UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. IN DE STRIJD TEGEN TE HOGE PRIJZEN! Zaterdag 25 October 1947 Tweede Jaargang No. 96. **dactie SecretariaatKlieftstraat 12, ttippolytuahoef Wleringen. Telel. No. 103. F Administratie „Villa Waterkeer", Westeriand Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs i 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. WAARHEEN MET ONZE LEVENSMOEITEN Wij leven in een tijd van klemmende spanningen. Hoe dikwijls wordt dit niet her haald. De spanningen zijn van velerlei aard en ieder die niet geheel aan de opper vlakte leeft kent de groei ende ernst waarin wij leven. Daarbij komt dan de moeite en het verdriet in het persoonlijk leven. De door nen en distelen wonden ieder op zijn beurt de voet, en ie der mens maakt op zijn beurt kennis met de waar achtigheid van de vloek die God in het paradijs heeft uitgesproken. Bewijzen behoef ik dat niet, want ieder mens er vaart dat. Waar ik alleen op wijzen wil dat is de Ene Eeuwige rots te midden van alles wat wankelt en wag gelt. De Enige Toevlucht in Wien Uw fel bewogen geest en uw dwarrelende gedach ten rust kunnen vinden. Gods Woord wijst ons de weg, waar of wij onder alle levensomstandigheden kalm te kunnen vinden, en waar onze ziel haar evenwicht kan bewaren. Wij zijn niet over geleverd aan het ijzeren noodlot of aan het grillige toeval. God aanschouwt de moei te en het verdriet. Daarin ligt opgesloten dat Hij van de aanvang af tot het einde toe het oog niet van uw lij den af heeft. Dat niets van hetgeen ons moeite en verdriet berokkend Hem ontgaat. Dat Hij met de opmerkzaamheid van het goddelijke mededogen drup pel voor druppel naspeurt en aanstaart van de lijdens beker die ieder van zijn kinderen te ledigen heeft. Dat wil zeggen dat de Here Uw God in uw moeite en in Uw verdriet, met zijn Godde lijke alwetendheid indringt, zodat Hij uw lijden kent, gelijk niemand het kent, en het in aard en in strekking nog klaarder doorziet en dieper peilt dan gij zelf. Ja nog meer. God komt niet alleen tot U om Uw moeite en uw verdriet aan té zien. Hij komt om uw moeite en verdriet van U op zich te nemen. Alleen, de Here neemt het niet met. geweld. Gij zelf moet het Hem overgeven. Daarom staart Hij zo ruste loos en zo lang op die last die U neerdrukt tot U ein delijk verstaat wat dat. God delijk staren zeggen wil en ge met een laatste geloofsin- spanning die last omhoog heft en voor het aanschijn Uw Gods op het altaar legt en dan zingt het zacht op de snaren uwer ziel O mijn ziel, wat buigt g' U neder Waartoe zijt g' in mij ontrust Voed het oud vertrouwen weder Zoek in 's Hoogste lof Uw lust Want Gods goedheid zal uw druk Eens verwisselen in' geluk. Ds. v. d. Wielen. Sedert enige tijd oefent ook in onze gemeente een Prij zencommissie haar taak uit. Omdat wij vernamen, dat velen een verkeerde voorstelling omtrent aard en werkwijze onzer commissie hebben, achten wij het wen selijk, in een tweetal artike len een enigzins uitvoerige toelichting op een en ander te geven. Ons land is heel arm, nie mand zal daaraan nog twij felen. Nog dagelijks wordt er veel meer verbruikt ver teerd) dan er wordt voort gebracht verdiend). Daarom is de armoede voor lopig niet op te heffen. Het streven onzer regering is daarop dan ook niet ge richt. Ze tracht slechts door allerlei maatregelen te voor komen, dat onze armoede zal toenemen en leiden tot een volkomen ontwaarding van onze gulden. Een van die maatregelen is de door haar gevoerde loon- en prijzenpolitiek. Deze heeft tot doel prijzen en lonen zodanig met elkaar in overeenstemming te bren gen en vast te stellen, dat de massa van ons volk, zon der verdere loonsverhoging- een eenvoudig bestaan vindt, zonder dat de neringdoende in de ruimste zin ge noemd de kans op een redelijk bestaan wordt ont nomen. Natuurlijk ligt het voor de hand, dat zowel producent als winkelier