Zaterdag 15 Januari 1949 Vierde Jaargang No. 18 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat }ee(t, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. MOGEN ALLEN ÉEN ZIJN Vanaf het feest van St. Petrus Stoel 18 Jan., tot het- feest van St. Paulus bekering 25 Jan., wordt over heel de wereld een internatio nale bidweek gehouden. Alle CHRISTENMENSEN van goede wil gaan bidden voor de hereniging van de kerken. Dat allen één mogen zijn, was Jezus' gebed op de laatste avond van zijn leven en dat wordt het gebed van de millioenen goedwil- lenden, die in Christus geloven.. Toen er vrede was op de aarde, toen er over de hele wereld één groot rijk was, het Romeinse Rijk, toen begon de kerk. Als een mos terdzaad zo klein.... maar de kerk begon zich te ontwikkelen als een nietig plantje, maar wat zou uitgroeien over de hele we reld. Maar de eenheid werd gebroken. De hele lijdensgeschiedenis daar van kan ik hier niet vertellen dat is allemaal zo langzamerhand gesponnenMaar het resul taat van die lijdensgeschiedenis is, dat er op het ogenblik onge veer 600.000.000 Christenen zijn, die niet in eenheid met elkander leven.... en zij zijn in verschil len richtingen uiteen gevallen In alle richtingen zijn er slap pelingen, maar ook zeer vele men sen met overtuiging en met vaste principes, waarvan ze niet kun nen en willen afwijken.... Nie mand heeft het recht, de princi pes van anderen, die steunen op degelijke Godsdienstige onder grond, te minachten, ook al is men het er niet mee eens. Onre- delijke verdachtmakerij bevordert de eenheid niet.... verschil van principes mag volstrekt geen rede zijn van onderlinge minach ting. Waarom zou men een ieder niet op eigen terrein kunnen vrij laten in zijn overtuiging, en ver der vriendschappelijk met elkan der kunnen leven Elkander on derling de behulpzame hand bie dend en aldus het grote gebod van Christus in beoefening bren - gen Hebt elkander lief zoals ik U heb bemindWanneer dat gebod beter werd onderhouden, dan zou ook de eenhed van ge loofsovertuiging, ondersteund door een vurig gebed, veel gemak kelijker tot stand kunnen komen. N. BIJL, Pastoor. Hollandse Mij v. Landbouw.De pannen to* oprichting zij., m de oorlog ontstaan. ine" Afd. Wieringermeer. Dinsdagmiddag vergaderde de Het ijzeren gordijn doorbroken. al telt zich voor de invoerrechten lussen deze landen af te schaffen, de groot ste belemmering dus in nei handels- Hok Mij. "van Landbouw ^in Hotel verkeer. Zolang echter de Deviezen Smit le Middenmeer. De bijeenkomst controle blijft bestaan, heeft dit nogte Wieringen op verschillende 19 Januari 8.40 was matig bezocht. j »een zin- plaatsen pestvogels waargenomen. HOOG WATER De Voorzitter, de Heer Zadel-] TTI?e efersfe stap zal zijn de Douane- De diertjes ter grootte van een TE DEN OEVER. MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 21 Januari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op Invasie van pestvogels 17 Januari 8.42 In de afgelopen dagen werden 18 Januari 8.41 hof, opende de 'vergadering met een'V1"0- (vriie in* en uitvoer) gevolgd spreeuw zijn gemakkelijk te her- 17 Januari woord van welkom, waarna hij het door de economische Unie (gelijk g - «- kennen aan de egaal grijze kleur 18 Januari 19 Januari wooid verleende aan Dr. Frietema.'schakelmê kostprijs.) Dit laatste is en kuifje op de kop. De vleu- die sprak over .Landbouw en Bene-j™ g.rooJ belanÊ voor agrarsch g€ipuriten zijn iets getekend met lux" en die het Beneluxplan in gro-j er'and. wit en geel. te lijnen uiteenzette. ~e, voordelen gelegen_^^_TaIZx^ De pestvogel, een trekvogel, Spr. begon met te verklaren dat £e~ie<) Z1ln T j, NEDERLANDieeft