UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Zaterdag 9 October 1948 Derde Jaargang No. 93 Aanwinst voor de Wieringer vloot *»dactle SecretariaatKUeftstraac No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Port De Haakes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. HEBT U NIETS VERGETEN U kant waarschijnlijk dat bekende plaatje nog wel dat bij Uw kruidenier of bakker aan de binnenzijde van de deur bevestigdwas en misschien nog is waarop deze woorden voorkwamen. Hoe licht gebeurde het niet dat U naar de winkel ging en meende alles gekocht te hebben wat U nodig had. En juist op het moment dat U de winkel verlaten zou, werd U e»r nog even aan herinnerd U hebt toch niets vergeten En dan kon het U plotseling te binnen schie ten ik moet dit of dat nog hebben. En vooral als ge van ver kwam, was het maar fijn dat dat plaatje daar aan de deur bevestigd zat. Het was maar een doodge woon plaatje. Het nam maar heel weinig ruimte in beslag en op de binnenzijde van de deur. En toch bewees het aan velen zijn diensten met zijn stomme taal. Voor wie het zag en er op lette, sprak Een volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en ZaterdagflJ Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaa Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk.| Kleine annonces f 1.per stuk van hoogste 4 regels. door Alb. de Haan. Tuigage door C. van Kalsbeek. De motorwinch, die beheel ontworpen is door de Heer nieuwe *en kokkel is wel een ver TANNa! raeWmg waard Hier is een I op en top vakman aan het raad van Wieringermeer WIERINGERMEER Raadsvergadering. Op 15 October a.s. om 2 u. namiddag zal de gemeente- in geweest. Dat deze kotter iets bijzon- de uit het noodraadhuis te Lutje- koLhorn in vergadering bij eenkomen. Deze week is de kotter. genaamd de MAREE", eigenaren d<e heren H. en J. Koster, gereed geko-'wer ,1 ders is, moge blijken uit Het sch.p werd gebouwd in inleresse. die de reders West Graidijk door de firma vd Belt. De kotter heeft een iengie van 22.50 m., breedte 5.80 m., holte 2.75 meter. De motor- genodigden, o.a. capaciteit bedraagt 200 PK.^ den voor scheepvaartinspectie,1 ais volgt gegund bovendien is deze kotter nog Burgemeester en Wethouders,; Fa. van t Hart te De Hau- voorzien van een kleine mo- de Heer T. vd Belt e.v.a. kes: hetj voormalig secretarie tor van 10 PK, Die dienst doet Hopeniijk werkt h^t weer gebouw met secretariswoning, voor het binnenhalen van het mee om deze proeftocht goed het raadhuis, de politiewoning net. Het vislossen geschiedt te doen slagen. I in de Beltstraat, het oude eveneens ddor de motor De „JANNA MAREE" is schoolgebouw te H.Hoef, de Die IJmuiden aan de a.s. Maandag vindt de proeftocht plaats naar de Noordzee met verschillende afgevaardig- Aanbesteding schilderwerk. Na gehouden aanbesteding het buitenverfwerk aan ver schillende gemeentegebouwen tevens het schip een sieraad voor de Wieringer l complete water- Vloot. De deie motor smid'swerk het vele en voorziet van licht en leiding. Het schip is uitgerust met FILM-AVOND, de modernste snufjes op vis- Aan de ZeéyEerwaa-de serijgebied, een compleet priester-Missionaris I!. J. v. zend- en ontvangtoestel, een Rassel te Roozendaal N B., is piachtige ruime machinekamer vergunning verleend tot het geven van een smalfilmverto- geplaatst n;ng jn bct Parochiehuis te en Laan. H Hoef op Vrijdag 15 De accomodatie voor de be*r a,s> om hal{ viei.