UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. GEMEENTERAAD WIERINGEN De Middenstand en NIEUWE BONNEN Zaterdag 20 December 1947 Derde Jaargang No. 10. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan -ijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. DE LAATSTE VOORBEREIDING. Hoe groter feest, hoe in tenser de voorbereiding. In de Liturgische viering van het hoogfeest van Kerstmis en Pasen wordt met name die voorbereidingstijd ver meld en inderdaad beleefd. De geest van ieder Kerkge nootschap komt enigzins tot uiting in de belevenis hier van. De vier laatste Zonda gen, voorafgaande aan het hoogfeest van Kerstmis, waarop we de geboorte van Christus vieren, worden ge- j noemd de vier Adventszon- dagen. De veertig dagen, voorafgaande aan het hoog- 1 feest van Pasen, waarop dë Verrijzenis des Heren ge vierd wordt, aangeduid met de naam van de Vastentijd. Natuurlijk kan een feest of viering van een grote ge beurtenis slagen, bijna zon der voorbereiding vanwege het grote enthousiasme, dat plotseling los kan breken. We denken aan de bevrij dingsfeesten, welke onmid dellijk moesten slagen, vanaf het moment, dat de harde knoet van de vijand verdwe nen was. Dat niet te tem men enthousiasme ontbreekt bij de jaar in, jaar uit terug- j kerende feesten, hoe groot en geweldig ook de mysteries, welke daaraan ten grond slag ligen, mogen wezen. Vandaar kunnen we de moederlijke bezorgdheid en wijsheid van de Kerk niet voldoende prijzen door tel kens de gelovigen de Litur gische beleving van de voor bereidingstijd der hoogfees ten te laten meevieren om te voorkomen dat de grote betekenis van het te vieren Hoogtij ons zal ontgaan. In het begin van de Advent laat de Kerk de stem van St. Paulus horen. Rom. 13, hoofdstuk 11 14 v. „Bovendien, gij weet, dat het tijd is en dat het uur is geslagen om op te staan uit1 de slaap want thans is het j heil ons meer nabij, dan i toen we het geloof hebben I omhelsd. De nacht is ver gevorderd, de dag breekt aan. Laat ons dus afleggen de I werken der duisternis en ons I omgorden met de wapenen van het licht. Laat ons dus onberispelijk leven, zoals we dat doen op klaarlichte dagniet in brasserij en dronkenschap,j niet in ontucht en losban-1 digheid, niet in twist en j ijverzucht. Maar omkleedt u met de Heer Jezus Christus, j en vertroetelt het vlees niet tot begeerlijkheid." In de gesteltenis van een degelijke voorbereiding, be-1 gint het licht van Kerstmis te gloren. J. LANGEDIJK, pastoor. Etalageverlichting in de Kerstweek. Het Ministerie van Econo mische Zaken wijst er nog eens op, dat het in de peri ode van 22 t.m. 24 Decem ber a.s. is toegestaan étalage verlichting te ontsteken tot uiterlijk 22 uur. Lichtrecla me en neonverlichting blij ven echter verboden. Woensdagmiddag verga derde de gemeenteraad. Voorzitter Burg. Kolff. Secr. de Heer Van Duin. Afwezig de Heer S. C. Tijsen. Na opening door de Voorz. wordt overgegaan tot beëdi ging en installatie van het nieuw benoemde lid de Heer J. A. Borgdcrff. Behalve enige goedkeurin gen door Ged. Staten van ter vorige vergadering genomen besluiten, werden de verga dering nog vele ingekomen stukken aangeboden die voor kennisgeving werden aange- nomen. Aan S. Kuijt wordt m.i.v. 1 Oct. 1947 eervol ontslag verleend als opzichter der begraafplaatsen. Verschillende verzoeken om ontheffing van honden- belasting werden afgedaan, j Van meer belang was het punt Subsidie Witte Kruis. Deze vereniging zag haar uitgaven zeer vermeerderd in verband met de aanstel ling van 2 kraamverzorgsters. Gezien het nuttig werk dat hiermede in het belang van de natale zorg en dus in het belang van de Volksgezond- j heid wordt verricht achten j B. en W. steun van gemeen- tewege, waarom is verzocht, zeker gerechtvaardigd. Het tekort van het Witte J Kruis wordt geschat op rond j 1000 gulden. B. en W. j stellen voor een extra-subsi die te verlenen van f 500.j De Heer Bosker vraagt hoe de grens t.a.v. de on- en minvermogenden is getrok ken, m.a.w. hoe de bereke ning is opgezet. Als er f. 1000 te kort is vindt spr. f 500.