UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. MANNEN EN VROUWEN UIT DE MEER. Zaterdag 20 September 1947 Tweede Jaargang No. 86 Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Mppolytuïhoel Wieringen, Telef. No. 103.' Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk da'^eft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag!. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. I Déze zomer. Net is waarschijnlijk, dat L,m\ het record van 62 zomerse e 'i dagen (max. temp. boven 25 gr. in De Bilt) in het jaar 1868 gebroken zal worden Er is geen hoogmoediger! Hoe warm het was in de schepsel op de g&ïise aarde dan' nacht van 15 op 16 ep j. de mens. Ea je vraagt ie af blijkt wel uit het volgende waarom een mens zo hoog-, het nachtelijk minimum was moedig zijn kan Is hij zo zeer hoog, n.1. 17.4 gr., dat is voortreffelijk Kan hij met een graad meer dan de nor- male hoogste temperatuur in d& middag In deze tijd van het jaar. Zo hbog kwam het nachtelijk minimum niet sedert het begin der waarnemingen, een halve eeuw geleden. Het record lag bij 1415 gr. Een prijsregeling voor groenten Het N.V.V. heeft zich. in Verband met de prijsstijging van groenten, tot de direc- Spreuken 29 23 De hoogmoed des mensen zal vernederen recht een brede borst opzet ten En als je daar even over gaat denken, dan moet je tot de ontdekking komen dat er geen enkele reden is om zo hoogmoedig te zijn dat de mens geen enkele reden heett zich zo te verheffen boven een ander. Want we beschik ken niet eens over eigen le ven. We doen wel net alsof, maar het is dan ook niet meer als schijn. We zijn geen mo ment zeker van onszelf. En toch, wat een grootse plan nen koestert die mens Wat teuivgeneraal' vah de prij i.„ kil uil 4-1 -"i- zen gewend met het verzoek op korte termijn over te gaan tot het vaststellen van maximumprijzen voor de HEEFT EMIGRATIE WEL ZIN Het hoofdkwartier van de kan hij veel Hij kan tot rijk dom, eer en macht geraken. En dan menen wij dat daar mee als vanzelf het recht ge geven is om hoogmoedig te groenten, zijn. En wat is de mens in J zichzelf toch een stumperig wezen Een diep afhankelijk! schepsel Zie, die kennis zijn we in onze tijd kwijt en daar om ziet het er in de wereld zo ellendig uit. Want wie zich; Jn^maüonalTvïuchtéiingS zelf kent, belijdt allereerst wel 0rganlsatie IRO - deelt zijn diepe afhankelijkheid. me(J dat ruim tw6ehondevd /a|e,n-,wf w,',n °T personen uit Duitsland zul- duidelijk Wat was de £n yertrekkcil om ln Neder> mens toen klem We waren, Jand jn de industrie ge- geen ogenblik zeker van onS| j tst te worden. Dit is de leven en daarom was er m groep van de acht- ons toen het verlangen dat duizendBraanne„ en vrouwen een hogere Macht maar in yan to(. 35 die zou grijpen en een emde aan d Nederlandse rege- d.e verschrikkelijke oorlog zou Weraan haar goedkeu- maken, Maar de oorlog was, had y. lQ Ne_ nog met voorbij of de mens te Werk gesteld zul- van voor de oorlog ontwaakte; d t Wer weer. En wat we toen zagen! yerplaatete personen was met zo mooi. Weer staat: dezelf'de lopen e'n faclIi_ daar voor ons de zelfgenoeg- r zame mens die alles alleen tflte£ gullen wel af kan doen die niemand Je Nederlandse arbeiders nodig heeft en die meent, dat Na «jf jaar kunnen Zl] des- lnj weer een hoge borst kan i gewenst voor het Nederland- opzetten. En daarom ziet het se staatsburgerschap m aan- er weer zo ellendig uit ali in1 merkmj komen, zo wordt in de oorlog. De mens kan zich mededeling van de IRC nu in zijn hoogmoed en eigen-, ë^zegcl. waan geheel uilleven Er is En dit terwijl Nederland geen Duitser die hem weer-1 alle pogingen doet door emi- staat. We krijgen ndg hulp' gratie de overbevolking van bovendien van 'onze politiekeons land te verminderen, partij of van ons vakverbond. Het- is dus ZO Nederlan- En we roemen .vandaag in het, dei'S Ge voordeur uit, mof- getal en staan op onze reeh- feil de achterdeur in. ten, We prediken onze rech- Het effect der emigratie ten met luider stem en zien wordt op die manies* geheel niet meer dat we afhanke- weggenomen, lijkë schepselen zijn. Geldig van 21 Sept.4 Oct. Bonkaarten KA, KB, KC 709 Serie M M03 Vlees 100 gr. vlees M06 Div. 250 gr. z. zeep M05 Div. 750 gram suiker, boterh. strooisel, choc. of suikerwerk of isoo gr. jam, stroop enz. Bonkaarten KD, KE 709. Serie M M16 Div. 250 gr. z. zeep M18 Res. 250 gr. z. zeep M—17 Res. 500 gr. bloem, zelfr. bakmeel, kinder meel (alle soorten) of kinderbiskwie. M13 Div., M14 Div., M15 Div. 250 gr. suiker, boter hamstrooisel enz.,250 g>r. versnaperingen of 500 gr. jam, stroop enz. Tabak- en Versnaperingen. M—31 Tabak 1 r. sigaretten of kerftabak M—32 Tabak 1 r. sigaretten of kerftabak M35 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak M33 Versnaperingen 200 gr. choc., suikerwerk, suiker enz. of 400 gram jam, stroop enz. M36 Versnaperingen 100 gr. choc., suikerwerk, suiker enz. of 200 gram jam, stroop enz. Toeslag kaa rten. M—21 Suiker 250 gr. sui ker. bote-rh. strooisel enz. of 250 gr. versn., of 500 gr. jam, stroop enz. De niet aangewezen bon nen van serie L kunnen wor den vernietigd. 