UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. 1945 1947 11 DECEMBER. DE BALANS VAN 2 JAAR WEDEROPBOUW. Woensdag 10 December 1947 Derde Jaargang No. 7. Redactie SecretariaatKlieitstraat No. 12, Hippolytushoef Wielingen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westeriand Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bonwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Twee jaar geleden „De Meer is droog" I „De polder is droog. Nu moeten wij bouwen. Vooreerst nog als nood verband om in de meest dringende behoefte aan huisvesting te kunnen voorzien. Maar straks gaan wij de Wieringer- meer weer definitief op bouwen, opdat deze twaalfde provincie in ons volksgeheel spoedig weer de belangrijkè plaats zal innemen, die haar voorheen kenmerk te." Aldus schreef de toenma lige Minister van Openbare Werken en Wederopbouw, Z. E. Ringers in ons blad van 15 December 1945 ter gelegenheid van het bericht] vier dagen tevoren van het droogvallen van de verdron ken polder. „De eigenlijke weder opbouw kan nu een aan vang nemen. Een arbeid, waarmede jaren gemoeid zullen zijn voegde Burgemeester Loggers er aan toe. „De komende jaren zullen ons verder nog voor vele moeilijkheden plaatsen en de teleur stellingen zullen ook zeker niet. uitblijven", was de mening van de Rentmeester - Dijkgraaf, Ir. A. Ovinge, in het be treffende nummer van ons blad. Het door deze zakelijke opmerkingen getemperde op timisme van de Minister is twee jaren aan de praktijk getoetst. Wat zijn de resultaten Van de 400 verwoeste boer derijen kwamen er 130 ge reed. Van de 1000 vernielde De C.C.D. in October 1947. Ambtenaren van de C.C.D. maakten in October 1947 in totaal 7121 processen-verbaal op. Hierbij waren 9951 ver dachten betrokken, van wie er 310 in verzekering werden gesteld. In 1918 gevallen werd tot inbeslagneming van goederen overgegaan. Bij de Officier van Justi tie werden 3485 processen- verbaal ingediend, 6422 bij de Ambtenaar van Tucht rechtspraak, terwijl 44 pro cessen-verbaal aan een an dere justitiële instantie wer den ingezonden. De meeste overtredingen werden begaan op het gebied van vee en vlees, n.1. 3178. Het aantal geconstateerde frauden op het gebied van de akkerbouwproducten be droeg 2399, terwijl op zuivel gebied 1382 verdachten een overtreding hadden begaan. In beslag genomen werden o.m. 175.408 kg granen, zaden en peulvruchten, 6462 kg vlees en spek, 143.289 eieren: 824 varkens, 28685 kg groen ten, 98.707 kg fruit. DE WEDEROPBOUW. woningen in en buiten de dorpen kwamen er 110 ge reed. 150 lichtbeschadigde wo ningen werden hersteld, evenals 100 lichtbeschadigde boerderijen. Bovendien op enkele na alle graanpakhuizen, Hotel Smit, 3 kerken, 3 (bijna 6) scholen, 1 noodschool, 3 ker ken in aanbouw. Verder ongeveer 500 nood woningen verrezen in de polder, terwijl momenteel' nog 300 woningen in aan bouw zijn. En niet vergeten, de twee- i de oogst kwam binnen, ver- schillende middenstandsbe- drijven werden weer op gang gebracht. Dit zijn nuchtere cijfers, die voor zich zelf spreken. Een woord van waardering aan een ieder die hierin een aandeel heeft is zeker op zijn plaats. Na alle moeilijkheden en uitgebreide voorbereidingen was het tweede jaar na de droogvalling vruchtbaar. On danks een langdurige win terperiode, konden veel po sitieve resultaten - worden geboekt, die gunstiger wer den naarmate de zomer lan ger duurde. Bovendien was de arbeids prestatie bij verschillende objecten aanmerkelijk beter dan het jaar tevoren. Gedurende deze periode konden tal van gezinnen weer naar de polder terug keren. Dit aantal is inmid dels de 800 ver gepasseerd, hetgeen zeker een verblij dend aantal genoemd mag worden. Nog zijn er enkele honder den gezinnen, die op terug keer zitten te wachten. Voor hen is twee en een half jaar De opbouw van de Kerkstraat te Slootdorp. (Enige maanden geleden.) een lange tijd geworden. La ten we hopen, dat in de werkzaamheden bij de bouw zo min mogelijk stagnatie zal optreden, opdat ook zij zich zo spoedig mogelijk bij ons kunnen voegen. Er blijven nog ontzaglijk veel werkzaamheden te ver richt-en. zoals het opbouwen van nog honderden boerde rijen, waarvan de totaal ver nielde bedrijven een belang rijk deel vormen. De eigenaren van getroffen panden gaan nog steeds ge bukt onder de zorg van een veel te lage vergoedingsbasis van de schade. Zij trokken herhaalde malen aan de grote bel, mochten hoge be zoekers ontvangen, doch kunnen zich tot dusver vlei en met „de hoop" op een mee-r gunstige regeling bij de behandeling van de Wet- op Materiële Oorlogsschade, welke behandeling, na her haaldelijk uitgesteld te zijn, thans vóór het einde van dit jaar zal plaats vinden. Ook voor de overige bevol kingsgroepen is een recht vaardige regeling van groot belang. Wij denken hierbij aan de verloren inboedels, inventarissen enz. Zo zijn er dus op 11 De cember 1947 nog tal van problemen, die om oplossing vragen, maar ondanks deze zorgen mogen we ons ver heugen met de wetenschap, dat we weer een belangrijke schrede nader zijn gekomen tot het gestelde doel het algeheel herstel van de polder, van onze Wieringermeer Medemblik. In de week van 1 tm 6 De cember werd op de Gemeente lijke Visafslag aangevoerd 105 pond paling f 1,44 2848 pond bot f 0.52 llll pond baars f 0.18 13624 pond snoek baars f 0.54 2199 pond grove blei f 0.21 314 pond kleine blei f 0.16 2368 pond voorn f 0.15 20 pond snoek 0.26; 24 pond karper f 0.43 60 pond zeelt f 0.21. Bovenstaande alle per pond. Hotel „Het Wapen van Wieringen" door brand verwoest. Oorzaak onbekend. De bewoners van het Ho tel - Café - Restaurant van Houten, a. d. Poelweg te Westeriand, kwamen Maan dagavond c.a. zes uur tot de minder aangename ontdek king, dat er in het bovenge- bouw der zaak op een der kamers brand was uitgebro ken. De brandweer was vrij spoedig met de motorspuit uit H.