UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE RUILVERKAVELING. Woensdag 3 December 1947 Derde Jaargang No. 5. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst t Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regel§.. Na één jaar. Gestelde doel bereikt. Aflopende werkzaamheden. „Wieringen mag zich gelukkig prijzen dat reeds thans over de werkzaamheden na de verkaveling kan worden gesproken." Aldus zei Ir. Maandag Woensdag j.1. in een bijeen komst van de Holl. Mij v. Landbouw in Hotel Centraal te Hippolytushoef. Dankbaar citeren wij deze uitspraak als inleiding voor een artikel over de ruilver kaveling op Wieringen -- ^dat wij reeds enige weken in de pen hadden waarin we juist de na-druk wilden leggen op de gelukkige om standigheid waarin de Wie- ringer grondgebruikers zijn komen te verkeren nu de werkzaamheden der verkave ling met zoveel energie zijn aangevat en tot uitvoering gebracht. De woorden Van Ir. Maan dag onderstrepen deze ge dachte wel zeer krachtig en om de juistheid daarvan na der te accentueren geven we hier enige mededelingen uit het weekblad „De Landbouw- bode" van 18 October 1947, luidende „De korte geschiedenis van de ruilverkaveling in ons land is een merkwaardige. In nauwelijks tien jaren tijds heeft het begrip „ruilverka veling" in het algemeen de weerstand volledig overwon nen, die aanvankelijk hier- aanvragen die nog resteren belopen zeker een opper vlakte van 250.000 h.a. Het zal een hele tijd duren voor wij ons door dege lawine van aanvragen, afgezien nog van nieuwe, kunnen heenwors- telen. Al het mogelijke wordt ge daan, zo verzekerde ons Ir. Mesir, om een capaciteit van ruilverkaveling voor 10.000 h.a. per jaar te bereiken. Maar daar zijn we nog bij lange niet aan toe." Tot zover de Landbouw- bode. Duidelijk blijkt hieruit dat er niet maar raak verka veld kan worden. Het is zeker te danken aan de reeds vergevorderde staat der voorbereidende werk zaamheden (vóór de ocriog werd hieraan met, een lof waardig doorzettingsvermo gen gearbeid) dat in Wierin gen zo kort na de oorlog de kers bij Hotel «fce Haan ile deur plat en was de alles beheersende vraag „waar komt mifn land" Het plan was -radicaal en intussen was de uitvoering ter hand geiTomen en hapten draglines gretig in de goede aarde. Vertwijfeling. Dan, op 30 October een grote „praatavond" in Hotel Centraal. Bezwaren kwamen los. Twijfel werd uitgespro ken of het wel in" orde zou gestelde fel verkeerd in grote be-; zorgdheid. Weliswaar waren de hoofd waterlopen bijna klaar maar men zat in de knoei met. het bewerken van het land. Door de toezègging dat hierin door een stelsel van nooddammen zou worden voorzien werd ook dit ontze nuwd. verkaveling werd doorgezet, I komen binnen de zodat wij in ons blad van tijd. 1946 konden mei- Men was geschrokken van de omvang der werken. De 21 Aug. den Er komt schot in „Het R.V.