( VOOr Jg sen die met eens op datbemanning is in één woord, af! kinderen en om 8 plaatje letten. Ze hadden Een flinke kajuit met misschien haast. En als ze slaapgelegenheid voor zes het wel zagen en zonder sonen, vaste wastafel, ruime aandacht lazen, dan dachten kleerkasten voor de beman- ze hoogstens aan een han- nin, alles modern en hygië- FRYSKF KRTTF digheid van de winkelier om rjjsch ;njpnV}ij mZI niscn m^ericnMet verwijzing naai* de in De stuurhut, die geheel van dit blad voorkomende adver- het een duidelijke taal. Ik door de Firma Kooy en Laan. weet wel, er waren ook men- j De accomodatie voor de om uur voor ecn de volwassenen met het film per werk „Sortilege iExotiqe' (Een wereld vol betovering.) onderwijzerswoning te Wester ianD en de OL School aldaar, de OL School met onderwij zerswoning te H.Hoef. Gebr. Gorter het school gebouw en de onderwijzers woning te Oosterland. Onderhands zal worden aan besteed bet verfwerk aan de CL School met onderwijzers- Octo- woning te Den Oever en de wachtmeesterswoning aldaar. Een en ander zal een uit gave vergen van pl.m. f 6000.- zijn waren aan de man r» i 1 1 "li KCUBI51 V cl U <_UL Ulc nie"Tven biiSsti" datrde"elhoul 's °Péelr°kken. is voor- tentie van de „Fryske Krite" j ren herinnering zuiver en aUeen f0" 7"1 ,eent fhanc?f, °Pkla.P- "°?n de Oare kant" alhier, voor hen bedoeld was. Tot i ,b"e, kaa,l®ntafel- H,cl v'sr,u"n willen wij onze vele Hollandse bevat dertien aparte visafde- Vrienden en Vriendinnen in Üngen. Voorin een Flinke de gelegenheid stellen nader voor reparaties kennis te laten maken met aan het viswant, tevens maga bet doel en streven dei- zijn voor viswant en andeie! Fryske Krite. materialen bovendien is er: Naast het te behandelen nog een ziekenboeg ingebouwd' Verenigingswerk op genoem ze thuis kwamen en ontdek ten nu heb ik dat nog ver- - geten. Ja en als je dan veraf boetkamer woont, dan is het niet zo eenvoudig om op staanden voet weer terug te gaan. Die boodschap, hoe dringend no- dig ook, moest, dan maar wachten tot een andere keer. Het leven zou ik met een i winkel willen vergelijken, j Alles wat de mens nodig heeft is er te krijgen. Alleen maar we zijn van die ver- geetachtige mensen. In onze 1 schiem leest ge het nog wel haast om het een of andere even door. Maa-r het zegt U artikel te bemachtigen, ver- niets, omdat ge er niet even geten we soms het allerno- bij stil staat. Maar bedenk digste. Omdat we altijd maar nu eens KUNT ge niet iets De betimmering was in han den van de firma. F, Bakker. Schilderwerk door K. Bakker, electriciteit werd aangelegd met die ene boodschap onze gedachten lopen, den ken we niet, dat er misschien nog wel iets is dat we nog dringender nodig hebben. En als we dan ook onze inkopen voor het leven gedaan heb ben wilen we de winkel ver laten. Gelukkig maar dat er ook in de winkel, die ik het leven noemde, dat bekende plaatje hangth^bt U niets vergeten Er wordt soms een geschriftje bij U in de bus geworpen. Ge neemt het op, bekijkt het en legt het neer. Dat zal ik nog wel eens le zen als ik er de tijd voor heb. Maar wacht es even Op dat geschriftje staat mis schien welhebt U niets vergeten. Leest dat nu eerst eens. Wat staat er dan in dat foldertje Daar staat' dit in er is een einde aan dit leven. Er is een God. Ge hebt de radio aan staan. Wat is dat nu Een preek En als vanzelf zijt ge van plan om dien spre ker „de nek om te draaien." Ge zegt dat is niets voor mij. Wat moet ik met die preek. Alweer zo'n herinne ringsplaatje Hebt U niets vergeten Ge leest dit. artikeltje. Het staat gedrukt voor U. Maar U hebt haast, omdat U meent alles reeds te hebben wat U hebben wou. En mis- de avond treedt voor ons op de alom in de lande welbe kende Jac. de Vos, met ka rakterstukjes, declamatie, zang en imitatie, dit laatste wel bekend van hem dooi de radio, alzo een avond van ongekende Friese humor, die niemand missen mag. V. Tonegido - Nieuws. Zondag spelen zowel de da mes als de heren thuis. Om 1.30 uur speelt He- 1 tegen OSS 1 uit Zand- \oori. Dit kan weer een over winning worden, hoewel we de tegenstander zeker niet mogen onderschatten Om 2.45 spelen de dames tegen OSS 1. Ze zullen weer hard voor een eventuele over winning moeten vechten. Het beloven in elk geval weer een paar aantrekkelijke wedstrijden te worden in