UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HET GEMAAL AAN DE HOELMERDIJK NIEUWE BONNEN. j %7h^en^-warX! bemaling" ^^7°^ Zaterdag 4 October 1947 Tweede Jaargang No. 90 •Udactie SecretariaatKlleftstraat 12, Eppolytuehoel Wierlngen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan 'n toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. HULP. „Mijn hulp is van den Heer" Psalm 121 2 Pieterse had een drukke zaak u weet wel, zo'n win kel waar je van alles krijgen kan: vliegenvangers en souve nirs, schrijfpapier en touwstren gen, petroleumlampen en schil derijen, glas- en aardewerk, teveel om op te noemen. Op de grote winkelruit stond in mooie letters te lezen EIGEN HULP - J, Pieterse, Ja, Pieterse had een goed zaakje, die redde zich zelf wel, had geen ander nodig. Van Maandag tot Zaterdag stond de winkelbel niet stil nooit had hij een ogenblik rust, hij gunde zich ook geen rust. Behalve 's Zondags. Dan was de zaak gesloten en Pieterse zat in de Kerk, Dan deed hij andere zaken De zaKen van het Koninkrijk Gods. Dan zong Pieterse met de gemeente ,,'t Is Uw zaak, o Hoofd en Heer.'I Dat was 's Zondags^ Maar 's Maandags was het weer de zaak van Pieterse. Wat is er toen gebeurd Pieterse brak zijn been. Hij struikelde over een strijk- plankje en kwam een beetj' ongelukkig terecht. En daar lag hij nu. EIGEN HULP stond op het raam, maar wat hielp dat Hij had nu toch hulp van anderen nodig. Maar nu zonder gekheid waarde lezer. Hebt gij in me neer Pieterse iets van u zelf herkend Gij zijt ook wel druk, denk ik nog drukker dan meneer Pieterse, want die vond nog tijd om 's Zon-j dags naar de Kerk te gaan.! Gij moet ook maar zien u zelf te redden. Tot gij struikelt over uw eigen bedrijvigheid erri dan breekt er iets van binnen.! Opeens voelt een mens hoe! onbevredigd hij is en dan ook:, hoe vermoeid. Gij hebt een goede zaak,' een bloeiend bedrijf, een be-! hoorlijk bestaan, maar als ge, daarvan een ogenblik rustig wilt genieten, komt de vraag op wat heeft mij dit alles ge-I kost Hoeveel mensen heb ilc! onder de voet gelopen, hoe dikwijls heb ik mijn geweten tot zwijgen moeten brengen, hoe vaak mijn plicht jegens anderen verzuimd Misschien ook hebt gij uw doel in 't leven gemist en laat de wrok tegen mensen en om-! standigheden die tegen u wa rén, u geen rust, Wij komen met onze eigonj hulp niet uit ons diepste ver langen blijft onvervuld, ons hart blijft onrustig. Ik denk aan een woord van Augustinus, de man, die het le ven geproefd heeft als weinig anderen, Ons hart is onrus tig in ons, totdat het lust vindt in U, o God, Ons hart vraagt nog iets an ders dan alles wat wij ons zelf zct'cer kunnen verghaffen, ook m het meest succesvolle leven. Ons hart vraagt de veae met God en die kunnen wij cns zelf niet geven, al draagt ook ons hele leven het op schrift EIGEN HULP, Op dat punt zijn we machte loos en hebben hulp nodig van een ander, van den Ander Jezus Christus, Hij brengt ons de vrede met God, want Hij vergeeft de schuld van het verleden en maakt voor de toekomst allej dingen nieuw, In de vele bonte zaken van het leven moet de mens zichi Donderdag j.1. in gebruik genomen. NÏEUWE MIJLPAAL IN DE RUILVERKAVELINGSHISTORIE. Betere ontwatering voor geheel West- en Noord-Wiering en Ook infilteratie mogelijk. Donderdagmiddag j.1, is in te- I nut der inrichting voor de -cul genwoordigheid van de plaat- In oorlogstijd tot stand ge- luur in gemeente. - - - komen, door de plaatselijke TensoWe aanvaardde de commissie ruilverkavelngv L. C. Kolff, Voorzitter J. Doves Sz,, lo. Voorzitter O. J. Bosker, Secretaris S. Russelman. M. Bakker iSz. J. Jonas, landmete/deskun- selijke Commissie Ruilverkave ling, ingenieurs, uitvoerders, Heemraden, Dijkgraaf en tal van andere autorititen