in Rusland in de wouden de grote kracht, die van de V. S. dStÏmit ~eiï j ttvttSStt'd^ benoorden de Poolcirkel en haar van Amerika uitgaat, niet wordt verif^^1? ^dustne; LUXEMBURG verschijning m ons land is vrij oorzaakt door de grote bevolking,] lnd"strlc e" Tourisme. j zeldzaam. Soms wordt zij in geen noch door de welvaartsbronnen die! °k onderzoekingen ter verbete- jaren waargenomen, dit land bezit, doch wel dtoor de van ae kwaliteit eter producten,jn vroeger eeuwen werd ill haar economische en politieke toestand ^unnen °P grote schaal worden ge- k:0mSt ten onrechte een te- van deze Staten, die een werke-| aan" t A ken van het naderen van de thans Daartegen-1 bPr' stelde m dlt verband Ame- t,Sof „nnrlrnrnpn- ond. 16.59 17.00 17.02 10.25 11.10 11.53 lijke eenheid vormen, uoai isScü- over staat een Europa uitermate jri a %v.eei/ voorbeeld, verzwakt, door verdeeldheid. I Tensbtte moet het leiden tot een Er is al eerder getracht in Europa j |j®jer^U4i? f de éénheid te bevorderen, b.v. op de Internationale conferenties na de 0] gebied. Om dit te bereiken, zal in de deelnemende landen aangepast 2de werdektoorlog in Genéve j moeten worden, Men zal moeten Havanna, en voordien de poging ku"nen <Seven, van Colijn in Oslo, welke mislukte. bPr' m«nde deze vraagstukken De noodzakelijkheid en ci'e moge- ",iee, mo.e e". a lijkheid om de eenheid te bevorde- ,sc e besP,®Êebnge nn ftftn rppp fo w o niet meer in ons land voorkomen pestziekte gezien. aan van voor de oorlog. De Ned. politiek hield het aan op productiebeperking, In België waren het contigenteringen en tol- muren, die een gezonde ontwikke- De noodzakelijkheid en ci'e moge-l moeten afwijzen op" theore-j l»>g het bedrijfsleven belemmer - 14'—u~ Het komt er, den. f cc. „C1.6U Men zal moeten komen tot eenKnibbe ren is thans groter dan zij ooit is' w p - - geweest. Dat Amerika kracht achter Aanbesteding onderhoud Afsluitdijk. Voor het onderhoud van de Af sluitdijk met inbegrip van de kunstwerken te Den Oever en Kornwerderzand werd ingeschre ven door Aann.bedr. D. Verstoep f 639.000 Fa. Zanen en Verstoep f 621.000 I. C. Kooyman, Harlingen f 596.800 Fa. J. vd Vlies Sliedrecht f 562.175 Laagste inschrijf ster was N.V. M.U.Z. f 521.800. is thans groter dan zij ooit is,opvoomf"bedenken dat, billijke verdeling van de lasten, hel- Oosterveld SCHAAKVERENIGING „W1ERINGERWERF" Stand der Competitie Groep 1 KCv.cc»i, uai «v.aci.i au.a. y-^ a.h.w. met het Mars-I Reen kan worden bewerkstelligd [)e Graaf debnü ntrdeC arnntsle ""htuntf" hallplan in deze richting stuurt. Ingesteld zal worden een raad, ge De Eruijne stelling"volgt, Is' vromen vS^f-o^, dit landde Benelux! ko-n uit de 3 landendie deze za- H0genbo's baar, in verband met het Marshal,-1 De ^"wa'arin we heden leven/l^mT P Dat de Benelux nog veel voetenha.lhu.p ernstig bedreigd jnoejnde spleen ^overf■»- Moe in de aarde heeft, is logisch. als Het groepsbelang mag in deze v j v il- we alleen maar nagaan de verschil-geen rol spelen, maar altijd moet - - - .1 an der Rolk len in levensvoorwaarden van dei het algemeen belang onder het oog bevolking der 3 gebieden. BElgië, worden gezien. NEderland en LUXemburg. Er is ook geprobeerd een fusie aan te gaan tussen Frankrijk-Italië en Denemarken-Zweden, Hier waren de verschillen echter groter dan in de Beneluxgebieden. !Een der voornaamste doelstel ling der Benelux is, te komen tot verruiming van het wereldverkeer. De crisis voor de oorlog is toch oorzaak geweest van het sluiten der gienzen in de dertiger jaren. ten zijn. Spr. conclusie was dat de totstand Groep II keming van de Benelux var» liet al- Dam lergrootste belang is, vooral als weHoekstra pr noemde hier enige voorbeeb bedenken dat thans 12 pCl. van ans e,hoeve den, als de Kersen, Zuivelproduc- inkomen afhankelijk is van de Mars-, R ten enz. Nederland zal straks moe ten concurreren en te dien aanzien staat het er niet zo gunstig voor. De kostprijs is hier te hoog. Oorzaak te kleine bedrijven, te dichte bevol king. In Nederland is 62 pCt van de oppervlakte verdeeld in bedrij ven van minder dau 10 ha. In Bel gië is dit nog erger, n.1. 