UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. LANDBOUWNIEUWS. Zaterdag 27 September 1947 Tweede Jaargang No. 88. Radactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat m'ft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. WEES WELGEMOED (Matth. IX 3). Mattheus verhaalt ons in j 't 9e hfdst. van zijn Evange lie 'n gebeurtenis, die wij met enkele aanvullende gegevens ook bij Markus (II) en bij Lucas (V) vinden. Jezus was per bootje overgestoken naar Capnarnaum. Toen 't bekend raakte, dat Hij daar in huis was, kwam er onmiddellijk 'n massa volk naar Hem toe, waaronder 'n aantal Fari- zeërs en Schriftgeleerden uit de dorpen van Judea en Galilea en de stad Jeruzalem, 't Liep er zó vol, dat aan de deur en op de ruimte voor 't huis 'n dichte menigte opeen gepakt stond. Jezus onderrichtte hen. Over heel 't land der Jo den was Jezus' faam gegaan. Overal waren Zijn wonderen bekend. Ontelbaren waren door Hem genezen, nog talloze anderen hoopten met Hem 'n ontmoeting te heb ben, om voor zichzelf of an deren genezing te vragen. Zo gebeurde 't, dat, terwijl Jezus daar in Capharnaum preekte, er 'n groep mannen aankwam, met 'n rustbed, waarop ze 'n lamme mee droegen, die ze naar Jezus wilden brengen. We krijgen heel sterk de indruk, dat de dragers ook de initiatiefne mers waren van deze tocht. Mogelijk dat de lamme er tegen op zag, om oog in oog- te verschijnen tegenover de profeet van Nazareth. Hij wist rnaar al te goed, dat hij niet onschuldig was inte gendeel. En nu kun je aller lei zonden en ongerechtig heden voor de mensen wel aardig verbergen, maar zo'n profeetdie kijkt door je ziel heen. 't Blijkt terstond, dat t voor de dragers absoluut uit gesloten is, op normale wijze tot Jezus door te dringen. Maar aan teruggaan denken ze niet. Zonder meer hijsen ze de lamme met bed en al op 't dak van 't huis heel gemoedereerd maken ze 'n grote opening in 't dak en laten de lamme doodgewoon door die opening omlaag- zakken. Met open mond had den de aanwezigen alles ge volgd, verbaasd afwachtend, wat hun zo plotseling boven 't hoofd hing. Ze moesten wel op zij gaan, wilden ze 't bed niet op hun hoofd krijgen. Zo komt de lamme vlak voor Jezus terecht. En daarmee was 't aandeel der- dragers afgewerktde rest zou de profeet wel doen. Je zus wil 't vertrouwen van die nobele mannen belonen, en tegelijk de Farizeers 'n lesje geven. Vóór Hem ligt 'n hoopje menselijke ellende, 'n zon daar, 'n lamme. Jezus ziet de schuwheid van de onge lukkige, d.ie in enkele ogen blikken zich nog 'lis al z'n zonden duidelijk voer- de geest gehaald heeft. Dan zegt Jezus hem „Wees wel- gemoed, zoon, Uw zonden zijn U ver-geven." Zielsdank- baar ziet de ongelukkige den i Profeet aan. De Farize- ërs staan stijf-werbaasd. Door hun hoofd gaat 't „Koe bestaat 'tHij lastert! Wie kan zonden vergeven tenzij God Jezus weet pre cies waar ze aan denken. j Rustig ziet Hij ze aan. Hij zal ze zelf laten oordelen, i „Wat is gemakkelijker te j zeggen uw zonden zijn ver- Natte Pulp. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noordhol land maakt bekend, dat er een beperkte hoeveelheid natte pulp beschikbaar is voor* de volgende gebieden Z. W. Beemster (inundatie- gedeelte) Heemskerk, Bak- fcum, de Egmonden, Bergen, Limmen, Heiloo en de Polder Zeevang. De veehouders, die in aanmerking wensen te komen voor een toewijzing, dienen zich binnen 3 dagen na publicatie van dit be richt, in verbinding te stel len met hun P.B.H. De Veilig Verkeersrit. „De Veilig Verkeersrit" voor Auto's en Motorrijders is wegens de wedstrijden te Den Helder uitgesteld tot Zaterdag 4 October des na middags 3 uur te Schagen. (Start voor Hotel Igesz.) Wij kunnen nog medede len, dat de deelnemers ge bonden zullen worden aan het rijden van een bepaalde snelheid over het parcours dat in ongeveer 5 kwartier afgelegd moet- worden. Deelnemers kunnen zich nu reeds opgeven, Joh. van HodenPeijlstraat C 176 te Schagen, of zich een kwar tier voor de aanvang van de wedstrijd melden bij Hotel Igesz. Naast de medailles door het Bestuur beschikbaar ge steld, heeft ook de Fa. Van Geelen te Schagen een fraaie vergulde medaille geschon ken voor deze Veilig Ver keersrit. Doet allen mee geven, of, sta op en ga heen Bliksemsnel over wegen de Farizeërs iedereen kan heel goed zeggen Uw zonden zijn vergeven geen sterveling kan dit controle ren. Maar dat andere Jezus had al zóveel wonderen ge daanZe zwijgen in alle talen. Dan ziet Jezus hen nog eens ernstig aan en zegt„Opdat ge moogt weten dat de Mensenzoon de macht heeft op aarde om zonden te vergeven en dan spreekt Hij ineens tot de lamme ik zeg U, sta op, neem Uw bed.op en ga naar huis." Op hetzelfde ogenblik voelt de lamme de spankracht in z'n lichaam hij veert van z'n bed op, en gaat God dankend huis waarts X X Onze huidige maatschap pij is óók verlamd en zondig. Ook nü moet die samenleving- gebracht worden tot Jezus, omdat de mensheid alléén bij Jezus heil en redding kan vinden. Maar er zijn dragers no dig Ach, laten wij door 'n I diep-christelijk leven, door! 'n nauwgezette Evangelie- beleving, door 'n innig-har- telijke naaste liefde die dra- gers zijn, en aldus de dood zieke zondige wereld aan j Jezus' voeten brengen. Want, I nogmaals, alleen bij Jezus Christus, onze God en Zalig maker, is heil en redding te vinden. Stro. Ontwikkeling van de NIEUWE BONNEN. De Provinciale Voedsel- j commissaris voor Noordhol- j land deelt nogmaals mede j le. dat al het witstro i gevorderd is 2e. dat vóór 1 October 1947 aan de aanslag van 1500 kg per H.A. moet zijn voldaan en dat dit opgege- ven moet zijn bij de P.B.H. met inlevering van de aan -1 koopvergunning 3e. dat degenen, die stro j hebben verkocht vóór het bekendmaken van de strore- geling 1947, aan de kopers hiervan de aankoopvergun ningen moeten opvragen. Indien de kopers weigeren weze af te geven, moeten de verbouwers de PBH's hier van in kennis stellen, die in deze afdoende maatregelen zullen nemen 4e. dat degenen, die niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen, blauwe bon nen kunnen overnemen van andere tele-rs, die reeds meer stro hebben afgeleverd dan hun aanslag groot is voor overdracht kan men inlich tingen vragen bij de P.B.H.; 5e. dat degenen, die niet in staat zijn om aan de aan slag van 1500 kg per H.A. te voldoen, verplicht zijn zich schriftelijk, onder opgave van redenen, te wenden tot de Prov. Voedselcommissaris voor Noordholland te Alk maar, afdeling Stro 6e. dat degenen, die meer stro hebben verkocht dan de aanslag van 1500 kg, hiervan vóór 1 October 1947 moeten kennis geven aan de P.B.H., onder opgave van de naam van de koper en het gele verde kwantum. 7e. dat degenen, die nog over stro beschikken, hetzij gedorst of ongedorst, vóór 1 October moeten opgeven van welke erkende hande laar zij gebruik zullen ma ken voor de aflevering van het stro. Schager Markt. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen 29 Paarden f 300 - f 1150 7 Veulens f 100 - f 200 8 Stieren Centrale; 26 Mag. Gel dekoeien f 325 - 385 142 id. 400 - f 550 5 Pinken f 200- f 250 33 Pinken Centrale 18 Graskalveren Centrale 37 Nuchtere kalveren Centrale 79 Mag. Schapen f 55 - f 65 242 id. Vette en Lammeren Centrale 110 Lammeren f 30- f 45 46 Biggen f 20 - 40 130 Hennen f 6.50 - f 7.50 Noordoostpolder. De weinig rooskleurige toe stand van 'slands financiën heeft er toe geleid, dat ook in 1948 nog geen begin be- I gin zal worden gemaakt met een verdere inpoldering van j het IJselmeer. De verkenning van de gronden in de ge- bieden, waar de Zuidelijke j polders in de toekomst bo- ven water zullen komen, wordt op nog bescheidener schaal dan vorig jaar voort gezet. De begroting van het Zui- derzeefonds kon daardoor met bijna dertig procent worden teruggebracht, hoe wel nog voor bijna dertien millioen aan het aanleggen van wegen en kanalen in de N.O.-polder kan worden be steed, dank zij een overschot van negen millioen van de begroting voor 1946 en 1947. Aangenomen wordt, dat van de 26.000 ha, die in 1948 in de N.O.-polder in cultuur zullen zijn gebracht, 5.000 ha verpacht kan worden, terwijl de rest bij de Dienst in directe exploitatie zal zijn. Ongeveer 17.000 ha zal met granen, peulvruchten en hakvruchten worden bezaaid, 2500 ha met lucerne en 2500 ha met gras. In het Westen van de N.O. polder zal in 1948 ongeveer 5.000 ha worden ontgonnen en in exploitatie gebracht. In het nieuw ontgonnen ge bied worden tien boerderijen gebouwd. Voor 150 bedrijven zullen boerenwoningen en landarbeiderswoningen wor den neergezet. Met de aan leg van vier dorpen zal een begin worden gemaakt. In de dorpen zullen vierhonderd woningen w.o.- winkelhuizen worden gebouwd. Gezien de grote hoeveel heden stro, welke de N.O.- polder zal opbrengen, wordt een bedrag ter beschikking gesteld van het Economisch Technologisch Instituut te Zwolle, voor onderzoekingen, welke ten doel hebben stro tot groter waarde te bren gen. De opbrengst van de N.O.-polder wordt voor 1948 ruim: twee millioen hoger geschat. H.-hoef, Pater Br. Marktberichten. WINKEL 24 Sept. 1947 Aardappelen 7.80-9 Slabo nen 72-81; Tomaten 28-31 Andijvie 4-13; Pruimen 59-61 Druiven 94 Peren 10-49 Appelen 21-40. N.-SCHARWOUDE 24 Sept. 190C0 Kg aardappelen Eigen' heimers 7,10-8.40 Koopmans Blauwe 8.70 Bevelanders 8.60-1 9.10 6000 Kg uien 10.70-12.10 Grove 12-12.30 Drieling 5.20- 590 Nep 930-11.10 6000'Kg peen Tl 5.70-6.10peen III 5.60- 5.80 25G0 Kg. slabonen 60-92 9000 Kg rode kool 6,10-11 135000 Kg witte kool 9.30-11.30j 7CC0 Kg gele kool 5.90-10.90 9000 Kg groene kool 12,50-14.30; 1500 Kg andijvie 7.10 Schoenenbon op eindcijfer 1. Zij, wier stamkaartnum mer eindigt met het cijfer 1 en die in het bezit zijn van een inlegvel, waaraan zich de bon 612 bevindt, kunnen dezer dagen een schoenen bon naar keuze afhalen. Bovendien komen die kinde ren in aanmerking voor een schoenenbon, die geboren zijn in de maand Oct. of Nov. van één der jaren 1932 tot en met 1945. De plaatselijke distributie- bureaux zullen nader de data bekend maken, waarop de bonnen kunnen worden afgehaald. Geldig van 28 Sept.11 Oct. Bonkaarten KA, KB, KC 711 (Serie N) N01 Brood 800 gr. brood j N01 Boter 125 gr. Boter N02 Boter 125 gr. marg. of 100 gram vet N03 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet N01 Vlees 100 gr. vlees N02 Vlees 400 gr. vlees N01 Melk 4 liter melk N—03 Melk 6 liter melk N05 Melk 6V2 liter melk N01 Div. 100 gr. kaas of 125 gr. korstl. kaas N03 Res. 1600 gr. brood N04 Res. 200 gr. kaas of 250 