Wes teiland. „Vliegwereld." Wij maken onze lezers at tent op de elders in dit blad geplaatste adv. over het tijd schrift „Vliegwereld." Dit zeer interessante blad biedt alles voor wie iets voelt voor de luchtvaart. „Vliegwereld" zal zeer ze ker in een behoefte in deze voorzien en vooral bij de iets oudere jeugd zal het in de smaak vallen. Nadere inlichtingen wor den verstrekt door de propa gandist van „Vliegwereld", Hippolytushoeverweg F 7, te Wieringerwerf. Iets bijzonders Woensdagmorgen werd het vliegtuig „De Koningin Ju- liana" van een auto geladen, en opgesteld bij de Chr. School te Wieringerwerf. De eigenaar, de heer G. v. d. Zee, uit Anna Paulowna, stelde een foto-toestel op, en aan de „lopende band" nam de schooljeugd in de cock pit plaats, waarop dit mo ment op de gevoelige plaat werd vastgelegd. Prins heerlijk en stralend van ge luk beklom de een na de an der het toestel. Met de klompen in de hand, kwamen andere gega digden aangerend, bang als ze waren dat het toestel voor hun neus zou opstijgen Menig kind zal 's avonds alles gedaan hebben om Va der en Moeder over te halen toch vooral zo'n mooie foA te bestellen Aanbesteding Gebouw voor Gemeentewerken en Brandweerkazerne W.-werf. Naar wij vernemen zal deze aanbesteding plaats vinden op 29 Oct. in het Raadhuis te Lutje Kolhorn. MAANSTANDEN 1948. Maandag 18 October N.M. Maandag 25 October L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 10 October 6.55 17.58 11 October 6.57 17.56 12 October 6.59 17.53 13 October 7.01 17.51 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 10 October 11 October 12 October 13 October v.m. 0.57 1.57 3.17 4.42 n.m.1 1.321 2.421 4.121 5.321 Zondagsdienst Artsen. I Van Zaterdag 9 Oct. 16 u.1 tot Maandag 11 Oct. 8 u. v.m.1 zijn bij geen gehoor bij del eigen arts alleen voor spoed-1 gevallen aanwezig de artsen I Veenis, Beeker, Hoogka-I mer, Schut Bouwman,I Schreuder, Koning, Groen-I hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 10 OCTOBER. Aanwezig de Heren Reits-1 ma, Slootdorp Hakkesteegt, I Schagen. Afwezigde Heren cL I Kolk. Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Medemblik. vergeten hebben Bestaat die mogelijkheid heus niet En dan denk ik aan dat al lerbelangrijkste dat wij men sen zo erg makkelijk verge ten God De oude bijbel zegt dat zo raak en scherp dat we alles kunnen gewin- den. De onderste laag nen, alles kunnen kopen en toch één ding vergeten dat we straks sterven moeten en dan God zullen ontmoeten. Misschien zegt ge dat arti kel heb ik niet nodig. Maar dat kunt ge dan het beste beoordelen als het zover is. Maa-r dan is het te laat. Niets vergeten we gemakkelijker dan dat ene God. En wie HEM vandaag vergeet, kon morgen de tijd wel eens niet meer hebben om aan Hem te denken en naar Hem te vragen. En daarom zeg ik U in allen ernstvergeet Hem niet bij al Uw inkopen voor het leven. Want hoe ge het ook wendt of keertge hebt Hem nodig. Nu vandaag. Dit gedoogt geen uitstel tot een volgend bezoek, want we i zijn hier maar een keer in de levenswinkel. Hebt U niets vergeten Misschien tot nu toe wel het allervoornaamste. Daar wil de ik U aan herinneren. Een gewaarschuwd mens geldt j voor twee. M.F.C. doet het goed. M.F.C. H.O.S.V. OOSTERLAND Voor de 4e maal in suc- Een biet als ringsteker. cessie gelukte het Zondag jl. Zeven jaar geleden verloor de geel-zwarteil een zege Uit de heer N. K. zijn zegelring. het vuur te slepen, waarmee 't VermoeDen bestond, dat zich met 8 punten uit 4 het kleinood in de gierput wedstrijden op de bovenste terecht gekomen was I hebben genesteld. D.. f Ditmaal was het H.O.S.V., Bij het schoonmaken even- da(. me(. een j_, nederlaag \ve. werd de ring niet geven naar huis werd gezonden, den. De onderste laag uil de Over het verloop het vol- put werd echter evenwel gende In de eerste speel- over het land gestrooid en helft, waarin