UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 6 December 1947 Derde Jaargang No. 6. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leety. Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. DE CHRISTUS KOMT De wolken trekken voorbij. De hemel blijft. God ook. Eens sprak Lacordaire in de Notre Darne te Parijs Hij (Christus) heeft in de loop der eeuwen, door ver getelheid, door schande, al len in het graf gebracht, die Hem begraven wilden. Zou God niet meer nodig Bijn Maar kijk dan eens rond om U. Ongetwijfeld valt in de grote steden het oog van de oppervlakkige toeschouwer terstond op de grote massa van hen, die hun vermaak zoeken, en die door HUN LEVEN OP GROTE VOET en door de drukte die zij veroorzaken, de schijn wek ken, dat zij groot in getal zijn Men ziet mensen, die hun vermaak zoeken, en anderen, die bij het zoeken naar dat vermaak, hun ten dienste staanMen leest hun affiches.... Men bezoekt de cinema's,de theaters trekken met allerlei recla mes. En zodoende wil men doen geloven, dat alleen die sa menleving in tel is. Maar de anderen Zo bestaan er ook nog velen Is U wel eens een kerk binnengelopen op Kerstmis b.v. of op Paschen of Pink steren Is U Zondags wel eens in de Hoogmis geweest, in een grote stad Of heeft U tijdens de oor log Foch wel eens zien bid den in het eenvoudige kerk je van Bosbonne En heeft U wel eens ge zien, hoe er juist bij de ker ken en in de kerken met veel succes een inzameling wordt gehouden ten bate b.v. van de armen, ten bate van de noodlijdenden in ei gen of in vreemde landen Daar zitten dan ook de mensen van de hogere stan den in de kou, lange uren achtereen, om het in Chris tus Naam weer te kunnen uitdelen aan de armen, ook aan hen, die Christus niet kennenof niet willen kennen De Christus heeft zich niet geschaamd om van de Hemel op aarde neer te dalen, en om voor ons zijn verlossings werk te beginnenHet is geen bekrompenheid als je J aan Godsdienst doet maar het menselijk opzicht moet eerst bij velen worden dood gemaakt, voor zij er aan durven beginnen Langzamerhand moet het weer worden een echte ge loofsovertuiging God was heengegaan voor velenNu zal Hij weder- I kerenmet Kerstmis bereid U voor op zijn komst door boetvaardigheid, zoals Joannes de Doper, die de Christus heeft aangekon digd. Hij zal wederkeren, maar houdt Uw hart voor Hem niet gesloten en geeft Hem daar een woonplaats. door het ontvangen van de Genade. Pastoor N. BIJL. Spoorwegvervoer neemt steeds in omvang toe. In de loop van de komen de jaren zal het bedrijf ge heel worden gemoderniseerd. Nieuwe tractievormen. De belangrijkste verande ringen, die zich zullen vol trekken zijn wel die op het gebied der t-ractievormen. Een proces, dat zich reeds voor de oorlog begon te vol trekken, toen de electrische- en dieseltractie hun plaats gingen opeisen. De grote verwoestingen van het spoor wegbedrijf in de tweede wereldoorlog hebben ruimte gemaakt voor een groot scheepse toepassing van nieuwe technieken ter ver krijging van een efficiënt en technisch modern bedrijf. De stoomtractie zal in de toe komst geheel worden verla ten. Behalve electrische trei nen zal men zowel diesel- electtrische locomotieven als diesel-electrische motorrij tuigen gaan gebruiken. Wel licht zal het zelfs mogelijk zijn de hete luchtmotor bij de tractievormen in te scha kelen, vooral omdat deze de toepassing van een eenvou dige overbrenging doet ver wachten. Voorts zal er naar worden gestreefd het reizigersmate riaal geriefelijker te maken. De Weg en de Werken. De aanleg van spoorwegen in Nederland gaat vaak met grote moeilijkheden gepaard. Immers de