-plan Wieringen zal binnenkort als urgentie- werk in het kader van de X1CIX, U1C (3, Ct 1.1 VC11JIVC11 XV 111C1 - tegen uit boerenkringen werd opvoering der bodempfroduc- ingebracht. Maar .wié mocht j ^ie weer krachtig ter hand menen dat er voor een ingrijp WC^F gnomen, pende herverkaveling nietsd.a^.v. vond reeds aanbesteding plaats van de waterlozing, de ver kaveling en de aanleg van wegen alsmede het maken van een duiker onder de Hol lebalg van 130 M. lengte in gewapend beton (diameter 1.20 m). Daarbij werd aangete kend „Omstreeks 1 Mei 1947 zal het gehele plan met uitzondering van de wegen aanleg zijn uitgevoerd." meer in de weg staat, on- derschat de moeilijkheden. Daarvan heeft een onder houd met de heer Ir. F. P. Mesu die nu al sedert 1935 de scepter zwaait over de Cultuurtechnische Dienst ons wel overtuigd. Wanneer men de geschie- denis van de ruilverkaveling rekent vanaf de inwerking treding van de Ruilverkave- lingswet, dan dateert deze van 1925. Maar het is be-1 kend dat de ruilverkaveling! in de eerste tijd weinig of niets te betekenen had, tot in 1938 dooi' een belangrijke wijziging van de wet, waar het de procedure van de '"stemmingen betreft, de mo gelijkheid tot ruilverkaveling aanzienlijk werd«uitgebreid. Te geringe Capaciteit Tot 1938 is maar heel wei- nig ruilverkaveling tot stand eekomen, aldus de heer Mesu. Als 10 a 12 jaar gele den de post een aanvrage binnenbracht, dan was het feest op ons bureafu. Wie had gedacht, dat nu weinig jaren later de situatie zo gewijzigd zou zijnt dat elke nieuwe aanvrage voorlop:g veroordeeld is op „de grote hoop" gedeponeerd te wor den Want ondanks dat we sedert lang de ruilverkave ling niet door een bepaalde nropaganda ondersteunen, blijven de aanvragen voort durend binnenkomen. Dat bewijzen de cijfers ook wel. Ou het ogenblik kunnen we Keggen dat tot heden ruil verkaveling van ongeveer 25 000 h a. is voltooid. Op rond 40.000 h.a. is ruilverka veling ln uitvoering, maar de Op 4 Sept. berichtten wij „Dit grote werk (een ver kaveling van 1890 H.A.) be tekent voor ons eiland cul tuurtechnisch een revolutie. Om ontwrichting van het productieplan te ontgaan moet het gehele werk per 11'47 worden opgeleverd 'duiker en grond- en sloot- werk) zodat geen oogst ge mist behoeft te worden. Bij gebrek aan werkkrach ten zal het grondwerk voor het leeuwendeel met dragli nes worden uitgevoerd." en in ons blad van 14 September „de Fa. Bosker heeft bij de Hollebalg de eerste voorbe reidingen getroffen. De Fa. Daalder begint Maandag a s. met perceel 4 (den Oever.) Fa. de Moei en Hermus op 23 Sept. te H.-hoef en Wes Chaos. Toen dan eindelijk om streeks 1 April het werk kon •vorden hervat kon men ge rust spreken van een chaos, die nog werd vergroot toen de draglines in groten geta le op de objecten werden losgelaten, ontzettende ra vages aanrichtten, waterlo pen afsneden, toegangswe gen doorgroeven en door de enorme zandhopen onze vlakke kogen omtoverden in wederomheuvellandschappen. En in waar de deze warwinkel moest de boer gaan ploegen, zaaien, en oogsten. Maar, achteraf is het mee gevallen. Behoudens in een enkel geval trad er geen stagnatie in en er werden weinig klachten vernomen. De boeren hebben zich er goed doorheen geslagen en het mag ook een bijzonder omstandigheid grote hopen uitgewerkte grond hadden een dusdanige indruk gemaakt dat men er mee aanzat en de Holl. Mij v. Landbouw belegde op 21 December '46 een vergadering heer Huizing sprak over „grondopruimen" en waar in déze bespiegelingen hield over het te verwachten aan tal arbeiders, de inschake ling van de grondgebruikers etc. Men was er niet gerust op dat het in het voer jaar gereed zou zijn. Inmiddels kreeg de F Bosker bij de Hollebalg met j gelukkige moeilijkheden te kampen, (drijfzand) waardoor het werk stagneerde. Maar, hèt zou nog erger warden. de uitkomsten op tal van bedrijven