- subsidie een minimum. De Heer Engel kan als be stuurslid van het Witte Kruis hiér meer over mede delen. Voor iedere verzorg ster is gerekend op ongeveer 20 te behandelen gevallen per jaar ad f 50.Tegen over deze geschatte inkom sten staan de uitgaven van ruim f 3000.-. Ook als allen hun f 50.betalen kan men reeds een tekort van onge- 1 veer f 1000.voorzien. Voor velen zal deze f 50.- echter een bezwaar zijn. Wel ont- j vangt ieder werknemer een 1 z.g. bevallingsgeld van f 55.- maar dat is voor andere kosten b.v. arts of vroed vrouw e.d. De Heer Bosker stelt voorl f 750.- toe te kennen. Op voorstel van de Heer M. Kooij besluit de raad voorlopig, het advies van B. en W. te volgen en eerst eens af te wachten hoe de zaak zich ontwikkelt. Later kan men dan nog zien. De nakeuring der films. Thans komt de nakeuring der films ter sprake waarom- j trent wij de lezer in ons vo- rig nummer, door plaatsing van het betreffende advies j van B. en W. reeds inlicht- ten. De heer Bosker zegt de motieven die B. en W. aan- i voeren niet te begrijpen. Men leest daarin over los bandigheid en zelfmoorden en men krijgt onwillekeurig, een soort minderwaardig heidsgevoel. Het is alsof op Wieringen slechts zwakzin nigen wonen voor welker zijtf.eheil de plaatselijke filmkeuringscomm. heeft te waken. B. en W. erkennen de be voegdheid van de commissie coupures aan te brengen of een film af te keuren. Is dat wel zeker Spr. heeft zijn inlichtingen van de Juridische adviseur van de Bidscoopbond die zegt dat de commissie slechts mag oerdelen over de toe laatbaarheid voor een be paalde leeftijd (14 of 18 jaar). Tot afkeuren of cou peren is de commissie aldus spr. niet bevoegd. Bovendieiï wordt hier nooit afgekeurd. Nóch in Den Helder, nóch in Schagen vindt nakeurig plaats. De Heer Bodde zegt de op vatting van de Heer Boskër j Bosker voor 100% te onder schrijven. De commissie is z.i. overbodig. Nakeuring pas- te misschien in 1927 maar thans niet meer. Na hetgeen in de oorlog is meegemaakt is de bevolking veranderd. De Heer Borgdorff wil i gaarne zekerheid omtrent de j bewering van de heer Bosker I dat de commissie geen recht tot afkeuring heeft. Is dat wel zo Voor spr. is dit het kardinale punt. De Voorzitter zegt dat de commissie wél mag afkeu ren. De Commissie ingesteld krachtens besluit van de raad en benoemd door B. en W„ had geen zin als ze die bevoegdheid niet had. De Raad wenst op dit punt echter zekerheid en op voor stel van de Heer Bosker wordt de zaak aangehouden opdat nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen, j Aanschaffing sneeuwploeg. Zoals bekend wil de ge- 1 meente te-r beperking van de uitgaven voor het sneeuw ruimen de laatste jaren kostte dit zeer veel samen met het Heemraadschap en de Polder W.N., een sneeuw ploeg aan söhaffen. De kos ten bedragen f 2260.De gemeente en het Heemraad schap zullen ieder f 988.75 bijdragen, de Polder f 282.50. De Heer van der Laan vraagt of nu op spoedige levering mag worden gere kend. De Voorzitter zegt dat de ploeg reeds besteld is. Ged. Statenverleenden reeds goedkeuring. Wethouder Bontkes wijst er in dit verband op dat sneeuwruimen thans als productiefwerk wordt aan gemerkt zodat arbeiders via het arbeidsbureau op con tractloon bij het sneeuwrui men geplaatst kunnen wor den. Voorts, wordt besloten de leden van de Woningcom missie een presentiegeld te verstrekken van f 2.50 per vergadering. In het exploitatietekort van het Centr. Ziekenhuis te Alkmaar zal f 0.24 per inwo ner worden bijgedragen. Hoe krijgt men een woning Na een ellenlange