UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. UIT RADBOUDS VESTE. Woensdag 15 October 1947 Tweede Jaargang No. 93. HMactie SecretariaatKlieftstraat 12, ■ippolytushoef Wierlngen. Telel. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telel. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan ~Pn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs 1 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. VERGADERING FEDERATIE VAN V.V.V.'s Het bestemmen van consumptie - aardappe len voor veevoeder. De Provinciale Voedsel commissaris voor Noordhol- land deelt het volgende me de, dat zich omtrent het bepaalde, betreffende het bestemmen van consumptie aardappelen voor veevoeder, nog moeilijkheden voordoen. Daarom wordt in aanslui ting op het reeds gepubli ceerde, het volgende ter kennis gebracht 1. In de desbetreffende verordeningen is voor con sumptieaardappelen de mi- nimummaat van 35 mm verlaagd tot 30 mm, zodat in den vervolge onder con sumptieaardappelen worden versthan „Aardappelen, waarin practisch geen aard appelen beneden 30 mm. voorkomen en die bovendien practisch vrij van grond en gebreken zijn." Onder kriel- aardappelen wordt in den vervolge verstaan „Aardap pelen, waarin practisch geen aardappelen boven 30 mm (max. 10% van het gewicht) voorkomen." Voor krielaard- appelen van zandgrond kan hiervan in bepaalde gevallen een uitzondering worden ge maakt en de maat 35 mm worden aangehouden. 2. Het afleveren, vervoe ren en ontvangen van veld gewas aardappelen wordt bij verordening van het Be drijfschap verboden, met uitzondering van a. partijen, die aan een aardappelmeelfabriek wor den afgeleverd b. partijen, die door een veevoederverklaring zijn ge dekt en die dus op grond van de kwaliteit ook na sortering niet consumptiewaardig ge maakt kunnen worden c. partijen, die voor uit sortering naar een sorteer- inrichting worden vervoerd. 3. Bij verordening van het Bedrijfschap zal worden be paald, dat aan verbruikers alleen zodanige hoeveelhe den consumptieaardappelen mogen worden verkocht en afgeleverd als tot het nor male gezinsverbruik in een redelijke verhouding staat. Deze bepaling dient om te voorkomen, dat aardappelen zonder veevoederverklaring in belangrijke hoeveelheden voor veevoederdoeleinden aan veehouders worden af geleverd. 4. Teneinde onregelma tigheden te voorkomen bij het verstrekken van brand stoffen op vertoon van de veevoederverklaringen is bepaald, dat de veevoeder verklaringen alleen door de I P.B.H. in het district van de teler mogen worden afgege- j ven. Op de plaats van aan komst en of verwerking mo gen dus volstrekt geen vee voederverklaringen meer worden verstrekt. Dit geldt i ook voor partijen kriel, j Wenst men dus partijen kriel te stomen, kan hiervoor al- leen dan brandstof .worden! gegeven, indien hiervoor door de P.B.H. in het district van 1 de teler een veevoederverkla ring is afgegeven. Het. is ech ter niet noodzakelijk, dat krielaardappelen doc-r een veevoederverklaring zijn ge- dekt. Voor partijen van con- 1 BOVEN HF.T NOORDZEEKANAAL. NACO - Garage en BoskeFs Museum ter sprake. Vrijdag hield de Federatie Voorzatter betwijfelde die van V.V.V.'s boven het Noord-i armlastigheid en deelde mede zeekanaal onder Voorzitter- dat, volgens een in voorberei- schap van Mr_ D, Breebaart, haar 25e algemene bestuurs ding zijnde regeling, het vol gende jaar geen armlastige ge vergadering in ,,De Rustende t meenten meer zullen bestaan, Jager" te Heilo, waar de VVV haar 40-jarig als gastvrou-j In het Jaarverslag van Directie werd gezegd dat De Niwin Kerstpakketten - Actie. De belangstelling voor de Kerstpakketten-actie van de Nationale Inspanning Wei zij nsverzorging (NIWIN) is dermate groot, dat nu reeds vrijwel alle beschikbare eti ketten aan de plaatselijke comité's zijn uitgegeven. Zo als men weet, worden deze pakketten verkocht a f 5.