86 pCt. hall-hulp. Na de pauze was er gelegen hei- tot jiet stellen van vragen, van een ruimscnou'.s gebruik gemaakt, en die nll» d jor Dr. tema werden beiaiuöaM. Louwes E. Louwes i.Vijn .vaar-1 Kiooji werd Schuring r'e-Berfeld 4 4 - 4 8 3 5 3 5 4 1 4 3 2 1 2 5 - 5 0 5 3 2 3 2 1 1 i 6 2 4 2 l 1 0 1 1 - 1 3 3 3 6 6 6 5 1 4 1 5 3 2 3 6 4 2 4 3 2 1 2 3 1 2 1 6 - 6 U 4 1 3 l De cijfers betekenen resp. gesp., De voorzitter sloot de ergacte- gew,, verl. en aantal punten. Spr, haalde nu de toestand nog zjjn uiterst ring dan ook met een haite ijk woord van dank aan de inleider voor leerzame rede Lustrum ,,Wiron - Symphonie.' Be wedstrijden worden ieder^ Woensdagavond, 7.30 uur gehouden in Café-Restaurant „De Maaier" te Wieringerwerf, Nieuwe leden steeds welkom. Geref. Kerk Midder.meer. Woensdagmiddag is men begon nen met het heien der 91 beton- palen ten behoeve van de bouw der Geref. Kerk te Middenmeer. Auto-ongeluk op de Afsluitdijk. Maandagmorgen vond ter hoog te van het gemaal „Leemans" een auto-ongeluk plaats. Toen een auto van de Nederl. Luchtmacht een met paarden be spannen wagen wilde passeren, merkte de chauffeur te laat een tegenligger op. Hij trachtte door sterk remmen een ongeluk te vermijden, doch de wagen slipte en kwam met een harde klap te gen de van de andere kant ko mende auto. Er werd aanzienlijke schade aangericht, terwijl de beide inzit tenden worden geblesseerd en een van hen bewusteloos geraakte. De bestuurder van de militaire wagen kwam met de schrik vrij en verleende de. gewonden de eer ste hulp. De politie maakte procesverbaal •F c'at de veren, bestaansrecht heeft NIEUWE BONNEN jen spr. feliciteerde Directeur eni Voorzi met hun vereniging. I Geldig van 16 tm 29 Januari I Vervolgens sprak dhr. C. J. Bos- V15^ 1C0 2ram vlces Woensdagavond vond in Cinema ker namens Muziekveren. Harmonie 562 f j T p° Rpusjif AARTVW Wii herinneren onze lezers aan de Haan de Jubileum-uitvoering wooiden van hulde en schetste in a i* oen u i belangrijke vergadering, die door plaats van de Orkest-Veren. „Wiron- het kort, hoe uit realiseren een ide- Algem. 25i eram boter, mai- het bestuur van R. o. S Wieringer- Symphonie", 0,1.v. dhr. W. Boon, aal geboren kan worden, zoals ge- LTS.' meer, uitgeschreven is 'leg, ter gelegenheid van haar le lustrum, '.uigde. de oprichting in bezettmgs- 'U1 Dinsdagavond half achl. ,n Hotel De voorz. van de Veren., de heer! tijd van „Wiron-Symphonie" orkest.,571 .^'««m. 250 gram boter, m,r- - S. A. Duijnker, opende deze avond Nadat de voorz. de sprekers hac.' v,e' ,.„1 Cck voor niel-leden is er toegang, met begroeting in 't bijzonder van j bedankt voor hun gelukwensen, werd Algem. 2CO gram kaas of -5 Cpkomst dringenU gewenst 1 de Edelachtb. Heer Burgemeester met het muzikale gedeelte van het éram körstlozc kaas L. C. Kolff en zijn echtgenote, en programma begonnen. i L» MJb, L -87 500 gram boter, mar- POLITIE. Gevonden Rechtvaardige Oorlogsschade - vergoeding. Wij herinneren onze de belangrijke vergader! het bestuur van R. O. 5 j meer, uitgeschreven is tegen Dinsdagavond half acht Smit de gasten en de medewerkenden van j Het publiek beantwoordde de garine of vet dave- BONKAARTEN KD, KE 901 577 Algem. 