UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. RANTSOENVERLAGING VOOR MELK, BROOD EN KAAS. DE VERBINDING TUSSEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN. Woensdag 24 September 1947 Tweede Jaargang No. 87. IMdactle SecretariaatKlleftstraat 12, ■Ippoljtushoef Wieringen. Telet. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149912 Een volk dat Jeeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnejnent°™-iis f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs ±9 - cehT1!5r~" m.m. TTruï. Kleine annonces 1 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. In verband met de verminderde graanopbrengst in ons land als gevolg van vorstschade en later de grote droogte, ziet de regering zich genoodzaakt als veiligheidsmaatregel het broodrantsoen tijdelijk te verlagen. Het tekort van 200.000 ton graan kan niet door import worden aangevuld. Het grasgewas is oorzaak van een zeer verminderde melkopbrengst zodat ook de rantsoenen voor melk en kaas noodgedwongen omlaag moeten. Minister Mansholt kondigde Maandagavond met ingang van 28 September (de eerstvolgende bonnen- lijst) de volgende wijzigingen aan BROOD. Voor personen van vijf jaar en ouder 200 gram per week minder. Binnenkort komt 5 procent aardappelmeel in het broodbloem. MELK. Kinderen van 04 jaar tien liter per twee weken in stede van twaalf. Kinderen van 514 jaar 6V2 liter per twee weken in plaats van zeven Personen van 15 tot- 20 jaar zes liter per twee we ken in stede van zeven Personen van 21 jaa»r en ouder 3 3/4 liter per twee weken (tot nu toe vier liter). KAAS. Rantsoen wordt gehalveerd. Voor personen van 15 20 jaar blijft extra-toeslag van 50 gram gehandhaafd. Het kaasrantsoen wordt weer verhoogd zodra de extra-vleestoevoer ophoudt. Het basissrantsoen vlees wordt dan 200 gram in plaats van 150 gram. (Aan vulling uit de import.) WIERINGERMEER. LANDBOUWNIEUW S. Huisslachtingen 1947/48. D|e Prov. Voedselcommis- saris voor Noordholland maakt bekend, dat met in gang van 25 September 1947 geen vergunningen voor huisslachting door de P.B.H. s meer worden afgegeven, ook al is de aanvrage voor huis slachting destijds goedge keurd. Aankoopvergunnin gen voor huisslachting wor den derhalve na die datum niet meer afgegeven. Alleen zij, die een zeug voor huis slachting wensen te bestem men, welke zeug voor ver dere fokdoeleinden. onge schikt is, kunnen na 25 Sept. de huisslachtingsvergunning afhalen bij de P. B. H. waar onder betrokkene -ressorteert, mits de P.B.H. vóór 25 Sep tember hiervan in kennis is gesteld. Levering van slacht schapen voor export. In aansluiting op de on langs verschenen perspubli catie inzake bovenvermeld onderwerp, deelt de Prov. Voedselcommissaris voor N.- Holland aan belanghebben den mede, dat op de hierna te noemen markten een aantal slachtschapen, welke aan de voor dit doel gestel de eisen voor expo-rt moeten voldoen, voor export naar België zullen worden aange wezen Woensdag Hoorn 24 Sept. Voor de voor export over drijf. genomen schapen zal boven de normale overnameprijs een premie van 3 cent per kg. levend gewicht worden betaald. MEDEMBLIK. INDUSTRIE IN MEDEMBLIK Naar wij vernemen zal ons stadje, dat na het verdwij nen van de hier indertijd gevestigde conservenfabriek, wel heel arm aan industrie gebleven, binnen afzienbare tijd weer industriëel leven binnen haar muren zien, al thans wanneer de omstan digheden daartoe meewer ken. Een Amsterdamse kle dingfabriek is voornemens hier een confectie - atelier te vestigen, waarin zij voor lopig een 30-tal meisejs uit Medemblik en naaste omge ving te werk kan stellen. De bet-rokken firma heeft be reids besprekingen gevoerd met Burg. en Weth. betref fende plaats etc. en doet deze week per circulaire een beroep op de Medemblikker dames en meisjes. Men deelt ons mede, dat de arbeidsvoorwaarden zeer gunstig zijn en dat de direc tie voor haa-r personeel met tertijd de gelegenheid open stelt gratis een knipcursus te volgen. Wanneer de po gingen van de Amsterdamse firma slagen, zal Medemblik zij het dan nog op kleine schaal weer een industrie rijk zijn, welke voor uitbrei ding vatbaar is en aanleiding kan zijn tot het vestigen van andere takken van be- Door het lid van. de gemeenteraad van Wieringermeer, de heer L. Feikes, werd in Maart van dit jaar aan de raad van die gemeente verzocht te overwegen om het de gemeente Wieringen te trachten een op lossing te vinden voor een meer doelmatige verbinding tussen beide