bodemgesteldheid speelt een belangrijke rol, de baanlichamen rusten veelal op slappe veen- en kleilagen. Met behulp van de grondmechanica zullen dan ook in de toekomst wer ken uitgevoerd moeten wor den ter bestrijding van twee voor ae instandhouding en het onderhoud van de baan hinderlijke verschijnselen, n.1. zakking en golving, op dat het toekomstige treinver keer met de gewenste snel heid veilig zal kunnen ge schieden. De rails zullen langer en zwaarder worden, zodat het aantal lassen belangrijk klei ner zal worden, hetgeen de slijtage zowel van rollend materiëel als van spoor be langrijk ten goede zal ko men en het reizen comfor tabeler maakt. Men is van plan voor de spoorbruggen nieuwe con structies te gaan volgen, ter besparing van kosten zowel voor bouw als onderhoud. De herbouw van vernielde stations en hun inrichtingen zal zo rationeel mogelijk ge schieden. Speciale aandacht zal wor den besteed aan de spoorlij nen in de steden. De hinder nissen der gelijkvloerse over wegen zullen, waar dit maar mogelijk is, werden opge ruimd door verhoging van de baan en het maken van onderdoorgangen. De spoor weg zal voorts zo diep moge lijk in de stadskern moeten doordringen en zal tevens de woonwijken aan de stad- rand vervoergelegenheid moeten geven. Omvang van het vervoer. Het invoeren van nieuwe technieken houdt ten nauw ste verband met het toene men van de omvang van het spoorwegvervoer. Deze om vang vertoont een steeds snellere groei. In 1878 telde Nederland 4.000.000 inwoners, die per trein 0.5 milliard reizigerskilometers aflegden of 125 km per inwoner. In 1938 bedroeg de bevolking 8.7 millioen en het aantal reizigerskilometers 3.1 mil liard. Gemiddeld legde toen een Nederlader ongeveer 360 km per jaar over de spoor weg af. In 1946 was het aan tal reizigerskilometers ge stegen tot 5.6 milliard en het gemiddelde per inwoner tot 600 km. Voor de toekomst wordt gerekend op een nog grotere mobiliteit der bevol king en b.v. in 1970, wan neer Nederland een aantal inwoners zal hebben van 11 millioen, zullen de Spoorwe gen in dat jaar reeds 8 mil liard reizigerskilometers moeten afleggen, hetgeen een omvang van het reizi- gersvervoer betekent van 180% van het vooroorlogse. Ook wat het goederenver voer betreft zullen de spoor wegen ondanks de opkomst van de jongere verkeersmid delen een belangrijke plaats blijven innemen voor het massale vervoer. In het ka der van een toekomstige coördinatie van de verschil lende vervoerstakken, zullen de spoorwegen nauw samen- I werken met het vervoer te j water, over de weg en door I de lucht, zich bewust van hun bijzondere positie als nationale onderneming met i een specifiek landelijke taak. Boeken voor de landgenoten overzee. Koopt U een boek Koop er dan twee.... en geef er één aan de jongens overzee!' Onder dit voor zichzelf spre kende motto doen de Natio nale Inspanning Welzijnsverzor ging Indië [NTWTN) en het Nederlandse Rode Kruis een beroep op de boekhandelaren en het lezende publiek. Door de geregelde zending van boeken [en tijdschriften) trachten de beide, nauw sa menwerkende organisaties te voorzien in de enorme be hoefte aan goede lectuur bij de landgenoten overzee [mili tairen zowel als burgers en kinderen, die onder soortge lijke omstandigheden leven), doch daarbij is de medewer king van de Nederlandse boe kenlezers noodzakelijk. En zij kunnen deze medewer king geven door deel te ne men aan de grote landelijke actie, welke NIWIN en Rode Kruis in overleg met de Ne-, derlandse Boekverkopersbond hebben georganiseerd. Bij elk voor Indië bestemd boek wordt een kaart inge-i vuld, vermeldende naam en adres van koper