UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. UIT RADBOUDS VESTE. Woensdag 22 October 1947 Tweede Jaargang No. 95. lUdactle SecretariaatKlleftstraat 12, ■lPPoljtiwhoef Wleringen. Telet. No. 103. administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telet. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. De voedingswaarde van Vis. Al wordt er tegenwoordig 1 door menige huisvrouw wel wat meer aandacht aan vis geschonken dan voor deze oorlog, toch vindt zij in het algemeen, dat er niets boven vlees gaat. En wanneetr het vleesrantsoen maar groter was, dan zou de vis bij de meesten alweer heel gauw op de achtergrond geraken. Waarom toch Vele argu menten worden daarvoor aangevoerd. Zoals vis heeft niet die voedings waarde als vlees vis is niet. op een smake lijke manier te bereiden zon der veel vet (margarme) te gebruiken de graten zijn zo hinder lijk. Wij zullen het een en an der trachten te weerleggen. Is, om te beginnen, de voedingswaarde van vis wer kelijk geringer te achten dan die van vlees Veie van onze lezeressen weten waarschijnlijk, dat ongeveer een vijfde gedeelte van het gewicht van vlees uit eiwit bestaat, eiwit, de zo belangrijke bouwstof voor ons üchaam. Voor velen is het mis schien verrassend te verne men, dat men ongeveer het zelfde percentage eiwit in vis vindt. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid vet in de vis. Zo vindt, men in vette vis (bijv. paling) wat min der eiwit, doch meer vet dan in kabeljauw, die een groter percentage eiwit en minder vet bevat. Maar niet alleen eiwit en vet spelen een rol in het menselijk lichaam. Ook mi neralen (zouten) en vitami nen zijn onontbeerlijk. Vis kan ons verschillende van die bestanddelen leveren, waarin soms het vlees zelfs tekort schiet. Vis bevat o.a. ijzerzouten, die van belang zijn voor de bloedvorming kalkzouten, welke een grote rol spelen bij de beenvor ming, evenals de fosforzou- ten, die in vis voorkomen. Bij deze kleine opsomming van onmisbare mineralen laten wij het. Vette vis bevat, vitamine A, een der vitamines, die vlees ons niet levert (wel de lever van slachtvee). Hetzelfde is het geval met vitamine D. Het zal u allen ook wel be kend zijn, dat de levertraan, een product, dat rijk is aan vit. A en D, speciaal uit de lever van bepaalde vissoor ten bereid wordt. In de reeks van vit. A tot D behoren ook vit. C en B vermeld te worden, die men zowel in vis als in vlees aan treft. U ziet, na het boven vermelde, dat vis heus niet voor vlees behoeft onder te doen in voedingswaarde Maar hoe komt het dan, dat men na een maaltijd met vis korter een verzadi- gingsgevoel heeft, dan na een maaltijd, waarin vlees voorkwam De reden daar van is uitsluitend, dat vis lichter verteerbaar is dan vlees. In sommige gevallen is dit zelfs een groot voor deel van vis, bijv. voor zie- „Huur 25 pCt. omhoog" vragen huiseigenaren. De Nederlandse Bond van Huis- en Grondeigenaren heeft op een vergadering in j Den Haag een huurverhoging van 25 pCt. verdedigd. De eerste inleider, drs. A. W. Hermse, betoogde, dat het huurniveau van 1940 reeds te laag was. Sedertdien zijn de onderhoudskosten enorm gestegen, waardoor het on mogelijk is de exploitatielas ten te financieren uit de huur. Bovendien worden de huizen door meerdere gezin nen bewoond, waarvoor wel is waar een zekere huurver hoging plaats vindt, maar deze is onvoldoende om ver waarlozing te voorkomen. Handhaving van de huur- stop zou dan ook verlies voor de Nederlandse gemeenschap betekenen. Prof. dr. J. Tinbergen zette uiteen, dat de overheid had geweigerd