UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. MINISTER MANSHOLT SPRAK TE WIERINGEN. „HAAR KONINKRIJK" Woensdag 17 December 1947 Derde Jaargang No. 9. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Boawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Het algemeen regeringsbeleid. De prijs- en loon-politiek. De landbouwprijzen en vele andere zaken uitvoerig belicht. Op uitnodiging van de Afd. Wieringen van de Partij v.d. Arbeid sprak Z.E. Min. S. L. Mansholt, Min. v. Landb., Visserij en Voedselvoorzie ning, Zaterdagavond in Con- cordia te Hippolytushoef. De zaal was geheel gevuld en ook vele belangstellenden uit omliggende gemeenten wa ren aanwezig. Weth. Bontkes, Voorz. v.d. Afd. Wieringen, leidde de spreker in. De Minister zeide niet al leen over de landbouw te willen spreken doch tevens het algemeen economisch be leid der regering te willen belichten. Er komt aldus spr. hoe langer hoe meer wantrouwen tegen hetgeen door de regering nuttig en nodig wordt gèaeht. Spreker hoopt vele moeilijke proble men in een ander licht te kunnen stellen, tot beter be grip bij de massa. Men rea- lisere zich in welke positie de regering zich bevindt en men mag toch niet blind zijn voor de vele moeilijkhe den die oprijzen. Tot hen die critiek doen horen zou spre ker willen zeggen „Gaat U voor, ik kom na U." Onder alle categoriën heerst ontevredenheid, bij boeren, bakkers, kruideniers, bij de leraren eén hoog leraar sprak reeds over sta- ken en ook bij de arbei ders die mopperen tegen de hoge prijzen en de verdien sten. Eén categorie is wél j tevreden, de industrie, hoe-1 wel nóch bij de handel, nóch 1 bij de industrie tevredenheid wordt getoond, maar men maakt winsten, soms zelfs schromelijke whisten. Hier tegen heerst wrok en dat is te begrijpen nu men ander zijds beseft hoe moeilijk Ne derland het heeft. Velen hebben gemeend dat na de oorlog spoedig een al geheel herstel zou intreden, dat er een overvoed zou zijn van grondstoffen en produc ten en dat de levensstan daard spoedig op voor-oor- logs peil zou zijn. De regering had deze overtuiging niet. Men zag in dat de wereld een moeilijke tijd tegemoet ging, West-Europa in het bijzonder. De regering moest onaan- j gename maatregelen nemen, die dikwijls onbegrepen ble- j ven. Maar, prof. Schermer- horn wees er in zijn eerste na-oorlogse kabinet- reeds op dat Nederland arm was en dat deze armoede gelijkma- tig moest worden gedeeld en dat de rekening van de j schade en roof van de oor- I log aan het gehele Ned. volk| zou worden gepresenteerd, l Dit is nog niet volkomen be- j reikt en toch zullen allen daaraan moeten medewer- j ken. -..Ieder streeft er naar het zo goed mogelijk te heb ben, volkomen logisch, maar in hoeverre is dit mogelijk j Men beseffe dat het herstel I van het economische leven 1 afhankelijk is van hetgeen: Nederland zelf voortbrengt, j Het Regeringsbelt f.d. De financiën. Voor de betaling van on- ze schulden werden vele fis cale maatregelen getroffen. Vermogensheffing, vermo- gensaanwas etc. Dit was no dig en deze maatregelen worden, hoe onaangenaam misschien, wel reëel bezien. De financiën moeten op orde komen Binnenlands beleid. Het kernpunt van het bin nenlands beleid is de loon- en prijspolitiek. Dit beheerst de gehele wederopbouw van het econ. leven en van de volksgemeenschap. Werken regering en bevolking hier in niet samen dan staat in flatie voor de deur. In Frankrijk o.a. is deze sa menwerking mislukt en het- i zelfde zal ons overkomen in- dien we ons niet beheerst I betonen. Iedereen meent te kort te zijn gedaan maar er is een grens. Reeds is er bij' de na-oorlogse prijsstijging naar gestreefd de lonen aan de prijzen aan te passen. Het prijspeil steeg met 80 a 85%. Hebben de lonen deze stijging gevolgd Vóór de oorlog kwam de landarbeider ver achter, maar zijn loon is I met 160% gestegen. De ak- kerbouw komt beslist aan i zijn trek. Met de industrie klopt het ongeveer. Ambte naren en gepensionneerden j stegen minder (40 a 50%).! Het algemene beeld geeft stijging te zien en een flink stuk van de achterstand is ingelopen. Het is in bet belang van j Nederland dat deze inkom sten en lonen niet verder worden opgeschroefd want als de lonen de trap opgaan dan gaan de prijzen met de lift. Dat heeft de ondervin- J ding geleerd en dat moet voorkomen worden. Correc ties kunnen altijd aange bracht. worden. Er wordt beweerd dat de landbouw ver is achtergeble ven. Dit is niet waar. Voor de oorlog was het arbeidsin komen van de boer niet slecht, maar het is gestegen met 125%, van de akker bouw met 225% en van dè veehouder met 150%. Dat de boer het toch nog moei lijk kan hebben is niet alleen een kwestie van prijzen maar ook van bedrijfsmiddelen, grondstoffen. Veevoer moet ingevoerd werden en ook dé landbouw heeft grondstof fen nodig die de eigen bo dem niet oplevert. Het is een kwestie voor „vooruitzien", hoe hierin tegemoet kan worden gekomen. Onze kan sen staan niet slecht maar er is geen enkele zekerheid voor blijvende import, want de wereldbehoefte is veel groter geworden. Ook de1 voeding van de mens is in het gedrang gekomen het geen reeds heeft geleid tot i verlaging van het broodrant- j soen en laatstelijk van ande- re maatregelen. We zullen onze eigen voed- i selvoorziening in stand moe ten houden en daarom zou een staking van de boeren bier chaos betekenen. Men 1 beseft dit gelukkig en wij zijn de Ned. boer veel dank verschuldiigd. Zonder zijn i mewewerking was het niet mogelijk de voedselvoorzie- ning te handhaven. Als er al kwesties zijn dan mag dit niet leidden tot opzegging van het vertrouwen in de regering. Daarmede zou nie mand iets winnen. In ver houding tot andere groepen blijft het bedrijfsinkomen van de boer niet achter. Getracht wordt het prijs peil in de industrie op rede lijk peil te brengen. Nederland is ook grote dank verschuldigd aan de grote vakbonden. De raad van vakcentrales voerde per 1 Oct. 1946 de loonstop in en gaf daarme de blijk van groot verant woordelijkheidsbesef. Zon der dit was het prijsbeleid, de plicht om iedere prijs in hand te houden, niet mo gelijk geweest. Thans ver keert de prijs- en loonpoli tiek weer in een critiek sta dium omdat het internatio nale prijspeil in de landbouw is verhoogd. In Nederuand kan men echter niet hoger gaan omdat de regering de landbouw reeds met 600 mil- lioen gulden subsidieert. Meer kan niet lijden. Daar om ook is de boter met 90 cent en de melk met 2 ct. verhoogd. Het lijkt- misschien onredelijk maar er zit niets anders op. Onverantwoorde lijk zou het ziji^ de bankbil jetten circulatie te vermeer deren en b.v. 900 millioen in de landbouw te investeren. Dit zou leiden tot inflatie. Met het voorbeeld van Frankrijk voor ogen zal men algemeen aan de thans ge volgde methode de voorkeur geven want anderzijds is het levensmiddelenpakket in j prijs verlaagd en ook in an- dere sectoren wordt de prijs gedrukt. Onredelijk acht Z.E. het verwijt dat hij zich t.a.v. del prijzen in de landbouw niet aan de afspraken zou hou- den. Afspraak was dat het Landb. Ec. Inst. (L. E. I.) waarin regering, boer en ar beider is vertegenwoordigd, de kostprijzen zou vaststellen. Dat is gebeurd maar 't is niet eenvoudig. Met allerlei om- j standighedeii moet men re- j kening houden en zo is de kostprijs van tarwe gesteld op f 20.naar een gemid delde. (Groningen f 18.40, j Zeeland f 20.10, op de zand grond hoger). Dit leest men niet in de landbouwbladen. De melkprijs zou tot 111'47 15 cent zijn. Ac- I coord zei de regering. Nuj blijkt uit nieuwe berekenin gen dat het hoger komt eii dringt men er op aan dat i de regering nog bijbetaalt. Is dat redelijk? De winter- j melkprijs is thans gezet op 18 cent. Als dat nu eens te hoog blijkt te zijn, zou de j boer dan terugbetalen Af- j spraak is afspraak. We hebben nog niet de1 indruk dat er nood heerst, en dan moet het goed zijn. Stelden wij allen tevreden dan was het mis. Er moet, één prijs zijn voor het gehele land. Natuurlijk is