-hoef gearriveerd en tastte het vuur, onder leiding van opperbrandmeester J. C. Klein, met 3 stralen water fors aan. Nu het brandweermateriaal is ver nieuwd kan men een flinke brand aan maar in dit grote pand, was de vuurhaard vrij diep ingewoekerd, waardoor reeds spoedig bleek dat het niet meer te behouden was. Later arriveerde de motor spuit uit Anna Paulowna ter assistentie, welke ook bij zonder goede diensten kon bewijzen, doordat n.1. on derscheidene belendende percelen, o.a. dat der Fa. P. C. Luijt en Rits Kat, alsook anderen gevaar liepen. Ook de brandweer van Wie ringermeer was ter plaatse. De Burgemeesters van Wieringen, Wieringermeer en A. Paulowna, waren op het terrein van de brand aanwezig. Dank zij het volkomen windstille wéér konden de belendende perc. die werden nat gehouden, behouden blijven, doch het gehele res- taurant brandde uit, zodat slechts als laatste resten de muren grimmig stand hiel den. Van de gehele inventaris kon vrijwel niets gered wor den, terwijl het pand en ook de inboedel, naar verluidt slechts matig zijn verzekerd. Er is een voor het ogenblik onvervangbare waarde verlo ren gegaan. Begrijpelijk trok (ie ze brand grote belangstelling prijzen zijn en wareil veie kijklustigen aanwezig. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 12 Dec. N. M. Zaterdag 20 Dec. E. Kw. Zaterdag 27 Dec. V.M. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 11 December 7.38 7.58 12 December 8.18 8.37 13 December 8.54 9.13 11 December 1945. Verwoest 400 boerderijen 1000 woningen 7 scholen 2 kerken vele pakhuizen Beschadigd (licht of zwaar) 150 woningen 100 boerderijen 7 kerken Verloren gingen Een te velde staande oogst van 20.000 H.A. Lan dbo u win ventarissen Huisraad. Geëvacueerd 1500 gezinnen. 11 December 1947. Herbouwd Hersteld 130 boerderijen 110 woningen 3 scholen 3 kerken bijna alle pakhuizen. In aanbouw zijn 60 boerderijen 300 woningen 2 scholen 2 kerken vele winkelpanden Gebouwd 4 werkkampen 500 noodwoningen De oogst 1946 normaal 1947 Gereëvacueerd 800 gezinnen. Op ons verzoek vervaardig- we hier op „bekend" terrein mentaire attentie. deel van het Nederlandse de het bekende bureau doch wij plaatsen dit bij de Ongetwijfeld zal dit kaar- volk een juister begrip te „Carto" het bovenstaande 2-jarige herdenking van het tje ook zijn weg naar „de vormen van de ramp welke kaartje. opnieuw droogvallen van de grote pers" wel vinden en zich op 17 April 1945 over Voer onze lezerskring zijn Wieringermeer als een docu- mede bijdragen bij een groot onze polder voltrok. Teelt van nacultuur na vroege aardappelen. In het teeltjaar 1947 kwam meerdere malen tot uiting, dat het benutten van het nacultuurteeltrecht na de teelt van vroege aardappe len, op een andere wijze plaats vond, dan op de tuin bouwteeltvergunning staat aangegeven. Er zijn tuinders, die menen, dat wanneer zij hun nateeltrecht na de vroege aardappelen voor 50% als volveldsteelt aanwenden en na hun vroege aardappe lenteelt geen nateelt toepas sen, dit oogluikend wordt aangemerkt. Dit is echter niet het geval. Belangheb benden worden erop gewe zen, dat deze wijze van be nutten van hun teelt-recht niet geoorloofd is. Het na cultuurteeltrecht na vroege aardappelen dient overeen komstig de verleende ver gunning te worden aange wend. Aan de nacultuur van vroege aardappelen moet een voorteelt of hoofdteelt van vroege aardappelen op de zelfde oppervlakte land zijn voorafgegaan. Zij, die zich niet aan deze teeltwijze hou den, stellen zich bloot aan tuchtrechterlij ke vervolging. Slachtschapen. Met ingang van 8 Decem ber kunnen weer slachtscha pen voor rechtstreekse leve ring worden aangeboden op de gebruikelijke overname- markten. Het vervoer naar de overnamemarkten moet gedekt zijn door een geleide- biljet. Er worden uitsluitend geieidebiljetten afgegeven voor schapen bestemd voor rechtstreekse levering en in geen geval voor handels schapen. MEDEMBLIK. De eerste uitwedstrijd van D.E.K., de Medemblikker Za terdagmiddagclub is een overwinning geworden. Jong Holland 2 uit Alk maar was het slachtoffer met 42. Na slechts 2 wedstrijden gespeeld te hebben, staat D.E.K. al niet meer onder aan Van Alkmaar begint de Victorie Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klïett- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff W.-werf Telef. No 100 Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp Drukkerij Corn. J BoskeT Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Tel. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1