en be langstellenden het nieuwe el.ee- trische vijzelgemaal aan de Hoelmerdijk nabij De Haukes officieel in gebruik gesvld. Burgemeester Kolff, Voorzit- ^ige, ter der PI. Commissie, gaf een i Ontwerp en historisch overzicht van de machinefabriek totstandkoming van de ruilver- Hoofddorp, kaveling en stond in het bijzon I der stil bij de stichting van het; He machinist Het een ieder naar den zin te matera Geldig van 5—18 October. Door een elkeen bemind. Bonkaarten KA, KB, KG 7111 ZÜn de moeilijkste zaken bouw door M. Spaans, de Heer Jac.: Heer J. Lont Cz. als Dijkgraaf van het Heemraadschap, het; gemaal, dat naar spr. zeide.j ruimschoots aan de vereisten] voldoet, in eigendom, beheer en onderhoud. Serie N N02 Div. 100 gr. bloem, I zelfrijzend bakmeel, kin dermeel of kinderbiskwie N03 Div. 500 gr. suiker, boterh. strooisel, choc., suikerwerk of 1000 gram jam, stroop enz. N04 Div. 225 gram huis houdzeep of 180 gram toiletzeep. Bonkaarten KD, KE 711 Serie N N12 Div. 100 gr. bloem, zelfrijzend bakmeel, kin dermeel of kinderbiskwie N16 Res. 500 gr. bloem enz. N13 Div. 250 gr. suiker, boterh. strooisel, choc., suikerwerk of 500 gram jam, stroop enz. N14 Div. 250 gr. suiker, enz. N15 Div. 450 gr. huisii. zeep of 360 gr. toiletzeep N16 Div. 500 gr. bananen (Inl. uiterlijk 11 Oct.) Toesïagkaarten N21 Suiker 250 gram sui ker, enz. Tabak- en Versnaperingen. Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 7 Oct. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 5 October 11.26 11.47 6 October 0.10 7 October 0.35 1. 4 8 October 1.37 2.16 N- H. M. de Koningin moet opnieuw rust bonden. gemaal, I Mulder stelde daarop het keu-. Waar H.M. de Koningin Als herinnering aan hen die H£e gemaal, dat een capaci-i opnieuw rust moet houden voor de totstandkoming hebben' heeft van 25 M3 per mi-j Wordt 6611 W6tsontw6ip in de «Jeiiverd verzocht ^nrpker de nuut en dat zowel kan in- als Staten Generaal aanhangig Heer Jonas, één der mede- uitmalen, in werking. I gemaakt, dat H. K. H. Prin- ontwerpers van het plan en' Hierna spraken nog Ir, Swart ses Juliana als Regentes kan eerste adviseur der commissie,' namens de Cuit, Tecnn, Com- optreden. missie te Groningen, Ir. Fran ken namens de Afd. Ing, van} de Prov. Waterstaat en Ing, Bazlen namen de Dir. Gen, der Z.Z.werken, die wezen op het een gedenkplaat te willen ont hullen. Vóórdat de Heer Jonas hier toe overging, greep deze terug naar de jaren waarin hij de besprekingen met de pioniers der ruilverkaveling nu wijlen de Heer O, J, Bosker, opende. Als sluitstuk op deze bespre kingen volgde in 1940 het be sluit van de Wieringer boeren tot de ruilverkaveling. Spreker releveerde de moei lijkheden die daarna, door het uitbreken van de Medemblik. WIERINGEN. Ernstige autobotsing. Een harde klap deed Don derdagochlend circa 9 uur vele In de bonnenlij st van Donderdag is voor kinderen tot, 5 jaar opnieuw een bon voor 500 gram bananen be kend gemaakt. Aangezien de verstrekking van bananen afhankelijk is van allerlei factoren, die met de transi tohandel in dit product sa menhangen, is liet noodza- I kelijk, dat ook de nieuwe Hollebalg homen „Vrijdag de dertien-1 bon voor een lange periode de", kluchtig spel van J. W. j wordt aangewezen, waarbij ZIEKENHUISTONEEL. De Toneelgroep Prov. Zie kenhuis, die dit voorjaar voor verpleegden en perso neel enige opvoeringen bracht van het blijspel „Rob bedoes", heeft voor het ko mend seizoen in studie ge- 01 Tabak 2 rants. siga retten of kerftabak N03 Tabak 2 rants. siga retten of korftabak Tabak 5 Reserve 50 gr. scheerzeep of 100 gram j scheercrême of 400 gram I snelscheercrême. N01 Versnaperingen 200 i gram choc., suikerwerk of 400 gram jam, enz. N03 Versnaperingen 100 gram choc., suikerwerk, enz. of 200 