ÖITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN RAAD WIERINGERMEER. Woensdag 19 Januari 1949 Vierde Jaargang No. 19 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Boawt aan zïjif toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1—, per stuk van ten hoogste 4 regels. BESLOTEN TOT DE BOUW VAN EEN z.g. „FINSE SCHOLEN." Maandagmiddag i.1. had in Lut- B W op zeer korte termijn het jekolhorn een vergadering van de voorstel aan de Raad moesten geheel voltallige gemeenteraad doen. Enige wijziging in het ge- van Wieringermeer plaats. dane voorstel moest echter wor- De voorzitter, burgemeesterden aangebracht. Loggers, opende op de gebruike- Tegenwoordige lokaaJruïmte. lijke wijze de vergadering. Na Om het voorstel toe te lichten, voorlezing van het gebedsformu lier sprak hij een nieuwjaarsrede uit die wij in ons volgende num mer hopen af te drukken. De heer Feikes dankte de bur gemeester namens de raad voor ■de goede wensen. Op het afgeslo ten jaar terug ziende, meende hij te mogen zeggen voldaan zijn we niet. maar tevreden zijn we wel Deze tevredenheid wordt des te sterker, alsdus spreker, als we naar andere getroffen gemeenten kijken dan hebben we niet te klagen Vervolgens kwam het hoofdpunt van de inderhaast bijeengeroepen vergadering, DE SCHOLENBOUW, aan de orde. De voorzitter deelde mede, dat ©p 12 Januari 1949 nog een stuk, op de scholenbouw betrekking hebbende, was ingekomen, en stelde voor, dat aan punt 6 van de agenda toe te voegen. De heer Addens vond dit geen manier van doen. Het is best mogelijk, dat het een belangrijk stuk is, en dan had het maar bij de ter inzage gelegde stukken moeten zijn ge voegd. Deze manier van handelen aldus spr.. is niet juist, maar, na dat het stuk op verzoek van de heer de Bruyne door de gemeente secretaris was voorgelezen, vervie len de bezwaren. Het bleek van louter formele aard te zijn. Na stemming werd het voorstel van B. W. om het stuk bij de aanvrage van het Chr. schoolbe stuur te voegen, aangenomen. De scholenbouw. De voorzitter lichtte eerst het gaf de voorzitter vervolgens een overzicht van de thans beschik bare lokaalruimte. Wieringerwerf Christelijke school 109 leerlingen, 3 lokalen, geen lokaal over, en geen tekort. De groei der schoolbevolking is echter zodanig, dat er in 1950 een lokaal bij moet komen. Wieringerrneerschool na af scheiding R.K. leerlingen nog 93 teerlingen, gehuisvest in 4 loka len. 1 lokaal over. R.K. school in aanbouw 121 leerlingen, 4 lokalen, dus niet te veel, en niet tekort. U.L.O.-school 107 leerlingen, doch na stichting U.L.O-school in Middenmeer 70 leerlingen over. 5 lokalendus met de Chr. leer lingen 1, e.n zonder die, 2 lokalen over. Van deze drie in totaal over zij nde lokalen komt 1 lokaal aan de Chr. school 1 lokaal aan de lagere land bouwschool, en 1 lokaal voor tekenlokaal, event. kleuteronderwijs. Slootdorp Christelijke school 142 leerlingen voor de inundatie 3, nu 4 lokalen. Op en toe. Wieringerrneerschool als RJK. leerlingen weggaah, 57 leerlingen over 4 lokalen, dus 2 lokalen over. R.K. school (nu voorgesteld te bouwen) 145 leerlingen, heeft dus 4 lokalen nodig. In totaal dus 2 lokalen te kort, volgend jaar wordt dit tekort, tot 3 uitgebreid. Middenmeer Chr. school 146 leerlingen voor de inundatie 3 leslokalen, de kamér van het hoofd eveneens als lokaal ge bruikt, evenals nog een vijfde, De heer Addens vond het maar een vrij ingewikkeld geval, en wou eerst eens nader ingelicht worden, zodat de voorzitter de pers een poosje pauze gaf. Na heropening der openbare zitting, merkte de voorzitter nog op, dat uit financieel oogpunt be zien de zaak ook wel aantrekkelijk was per lokaal kost een Finse school f 15.000.en een gewone, definitieve school f 25.000. Zoals het