discus sie stelt de raad op voorstel van B. en W. richtlijnen vast voor de beoordeling van aan- vragen om vergunning tot het ingebruik of medege bruik nemen of geven van j noodgelegenheid. Zij bevatten voor-schriften de oorlogsschade. Z. Exc. de Minister van Financiën te 's-Gravenhage is een telegram verzonden van de volgende inhoudt „De samenwerkende Ne- derl. Middenstandsbon den dringen met klem aan op een spoedige de finitieve regeling van de materiële oorlogsschade, waardoor ook de getrof fen middenstanders hun vroegere plaats in het economisch leven we derom volwaardig kun nen innemen." w.g. Christ. Middenstandsbond Ned. Mod. Middenstandsbond Koninkl. Middenstandsbond Ned. Kath. Midd.standsbond. omtrent wijze van aanvrage, het instellen van een regis ter van woningzoekenden en de gronden voor het verle nen of weigeren der vergun ning. T.z.t. zullen wij de le zer. hieromtrent inlichten. De Heer Bosker maakt be zwaar tegen de bepaling, dat de vergunning in 't algemeen niet zal werden geweigerd aan een landarbeider die een door zijn werkgever daar voor bestemde woning kan betrekken. Spr. zag deze be paling gaarne ook toegepast voor middenstanders en in dustriëlen en het woord landarbeider gaarne vervan gen door bv. „iedere werk nemer", zodat iedere werk gever een eigen woning voor zijn eigen personeel kan re- j serveren. De Voorzitter wijst aan de hand van recente voorbeel den op het. aan deze wijzi ging verbonden gevaar. Als! smeden, kappers, timmerlie- den en iedereen zijn huis maar voer eigen personeel j mag reserveren krijgen we' een stroom van werkkrach ten van elders. Hoofdregel moet blijven de beschikbare ruimte voor de eigen bevol king. Weth. Bontkes licht nog toe dat de gewraakte bepa ling juist op verzoek van de I Minister in het agrarisch I belang als uitzondering is I opgenomen. Ook van communistische I zijde kan men met het voor- i stel van de Heer Bosker niet j meegaan. De heer Bodde en j van der Laan zien daar een groot gevaar in. In de geest j zoals de heer Bosker bedoelt, I het eigen huis van de eigen I werkgever, wordt door Com missie en B. en W. reeds gewerkt. De heer Bosker zag dit toch gaarne in de verorde-1 ning vastgelegd. Nu laat de i verordening voor het verle- j nen ener vergunning in het I door hem bedoelde geval geen ruimte. Na veel gepraat geraakt men eindelijk uit de impasse na een opmerking van de Heer Lukkien die er op wijst dat de verordening reeds een bepaling bevat dat in bijzon dere gevallen .uitzonderingen op sommige voorschriften zijn toegelaten. Allen verklaren zich er mede accoord dat deze be paling met name op alle voorschriften van toepassing zal zijn. Vervolg op pagina 2. Voor de periode van 21 Dec.1 1947 tot en met 3 Januari '48 zijn de volgende bonnen aangewezen Bonkaarten KA, KB. KC 713 088 Alg. 2000 gram brood 073 Res. 800 gram brood 076 Res. 400 gram brood 081 Alg. 250 gr. margarine of 200 gram vet 069 Boter 125 gr. margarine of 100 gram vet 068 Boter 125 gr. boter of margarine of 100 gr. vet 080 Alg. 120 gram spijsolie 061 Melk 4 liter melk 064 Melk 6 liter melk 065 Melk 6V2 liter melk 066 Vlees 100 gram vlees 067 Vlees 300 gram vlees 083 Alg. 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 084 Alg. 500 gram suiker, boterhamstrooisel, cho colade enz. of 100 gram jam enz. 030 Alg. 200 gram suiker enz. of 400 gram jam enz. 085 Alg. 100 gram bloem, zelfrijzend bakmeel of kindermeel. 082 Alg. één ei 086 Alg. 50 gram cacao 087 Alg. 2,25 gram huishoud zeep of 180 gram toiletz. 089 Alg. 500 gram sinaasap pelen (voorinlevering) 075 Res. 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas. Bonkaarten KD, KE 713 573 Res. 400 gram brood 569 Boter 125 gram marg. of 100 gram vet 568 Boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 580 Alg. 120 gram spijsolie 564 Melk 10 lier melk 565 Melk 11 liter melk 566 Vlees 100 gram vlees 567 Vlees 100 gram vlees 575 Res. 