deze prijs j op de zandgrond te laag maa-r daarom wordt daar ook steun gegeven en er is geen reden elders hoger te' gaan. We moeten ook con curreren met het buitenland want daar werkt men goed- koper. Nederland heeft er belang bii de kostprijs zo laag mo gelijk te houden. Een z.g. zesjarenplan bestaat slechts in de fantasie van journa-1 listen. Wel heeft men een I z.g. ontwikkelingsplan ge- j maakt voor de landbouw, dit is van wijdere strekking. Onze kracht ligt in rati- onalisatie, kwaliteitsverbete- ring, productieverhoging, mechanisatie. De Nederlandse boer is een goede boer maar hij komt op één punt vér achter. Er wordt te duur gewerkt, te lang, te hard en met te veel mensen. Ieder uur te veel, verhoogt de productiekos ten. Met ruilverkaveling, her verkaveling, mechanisatie kan men een productiever hoging krijgen van 30%. Wieringen zal de vrachten plukken van de ruilverkave ling want er kan rationeler gewerkt worden. Er moet gewaakt worden tegen nieuwe versnipperin gen en de nieuwe pachtwet zal daartegen waken In ze ker opzicht grijpt de pacht wet diep in maar men zal zich hierbij neerleggen om dat het redelijk inzicht zal overwinnen. Spr. noemde Walcheren waar men door een verkave lingsplan de gemiddelde be- I drijfgrootte van 3 H.A. tot 89 H.A. heeft opgevoerd, j Voor de kleine Walcherense boeren is 3000 H.A. in de N.O.P. beschikbaar gesteld. Sommigen zeggen dat dit te ver gaat en dat de Minister i er voor is de kleine bedrijven „op te ruimen." Dit is een onvriendelijke kwalificatie.i j 't Is duidelijk dat de con- structieve weg is bewandeld. Het algemeen beleid is er op gericht de lasten gelijk- matig te verdelen. Al is de; regering hierin misschien nog niet geheel geslaagd, ook de bevolking en de boer moet j meewerken door rationali satie de kostprijs te drukken en betere toestanden voor boer en landarbeider te waarborgen. De talrijke aanwezigen be-1 loonden de Minister met een j krachtig applaus voor zijn j leerzame en duidelijke uit- eenzetting. Veel nieuwe ge-1 zichtspunten opende deze rede weliswaar niet doch zeker zal het gesprokene! verhelderend werken en hetl deed ons goed dit uit de1 mond van onze landbouwmi nister zelf te mogen verne men. Er werden nog enige vragen gesteld. De heren N. Mulder Dz. en W. Jansen vonden dat de tarweprijs toch niet klopte met de prijsstijging van 160% in de landbouw. Verho- I ging van de richtprijs op 22, of 23 gulden zou de teelt stimuleren en dan zou arm Nederland heel wat minder i hebben te importeren. De Heer Jansen wees er bovendien op dat arbeidsbe-1 sparing voor vele Wieringers al heel moeilijk was zolang er geen verbinding met de j Wieringermeer v/as. Men i moet daardoor 12 K.M. om- rijden (luid applaus.) De Heer S. Bakker Mz., veronderstelt dat de prijsre geling in de industrie toch eenvoudig te beheersen is. Kostprijzen e. d. zijn bekend. Risico 'van 't weer is er niet. 1 De melkprijs is nu 2 cent omhoog. Daar wordt de boer scheef op aangezien maar men laat een fabrikant on gemoeid grove winsten ma ken. I De Heer S. Veerdig vroeg of het aanschaffen van nieu we landbouwmachines in de kostprijsberekening is ge calculeerd. (De Minister antwoordt bevestigend.) De Heer M. Kooij Sz. zegt dat door de ruilverkaveling ook enkele Wieringer pach ters in het gedrang zijn ge komen. Zou ook voor hen en voor de kleine Ned. boer in 't algemeen een regeling kunnen worden getroffen als voor de Walcherense boer, door plaatsing in de N.O.P. of elders De Heer Rezelman vraagt of de prijsstijging in de Ak kerbouw (230%) berust op speculatie. Dit is geen verge lijking ten opzichte van de 80% stijging der levensmid delen. De graanbouw is niet zo aantrekkelijk gemaakt als 1 b.v. de aardappelteelt. Graan Iieeft veel meer risico, zak- I ken en touw etc. is zeer duur. De Minister antwoordde 1 dat inderdaad de tarweprijs niet zo hoog is. Wel wordt de graanbouw op prijs ge steld maar er is ook grote j behoefte aan aardappelen en andere producten. Dit zijn belangrijke