voorstel er eerst lag, vond ik het financieel onverantwoord, zei de heer Addens. en zo dachten er meer over, zöals wel bleek. Voor 30 kinderen een school te bouwen in de tegenwoordige zorgelijke fi nanciële omstandigheden, kon z.i. niet. Maar na de toelichting van de voorzitter kwamen de zaken wel wat anders te liggen. Hij zou echter wel graag willen weten, of ook was voldaan aan artikel 11 der lageronderwijswet 1920, in welk artikel in het algemeen aan leerlingen voor u.l.o. onderwijs hogere toelatingseisen worden ge steld. Zij moeten namelijk in staat worden geacht het uitgebreid la ger onderwijs met vrucht te kun nen volgen. Het Christelijk school bestuur bleek echter niet over één nacht ijs te zijn gegaan. De heer Stoel kwam namelijk vertellen, dat de rechtskundig ad viseur van het Chr. Schoolbestuur had verklaard, dat de zaak zo vol ledig in orde was. De heer Breebaart wilde zich in het algemeen niet tegen het voor stel verzetten de schoolstrijd is al lang gestreden, het heeft dus geen zin allerlei oude vlaggetjes weer te voorschijn te halen. Maar de Savornin Lohman heeft eens gezegd, dat bijzonder onderwijs alleen moest worden toegestaan als het financieel verant woord was. Hij meende, de financiële posi tie van de gemeente in ogen schouw genomen, dat de hoge uitgaven, die nu aan de gemeen- voorstel nog eens nader toe. Terv00r ,ókaa! jngerichte rutalte. Nu' tafel worden nu gebracht 2 ver- school met 5 Iokalen gebruikt, 1 zoeken een van het R.K. kerk bestuur om medewerking voor de lokaal over, maar als alle mensen Middenmeer terug zijn, zijn stichting van een school voor 5 gebrujk g.l.o. te Slootdorp. en een van het Christelijk Nationaal schoolbe stuur om medewerking voor de stichting van een school voor u.l.o. te Middenmeer. B. en W. stellen zich op het standpunt, dat de gevraagde medewerking zoveel mogelijk behoort te worden verleend. Nu is de gemeente niet op de lijst geplaatst van gemeen ten, waarin in 1949 een school mag worden gebouwd, en ook de vooruitzichten voor 1950 en 1951 zijn in dat opzicht niet gunstig. Het gemeentebestuur heeft con tact met Den Haag ovor deze kwestie opgenomen, maar bot ge- Wieringermccrschool 124 leer lingen, 4 lokalen, op en toe. Chr. U.L.O. 36 leerlingen. De schoolbevolking zal echter ter stond na de opening 60 leerlingen tellen, zodat een aanvrage voor 3 lokalen is gedaan. In totaal is thans dus 1 lokaal, doch binnen afzienbare tijd 2 of 3 lokalen in Middenmeer tekort. Ter voorziening in de „lokalen - behoefte" willen B en W nu voor stellen een 7-klassige school te kopen. Van deze school kan dan a. een vierklassige school, met hoofdenkamer, aan het R.K. vangen. Alleen bleek daar echter I schoolbestuur worden toegewezen, de mogelijkheid om zgn. „Finse °e,^r scholen" te bouwen. Hierin zagen 1 B en W de oplossing van de moei lijkheden voor deze gemeente i een Finse school heeft een gega randeerde levenesduur van 50 ja ren, maar volgens deskundigen kan zij de „eerbiedwaardige leef- 1 bouw te beschouwen, zodat met I deze toewijzing de aanvraag volle- dig is afgedaan; b. een drieklassige school voor U.L.O. in Middenmeer plaatsen c. de Wieringermeerscholen in Slootdorp haar gebouw laten, en tijd" van 100 jaar bereiken. Grote 1 F1 'ege lokalen huisvesten de haast was echter geboden, want jaJidbouwhuishoudschool, en een •p zeer korte termijn moest de °*aal V00I\ kleuteronderwijs en N.V. Panagro te Warmond, die 'ater,.voor de toegenomen school- •teae scholen uit Finland impor-g- teert, worden bericht of al dan d. de Ulo school in Wieringer- j •iet tot aankoop moest worden werf herbouwen met 4 inplaats •vergegaan. Voorkomen moest van 5 lokalen, zodat dan evengoed werden, dat deze gelegenheid tot nog een lokaal voor kleuteronder- aankoop de gemeentelijke neus j wijs of als tekenlokaal dienst kan .veeclwj zou gaa*. Vandaar datdoen. „OP HONK." Beste Jongens. Hier ben ik weer met een briefje voor jullie. Ik heb nog wel niets van jullie gehoord, maar dat kan ook nog niet geloof ik en daarom zal ik eerst maar weer schrijven. Nu de feestdagen voorbij zijn is hier alles weer rustig. Of het dan onrustig is geweest Nee. dat is het juiste woord niet. 