7 Overgenomen uit „Trouw.") Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt xMEDEiMBLIIv En juist omdat wij alleen m de weer zijn voor onze rech-! Bijbelwoord va"n de Spreuken ten en daarom onze plichten dichter de hoogmoed des vergeten of verzaken, kan de mens van vandaag een hoog moedig wezen genoemd wor den, Wie trekt er zich onder de arbeiders wat aan van een snelle wederopbouw indien mepsen zal hem vernederen. Gf om Het in woorden van onze tijd te zeggen hoog moed komt voor de val. Mensen we staan en leven te hoog We leven een schijn niet tenvolle met de rechten leven< Begin met Uw plichten van de firbéider gerekend le verstaan en te vervullen, wordt Wie trekt er zich Want die hebben we aller ouder de groten der aarde eerst en allermeest wat aan van de wereldvrede Alleen God kan van rech- als er met hun politieke eisenj 1en SDrehen en die rechfen en program geen rekening ge-| ,aten gelden 0ok op U houden wordt En daarom kan het nooit goed komen, En wie zich voor Hem buigt, zich voor dien God ver- Alleen een wereld, een. nedertf zal door dien God mens, die weer gaat verstaan, verh0ogd worden. Wat wilt dat hij zonder God zich noclv ge dan hier in hoogmoed le- roeren noch bewegen kan, al-, Ven en dan straks ondergaan leen, zulk een wereld heeft of hier U buigen voor den een kans ^bij God. Maar nu Qod der ganse aarde en geldt, gezien de diepe afhan-'straks verhoogd worden kelijkheid ontbreekt bij lei-I ders en geleiden, dat oude W. P. Stichting 1940'45 vraagt de aandacht: „Gedenkt, die deze woorden leest, mijn makkers in den nood, en die hen nastaan 't allermeest in hunnen rampspoed gl'Qpt Deze strophe uit Jan Cam- pert's „De achttien doden" moge een passende en over duidelijke inleiding vormen tot de inzamelingsactie, wel ke „de Stichting", zoals deze nuttige instelling allang ge makshalve wc-rdt genoemd, in de komende week, d.w.z. van 22 27 September zal houden. Het vele nuttige werkr dat 21a" de bevrijding reeds door „de Stichting" werd verricht, is in brede kring bekend en voor hen, die totnutoe verzuimden kennis te nemen van haar doel en streven, zullen cij- fers waarschijnlijk duidelij- I ker taal spreken dan een I overvloed van woorden. In 1946 keerde „de Stich ting" f 9 millioen uit. In Noordholland werd een be- di'ag van f 710628.12 uitge- keei'd voor noodzakelijk le vensonderhoud, voor rayon Medemblik f 15458.82, voor rayon Den Helder,, waaron der Wieringen ressorteert f 50948.94. De Ned. Staat droeg f 7 millioen bij, zodat de Stich ting f 2 millioen moet bijbe talen. Wij bevelen deze inzame lingsactie 1947 in aller aan dacht aan en wensen „de Stichting" en haar vele be- I langloze medewerkers veel I succes. Dè auto gleed langs dê langê rechte wegen op de Wie-ringermeer toe. Het late licht van één der zomer avonden, die dit wonderlij ke jaar geen eind schijnen te nemen, lag over de lage lan den, die verstild in eindeloze rust naar den horizon scho ven. Ik was heel verlangend „de meer" te zien. Jaren ge leden was ik er ook geweest, toen Slootdorp en Midden- roken naar verse ve-rf en de huizen gloednieuw nog vreemd stonden in de onein dige vlakte. Toen- de stevige boerderijen, naast, de mas sale'schuren ver uit elkaar aan de brede, rechte wegen lagen.... kaal., eenzaam., jong. Daarna heb ik aan den rand staan kijkentoen al dat prachtige, nieuwe tot aan de nok in 't water stond. Bij den eersten aaiïblik moest je slikken, om je tra nen in te houden. Enkele maanden na de drooglegging ben ik er ïiog eens dóór geweest en dien tocht vergeet ik nooit. Al de boeTdei'ijen ingestort de hoge schuren één gapende leegte het land grauw de bomen vei*schrompeld van heel den jongen rijkdom niets meer over dan een verlaten vlakte,.