de huur te verhogen om inflatie te voor komen. Men hoopte op een daling van de kosten van levensonderhoud, die is uit gebleven. Daardoor was het opnieuw onmogelijk de huur te verhogen. Misschien wordt dit in 1948 anders. „Het is duidelijk, dat de huren moeten worden aan gepast. Het zal stellig ge schieden. Het is duidelijk, dat andere bevolkingsgroe pen offers moeten gaan brengen ten bate van het huizenbezit." Bij het vrije debat werd opgemerkt„Huiseigenaren zijn geen rijkaards, 70 pCt. van ons heeft een inkomen beneden de f 2000. Daar zou den de arbeiders het. niet voor doen. En wij kunnen niet staken." Zuinig met benzine In het kader van de alge mene bezuinigingen, die noodzakelijk geacht worden, is ook opgenomen een be perking van het verbruik van benzine, die, zoals men weet, sinds geruime tijd niet meer gerantsoeneerd is, met het gevolg, dat het gebruik er van met meer dan 30 pCt. gestegen is. Dit betekent een belangrijke deviezen ver slinding, waarvoor beperking- noodzakelijk geacht wordt. Tot dusver werd 't voor schrift, dat men bijzondere vergunning moet hebben om op Zondag van een auto ge bruik te maken, nog veelal overtreden en de controle hierop was zeer gebrekkig. Die controle zal thans zeer verscherpt worden en met- het uitreiken van vergun ningen zal men zeer schaars te werk gaan. Voorts zal het niet meer toegestaan zijn van auto's gebruik te ma ken in de avonduren voor het bezoeken van diverse amusementen. BEDRIJFSVOORLICHTING. TEELTAFBAKENING IN DE W.-MEER. Mededeling No. 354. Bekend gemaakt wordt, dat voor de Wieringermeer een teeltafbakening is ont worpen t.a.v. de zaadteelt van suikerbieten, voederbie t-en en kroten. De bestaande regeling voor de tuinbouwzaden, behalve die voor kroten, blijft voor lopig ongewijzigd, tot dat een wellicht spoedig te verwachten nieuwe rege ling daarvoor in de plaats is getreden. Wat de afbakening van suikerbieten, voederbieten en kroten betreft zij mede gedeeld, dat deze plaats heeft gevonden op de kadastrale indeling. Als gebieden voor de teelt van suikerbietenzaad zijn aangewezen de gebie den A. B. en C. Als gebieden voor de teelt van voederbieten zijn aange wezen de gebieden E, F, G, H, J, K, L, en M, terwijl ge bied D is aangewezen voor de teelt van krotenzaad. Deze regeling gaat onmiddellijk in zodat voor zaadoogst 1948 zaadteelt der onderscheiden hierboven aangegeven gewas sen slechts kan geschieden in de daarvoor aangewezen gebieden. De aandacht van belang hebbenden wordt er uitdruk kelijk op gevestigd, dat het in de Wieringermeer t.a.v. suikerbieten. voederbieten en kroten dus niet gaat om een „voorrangsregeling", doch om een regeling, waar bij een gewas in het daar voor aangewezen gebied met uitsluiting van de andere 2 gewassen mag worden ge teeld. Zo mag b.v. in gebied A, waarvoor suikerbieten zijn aangewezen, alleen suiker bieten voor zaad worden ge teeld en geen kroten of voe derbieten voor zaad. Deze regeling is ontworpen door een Commissie, inge steld door de Keuringsdien sten van de N.A.K. en de N.A.K.G. In deze Commissie hebben zitting enige zaad handelaren en een aantal vertegenwoordigers van be langhebbende boeren. De regeling heeft kracht van Wet, daar zij gebaseerd is op de Bodemproductiebe- schikking 1942 Kruisbestui ving en door de Minister wordt goedgekeurd. Tegen overtreding van de regeling zijn ernstige straf fen gesteld, terwijl de op sporingsambtenaren (C.C.D. en Rijkspolitie) bevoegd zijn verkeerd geplaatste percelen op te ruimen. Op allen wordt een be roep gedaan alle medewer king te verlenen dat deze regeling