't Was wat je noemt nogal ..spu- kelig". Al die bijzondere kerk diensten. kerstfeesten etc. etc., de Oudejaarsviering ('k heb weer voor een jaar genoeg van de olie bollen en dan de Nieuwjaars dag. De heilwensen waren na tuurlijk niet van de lucht en het leek me zo toe dat vooral de jon geren het die dag nogal naar de zin hadden bij hun uitjes en pretjes. Het nieuwe jaar werd te mid- i dernacht natuurlijk met de nodi- i ge knallen en schoten ingeluid, 'k Moest meteen aan jullie denken maar troostte me met de gedach- i te dat toen in Indonesië het „staakt het. vuren" al was bevolen. Met de uitvoeringen was het de laatste weken wat slapjes maar i 't gaat nu als van ouds weer ..herrie op." Daar heeft Wieringen toch maar het recept van. Een daverende inzet, glorienum mer van de week. het optreden van de Kilima Hawaiïans in Ci nema de Haan. Zo blijft het toch. Maar aan Bill Kilima met zijn singing and swinging Cowboys lag het niet, evenmin aan het ..paar- i denhoofdstel", dat niet ontbrak,1 I telijke schatkist worden gesteld beter nog een jaar achterwege hadden kunnen blijven. Misschien I is de situatie dan wat beter. Nu ziet hij een te drastische verla ging van de toch al lage post voor onvoorzien, een z.i. niet verdedig baar dieptepunt bereikend. De voorzitter wees er echter op, I dat de gemeente bij de beoorde ling van deze en dergelijke aanj I vragen zich niet kan beroepen op financiële onmacht. Voldoet de aanvrage aan de wet, dan behoort ze te worden ingewilligd. En we kunnen nu eenmaal geen halve Finse school kopen, er is geen scholenbouwvolume aan de ge meente toegewezen, en in Sloot dorp speciaal móét iets gebeuren, ziedaar de drie argumenten, op grond waarvan het voorstel ter tafel kwam, en op grond waarvan zich nu ook de gelegenheid voor doet, het Chr. schoolbestuur ter wille te zijn. Na voorlezing en enige discussie over artikel 11 onderwijswet blijkt hierin geen weigeringsgrond te zitten, ook al was de heer Addens daarvan niet direct overtuigd. De burgemeester verzekerde hem echter,, dat het voorstel nog op het laatste ogenblik zou zijn teruggenomen, indien het niet voldeed aan de wettelijke vereis ten. Punt voor punt werd het ge- wijzigde voorstel vervolgens dooi de voorzitter in stemming ge- bracht, en punt voor punt kwam het er zonder hoofdelijke stem- ming, dus zonder kleerscheuren I af, totdat, de voorzitter was geko- men aan het verminderen van de i lokalen van de ULO school van 5 op 4. De heer Breebaart wilde deze i 5e klasse zien gebruikt voor kleu- j terschool, en de vierde klasse voor tekenlokaal. Hij achtte het niets overbodig, dat aan de school in I Wieringerwerf een tekenlokaal werd verbonden: andere ULO- l scholen in de buurt hebben er ook I een, en meer dan eens hoorde hij de klacht, dat de ULO-school' in J W.werf bepaald slechter was ge- cn nog minder aan de acrobaten of de vier Astra's. Zaterdagavond hebben we bij Simen een voorstelling gehad van een heel ander genre. De boksclub „De Ring" uit Den Helder had een wedstrijd georganiseerd in zaal ..Concordia" in Hippo. De strijd ging tussen boksers van ..De Ring" Den Helder, S.S.S. uit Alkmaar en ..De Ring" Haarlem. De zaal was aardig bezet en ik geloof, dat de 1 meeste bezoekers er wel van ge noten. Als je zo iets nog nooit gezien hebt is het wel aardig, maar 't zou toch mijn sport niet zijn. Proberen elkaar bewusteloos te slaan, daar moet je toch lief hebberij in hebben of je moet mensenhater zijn. Eén partij ein- l digde dan ook in de eerste ronde i al met een knockout en een an dere werd op medisch attest ge- staakt. In dat partijtje hadden ze elkaar zulke opstoppers verkocht, - i dat de een er een dikke bult van op zijn wang kreeg. „Stoppen" zei1 dokter van Baarzel. 