en consument terug verlangen naar de tijd van onbelemmerde prijsvor ming, toen voor de consu ment in het algemeen slechts de vraag gold, waar hij de beste waren voor de laagste prijs kon kopen en produ cent en winkelier door de vrije concurrentie gedwon gen, hun best deden om on der inschakeling van hun energie en handelstalenten zoveel mogelijk aan die vraag tegemoet te komen, j Maar even natuurlijk, hoe- j wel minder goed aan te ne - men is het-, dat we helaas de loon- en prijsregeling tot heden en ook voorlopig niet missen kunnen. We moeten I ze noodgedwongen aanvaar den. Tot op heden heeft de massa van ons volk hoe wel zoals bekend niet zonder hevige protesten hier en j daar zich dan ook bij de j loon- en prijspolitiek neerge- legd. Geweldige stakingen, zoals in meer of minder naburige j landen, kwamen hier niet voor. Ónze honderdduizen- j den georganiseerde arbeiders j hebben gelukkig de van lief - j de voor ons geteisterd vader- j land getuigende adviezen j van hun leiders opgevolgd. Deze adviezen zijn gegeven in de veronderstelling, dat de maatregelen, voortvloei ende uit de loon- en prijs politiek niet alleen getrof fen, maar ook volledig toe gepast worden. En heel goed dienen we allemaal in te zien. dat ni?t alleen de arbeidende stand, al vormt hij het hoofdbe standdeel van ons volk, maar allen, van hoog tot laag, daarbij belang hebben ook de fabrikant, de groot handelaar, ook de winkelier Als de ontduiking van de prij svoorschriften ook maar' enige omvang zou aanne men, zou dat tot mislukking van een der belangrijkste maatregelen voeren met als j gevolg ontwrichting van ons gehele stelsel van handha- j ving en wederopbouw. Ho- j gere lonen, salarissen en i pensioenen zouden het on- vermijdelijk gevolg zijn. i Rampzalige stakingen, stop -j zetting van de productie en erger misschien zouden niet uitblijven. Onze gulden zou op de internationale markt j meer en meer in waarde dalen. En ook dat geldt voor iedereen naar de tegen woordige maatstaf zou iede re daling van de gulden met één cent neerkomen op ver laging van ieders inkomen met enige percenten. Nieuwe loonsverhoging dus, nieuwe stakingen, meer ellende.. Nieuwe redders van het va-j derland zouden opstaan en: wellicht een al te gretig oor i vinden van vele ontmoedig-1 den en berooiden. En wat dan Het is daarom een ieders plicht naar zijn beste ver-1 mogen mede te werken tot volledige respectering der regeringsmaatregelen, on verschillig of we 't met de regering overigens eens zijn of niet. In een volgend artikel ho pen we uiteen te zetten wat de Plaatselijke Prij zencom missie is en hoe ze haar taak denkt uit te voeren. We wil len er nu al vast van zeg gen, dat ze er evengoed voor winkeliers en ondernemers is, van wie ook velen 't lang niet gemakkelijk hebben, als voor de consument en prin cipaal dat ze geen verleng stuk is van de bestaande ambtelijke prijzencontróle dat ze geen opsporings- of andere politiebevoegdheid heeft en dat ze hoopt door bemiddelend optreden mede te werken tot verbetering van de verstandhouding tus sen winkeliers en onderne mers enerzijds en de klant anderzijds. Wieringen. HET LEGER DES HEILS NAAR DEN OEVER De Heilsoldaten uit Den Hel dei komen a.s. Zaterdagavond naar Den Oever en hopen een Openlucht-samenkomst te hou den van 5 tot 6.30 uur, s Avonds 7 uur een bijzon dere openbare samenkomst in het gebouw van de Heer Moeijes aan de Zeestraat, Een Zendeling van net Leger des Heils uit N.O.-Indië, zo juist teruggekeerd uit Batavia, de Majoors Muskee en ande ren, zullen daar het woord voeren en U vertellen van hun arbeid in Indonesië. Het Muziekkorps van de Afd. Den Helder zal mede werking verlenen. Toegang en zitplaatsen zijn geheel vrij, POLITIE. Gevonden: een kinderwantje, een inlegvel no. 11676, een rijwieltas met in houd en een portemonnaie met inhoud. Verloren een padvinders riem. Inl. bij de Gem.