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 583 Alg. 250 gram suiker, enz. of 500 gr. jam enz. 584 Alg. 250 gram suiker, enz. of 500 gr. jam enz. 530 Alg. 200 gram suiker enz. of 400 gr. jam enz. 578 Res. 500 gr. bloem, zelf rijzend bakmeel, kinder meel of kinderbiskwie 585 Alg. 100 gr. bloem, zelf rijzend bakmeel of kin dermeel 582 Alg. één ei 586 Alg. 50 gram cacao 587 Alg. 450 gram huishoud zeep of 360 gram toiletz. 589 Alg. 1000 gr. sinaasappe len (vóórinlevering) 588 Alg. 800 gr. brood Toeslagkaarten 1022 Margarine 250 gr. marg. of 200 gram vet 1023 Brood 800 gram brood 1028 Boter 250 gr. boter of marg. of 200 gram vet 1027 Melk 5 liter melk 1021 Vlees 300 gram vlees 1026 Vlees 200 gram vlees 1024 Kaas 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas 1025 Suiker 250 gram suiker, enz. of 500 gr. jam enz. 1029 Eieren 5 eieren Versnaperingenkaart U01 Versnaperingen 200 gr. chocolade, suiker werk, .suiker, enz. of 400 gram jam enz. U03 Versnaperingen 100 gr. chocolade enz. of 200 gram jam enz. Dc bonnen voor brood zijn geldig tot en met Zaterdag 27 December, met uitzonde ring van bon 1023 Brood, die geldig blijft tot en met 3 Ja nuari 1948. De bonnen 089 Alg. en 589 Alg. voor sinaas appelen dienen uiterlijk Za terdag 29 Dec. bij een han delaar te worden ingeleverd. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 20 Dec. E. Kw. Zaterdag 27 Dec. V.M. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 21 December 1.59 2.23 22 December 3. 0 3.34 23 December 4. 9 4.43 24 December 5.13 5.41 25 December 6. 7 6.33 BAKKERS ARBEIDSTIJDEN. Aan hoofden of bestuur ders van broodbakkerijen waarin tevens koek, banket, chocolade of suikerwerk werdt vervaardigd is het vergund op Dinsdag 23 Dec. 1947 en op Dinsdag 30 Dec. 1947 de werktijd van de in hun onderneming werkzame bakkersgezellen per dag met ten hoogste 2 uren te ver lengen, mist uit 'n naast de arbeidslijst of de rooster op gehangen geschrift op dui delijke wijze de regeling van de arbeids- en rusttijden blijken. LOOP DER BEVOLKING. Bij provinciaal Blad No. 36 van Noord-Holland is offici- ëel het bevolkingscijfer per 1 Jan. 1947 voor de gemeen ten in die provincie vastge steld. Dit cijfer, voor Wie- ringen per 1 Januari 1946, 6982, (3636 m. en 3346 vr.) geeft een teruggang te zien van 114 personen tot 6868 (3555 m. en 3313 vr.) Gebo- -en werden in 1946, 83 jon gens en 107 meisjes, en over leden 34 m. en 32 vr. Het geboorteoverschot bedroeg derhalve 124 (49 m. en 75 vr.) Er vestigden zich in genoemd jaar 258 m. en 237 vr. totaal 495 personen doch er vertrokken door reëvacu- atie 388 m. en 345 vr. totaal 733. Meer vertrokken dan gevestigd 238. In de gehele provincie nam de bevolking toe met 67109 personen en zij be droeg op 1 Jan. 1947 860656 m. en 898843 vr., totaal 1759499. De Wieringermeer gaf over 1946 een geboorteoverschot van 55 en een vestigings overschot van 1582, totale vermeerdering 1637, tot 3449 t.w. 1870 m. en 1579 vr. Succes - Nieuws. Het Succes-programma ver meldt voor Zondag de volgen de wedstrijden: Succes 2 - Schagen 2 Aan- van 10 uur. Succes 4 - Oosterend 1 Aanvang 12 uur. Succes 1 - DEC 1, Aan vang 2 uur. SRC 3 - Succes 5. Aan. 2 u. Voor vertrekuur zie de pu- blicatiekast. TONEGIDO-NIEUWS Zondag a.s, om 1 uur speelt Ton. 2 heren tegen Rapiditas 2 Om 2 uur Ton. 1 tegen Rap. 1, terwijl om 3 uur de wedstrijd Ton. 1 Dames - HAV 1 zal aanvangen. POLITIE, Gev. een schaapwol len want. Verl.; een vulpenhouder, een huissleutel en een werk- want, gebruikt door steenzet ters, Inl, bij Gem.-Bode_ De eerstvolgende bonnen voor suiker en versnaperin gen zullen oW drie weken (ofr 8 Januari) worden aan gewezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1