zal stimuleren. De verbetering van de wa terlozing en de mogelijkheid van irrigatie is van onschat-. bare betekenis en zal de bruikbaarheid (en de de) der landerijen in belang rijke mate verhogen. Met het gemakkelijk bereikbaar maken der percelen is 'aan een specifiek Wieringer eu vel tegemoetgekomen. Trouwens, wie heter dan de boer zelf kan over al deze verbeteringen oordelen. Al gemeen worden deze gewaar deerd en betuigt men in stemming rnetde verkave ling. Ihderdaad, Wieringen mag zich hiermede gelukkig prij zen. Het gestelde doel is bereikt. Vele en velerlei moeilijk heden waren te overwinnen. Doch men kan thans zeggen dat het gesteld# doel in hoofdzaak is bereikt en dat de ruilverkaveling thans in de phase der aflopende werk zaamheden is getreden. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 5 Dec. L. Kw. Hoe is de stand Mieke Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Vooral op Stroe -en in de Marske 'moet nog 'heel wat uitge werkte grond worden ver werkt. Over het algemeen komt de egalisatie vrij aar dig uit. Op sommige plaat sen is er echter eèn restant, op andere een tekort. Men hield zich reeds bezig met de vraag op welke wijze hierin het evenwicht kan worden gevonden. O.a. zal een deel der oude Stroeërdijk werden geofferd om in een tekort om de Oost te voorzien. Wegen en sloten zijn zo goed als klaar. Door het maken van stuwdammetjes hoopt men de watervoorziening technisch te vervolmaken. Bij gunstig weer en bij een goede arbeidsvoorziening (hierover heeft men weinig te klagen gehad) kan,alles HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 4 December 5 December 6 December 0.31 1.35 2.46 1. 2 2.10 3.24 Prijsverlaging Interloc. briefkaarten. Het interlocale port van briefkaarten zal worden ver laagd van Vit cent tot 6 ct. Te verwachten is, dat deze verlaging per 1 Januari a.s. van kracht zal worden. Winter. boel in de soep gedraaid en ook de aannemers zullen op zoveel mildheid van de weer goden niet hebben gerekend. Na een jaar. En als we nu. na ruim i een jaar het Wieringer land- schap andermaal bezien, Omstreeks Kerstmis '46 viel de winter irr en gedu rende «ruim 3 maanden werd het werk volslagen stilge legd. Reeds na enige weken kon men voorzien dat alle j .berekeningen op een vlotte afloop zouden falen. Wat nu In het voorjaar moest ook de boer het land gaan be werken."* Alle zorgvuldig uitgestip pelde plannen vielen in dui- gen. Maar toen toonden onze I boeren weer hun onverzet- telijke wilskracht want toen men op een vergadering op 10 Febr. 1947 (toen men nog waterlopen en niet kon voorzien dat de nareed, een in het volgend voorjaar ge worden genoemd dat het reed ziJn- weer zich zo goed hield. EenHet uitzetten van de grote fraaie, kurkdroge zomer, ide- percelen gras- en bouwland aal weer voor deze verkave- is klaar, het detailwerk vindt j ling, waarmede- zeker %de voortgang en zal nog ge-1 helft van de win terstagnatie ruime tijd vergen, kon worden ingelopen. MetDe pachtcontracten zijn een natte zomer was de hele getekend. De behandeling- van 17 bezwaarschriften te gen de verkaveling waarin de Arr. Rechtbank tenslotte uitspraak zal moeten doen is nog gaande. Zó is de stand van zaken op het ogenblik. Het eyenement. „ruilverka- dan moet men toch weiveling" zal spoedig tot de onder de indruk komen van ^lsi*orie behoren. Tien jaren de enorme prestaties die