gemeenten. Door B. en W. werd in de raadsvergadering van 22 Maart 1947 in overweging- gegeven hen bovenbedoeld schrijven 0111 be-richt en raad in handen te stellen, con form welk voorstel werd be sloten. Thans komen B. en W. op deze aangelègenheid terug. Zij merken in een schrijven aan de gemeenteraad in de eerste plaats op, dat voor de inundatie met. Wieringen drie verbindingen bestonden, n.1. de vaste Dam in de Slootweg nabij de Haukes, de verbinding bij het gemaal Leemans, en de zgn. Polder - steigerbrug. De beide eerst genoemde verbindingen zijn thans nog aanwezig, doch de Poldersteiger is door de be zetters vernield. In het kader van de we deropbouw werd op 18 Juli 1946, in overeenstemming met de opvattingen van de destijds bestaande gemeente lijke adviescommissie, ter vervanging van de Folder- steigerbrug een hulpbrug te laten bouwen, op een zoda nige plaats, dat de hulpbrug bij herstel van de Polderstei- gerbrug tijdens de bouw van deze nieuwe brug zou kun nen blijven gehandhaafd. De kosten van deze hulpbrug- werden geraamd op f 6500. waarbij er van werd uitge gaan, dat het grootste ge deelte der benodigde mate rialen doo-r het Rijk beschik baar zouden worden gesteld. Later bleek evenwel, dat het Rijk deze materialen niet kosteloos ter beschikking wenste te stellen, met als gevolg, dat de kosten aan merkelijk hoger zouden moe ten worden geraamd. De j vraag rees daarom, of nu niet de voorkeur moest wor- den gegeven aan een defini- tieve bouw boven het bouwen van een hulpbrug, met daar na pas de definitieve bouw. Op 9 December 1946 vond een bespreking plaats tussen de commissie wederopbouw Wieringermeer, het gemeen tebestuur van Wieringen, en een vertegenwoording van de ruilverkaveling op Wie ringen. Deze bespreking leidde tot de conclusie, dat van een noodoplossing voor de Poldersteigerbrug moest worden afgezien. Overwogen zou worden het definitieve herstel van de Poldersteiger brug, en daarnaast de moge lijkheid van verbetering var- de Burgerweg op Wieringen. In een schrijven van B. en W. van Wieringermeer aan het gemeentebestuur van Wieringen werd vervolgens verzocht mede te delen, of dit bestuur bereid was deze Burgerweg in zodanige staat te brengen, dat zij voldoet aan de eisen, die het verkeer daaraan stelt. Het gemeen tebestuur van Wieringen meent echter, dat bovenbe doelde Burgerweg niet voor een meer intensief verkeer geschikt kan worden ge maakt. Zijnerzijds verklaar de het gemeentebestuur van Wieringen zeer veel prijs te zullen stellen op een brug ter hoogte van de Klieverweg, omdat deze dan aansluiting zou geven aan de op Wie-rin gen in het kader van de ruil verkaveling geprojecteerde nieuwe weg naar Hippolytus- hoef. Het gemeentebestuur van Wieringermeer stelt echter le. dat een verplichting zijnerzijds tot het herstel van de Poldersteigerbrug be staat 2e. dat de verbinding naar Hippoiytushoef in de Wieringermeer aan de eisen van het verkeer voldoet (Rijksweg no. 7 en Hippoly tushoeverweg), doch dat dit niet het geval is voor het in Wieringen gelegen gedeelte 3e. dat een nieuwe brug nabij de Klieverweg een voorziening aan deze weg zou eisen, waarbij niettemin het bezwaar blijft bestaan, dat deze weg geen aanslui ting aan de rijksweg no. 7 Amsterdam Den Oever Leeuwa-rden) heeft 4e. dat met de aanleg van deze brug primair de belan gen van de gemeente Wie ringen zijn gediend. Het slot der bespreking- was, dat onderzocht zou worden de mogelijkheid van het aanleggen van een dam met duikers ter plaatse van de Klieverweg en dat daar na zo nodig nader contact zou worden opgenomen met de belanghebbende corpora ties. Gebleken is echter, dat het aanleggen van een dam met duike-rs financiëel niet voor deliger zal zijn dan de bouw van een brug. In een bespreking van de commissie wederopbouw op 11 Augustus j.1. bleek boven dien, dat volgens deskundi gen verbetering van de Bur gerweg in de polder Waard- Nieuwland wèl mogelijk moet worden geacht. Indien dit inderdaad het geval mocht zijn, bestaat uiteraard van de zijde van het gemeen tebestuur van Wieringermeer al zeer weinig lust een twee de brug nabij de Klieverweg te laten bouwen, of daarvoor financiële lasten te aanvaar den. Thans wordt- door de tech nische dienst van het heem raadschap ,,de Wieringer meer" een begroting voor het herstel van de Polder steigerbrug opgemaakt. Tot zover het advies van B. en W. Men zie hierover verder in ons blad (3e pagina) het ge sprokene in de raadsverga- j dering