-, de! voor welke prijs namens de afzender (s) een Kerstpakket belangstelling van de buiten- w9„r,^. SGZOnden naar een landers meer en meer uitgaat, militair in Indië of een al- naar de Wieringermeer, de daar onder gelijke omstan- I Afsluitdijk en de Zuiderzee- werken in het algemeen. Spe-i digheden levende burger. In tussen blijven de aanvragen van Heilo, die jubileum vierde, we optrad. Het dagelijks bestuur van de VVV Wieringen was op deze! vergadering aanwezig. Na het openingswoord van' ciaaï"deAf»hdMijk~lirin°m etiketten nog steeds bin- de Voorzitter kwam als eer- toekomst nog vele be20ekers nenkomen en daarom ver- ste belangrijke onderwerp opj trekken, zoekt het Centraal Bureau de agenda, ter sprake de ook Verder komt in dit versla* van de NIWIN dringend aan voor Wieringen van belang museum te Hippolytushoef de plaatselijke comité's om zijnde busverbinding Alkmaar-! ter sprake< j de etiketten welke zij nog in Leeuwarden. De VVV Den Hel' hun bezit hebben, maar die der had bij de Ned, Spoorwe- Bij de Federatie bestaat naar hun meening niet meer gen haar nood geklaagd en een' vrees dat dit museum zal vei-1 zullen worden verkocht, di- verzoek ingediend deze ver- dwijnen en men heeft zich tot reet naar het centraal bur. binding meer in overeenstem-1 het Gemeentebestuur van Wie terug te sturen. Alleen op ming te brengen met de be-| ringen gewend met het ver- deze wijze kunnen nog meer- langen van Den Helder en! zoek een Gemeentelijk mu-j dere landgenoten in de gele- Omstreken. Dit verzoek is in-! seum op te richten waar de' genheid worden gesteld om middels ingewilligd en met in-j oudheden kunnen worden on-j eveneens een Kerstpakket gang van 5 October j.1. is een cl er gebracht of, zo dit niet mo- naar de jongens overzee te twee urendienst Den Helder-! gelijk zou zijn, in elk geval te versturen. Den Oever tot stand gekomen,! bevorderen dat het bestaande, Deze dienst geeft aansluiting museum niet zal verdwijnen. op de lijn Alkmaar-Leeuwar- In de kascontrolecommissie anvFRTFFRT den. Den Helder wenst nu ech; werden afgevaardigden van! NIET ADVERTEERT ter de garantie dat er in Den Texel en Wieringen benoemd. WORDT VERGETEN Gever inderdaad plaats in de bussen zal zijn. Men wil nietl de kans lopen dat de reizigers in Den Oever meerdere uren! zullen moeten wachten. Nu bestaan er plannen om in Den Oever' een ruime par-| keerplaats in te richten en een garage te bouwen, terwijl del ISlaco haar materiaal met een 200-tal bussen zal gaan uit- breiden. Den wachtstation worden, waar elk geval voldoende aanwezig zouden zijn om alle passagiers een plaats te verzekeren. De afgevaardigde van Den Helder deelde mede dat di „SIM - SALA - BIM" IN „HET WAPEN.' Jo Zwler's Engagements bureau bracht Zaterdagmid dag een kindervoorstelling, Oever zou dan1 in "Het Wapen van Me- demblik" met het speciaal bussen! voor de Jeugd geschreven aan' sprookjesspel „Sim - Sala- Bim." Een volle zaal met kinderen volgde met span ning de belevenissen van de oude heks en al die anderen, VArrv je, die op het toneel dit voor V £17 vo'do(ndei jeugdige toeschouwers 20 middelen beschikte om de kos- geschikte sprookje deden ten voor een dergelijk station fpvpn alleen te dragen. De Gemeente Wieringen zou er niet voor voélen om bij te' Ned. springen. De afgevaardigden van Wie ringen zetten uiteen dai dc Gemeente Wieringen armlas- Vrijdag 17 October komt de Theater Combinatie met het 5-bedrijvige volks stuk van Henvo „Als moeder te veel is.waarin naast I de bekende actriece Mevr. tig is en niet zonder meer gel Erfmann-Sasbach, Neder- den voor dit doel beschikbaar zou kunnen stellen. sumptieaardappelhandelaren, die door omstandigheden teur Charly treedt. Nalbach op- MlIZIEK IN DE STRATEN. Voorafgegaan