en boekhan-j del, titel, schrijver en prijs, terwijl de verkoper door het zetten van zijn paraaf mede-, dingt naar een prijs voor de zes meest succesvolle boek-j verkopers [-verkoopsters.) Bovendien kan de koper het etiket invullen met zijnl naam en adres, dat vervolgens door het Lectuur-depot van NIWIN-Rode Kruis - waarheen de boekverkopers de boeken in pakjes van maximaal 2 Kg. I portvrij kunnen opzenden, mits geadresseerd aan BARK,' Den Haag - in het boek wordt geplakt. Slachtrunderen zonder vergunning. Met ingang van heden kunnen de slachtrunderen zonder vergunning worden aangeboden voor levering op de overnamemarkten aan het Bedrijfschap voor Vee en Vlees. De lastgevingen hebben derhalve hun waar de als vergunning voor leve ring verloren. Tarieven V rachtautovervoer. De Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Nocrd- holland, Kantoor Alkmaar vestigt er de aandacht van belanghebbenden op, dat te haren kantore ter inzage ligt de „Prijzenbeschikking Interlocal Vrachtautover- voer van Partij goederen 1947" met bijbehorende Af standenwij zer. Vijftig dagen reizen en nietsuitgeven. Om in deze dagen gratis door Europa te reizen, be hoeft men slechts specialist in muntkoersen te zijn. Het bewijs van deze stelling le verde zojuist een Engels journalist (zijn rubriek Eco nomie Met 25 op zak ging hij van Londen naar Pa-rijs, wis selde het bedrag op de zwar te markt voor 20.000 francs en maakte daarvan in een week 8.000 op. Hij lifte naar Grenoble en kreeg daar voor zijn resterende 12.000 francs 36.000 li-res. Daarvan gaf 1 hij er 6.000 uit op zijn drie- daagse reis naar Bari, waar hij voor 8.000 lires een pas- sagiersbiljet. naar Athene en voor de laatste 22.000 lires 6 „Napoléons" kocht Franse 20 francstukken. Een Griekse stoomboot bi-acht hem tussendeks naar Athene, waar hij voor 2 „Napoléons" een week in het j mooiste hotel der stad lo geerde. De andere vier wer den omgezet, in 700.000 drachmen en toen werd de bootreis Athene-Port Said aangevangen. Reiskosten 100.000 drachmen. Dank zij de medewerking van een an dere passagier veranderde de 600.000 drachmen aan boord in 12.000 Franse francs en op hun beurt verkeerden deze in Cairo in 84 Egypti sche ponden. Het verblijf in het land der pyramiden verslond 68 Egyptische ponden. Met een lege vrachtboot réisde hij gratis naar Palestina, kocht daar voor zijn laatste 16 Egyptische ponden 2 Engel se goudstukken, die hij na aankomst in Toulon direct voor 16000 francs kwijt kon. Onderweg van Toulon naar Londen gaf hij nog 4000 francs uit en bij de „Bank of England" wisselde hij de overblijvende 12000 francs tegen de officiële, blanke koers tegen 25 in. Vijftig dagen had hij door Europa, Afrika en Azië ge reisd, ruim 15.000 km ge nietend afgelegd en.geen penning uitgegeven. De wed denschap, aangegaan om de chaos in de huidige munt koersen aan te tonen, heeft hij glorieus gewonnen Verlaging Dorstarieven. maanstanden 1947. In verband met ons be richt betreffende de ver laging van de dorstarieven met 5 tot 10% vestigen wij er de aandacht op dat de nieuwe tarieven eerst op 19 November j.1. zijn ingegaan. Bovendien wordt deze ver laging toegepast op de tot dusverre geldende maxima. Het kan dus voorkomen dat daar waar tevoren niet het maximum werd berekend, de thans verplichte verla ging minder bedraagt dan hierboven aangegeven. Sigarettenprijs begin Januari lager. Begin volgend jaar zal de prijs van de sigaretten zéér waarschijnlijk met 10 proc. verlaagd worden. De beslis sing is er niet. definitief, maar de fabrikanten hebben een prijsverlaging van de kerftabak aangekondigd en dus zullen de