initiatief en het doorzel.tingsvermogen, dat bij j de voorbereiding en tijdens de bouw aan de dag werd gelegd.; Medemblik heeft alle reden trots te zijn op dit bouwwerk van waaruit nog heel veel goeds moge tot stand komen voor Medemblik en haar in woners, aldus de Commissaris. Hij deed evenwel ook een be roep op de inwoners, om mee te bouwen aan de toekomst van de stad. Achtereenvolgens spraken I de oud-wethouder Bos namens de „oude" raad, de Heer Rien,t'sma, als vertegenwoor diger der tegenwoordige raad Burgemeester Leemhorst na- mens de aanwezige burgemees ters van zustergemeenlen ar chitect Kropholler als ontwer per van het «gebouw Ds. vd Neut namens de Kerkelijke Overheid de Heer Klazema gemeente-secretaris, namens het personeel en last not least, de Heer Houwert, direc teur der Billiton-Maatschappij. die oud-Medemblikker als hij is, een toost op zijn vaderstad tot uiting bracht welke met ere mocht worden genoemd. Zijn geslacht bracht niet min der dan 4 burgemeesters van Medemblik voort. De detailhandel is ver plicht, in de winkel, aan de marktstandplaats enz. de puntenwaardering van de In eeP- geestige, met annec- aldaar verkrijgbare textiel- ,tes doorspekte speech ver goederen duidelijk zichtbaar tfelde spr. over zijn jeugdjaren op een lijst te vermelden. en over zijn liefde voor het Bovendien moet op elk oude stadje aan het IJsselmeer artikel duidelijk de punten waardering voorkomen. Rantsoenbonnen voor Rijst. Nadat Burgemeester Peters als laatste spreker in deze lange rij, allen had bedankt voor hun waarderende en har telijke woorden, werd de of- ficieele openingsplechtigheid gesloten en verspreidden de Het Centraal Distributie- aanwezigen zich over de zalen kantoor deelt mede, dat op de en gangen van het raadhuis, rantsoenbonnen voor rijst in waar verversingen werden den vervolge naar keuze ver aangeboden en een keur van bestepid voor kinderen van krijgbaar is 250 gram* rijst, oude gravures. zegels, acten 4 t.m. 9 jaar, lager kan zijn bloem, zelfrijzend bakmeel, kinl priviligiën, etc. was geëxpo- dan voor die van 10 t.m. 141 dermeel of kinderbiscuits, I seerd, welke terecht veel be- De dag werd besloten met De eerste interlandwed- een feestelijke bijeenkomst van wedstrijd in het nieuwe sei- het gemeente-personeel met zoen staat voor de deur. hun dames, waarbij ook de Op 21 September komt de leden van de gemeenteraadZwitserse ploeg naar Am- met hun echtgenoten aanwezig sterdam, om daar ons nati- waren. I onale elftal te bekampen. Onwillekeurig gingen on- Op deze avond nam de hr.i ze gedachten terug naar en- de Vries, die vanaf de op- kele vorige ontmoetingen te- richting - 38 jaar - als direc-j gen Zwitserland, teur van het Gem. Gasbedrijf De grootste match welke de scepter in de gasfabriek' onze ploeg in haar interland- zwaaide en met ingang van wedstrijden heeft gespeeld. 1 Sept. de dienst met pensioen is ongetwijfeld geweest de verliet, officiéél afscheid van strijd tegen Zwitserland ill het gemeentepersoneel, j het voorjaar van 1934- ill De scheidende directeur, die Milaan. Voor de eerste ron- in de afgelopen jaren veler' de van het Wereldkampioen - achting en sympathie verwierf,j schap. I werd achtereenvolgens toege- Sportllevend Nederland sproken door den Heer A. Geu-; verkeerde toen in de beken- sebroek, die als oudste perso- de „Wij gaan naar Rome" neelslid van het gasbedrijf, na- stemming, mens het fabriekspersonee, In de voorronde tegen Ier- enige cadeaux aanbood en de Sche Vrijstaat eil België wis- Heer Heilema, die namens ten Wö met 2 overwinningen alle gemeente-ambtenaren zijn en een doeiscore van 94 waardering uitsprak voor de OllS ill deze eerste ronde te samenwerking met de heer de plaatsen. Vries ondervonden en zowel Wreed was het. echter, de directeur als diens vrouw' toen we met een 32 neder- een geschenk aanbood laag door Zwitserland wer- Als Hoofd der Gemeente den uitgeschakeld. Bij het sprak Burgemeester Peters de' opsommen van de spelers, thans gepensionneerde hoofd- die toen onze nationale kleu- ambtenaar toe en deed na-| ren verdedigden, worden U mens de gemeente toezegging cok zeer zeker herinneringen van een passend afscheids-l levendig", cadeau, terwijl de Heer Gans In het doel stond de korte- als plaatselijk vertegenwoor i lings nog veel besproken diger van het P.E.N., de pret-' Dr. V. d. Meulen. De aehter- tige verstandhouding tussen hoede werd gevormd door gasfabriek en electrische be- Mank Weber en Sjef van drijf memoreerde, Run. De middellinie bestond XT rT I uit Pelikaan, Anderiessen en Nadat de Heer de Vries de Van Heel, en ill de voorhoe- verschillende sprekers dank de stonden eveneens klill- had gebracht voor hun toe- kende namen van voetbal - spraken, was het officiëele' grootheden vermeld nl deel van de avond beëindigd Wels, Leen Vente. de emi- en bleef men tot het morgen-1 nente Bakhuis, de zwerver gloren bijeen in de Raads- Kick Smit en vail Nellen zaal waar een orkestje en een Wel zorgde een nieuwe declamator voor het nodige met enkele andere gezichten amusement zorgden en ook tal voor v. cl. Meulen, Weber van amateurs vanaf het po dium hun beste beentje voor zetten. BURGERLIJKE STAND. Tijdvak 31 Aug. t.m. 8 Sept. Geboren Jacobus Chris- tiaan Maria, z.v. J. M. A. Boot en van J. A. C. van Haperen. Ondertrouwd, Gehuwd cu Overleden Geen. Geen bonvrije karnemelk meer. Pelikaan en van Nellen voeg een 42 revanche, maar bo venstaande wedstrijd staat ongetwijfeld vetgedrukt in onze voetbalhistorie. Zal onze na-oorlogse ploeg in staat zijn over enkele da gen de Zwitsers te bedwin gen Ons voetbalprestige heeft een overwinning zeer van node na de debacle van Huddersfield en de slechte wedstrijd tegen Frankrijk. We zullen er het beste van hopen Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur De melkproductie is als tevens redacteur voor Wie gevolg van de langdurige ringen N. H. Klomp, Klieft- droogte dermate gedaald. straat 12, Hippolytushoef. dat de verstrekking van Telefoon no. 103. bonvrije karnemelk en/o{ Redactemr *VOOr Wieringer- uit onder- of karnemelk be-I meer j M da Oraaff reide consumptieproducten W-werf TelefNo 100 noodgedwongen twee weken;, eerder dan in het voornemen Voorzitter G. PKistemaker, lag gestaakt moeten worden. Wagenpad H 46, Middenmeer. Met ingang van 14 Sept. j.1. Tel- 20 Nw- Almersdorp. mag karnemelk, yoghurt e.d. Drukkerij Corn. J. Bosker niet meer zonder bon wor-Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. den afgeleverd. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1