door het jonge corps tamboers uit ongeschikt zijn geworden onderaijk trokken Zaterdag voor consumptie, kunnen de 1 veevoederverklaringen wor avond „Crescendo" en haar Zustervereniging „T.A.V.E. M.F.C. I V.V.W. I 2—4. Ook in haar 3e Compe titiewedstrijd is het de geel zwarten niet mogen gelukken een paar winstpuntjes te behalen en moesten zij het tegen de beter combineren de Werverhöofse buren afleggen. Het begin van de eerste speelhelft brengt een op- en neergaande strijd, waarin V.V.W. iets meer in het of fensief is en ook beter com binatiespel te zien geeft dan de gastheren, een klein over wicht, dat zich na 15 minu ten spelen uit in een fraaie voorzet van haar rechtsbui- ten, waaruit de linksbinnen onhoudbaar inschiet 10. De V.V.W.-ers oefenen nu een sterke druk uit op het Medemblikker doel en 5 mi nuten later vergroten zij uit een goed benutte corner hun voorsprong tot 20. Wan neer de rechtsback van V.V.W. hands maakt, krijgt- M.F.C. een penalty, die door Geusebroek in een doelpunt wordt omgezet." Met deze stand 12 gaat de rust in. In de tweede helft M.F.C. het stralende heeft Octo- den uitgeschreven door de nu»" uil" ODDerdoes'door' deI B.tTaieilue uclüT P.B.H. van bet district, waar- I -Ai 2PJPJ °SL.°°L"a berzonnetje in de rug en zet in deze partijen zijn opge slagen. 5. Ingeval een partij voer- aardappelen, gedekt door een vee voeder verklaring, wordt aangevoerd, die over meer dere afnemers moet werden verdeeld, kan de P.B.H. in het district van aankomst deze veevoed'erverklaring in wisselen voor meerdere vee voederverklaringen, tot in totaal hetzelfde kwantum en dezelfde eindgeldigheids- datum, Alle veevoederverkla ringen zijn niet langer dan stad. Het was ongetwyfe ld direct een de een goede gedachte van t evaUen De gelykmaker organisatoren de marsroute J hangt in de lucht als de zodanig te kiezen, dat ook midv0or een prachtige kans de straten waar men vrijwel nooit muziek hoort, ditmaal er bij betrokken werden, een gebaar, dat door de betrok- krijgt, doch blijft uit als zijn schot hoog over gaat-. Wan neer echter na 10 minuten spelens de V.V.W.-keper de wel eens wat misdeeld voe len, zeker op prijs is gesteld. Het ontbrak de tamboers met hun jonge tamboer- maitre, die zijn staf wel heel handig wist te gebruiken, dan de onvermoeid blazende mannen van Masereeuw. De nieuwe bonkaarten. De thans in gebruik zijnde bonkaarten voor voedings middelen hebben aanleiding gegeven tot de klacht, dat deze niet voldoende overzich telijk zijn. Op deze bonkaar ten zijn de bonnen „Diver sen", „Reserve", „Brood", „Vlees", „Boter" en „Melk" ten dele voorzien van de zelfde nummers. Het is ge bleken, dat dit tot vergissin gen aanleiding heeft gege ven. Teneinde aan de bezwaren tegemoet te komen is thans een nieuw model bonkaart ontworpen, welke op 23 No vember a.s. in gebruik zal worden genomen. Op deze j kaart komen bonnen „Alge- meen", „Reserve", „Boter", I „Vlees" en „Melk" voor, wel- I ke voorzien zijn van een doorlopende nummering. Voor verschillende artikelen kan dus nimmer een bon met j hetzelfde nummer worden aangewezen. In de provin- cies Noord-Holland, Zuid- j Holland en Utrecht is boven- j dien op deze kaart op de I vlees- en melkbonnen de1 opdruk „West" aangebracht, j Hierdoor is het, wanneer dit wenselijk zou blijken,' mogelijk voor de bovenge-i noemde provincies bonnen voor deze artikelen aan te1 wijzen, welke in de rest van1 't land niet geldig zijn en om gekeerd. Of een zodanige, maatregel zal worden geno men staat nog niet vast. I iets te kort en het einde van deze, door Wervershoof ten volle verdiende wedstrijd komt met dezelfde cijfers. Een talrijk publiek was langs het hek en langs de lijn getuige van deze eerste ontmoeting tussen de beide buren. TEN DODE OPGESCHREVEN Indien niet op het laatste i moment nog redding komt opdagen zal de molen op 23 j October a.s. onder de hamer komen voor de sloop. Wel wordt blijkbaar nog getracht een comité van ac- j tie op te richten, doch het I resultaat van deze poging is ons nog niet bekend. Veel hoop kunnen wij de I molen niet meer geven. BURGERLIJKE STAND Tijdvak 3—9 October 1947. I Geboren Lambertus Ni- colaas Henri, z.v. P. Bakker j en M M VerlaatMarianne, d.v. J. Brouwer en M. Volger. I Ondertrouwd en Getrouwd Geen. Overleden Bernardus j Nierop, oud 49 jaren, zonder beroep, wonende te Amster- dam. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vtndl MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 14 Oct. N. M. Woensdag 22 Oct. E. Kw. Woensdag 29 Oct. V. M. Woensdag 5 Nov. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 16 October 9.35 9.52 17 October 10.10 10.27 18 October 10.45 11.40 Levering Slachtschapen voor export. Inzake bovenvermeld on derwerp delen wij belang hebbenden mede dat op de hierna te noemen markten een aantal slachtschapen welke aan de voor dit doel gestelde eisen voor export moeten voldoen, voor export naar België zullen worden verwezen. Maandag Alkmaar 20 Oct. Dinsdag Purmerend 21 Octo ber 1947 Woensdag Hoorn 15 en 22 October 1947 Donderdag Schagen 16 en 23 October 1947. Voor de voor export over genomen schapen zal boven de normale overnameprijs een premie van 3 cent per kg. levend gewicht worden betaald. COMPETITIE - VOETBAL IN WIERINGERWERF. J.1. Zaterdagmiddag speel de een der elftallen van Fle- vo de eerste officiëele com petitiewedstrijd op het sport terrein in Wieringerwerf. Het moet ons van het hait, dat Flevo er geen goed aan heeft gedaan, dit zo in alle stilte te plegen. Aan ont spanning is in Wieringerwerf nu niet bepaald veel te be leven. Wanneer er dan al een voetbalwedstrd is, wil men die ongetwijfeld gaarne zien. Nu wist men van niets. Gevolg geen publiek en weinig supporters. Veel succes mocht Flevo 4, dat deze eer te beurt viel, evenwel niet oogsten Blauw Wit III bleek al direct geen gemakkelijke tegenstander te zijn. Niettegenstaande de krachttoer was de ruststand dubbelblank. Na de denk beeldige thee zakte Flevo af. Tot vijfmaal toe werd het Flevodoel doorboord. Eind stand 50 voor BI. Wit. Scheidsrechter was de heer D. van Velzen uit N. Niedorp. Van de zijde der Flevo- spelers mochten we de op merking vernemen, dat het terrein te Wieringerwerf be ter speelt dan te Midden- meer, omdat er een betere grasmat aanwezig is. ï.e" blW°"e_r,S' Ae, 771 Medemblikker 'linksbuiten in de rug stompt, en de scheidsrechter de gastheren nog eens een penalty toe- I kent, is het weer Geusebroek die de partijen op gelijke voet brengt. V.V.W. neemt direct het een maand na datum van van een seizoen, waarin we I Het was een daverend slot initiatief over en voert uit afgifte geldig en dit moet, hierop duidelijk worden ver- meld. „Crescendo" meer hoorden dan de laatste jaren het ge val was. enige onstuimige aanvallen de stand op tot 42. De Me- 1 demblikkers schieten tegen het betere V.V.W.-spel steeds WAT ER AAN DE AFSLAG KWAM. In de periode van 6 t.m. 11 October werd op de Ge meentelijke Visafslag aan gevoerd 2862 pd. aal (gem. prijs f 1.10—3.25) 5761 pd. bot id. f 0.33 1073 pd. Baars id. f 0.19 7139 pd. Snoek baars id. f 0.60 1486 pd. grove blei f 018 2774 pd. Voorn id. f 0.12 10 pd. Snoek id. f 0.30 84 pd. Kar per id. f 0.30. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- I ringen N. H. Kl'omp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- j meerJ. M. de Graaft, W.-werf Telef. No. 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenp&d H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. 1 Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. I Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1