sigaretten wel goedkoper worden. En niet alleen de sigaretten, maar ook de shag en rooktabak. Daarentegen zullen de siga ren duurder worden. De nieuwe banderolles voor de verwerkte tabak sigaren, sigaretten, shag en rookta bak zijn thans in de maak. Vrijdag 5 Dec. L. Kw. Vrijdag 12 Dec. N. M. Zaterdag 20 Dec. E. Kw. Zaterdag 27 Dec. V.M. Voor de* periode van 7 De cember tot en met 20 Decem ber 1947 zijn de volgende bonnen aangewezen Bonkaarten KA, KB, KC 713 059 Alg. 2000 gr. brood 043 Res. 800 gr. brood 046 Res. 400 gr. brood 038 Boter 250 gram marg. of 200 gram vet 039 Boter 250 gram marg. of 200 gram vet. 031 Melk 3'A liter mplk 034 Melk 6 liter melk 035 Melk 6V2 liter melk 036 Vlees 100 gram vlees 037 Vlees 400 gr. vlees 058 Alg. 100 gr. kaas of 125 gram korstloze kaas 057 Alg. 125 gram koffie 056 Alg. 50 gram thee 054 Alg. 250 gr. waspoeder Bonkaarten KD, KE 713 559 Alg. 800 gram brood 543 Res. 400 gram brood 538 Boter 250 gram boter of 250 gr. marg. of 200 gr. vet 539 Boter 125 gr. marg. of 100 gram vet 534 Melk 10 liter melk 535 Melk 11 liter melk 536 Vlees 100 gram vlees 537 Vlees 100 gram vlees 545 Res. 100 gr. kaas of 125 gram korstl. kaas 558 Alg. 500 gr. waspoeder Toeslagkaarten. 1013 Brood 800 gr. brood 1012 Marg. 250 gr. marg. of 200 gram vet 1018 Boter 250 gr. boter of marg. of 200 gr. vet 1017 Melk 5 liter melk 1011 Vlees 300 gram vlees 1016 Vlees 200 gram vlees 1014 Kaas 200 gr. kaas of 250 gr. korstl. kaas 1019 Eieren 5 eieren De bonnen voor brood zijn geldig tot en met 13 Decem ber, met uitzondering van bon 1013 brood (toeslagkaar- ten) die geldig is tot en met 20 December. hoog water te den oever 1947. 7 December 4. 3 4.39 8 December 5.10 5.39 9 December 6. 6 6.32 10 December 6.56 7.18 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 6 Dec. 16 11. tot Maandag 8 Dec. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Groot, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 7 DECEMBER. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdcrp Hakkesteegt, Schagen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. DIB NIET ADVERTEERT WORDT VERGETEN De Jeep v/ordt volwassen. De open auto komt weer terug. Dit is een gevolg van de stijgende productiekosten in Amerika, die 't noodzake lijk maken goedkopere mo dellen te fabriceren. Ford is al uitgekomen met de'beken de kleine wagentjes en Che vrolet volgt. Nu is het weer de Willys-Overland - maat schappij, de f abrikan te van de jeeps, die aankondigt dat zij volgend voorjaar met een kleine wagen zal komen, gebouwd op het frame van een jeep. Het wordt een keurig, handig wagentje, ijzersterk en met een op vouwbare kap. Dergelijke modellen waren sinds een jaar of 20 van de markt ver dwenen, doch de laatste tijd ziet men steeds meer auto's aan de markt komen met canvaskappen. De nieuwe jeep zal geen zijramen heb ben, alleen maar zij gordij nen mica vensters. Waar- scbnlijk zal de prijs in Ame rika ongeveer 1200 dollar zijn en de wagen zal dus in Nederland voor omstreeks f 3000.te koop zijn. Als de constructeur er nu ook maar oplet, dat er een zui nige motor in staat, dan zullen de lichte wagens wel spoedig populair zijn en de grote dure wagens voor een deel van de markt verdrin gen. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon n». 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaft, W.-werf Telef. No 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagen pad h 46, Middenraeer. TeL 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Cottsl J. BoSker Hoofdatr. 14, Bippolytusheef. Tel. Hippolytushoef No. 19-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1