gram jam, enz. VOORINLEVERINGSBON VCOR BANANEN. bewoners van de oorlog ont— naar buiten snellen. Wat was stonden. Het niet doorgaan van er gebeurd Een nieuwe Che-' V" Heiden en Henk Bakker. dan naar mogelijkheid zal de luchtcartering, zijn gijseling' vrolet, welke vanaf richting' Ongetwijfeld zal dit actie- worden gedistribueerd. Voer en die van Burgemeester Kolff,v. Ewijcksuis over de beton- ve clubje, onder leiding van zover op de op 13 Aug. j.1. het ontvallen van de Heer weg reed| richting Leeuwarden JaaP Glastra, er ook dit sei- aangewezen bon voor bana- Bosker, Doves en Bakker, ge-| en een Chrysler bestelwagen,' zoen slagen de ziekenhuis- nen niet is afgeleverd, zal brek aan arbeidskrachten cn komende uil de Koningsweg bevolking enige genotvolle, deze bon voorrang hebben Opnieuw in de eather. Maandag a.s. zal des avonds cm 7.15 uur door de VARA een Westfriese avond worden verzorgd. Hierin zal ook de Wierin- germeer ivertegenwoordïgd zijn. Woensdag werd hiertoe een reportage samengesteld. Door Ir. Keesman werd een een en ander verteld over de wederopbouw. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 4 Oct. 16 u. tot Maandag 6 Oct. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 5 OCTOBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. materialen etc, I vanaf H.Hoef, naderden gelijk w.pieker deelde mede dat tijdig het nog altijd gevaarlijke alsnog de onderhandelingen met kruispunt bij de Hollebalg. i de KLM zijn geopend voor het maken van luchtfoto's, die. De Chevrolet, welke, door vooral nu de nieuwe sloten ge-idal hi' °P de hoofdweg reed, reed zijn en de sporen van de voorrang had, werd echter in oude sloten nog aanwezig volle vaart aangereden door prachtig materiaal zullen vor-]de bestelwagen, bestuurd door men c'e veehandelaar II, van Bie- Spreker sprak voorts de le.rl uit H.Hoef. De uitwar, wens uit dat de grondgebrui- hing dezer botsing op het rij kers niet zouden worden te-' dend materiaal was vreeselijk. leurgesteld in de thans uitge- De luxe wagen werd vrijwel werkte ideeën van hen die een «"heel gekraakt, terwijl ook verbetering van de ontwate-'^e bestelwagen er zwaar ge ring en dus van de grond, havend afkwam, voorstonden en dat men nog De bestuurder der Chevro- lau;; plezier van het n'euwe. |et, de Heer J. Bouwman uit i gemaal mocht nebben j Voorburg, die een beenbreuk Hierna begaf het gezelschap en door glassplinters verwon- zich in het gemaal en onthulde dingen had opgelopen, werd de Heer Jonas de gedenk- naar een Ziekenhuis vervoerd, plaat, waarop de woorden I ttrwijl de Heer v. Bielert I door het ongeval in sterk overspannen toestand ver- avonden te schenken. op de nieuwe. 7 f# zelf helpen en kan hij ook zich zelf helpen. Maar in de zaak tussen ons hart en God Ds. GERMANS. I de plaats des onheils aanwezig.1 i keerde. De politie maakte een situa- DE DOORGRAVING BIJ DE HOLLEBALG. Het öamwand werd een dezer dagen weggenomen en daarmede een feit. Fietsbandenbonnen aangewezen. Tot en met 30 November a.s. is op de bon C 30 van het inschrijvingsbewijs voor vervanging van fietsbanden B I 610 een toerbuitenband verkrijgbaar. Voer het kopen van een binnenband is tot die datum geldig bon D 42 van het in schrijvingsbewijs. voor ver vanging van fietsbanden B I 609. Verder is eveneens op ge noemde datum op bon A 11 van het inschrijvingsbewijs voor eerste montage een buitenband en op bon B 11 van dit inschrijvingsbewijs een binnenband verkrijg baar. De banden kunnen recht streeks op de bovengenoem de bonnen betrokken wor den. Inwisseling tegen een bandenbon bij de distribu- tiedienst is niet nodig. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wierlnger- meer J. M. de Graaff. W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1