't Was net wat ik van boksen dacht. Mekaar de neuzen stuk slaan of elkaar zo'n tik geven, dat ze bewusteloos blijven liggen. Maar zo is 't nou ook weer niet, want 't kan ook anders. De mooiste partij vond ik die in de vlieggewichtklasse tus sen twee jongens van 16 jaar. Aardig om te zien. De strijd in de zwaargewicht klasse tussen twee van die grote kerels was me veel te hardhan dig. Dan zie ik liever een voetbal wedstrijd, maar dan niet een zo als die vanmiddag tussen B.K.C. en Succes, 't Was wel een span- MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 21 Januari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op 20 Januari 8.39 21 Januari 8.38 22 Januari 8.37 23 Januari 8.36 HOOG WATER TE DEN OEVER. 20 Januari 21 Januari 0.35 22 Januari 1.21 23 Januari 2.14 ond. 17.04 17.05 17.07 17.09 12.19 1.00 1.45 2.42 outilleerd dan de ULO-scholen in omliggende gemeenten. De heer Addens voelde wel wat i voor het voorstel van de heer Bree- 1 baart. Na enige discussie werd het voorstel van B W aangenomen om het aantal leslokalen van 5 op 4 te brengen. De voorzitter deed echter de stellige toezegging, dat, indien mocht blijken, dat 5 lokalen toch vereist waren, op zeer korte ter mijn een voorstel tot het uitbrei den van 4 op weer 5, zou worden aangeboden. De suppletoire begrotingt waar in een en ander was verwerkt, werd vervolgens in beginsel aan vaard verschillende bedragen moesten uiteraard enigzinds wor den omgewerkt, door de op het laatste ogenblik veranderde situ atie. Met hartelijke woorden van dank aan de raad voor de ver leende medewerking sloot de voorzitter vervolgens te omstreeks 5 uur de vergadering. POLITIE. Gevonden: een por'e- mernaie met inhoud. Verloren: een portcmonnaie, inh. f 1.- en 1 textielkaart. Inl Politie Slootdorp. NED. HERV. GEMEENTE. A.s_ Vrijdagavond wordt er een gemeente-avond in dc Ned. Herv. Kerk te Wieringerwe-f gehouden, uitgaande van het Rechtszin-lig Werkverband. Aanvang half acht. nenae strijd in de Polder, maar 30 was me toch te bar. 'k Schaamde me dood voor de B.K.C. supporters waaronder ik enige vrienden had. Jullie zien het ik heb het druk gehad om alles bij te houden. Dat boksen is eigenlijk niks voor een meisje maar ik had er mijn zinnen nu eenmaal op ge zet om er jullie iets van te kun nen vertellen. In mijn eerste brief schreef ik al. dat 't hier nu en dan een paar dagen vroor maar dat we toch niefc aan schaatsenrijden toekwamen. Maar nu, is 't dan toch zo ver geweest, we hebben één dag ge reden. In verscheidene plaatsen in ons land zijn zelfs wedstrijden gehouden. Ook hier zou een wed strijd zijn, voor jongens van 12 16 jaar, maar 's nacht ervoor trad de dodi in en de wedstrijd viel „in 't water." Onze Nan Rotgans, kampioen Noord-Holland 1948, heeft nog een wedstrijd gereden in Friesland, waar hij met een mederijder de 3e en 4e prijs moest delen, omdat de strijd niet uitgereden werd door de duisternis. Cok Trijnie Kooij eindigde no. 3 in haar strijd tegen de famkes. Ze trof het slecht want ze moest meteen tegen de kampioene uit komen, Hielke Nienhuis. 't Was een verwoede strijd, maar Trijnie kon het niet bolwerken. Jongens ik moet nu weer eindi gen daarom maar weer tot de volgende keer. Het allerbeste toe gewenst door jullie vriendin WIRONA. Wieringen, 9 Jan. 1949.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1