gr. korstl. kaas N06 Reserve 800 gr. brood Bonkaarten KD, KE 711 (Serie N) N11 Brood 800 gr. brood N11 Boter 250 gr. boter N12 Boter 125 gr. marg. of 100 gram vet N—11, N—12 Vlees 100 gr. vl. N11 Div. 100 gr. kaas of 125 gr. korstl. kaas N—13, N—15 Melk 10 1. melk N13 Reserve 800 gr. brood Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH 711 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken, (Serie N). N21 Brood 800 gr. brood N21 Boter 250 gr. boter N22 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet N21 Melk 5 liter melk N21 Vlees 300 gr. vlees N22 Vlees 100 gr. vlees N21 Kaas 200 gr. kaas cf 250 gr. korstl. kaas N21 Kaas 5 eieren. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt* MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 30 Sept. V. M. Dinsdag 7 Oct. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 28 September 7.40 7.55 29 September 8.11 8.26 30 September 8.40 8.54 1 October 9. 8 9.24 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 27 Sept. 16 u. tot Maandag 29 Sept. 3 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 28 SEPTEMBER. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. TRACTOREN De verkoop van Farmall Club wieitractoren en van Mas, sey Harris Ponney wieitractoren; is vrij. Deze tractoren mogen j derhalve zonder aankoopver- j gunning aangekocht worden. WIERINGEN. Wielerbaan Wieringen. De Motorraces die Zondag j.l, geen doorgang vonden van wege de regen, zullen nu a.s. Zondag worden verreden. Dat voor deze motorraces grote belangstelling bestaat, bleek uit het feit dat ook vele toeschouwers uit de omliggende plaatsen Medemblik, Alkmaar en Den Helder aanwezig, waren, en dat zich uit die plaatsen zelfs deelnemers meldden. Zij konden vanzelfsprekend niet toegelaten worden. Van de zijde der geoefenden wordt de animo tot deelname steeds groter. Er zijn weer! nieuwe liefhebbers. Velen heb-' ben hun motor opgevoerd en er zal onderling heftig gestreden worden. We zijn zeer benieuwd naai de uitslagen. Wieringen. NIEUW A.R. RAADSLID. De heer J. A. Borgdorff alhier, heeft zijn benoeming tot lid van de raad aan vaard. POLITIE, Gevonden een gummiejas, een autoslinger en een sleutelbosje. Verloren een grijs bruin gekleurd jongens windjack, Inl. bij de Geb.-Bode, WAT KOST VEGEN VAN SCHOORSTENEN Nu het schoorsteenveeg seizoen weer is begonnen, wordt er ven bevoegde zijde de aandacht op gevestigd dat de prijzen zijn vastgesteld j op f 1.75, f 1.50 en f 1.35 al j naar de grootte der gemeen te. In Amsterdam geldt de uitzonderingsprijs van f 2. Bij een opdracht tot het ve gen van meer dan een rook kanaal is de prijs aanmerke- I lijk lager. LICHTSECTOREN KORNWERDERZAND GEWIJZIGD. De sectoren van het licht op de dijk, sluizen van Korn- werderzand, zijn gewijzigd. Het licht is thans zichtbaar wit tot 74 gr. door E tot 180 gr. groen tot in 192 gr. wit tot in 195 gr. rood tot in 210 gr. wit tot langs de dijk overigens verduisterd. De smalle witte sector van 192 gr. tot in 195 gr. geeft leiding in het Noorde lijk gedeelte van de Boon tjes. SCHIETOEFENINGEN NABIJ PETTEN. Op 30 September, 7 en 14 October a.s. zal van 11 tot 14 uur van nabij Petten met scherp worden geschoten in de richting W. en NW. en op a/fstanden van ongeveer 7Va km. Gedurende de schietoefe ningen zal vanaf een duin nabij de schietplaats een rode vlag worden getoond. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wierlnger- meerJ. M. de Graaff, W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1