wordt gehandhaafd in het belang van een goede zaadteelt in de Wieringer meer. De Teeltafbakenings- Commissie W.meer, voor deze, E. C. TIMMER. Bon voor rozijnen voor 2-5 jarigen Er is een kleine partij rozij nen aangevoerd, die juist toe-' reikend is om aan de kinderen! van 2-5 jaar, de D-groep, één rantsoen van 100 gram te ver-} strekken. Voor deze groep j zal in de bonnenlijst van deze week een voor-inleveringsbon, tevens koopbon, worden be kend gemaakt. ken, herstellenden en jonge kinderen. Voor hen is vis een volwaardig voedsel, dat de maag minder werk ver schaft dan vlees. Wij hopen van harte, dat de bovenstaande uiteenzet ting iedereen zal overtuigen, dat vis niet minder waard is dan vlees. Want vooral op het ogenblik is ze onmisbaar voor de voeding. VOLKSONDERWIJS. De afd. Medemblik van „Volksonderwijs" organiseert Donderdag a.s. een film avond, waarop een 5-tal film van het Staatsbedrijf der P.T.T. zullen worden ver toond en ds. de Jongh uit Bovenkarspel een propagan- de speech zal houden. Het zal ongetwijfeld inte ressant zijn aan de hand van films als „Een kabelleg ging naar Texel," „Winter bij de P.T.T., „Modern postver- j voer" e.a. zich een beeld te vormen van de gang van za- j ken in de veel omvattende! en drukke huishouding van „Tante Pos." LOOP DER BEVOLKING. In het nummer van Woensdag j.1. was onder Medemblik opgenomen de loop der bevolking over 1945. Deze gegevens hadden ech ter betrekking op de Wie ringermeer.. Voor Medemblik gelden de I volgende cijfers Aantal inwoners op 31 Dec. 1944 2576 mannen, 2196 vrouwen, totaal 4772 inw. Geboren 42 m. en 52 vr. Overleden 95 m. en 26 vr. Gevestigd 393 m. en 387 vr. Vertrokken 244 m. en 263 vr. Bevolking op 31 Dec. 1945 2672 m. en 2346 vr. Totaal 5018. Visafslag Den Oever. In de week van 13 tot en met 18 October werden op de j visafslag te Den Oever de on-1 derstaande hoeveelheden vis; aangebracht Bot 8910 Kg; snoekbaars 2366 Kg witvis 355 Kg; paling 34810 Kg; schol 8972 Kg; schar, 379 Kg; tong 827 Kg; wijting! 741 Kg; kabeljauw 101 Kg; poon 39 Kg; rog 18 Kg; garna len 3238 Kg; wulken 2033 Kg. De aanvoer was deze weeft belangrijk minder dan in de vorige periode. De meeste vis-j soorten, waaronder ook paling,, werden in nauwelijks de helft, van de hoeveelheden der vo-| rige week aangebracht. Ookj de prijzen daalden in deze periode. De paling varieerdei van f 0.80 voor de kleinere fuikaal tot f 1,90 voor de schiere. De zwaardere soort; bracht het nog tot f 3,50 per pond. Marktberichten. BROEK OP L'DIJK, 18 OctJ 9000 Kg aardappelen <9.80-10; j blauwe eigenheijmers 1013); 26000 Kg rode kool 6.30-1480; 50.000 Kg gele k'ool 6.70-7.40; 56.000 Kg groene kool 8.70- 17,40; 82,000 Kg witte kool 8-11.90 24.000 Kg. andijvie 14.50-1670 20C0 Kg. uien 16.80-, 17.10 62000 Kg bieten 6.60- j 6.70 550 Kg. bloemkool 49-51 Noordscharwoude, 18 October 110.000 Kg witte kool 5.20-10.90! 160CO Kg. rode kool 5.80-13.30;; 26.000 Kg gele kool 5-7.70 7000 Kg. groene kool 11,20- 16.80 1200 Kg, andijvie 11.30} 16.70 IIOOO Kg. uien 15,90- j 16.70 Grove 16,20-17 Drie ling 5.50-7.90 Nep 14.50-14.90; 8000 Kg bieten le soort 6.10-1 6.70 2e soort 3-3.30 26000! Kg. slabonen 102-131 7000 Kg. aardappelen Bevelanders! 8.10-10.30. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Woensdag 22 Oct. E. Kw. Woensdag 29 Oct. V. M. Woensdag 5 Nov. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 23 October 2.24 3.10 24 October 3.58 4.43 25 October 5.21 5.53 „NIEUW LEVEN" OP CONCOURS. Het dameskoor van „Nieuw Leven" nam Zondag deel aan het Groot Internationaal Concours te Eersel (N.Br.) en wist onder leiding van haar dirigent R. Moeskops S-r. beslag te leggen op een le prijs met lof van de jury in de hoogste afdeling met 268 punten. De uitgevoerde nrs. waren Kreupelken van Alb. de Klerk en Avondlied van Ber- nard Zweers. De dames Truus de Boer en Ria Winnubst traden so listisch op en behaalden resp. met 90 punten en lof van de jury en 80 p. eveneens een le prijs. Voor de Medemblikker da mes en hun kranige dirigent een mooie beloning voor de lange reis naar het Zuiden. BURGERLIJKE STAND. Tijdvak 10 t.e.m. 16 Oct. 1947. Geboren Willem, z.v. P. Visser en A. Rustenburg Cornelia Lauwrentia Johan- na Maria, d.v. Joh. Vertel- man en A. van VlugtFran- ciscus Wilhelmus, z.v. R. Th. j Warnaar en Joh. Ant. Kiraay- vanger. Ondertrouwd Geen. Getrouwd Geen. Overleden Johannes Schutte, oud 74 jaar, wedn. j van Leent je Smit. VOETBALLEND ZIEKENHUISPERSONEEL. De voetbalver. „Sparta", bestaande uit personeel en verpleegden van het Prov. Ziekenhuis ontving Zaterdag haar zustervereniging „Viri- bus Unitis" van de Psychia trische Inrichting „Meer en Berg" bij Santpoort op be zoek. De eerste helft van deze door scheidsrechter J. Wiebering goed geleide en in een prettige geest van sportiviteit gespeelde ont moeting kenmerkte zich door een overwicht van de gas ten, dat zij in een 2-tal doel punten wisten uit te druk ken. Na de rust was het de thuisclub, die tegenover het technisch betere spel der Santpoorters haar enthou siasme stelde en door doel punten van Clerks, Winnubst (2 x) en Schneider de ach terstand inliep en de score tot 42 opvoerde, een stand, waarmee tevens het einde kwam van deze wedstrijd, welke door een groot, aantal patiënten werd bijgewoond. WAT HET I.TSSELMEER OPLEVERDE. In de week van 13 t.m. 18 October werd aan de Ge meentelijke Visafslag bin nengebracht 1804 pond aal f 1.10 4977 pond bot f 0.32; 3042 pond baars f 0.12 11965 pond snoekbaars f 0 5S 1921 pond grove blei f 0.12 5893 pond. voorn f 0.10 14 pond snoek f 0.25. KRINGNIEUWS. KLEDING EN LAARZEN. De Kledingcommissie van het kringbestuur van de Stichting voor de Landbouw, kring Wieringermeer, deelt mede dat alle gedane aan vragen voor tweedehands le- gerkleding ingetrokken zijn. Thans heeft men een klei ne zending tweedehandsle- gerkleding plus enkele paren laarzen ontvangen. Zij die hiervoor belangstel ling hebben kunnen dit schriftelijk bij de secretaris aanvragen voor 25 October 1947. Bij de aanvrage gedaan door een werknemer dient een werkgeversve-rklaring gevoegd te worden. Consumentencrediet. Met ingang van Maandag 20 October j.1. zijn de waar debonnen 18, 22 en 23 van het consumentencrediet gel dig verklaard. Twee kolenbonnen aangewezen. Er zijn opnieuw weer twee kolenbonnen geldig. Het zijn de bonnen 76 en 77 van de kaart T A 707 en bon 76 van de kaart T B 707 (kamerbe woners), die elk recht geven op drie eenheden vaste brandstoffen. De bonnen moeten zo gauw mogelijk worden ingeleverd. De aflevering van de kolen zal in gedeelten geschieden. Bezorging van alle eenheden tegelijk kan niet worden ge ëist. Fietsbanden. Tot en met 30 November is op de bon C 31 van het in- sehrijvingsbewijs voor ver vanging van fietsbanden B I 611 een tourbuitenband ver krijgbaar. Tot dezelfde datum kan men op bon A 13 van het inschrijvingsbewijs voor eer ste montage een buitenband en op bon B 13 van dit in schrijvingsbewijs een bin nenband kopen. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Kl'omp. Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaft. W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1