hiern? heeft, het onze aan geleverd zijn. i dacht opgeëist, thans Over geheel ons eiland is een netwerk van boerenwe- ren gesehanenvoor -Hof me- r en deel reeds verhand, hoofd- kavelsloten gen-i aal is is het grote werk volbracht. Moge het Wieringen tot zegen zijn. terland (perc.U en 2) Fa. Bosker op 1 Oct. op perceel 3 (Midden-Wieringen en Stroe). Alles wordt er op gezet het plan der verkave ling omstreeks midden Oc tober (niet officiëel) ter In zage te leggen." Ook dat ging door. f Dagenlang liepen de grondeigenaren en -gebrul- De aflossing der troepen in Indië is vertraagd. De demobilisatie der uitge- jfliiigswerk na de winter met o-ppo-oücpptvi en met, dit'zonden oorlogsvrijwilligers Gooi geen Aardappelschillen weg Maar geef ze aan de schillenboer. De veevoederpositie is dit jaar bijzonder nijpend in verband met de uitzonder lijke droogte. Vele veehou ders waren, gedwongen een gedeelte van hun vee voor de slacht aan te bieden, omdat niet voldoende vee voeder beschikbaar was. Mede door deze omstandig heid liep de melk- en zuivel- productie terug, tengevolge waarvan tot ïantsoenverla- ging moest worden overge gaan. De Nederlandse bevolking kan zelf een niet onbelang rijke bijdrage leveren tot verbetering van de veevoe derpositie. Dagelijks worden n.1. in geheel Nederland honderdduizenden kilo's- aardappelschillen wegge gooid. Dit betekent het ver nietigen van een gelijk kwantum aan veevoeder, waarvan duizenden koeien zouden kunnen leven. Gooi dus geen aardappel schillen weg, maar geef ze aan de schillenboer. Het is in Uw eigen belang. Deskundigen berekenen dat 1 k.g. schillen Va L. melk betekend. De H. Crt. gaf in overwe ging de schillen bij de melk boer in te leveren tegen af gifte van deze Va liter. Daar zit iets in H. M. de Koningin heft, mftv. Maandag j.1. het Koninklijk gezag wer op zich genofrien nadat dit G weken lang door de Prinses-Regen tes was vervuld. winter zolang zou duren) pefUebt. d*> waitttps+amd deze moeilijkheden onder b'eeft. mpu p-ehppi benden, het oog zag en de vraag werd on vpïe plaatsen is de mt,on gesteld Moet het verkave- w^kte prond rppdg goed. het oog op de voorjaarswerk- zaamheden worden voort gezet, of wachten tot het najaar, luidde het oordeel unaniem „doorgaan." Niettemin moesten, toen j de vorst, aanhield, de conse- 1 quentle's van dit flinke be- sluit worden bezien ep toen men op 26 Febr. 1947 wed^r- om^LJeenkwam was de twij- Uitgave Stichting Flevo Borie Vorentwoordeliik redetpf-pivr fovpfis redacteur vnn>- WP_ Hn^en N, H TCTomr» TO'n". «traat. 12, FMppoh'tmhoef. Telefoon no. 103 zal thans aanvangen en zal periactene v~— ivwwói-- vóór 1 April 1948 haar beslag T M nr^ff hebben gekregen. i w-werf Telef Wn me De demobilisatie van het j personeel der overige onder delen van oclogsvrii^-iliigers zal in April 1948 berinnen en ql ViPPff Wiarincpn ppn pe- wpidi<re metamorphose on- deriraan Het behoeft nauweinks bofooo- dat de aanpfUmphtp me-rijoen-J ve.randerïno-pn haar st^moel ten pood<> •mi- lpn drnVkpri or» dp la-n^twi^ snellen voortgang hebben, en veeteelt. in do^p aP»nf-p Het schema voor d~mobPl- Er i<: ppti poooonvsche satie Zal-spopdig worden be- werkverdeüng verkrppen die kend gemaakt. f05 P 'P^r+."v»-iqV*>ri "r-i ppnryurf H Te! 20 Alruersdorp T>Hjkkert1 Cnrn T TVske» Hoofdstr 14 p[Jur>n1"»r+iK;hf->^f Tel. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1