van Wieringermeer waaruit wij concluderen, dat met ons toch ook vele Wie- ringe-rmeerders de oplossing Klieverweg prefereren. O.i. is zij voor de bewoners van beide gemeenten ook de meest doelmatige en dit be lang moet toch primair zijn boven de zuiver gemeentelij ke belangen van financiële en andere aard. Om die reden ook achten wij conclusie sub 4 in de no ta van B. en W. van Wierin germeer onjuist terwijl het bezwaa-r genoemd onder 3e ons op zijn minst genomen zeer aanvechtbaar voorkomt, Het is niet juist, deze kwestie uitsluitend door een Wieringermeer - gemeente- bril te bezien, het is eeh zaak van 2 geïnteresseerden en er moet worden gezocht naar een oplossing waarmede men de bevolking kan gerieven. De nieuwe weg achter Hip poiytushoef is in het kader van de ruilverkavelingsplan nen ontstaan, plannen, ge projecteerd in een tijd toen èn de Poldersteigerbrug èn de Hoelmerbrug nog be stonden. Ook toen reeds werd dei behoefte aan een goede verbinding voor licht verkeer (-rijwielen, motoren, zo nodig luxe auto's) over het Wieringerrandkanaal, bij de Klieverweg, gevoeld, niet in de eerste plaats en uit sluitend voor "de Wieringers. Dit project was logisch en gezond omdat het de snelste verbinding vormde uit alle delen van de Wieringermeer naar het Centrum van Wie- rinen, en omgekeerd. Hoe het zij, er moet daar ter plaatse toch iets gebeu ren. Er is thans een nood brug welke kortweg gezegd een gevaar voor de gebrui kers inhoudt. Nog vorige week ontvingen wij van een Wieringermeer- der het volgende bericht ter plaatsing in ons blad. Gevaarlijk Het brugje over het Wie- ringerrandkanaal naar de Kogerweg dat gedurende ge- ruimen tijd voor tal van voetgangers en wielrijders een uitkomst was is momen teel ernstig in verval. De weliswaar zeer primi tieve leuningen zijn groten deels door diefstal verdwe nen, terwijl de battings ern stig doorzakken. Reeds geraakten verschil lende gebruikers van het brugje te water, hetgeen, ge lukkig nog goed afliep. Veel is er al over de slech te verbinding met Wieringen gepraat doch totdusver zon der enig resultaat. Toch dient hier op korte termijn een voorziening, al is het maar een eenvoudige noodvoorziening, te worden getroffen. Uit dit alles blijkt wel dat hier ook afgezien van een al of niet herstel van de polder steigerbrug een kwestie aan de orde is die voor beide ge meenten van het. grootste belang is, een belang, dat blijkens de voorlaatste vol zin van de nota van B. en W. door het dagelijks bestuur van Wieringermeer voorals nog wordt onderkend. Moge men zich wachten voor lichtvaardige beslissin gen. Redactie Wieringen. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindl MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 30 Sept. V. M. Dinsdag 7 Oct. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 25 September 4.44 5.28 26 September 6. 5 6.36 27 September 7. 1 7.22 De C.C.D. speurt naar stig naar het clandestien houden en slachten van vee. Ambtenaren van de C.C.D. blijven voortdurend scherpe controle uitoefenen op het onrechtmatig houden en slachten van vee. Te Waal wijk liep een slager, die re gelmatig iedere week één of twee runderen slachtte, te gen de lamp. Te Enkhuizen wisten enige slagers op ge fingeerde namen machtigin gen tot het slachten van gei ten en bokken te verkrijgen. Op deze vergunningen slacht ten ze regelmatig gedurende de laatste negen maanden wekelijks enkele van deze dieren, totdat de vervalsing tenslotte ontdekt werd. Een auto met 480 kg vlees, afkomstig van clandestiene slachting, werd te Sprang- Kapelle in beslag genomen. In Enschede werd een kell- ner geverbaliseerd, die 27'Za kg rundvlees vervoerde. Dit vlees had hij te Haaksbergen voor f 5.per kg gekocht. Een intensieve controle op het clandestien houden van varkens door particulieren heeft, veel succes gehad. In de omgeving van 's Hertogen bosch werden 22 varkens in beslag genomen, in Werken dam 14, in Roosendaal eri omgeving 20 en in Waal wijk 5. In Zeeuws - Vlaanderen zijn in de afgelopen weken feiten aan het licht geko men, waaruit blijkt, dat daar de laatste tijd biggen door tussenkomst van erkende handelaren werden opge kocht voor ongeoorloofde uitvoer naar België. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straaE 12, Hippoiytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaft W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippoiytushoef. Tel. Hippoiytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1