beide ploegen teen Mw. K. dezer diagen be- weinig moois laten zien, is zig was kroten schoon te ma het de linksbuiten der gas- ken voor de maaltijd, ontdekte, ten, die een bal inschiet, ze tot haar verbazing de ver- welke keeper Flietstra in loren gewaande ring om één eigen doel stompt en daar- der kroten heen. mee H.O.S.V. de leiding geeft. Een wonderlijke speling der Na de rust is H.O.S.V. zeer Schager Markt. Donderdag 7 Oct. 1948. Op de heden gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt gehandicapt door .het uit vallen van haar linksback, die wegens een blessure ver stek laat gaan. M.F.C. neemt nu al gauw het spel in han den en het is hun midvoor, die uit een scrimmage voor het doel de partijen op Ds. Post. 8 Paarden f 300 -850; 3| lijke voet brengt. De gasten' - - brengen het. niet verder dan de M.F.C.-backs en een aan val blijft uit. j De Medemblikkers blijven steeds het vijandelijke doel onder druk houden en na j een half uur spelen in de 2e j helft brengt linksbinnen met een mooie kopbal de stand op 21. Wanneer daarna ook hun midvoor nog eens scoort, is het met H.O.S.V. gedaan en i M.F.C. deelt geheel de Jakens uit. Veulens f 150—210 1 Stier, Centrale 39 Geldekoeien (mag.) f 375—500 109 Idem (vette) Centrale 15 Kalf- koeien f 600—750 6 Vaar zen f 370450 5 Pinken Centrale 10 Tijdkoeien f 500600 12 Nucht kalve ren Centrale 141 Schaoen (mager) f 6090 614 Idem (vette) Centrale 282 Over- houders f 4054 88 Biggen f 4060 17 Konijnen f 4.50 13 99 Kippen f 25 Jonge hennen f 811. Het eindsignaal van arbi ter Baas. die deze middag niet gelukkig was in zijn beslissingen, luidt dan een door M.F.C. met 31 ver diend gewonnen wedstrijd uit. VERANDERING AAN PROV. ZIEKENHUIS. Met ingang van 1 October j.1. heeft zich aan het Prov. Ziekenhuis een verandering voltrokken, die, hoewel in de praktijk niet direct, merk- baar, formeel een belang - j rijke wijziging brengt in de 1 opname van verpleegden. Was totnogtoe opname al leen mogelijk op grond van een door de Rechterlijke Macht, verstrekte machti ging, thans is een deel van 1 het ziekenhuis bij Kon. Be- sluit aangewezen als z.g. I „Open afdeling", waardoor het mogelijk wordt patiën ten op te nemen zonder dat daarvoor een machtiging nodig is. „HIERNA BETER." Naar wij vernemen, zijn bij onze plaatselijke toneel-1 club voor het op handen zijnde winterseizoen plannen in de maak, welke reeds in een vergevorderd stadium van voorbereiding zijn, doch waarover het Bestuur zich zeer binnenkort zal kunnen uitaten. Wel deelde men ons mede, dat het Bestuur thans be staat uitJ. Glastra, voorz.: P. de Reus, secr. Chr. van Doorn. penn. mevr. M. Bij- leveld-Bossen en D. Radec- ker, leden. Voor de periode van 10 tot en met 23 October zijn aan- gewezen 284, 286 Vlees 100 gr. vlees. 285 Vlees 300 gram vlees. 287-1, 287-2 Brood 800 gr. brood 288 Brood 400 gr. brood 289 Alg. 400 gr. brood 290 Alg. 250 gr. boter of marg. of 200 gram vet 291 Alg. 750 gram suiker enz. 295 Alg. 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 296 Alg. 200 gr. kaas of 250 gram korstl. kaas 297 Alg. één ei 298 Alg. 125 gram koffie. 299 Alg. 50 gram thee 300 Alg. 225 gram huishoud zeep of 180 gr. toiletzeep B 309 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas B 310. C 311 één ei 301 Alg. 125 gram boter of marg. of 100 gram vet 302 Alg. 100 gr. kaas of 125 gram korstl. kaas 303 Alg. 2 eieren 304 Aig. 450 gram huis houdzeep of 360 gram toiletzeep E 315 500 gr. bloem, enz. Versnaperingenkaarl en. 117 Versnaperingen 200 gr. chocolade, suiker, enz. 120 Versnaperingen 100 gr. chocolade, suiker, enz. TOESLAG K AARTEN. Tot en met 23 October zijn geldig verklaard de bonnen vg.n strook S. De niet-aangewezen bon nen van strook 3 kunnen worden vernietigd. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12. Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1