-Bode, Ouderavond ULO - School. De zaal van café Klein is geheel bezet met ouders en genodigden (verschillende raadsleden w.o. de beide wethouders waren o.m. aan wezig), toen de heer P. dé Jong deze met enige span ning verbeide ouderavond met 'n kort woord opende en het woord gaf aan de spreker, de hr. de Ru, voor zitter van de Landelijke ULO-groep uit de Ned. Onderw. Ver. De hr. de Ru had tot taak verschillende voor velen nog onbekende aspecten van het Ulo-onder wijs te belichten. Het U.L.O. met haar 119000 leerlingen vormt een belang rijk onderdeel van het on derwijssysteem in ons land. Sp-r. gaat na waaruit die grote belangstelling voort komt. De Ulo-school is geen school voor diverse intellec tuele beroepen, maar het is een algemene vormings- school, waarin de leerkrach ten tot taak hebben de ernst, de concentratie en de ge richte wil te wekken, die nodig is om tot 'n zo goed mogelijk resultaat te komen. Het gaat dus niet in de eer ste plaats om het verwerven van kennis en inzicht. Al is de Ulo-school hoofdzakelijk bestemd voor de kinderen met middelmatige aanleg, toch weten velen zich met behulp der leerkrachten te ontwikkelen tot zeer ge waardeerde krachten in de maatschappij. Spr. noemt de voordelen, de morele en de practische, van de ver schillende op een Ulo-school onderwezen vakken. De Ulo school leert de kinderen zelfstandig lezen en luiste ren. Wanneer men dat kan staat men in de wereld nooit alleen. Het Ulo-onderwijs biedt mogelijkheden tot ver dere ontplooiing en tot het ontdekken van totnutoe on bekende werelden. Uit 'n oogpunt van nuttigheid be keken, is 't Ulo-diploma 'n hulpmiddel tot het verwer ven van behoorlijke betrek kingen. Dit alles geldt niet alleen voor de grotestads- jeugd, maar ook voor de jeugd van het platteland. Ook voer haar is nodig een verbreding van de geestelijke horizon, gezien de moeilijke tijdsomstandigheden. Ook op het platteland is het no dig, dat de jeugd door het verwerven van meer geeste lijke inhoud gewapend is tegen de gevaren, die er lig gen in de meer en meer ge ïndustrialiseerde wereld, (er is ook een vermaaksindus trie en de bioscoop is wel eens een droomfabriek) In dit opzicht heeft de Ulo school ook 'n taak. Wat de practische moge lijkheden betreft wijst de hr. de Ru erop, dat ook het platteland meer scholing vraagt (mechanisatie in de landbouw vraagt meer ken nis, coöperatieve in- en aan koopverenigingen vragen ad ministrateurs, ieder boeren bedrijf, iedere huishouding vraagt meer of minder boek- houdkennis, etc). Bovendien zijn er mogelijkheden tot vestiging van lichte indus trieën, die aan de platte- landsjeugd kansen bieden, i Komende tot de vraag of iedere Ulo-school aan de j gestelde eisen kan voldoen, antwoordt spr., dat één- WESTERLAND. Kind vslt tweemaal in welput. Het 5-jarig zoontje van de fami ie Tuin te Westeriand dat Dinsdagmiddag met r.ijn oudeie zus'e in het land van de veeherder B, aldaar speel de, vciwiidexde het met grond afgedekte deksel van een zéér diepe welput, welke buiten gebruik was gesteld en waar in zich geen water bevond, en tuimelde er ongelukkiger wijs in. Op het hulpgeroep van zijn zusje was boer B, spoedig ter! plaatse. Een touw werd naar beneden gelaten en de: kleine, die er blijkbaar goed| was afgekomen, klampte zich daaraan vast en werd naar boven getrokken. Bijna in vei ligheid gekomen, liet het kind het touw echter los en ten tweede male maakte hij een vai in de diepte. Ditmaal werd hij ernstig ge kwetst. Een schooljongen liet zich daarop aan het touw naar De neden zakken en deze bracht het slachtoffertje naar boven. Zijn itoëstand liet zich ern stig aanzien. Hij was vooral aan het hoofd gekwetst had verschillende kneuzingen opgelopen. Nader vernamen wij, dat geen levensgevaar meer aan wezig wordt geacht en dat het patiëntje thans vlug her stelt van de gevolgen van zijn buitelingen. Het onfortuinlijke Tuinlfe komt er tenslotle nog fortuin lijk af, waarmede wij hem en zijn ouders niet anders dan geluk kunnen wensen. MAANSTANDEN 1947. Woensdag 29 Oct. V. M. Woensdag 5 Nov. L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 26 October 6.19 6.42 27 October 7. 