exportartikelen. De opbrengst van hakvruch- ten op op zandgrond is 4'/.' x j zo hoog als van graan. Onze stikstofpositie is uit eigen productie verzekerd. We kunnen in 1950 expor teren. De regering is voorstander, I van grotere verbouw van hakvruchten ter versteviging' van de veevoederpositie op- j dat men minder afhankelijk! is van import. Dus, minder graan op zandgronden. Effi ciënt werken, omweiden, coop. gebruik van machines etc. Natuurlijk mag graan-, bouw niet onrendabel zijn1 maar als de boer na een winter en een zomer zoals 1 x in de 100 jaar voorkomt nog vrij goed uitkomt dan is het spr. overtuiging dat) de prijzen te hoog zijn ge weest. (Gelach). Vóór 1 Febr. zijn de nieu- we richtprijzen bekend. 't Is beter die naar de gege- 1 vens van 1947 vast te stellen dan in Oct. met cijfers te komen berekend naar 1946. In antwoord op de vraag van S. Bakker zegt de Min. dat kostprijsberekening in fabrieken niet zo eenvoudig is als 't lijkt. Als er een prijs is vastgesteld kan men knoeien met kwaliteit en en b.v. luxe dingen maken, 't Is over al die bedrijven niet te controleren. Gelukkig- is er een Minister van Fi nanciën die van de grote winsten een zeer behoorlijk gedeelte weet in te pikken. Met de boer is het anders, deze streeft zelfs naaar kwa liteitsverbetering maar daar om gaat het niet aan de boer nu ook maar vrij te laten. De prijs moet redelijk zijn en verdergaande verla ging van industrieprijzen staat op 'fc programma. Ook het publiek moet mee werken. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 20 Dec. E. Kw. Zaterdag 27 Dec. V.M. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 18 December 0. 2 19 December 0.23 0.45 20 December 1. 8 1.32 Antwoord aan dhr. Kooij. Een regeling als voor Wal cheren is voor Wieringen niet mogelijk. Ze is tot stand gekomen bij een speciale wet en het is een ernstig in grijpen, waartegen ook ge waarschuwd is, een boer te verplichten elders grond te pachten. Maar, 't is nodig. 80 millioen is in Walcheren geïnvesteerd en dan moet men dwingend kunnen optreden. Men ziet dit ook in en de belangstel ling voor de N. O. P. is op Walcheren nu zeer groot. In de toekomst zal men nieuwe regelingen krijgen I om de boer een redelijk in- j komen te verzekeren en er moeten daarom zo min mo- I gelijk kleine bedrijven ko men. Spr. herhaalt dat rati onalisatie in de landbouw de aangewezen weg is om er te komen. Wetten die ingrijpen in de eigendom zijn er meer (b.v. Woonruimtewet)maar op dit punt is veel meer begrip gekomen. Vroeger had men er in de Kamer niet mee aan moeten komen. De heer Rezelman ver neemt dat de onkosten in derdaad sterk gestegen zijn. Pachten daarentegen niet. De levensstandaard daalt. De Minister verzekert dat het cijfer van 80% wel juist is. Tenslotte zegt Z. E. uit het applaus wel te hebben begrepen dat de Heer Jan sen met de kwestie der brug- verbinding Wieringen W.-meer een teer onderwerp heeft aangesneden. Spreker is niet voldoende op de hoog te hiervan doch interesseert zich, waar landbouwbelangen in het gedrang komen, daar uiteraard wel voor en wil dit gaarne onderzoeken. (Krachtig applaus). Wethouder Bontkes sloot deze bijeenkomst met woor den van dank aan de spre ker. Spr. zeide niet de in druk te hebben dat allen tevreden naar huis zouden gaan en dat alle problemen nu waren opgelost. Wel vond de Heer Bontkes dat een grote bijdrage was geleverd in het verkrijgen van een juister inzicht in de moei lijke regeringsvraagstukken en inzonderheid deed het spr. genoegen van een ver tegenwoordiger van de re gering hulde te hebben mo gen vernemen voor de vak beweging' die door een juist begrip de rust in het Neder landse bedrijfsleven mede wist te verzekeren. dit is de titel van een boeiend FEUILLETON waarvan het eerste gedeelte in ons blad van heden is opgenomen. Wij hopen dat het verhaal van liefde, list en strijd bij onze lezers en lezeressen in de smaak zal vallen. (Zie pag. 4.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1