- luguber troosteloos. Nu reed ik weer heen, op dezen wondermooien avond en was heel verlangend, „de meer" nog eens tezien. We wareii. er al en dê eerste boerderijen kwamen in zicht. Boerderijen.? Hui zen Neen, die waren er niet. alleen maar schuren, gewel dige schuren vol met. den pas binnengehaalden 'oogst. En die schuren zagen er goed en nieuw en solide uithet koreii was ei' welbewaard, het leek op vroeger. Maar de mensen, waai* wonen de mensen vroeg ik mijn gastheer, naar wiens I huis we op weg wai'en. In de noodwoningen of in een afgeschoten deel van de schuur. Noodwoningen Ja, ik zag 1 ze. Kleine, lage rechthoekige gebouwtjes, naast de hoge schuren leken het kippen- hokken, ik had er eei'st geen erg in gehad. Dus dat. v/aren de huizen. Poppengedoe kleine, open slaande raampjes, gordijn tjes, een bloempotje in de vensterbank, natuurlijk, on ze Nederlandse vrouwen heb ben er al wel wat aardigs van gemaakt.maar klein klein Hier wonen we, zei mijn gastheer en remde lang- zaam. We gleden langs de f.un- damenten van een huis lage- brokstukken van mu ren. j i Dat was ons huis. Was, ik zei maar niets en ging de noodwoning bin nen. Keurig vanbuiten en j van binnen een verrassing Wijd stonden de kleine raaihpjès ópen en een flin ke, gezéllige kamer had voor en achter uitzichten tot aan den horizon Op dezen schit terenden avond kon ik niet anders dan bewonderen. Ik mocht het hele huis zien. Alles was nieuw geverfd, klein, maar geriefelijk. Het leek me goed, om hier te wonen, gemakkelijk voor de huisvrouw, alles beneden en dan die wijde rust aan alle kanten. Maar opeens dacht ik aan de woorden dat was orf's huis. En 'ik voelde hoe er geleden moet zijn, toen al les onderging. Dit was een noodwoning, geen h u i s. Opeens zag ik het ook, geen muren, maar dunne, houten, planken, keu rig geverfde deuren van bordpapier, de slaapkamer tjes maar net groot genoeg voor het allernodigste, hier woonde een klein gezin, maar j hoe moest dat met kinde- ren Ik vroeg het. Van het antwoord schrok ik. Onze woning is een van de grootste, de andere zijn meestal maar de helft van dit. De helft.En toen be- j greep ik wat de vrouwen uit' j de Meer hebben te verduren als ze man en kinderen moe- i ten vei*zorgen in deze blok- kendöosjes, naast de funda- menteri van haar vroeger huis. Maar ik begreep meteen wat een prachtige kracht er in dit stuk Nederland huist. Eerst de schuren klaar eei*st het korén verzorgd eerst hun werk en dan pas zijzelf onderdak. De oogst is binnengehaald met hulp van soldaten, pad vinders, gedetineerden en gevangenen en dat is zwaar geweest. Maar het koren is gebor gen. Als straks de zomer voor bij is en de stormen aangie ren over de Meer, dan weet ik niet hoe de bewoners warm zullen blijven in hun j hout en bordpapier en zij I zullen zich moeilijk kunnen i bewegen in hun noodge- bouwtjes, maar ze kunnen j de- grote voldoening hebben. dat Ze bouwden aan ons volksbestaan, de mannen en i de vrouwen uit de Meer. MAANSTANDEN 1947c Maandag 22 Sept. E. Kw, Dinsdag 30 Sept. V. M. Dinsdag 7 Oct. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 20 September 11.53 21 September 0.12 0.33 22 September 0.54 1-19 23 September 1.47 2.23 L. A. L. Br. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag' 20 Sept. 16 u. tot Maandag 22 Sept. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten,*v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 21 SEPTEMBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Ter attentie van de Heren Strohandelaren Strogebruikers en -verbruikers De Prov. Voedselcommissa- ris voor Noordholland brengt het volgende onder de aan dacht le. met ingang van 22 Sep tember a.s. mag witstro. met uitzondering van bossenstro, slechts ver voerd worden op vervoer- bewijzen, af te halen bij de P.B.H.'s 2e. „de handel van verbouwer tót gebruiker blijft toe gestaan, miCs met afgif te van de- aankoopver gunning aan de P.B.H. een vervoerbewijs ge haald is 3e. erkende strohandelaren kunnen, met inlevering van adnkoopvergunnin- gen, ontvangstbewijzen en vervoerlaewijzen ver krijgen bij de P.B.H.'s in hun rayon en zich daar omtrent laten inlichten 4e. paardenhouders, stal houderijen en varkens houders kunnen, aan koopvergunningen ver krijgen bij de P.B.H.'s. terwijl voor het trekken van witlof, voor het af dekken van veezaad en voor het inkuilen van aardappelen en bieten, alsook voor het verladen van aardappelen, ver gunningen verkrijgbaar zijn bij de P.B.H.'s. Amsterdam - Purmerend per bus. De tramlijn Amsterdam— Purmerend zal aan de NACO worden overgedragen, die dit. traject met bussen zal berijden. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. II. Kl'omp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaff. W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1