2 7.21 28 October 7.35 7.50 29 October 8. 6 8.22 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 25 Oct. 16 u. tot Maandag 27 Oct. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. De practijk van Zr. HUIGEN wordt van 27 OCT.— 7 NOV., alléén voor bevalling waargenomen door de Dok toren, daarna VOLLEDIG door Mej. TIMMERMANS, Parklaan 8a, Hippolytushoef. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 26 OCTOBER. Aanwezig de Heren Reits- ma, SlootdcrpHakkesteegt, Schagen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. of tweemansscholen dit ze ker niet kunnen. Wil men zekere resultaten bereiken, dan moet de school 'n be hoorlijke omvang hebben. Er is een nuttige werkverde ling nodig, die beter wordt- naarmate er meer leerkrach ten zijn. Hoe meer leerkrach ten, des te beter komt ieder vak tot z'n recht. Moet één leerkracht meerdere vakken doceren, dan is er toch al tijd weer één dat zijn (haar) bijzondere liefde heeft. Het minimum-aantal leer krachten moet dan ook vol gens spr. vier zijn, zodat ieder telkens één groep voor zijn rekening kan nemen en daaraan ook de volle aan dacht kan besteden. Dit is de onderwijskundige kant. De practische kant is dat 2 kleine scholen bij inrich ting meer kosten en minder nuttig effect sorteren 'dan één flinke streekschool. Bo vendien heeft het voor de jeugd z'n voordelen als men niet steeds in het eigen mi lieu hoeft te blijven en men buiten de grenzen daarvan een school moet bezoeken. Spr. wijst in dit verband ook op de grote waarde van de uitwisseling met het buiten land (via de W.F.A.) en op de internationale congres sen (zoals onlangs van de plattelandsvrouwen)-. We moeten elkaar zoeken over de grenzen heen. Spr. geeft toe dat lange vermoeiende fietstochten een nadeel vormen van een streekschool en de kinderen raken inderdaad kostbare uren kwijt, maar een goede busverbinding kan hier een oplossing brengen. Niet het sentiment in de eerste plaats laten spreken, raadt spr., maar proberen door over leg en samenwerking tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Vervolg 2e pagina, WIERINGEN. Geen motorwedstrijden meer op de Wielerbaan Naar wij vernemen heeft de Burgemeester motorwedstrij- •den, zoals deze onlangs in de wielerbaan werden gehouden verboden, daar de KNMV de organisatie van derge'ijke wed strijden op z.g. kombanen, ge zien de ervaring elders, niet verantwoord acht. Reeds naar aanleiding van door de Minister van Binnen landse Zaken gegeven aanwij zingen had de KNMV besloten de medewerking aan deze mo torraces voor het gehele land te ontzeggen. PADVINDERS OP BEZOEK Zaterdagavond komt een groep Helderse padvinders, on der leiding van Hopman Met selaar, voor een week-end naar Wieringen om luister bij te zetten aan de installatie van enige Wieringer verken ners. Natuurlijk staat een kampvuur op het programma. Een grote avondoefening van alle padvinders besluit de dag. De Zondag vangt aan met een padvinders-dienst" in de Doopsgez. Kerk van 9-9.40 uur. In deze dienst bespeelt een padvinder het orgel, een pad vinder collecteert, een padvin der is voor één keer, koster. Ds. A. P. Goudsbloem leidt deze bijz. jeugddienst en heeft tot onderwerp gekozen „de onbekende soldaaï/1' Deze dienst -|s niet uitslui tend voor padvinders, alle jon geren van 12-20 jaar hebben toegang en zijn welkom, 's Morgens brengen de gas- ten nog een bezoek aan de oudheid-kamer der fam, Bos- ker, en marcheren na de j koffietafel met de Wieringer verkenners naar Den Oever i en de spuisluizen, Als nu het weer maar mee werkt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1