125 gram boter, mar garine of vet 578 Algem. 1C0 gran* kaas of gram kcrstloze kaas Hel- 125i een munt- j biljet van f 2.5C; een vulpen; een hanu'.varmer van rijwiel. Inl. Politie Slootdorp. MARKTBERICHTEN. deze avc-nd, „De Verenigde Heldersegevoerde nummers met een Zangers" van Den Helder, o.Lv. !CnU applaus. Geert de Boer. Hierna volgde zang van de Spreker memoreerde hoe de vcr-jderse hangers, eniging in 1944 in de donkere dagen' Be uitvoering van d'e liederen ruvTTRccwkr a a dtfw der bezetting was opgericht. j slond op hoog peil, vooral viel np'1J o ,7 Schagen, 13 Jan. 1949. Aanjjezien de meeste leden, Jeëva- «e zuivere u.lspraak in fluisterende Aangevoerd 16 Paarden f 350- cueerden waren uit Den Helder, ont- zowel als forse loon. kersen ten ot kerttabak. 30o i stiel' Centrale; 7 Gelde slond na de bevrijding, der re-evaca-1 Be ons allen bekende hoboist, de PGNKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD ZE. koeien (ma0*.) f 350500" 24 idem. atie, de grote moeilijkheid der in-|heer Jan Bakker, gaf hierna een MD, MF,* MH 902, Bijz, arbeid a,sH strumentale bezetting. r.oli, met pianobegeleiding van dei moeders en zieken. Ondanks deze moeilijkheden is Heer W Boon. Geldig zijn de bonnen van de toch doorgezet. Veel medewerking is; Be solist oogstte daarmee eenlsticok C. Deze bonnen zijn 14 dagen ondervonden van de directie van warm applaus. geldig, dhr., Na de pauze werd begonnen met' De niet aangewezen bonnen Succes - Nieuws. Cinema de Haan, alsmede van Doves en personeel. een duet, gezongen door Mw. A.| strook 2 kunnen worden vernietigd. Gok de directeur van óte jubile-i Daalder-Roggeveen en de heer Mt.j RANTSOENBONNEN TEXTIEL rende veren., dhr. W Boon werd in Kooij, met pianobegeleiding. -Het Centraal Distributiekantoor zijn dankwoorden betrokken. Het applaus bewees dat de aanwe- deelt inecfe, dat de rantsoenbonnen Een felicitatie was binnengekomen zigen het gebodene waardeerden. voor textiel, voorzien van opdruk Programma voor a.s. Zondag van de zusterveren. Oost-Wieringen. Hierna volgden weer de HeldersejD 8! na 27 Febr. niet meer geldig, Succes 1 - KW 1. Aanvang 2 uur Bloemstukken warejn aangeboden; Zangers in hun repertoire. zijn. De bonnen met opdruk E 81 Watcrv. 2 - Succes 2. Vertrek 10 u. van de Veren. O.K.K., van Zang enj Ook deze lieUeren werden opj blijven tot nader order geldig. Alkmaar 3 - Succes 3. Vertrek 8.45 u. Vriendschap Muziekveren. Harmonie; prachtige wijze gezongen en het da- Succes 4 - Geel Zwart 2. Aanv. 12 u. (vette) Centrale 3 Vaarzen f 350 400 1 Pink Centrale 45 Nucht. kalveren Centrale 8 Schapen (mag.) f 5575 28 Idem (vette) Centrale 50 Biggen f 45—70 21 Konijnen f 214 23 Kippen f 3—6. verend applaus leidde tot 'n toegift.! Na een dankwoord aan alle mede- POLITIE. Verloren een etui inh. vulpen en een vulpot en van Burgemeester Kolff. Na de opening werd een kort Het jubilerende orkest vertolkte werkers, deed <I'e voorz. de mede- een rood gekl. woord gesproken door de Burgemees j hierna nog enkele nummers. oteling. dat het „Wiron Symphonie lood. ter, die onthulde, dat bij de oprich-i Cck hier werd het gepresteerde orkest 17 Januari haar medewerking Gevonden: een glacé dames hand ting der veren, bij hem de gedachtej hoog gewaardeerd, hetwelk bleek zal verlenen bij een uitvoering, geor- schoen en een collier met hangertje, was opgekomen; ..voor hoe lang?" uit het applaus, cJat ook de Heerj ganiseerd door ,.De Veren. Helderse Komen aanlopen: een hondje. Dit lustum heeft echter bewezen Boon noopte tot een extra nummer, i Zangers" te Den Helder. Inl. bij de Gem.-Bode.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1