UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN UIT ONS HANDELS - CENTRUM. NIEUWE BONNEN Zaterdag 12 Februari 1949 Vierde Jaargang No. 26 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat lééft, Bouwt aan zyn toekomst 1 Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. OORLOG oi VREDE En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekerm, noch moeite zal meer zijn. Openbaringen 21 1 en 4. Wij leven in een tijd van oor logsdreigingen en vredesoffensie ven. Eigenlijk is dit niet iets bijzon ders. Wie de geschiedenis der mens heid bestudeert, constateert dat oorlog en vrede elkaar steeds af wisselden. Toch is er voortdurend een kramp achtig pogen de vrede te bewaren. „Wilt gij de vrede, bereidt U ten oorlog," is een leus die ook in deze tijd opgang maakt. Een ieder Nederlander heeft dan ook de plicht om actief mede te werken aan de bevordering van de vrede. Maar al te goed weet' onze generatie wat „oorlog" en „tyrannie" is. Zo speuren velen het wereldto neel af, en vragen angstig Wat zal de komende tijd brengen „Oorlog of Vrede Niemand weet het. God heeft in Zijn wijsheid de toekomst in nevelen gehuld, 't Was goed dat wij niet van tevoren wisten welke beproevingen ons in de voorbijgegane oorlogsjaren zouden wachten. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wij mogen wel zorgen, maar mogen niet be zorgd zijn. Wie toch van U kan met bezorgd te zijn één el tot zijn levenslengte toedoen heeft Chris tus eens gevraagd. En wij behoeven ook niet be zorgd te zijn, want God heeft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde toegezegd. De volmaakte heilstaat. Waar geen dood, honger of eni ge andere vorm van leed meer zijn zal. Welnu, vertrouwend op Hem, die ons deze gewisse beloften ge schonken heeft, onder alle om standigheden moedig onze levens reis voortgezet. Het komende hemelse leven, geeft reeds glans aan het voor ▼elen zo kleurloze en zorgvolle leven op deze aarde. „Wie overwint, zal alles beër- ven." DE STORM OVER W.-MEER. De Directiekeet van de Ge-1 wieente aan de Sportweg te Mid denmeer is Woensdag j.1. slacht-] offer van de storm geworden. Het dak is er n.1. finaal afge waaid. Personeel van de fa. Wassink. en werklieden van de Gemeente hebben Donderdag de nodige: herstellingen verricht, zodat het gebouwtje thans weer bruik-j baar is. BOUW VAN 40 WONINGEN I IN M.-MEER, GEGUND. De bouw van 40 woningen met 20 losstaande dubbele schuurtjes, op een terrein aanj de Kerkstraat in Middenmeer, is gegund aan de fa. P. Bot' Zn., te Heerhugowaard. Het bedrag der inschrijving van de firma was f 419763.- Een welkome aanvulling van de thans in onze polder bestaan de woningnood. De Fancy - Fair. WIERINGEN. EINDLES CURSUS MODERNE BEDRIJFSVOERING. Dinsdagavond had in Hotel de .i Haan, de laatste les plaats van worsten, ja ik weet niet wat, T kortom veel kleine, maar even- de cursus Moderne Bednjfsvoe- eens heel veel grote en nuttige nn§ ^er Wieringen van d prijzen." Holl. Mij. van Landbouw. „Ik zie. dat U het druk hebt, Deze cursus bestond uit 12 les^ nog één vraag hoe gaat het sen, welke werden gegeven door j met de lotenverkoop de Heer Hendriks, leraar aan Mercurius is er na veel moeite in geslaagd, door te dringen, tot i achter het bureau van Voorzitter I Lammers, die juist bezig was zich I het klamme zweet met een zak- M. doek van 't hoofd te wissen. Zijn bureau geleek meer op een dubbeltjes bazar, dan op dat, L. „Deze vliegen weg, en we ho- de Lagere Landbouwschool te waarvoor een landbouwer het ei genlijk dient te gebruiken, „op- bergen van aanslagbiljetten en dorsbriefjes." Ik kon plaats nemen op een juist door één der bakkers gezon den partij taarten (in dozen ver pakt natuurlijk) en na ettelijke telefoongesprekken, veélal met secretaris Kok en penningmeester Schuiringa, draaide Lammers zich eindelijk naar mij toe. „Bent U nu die persman, die mij het leven zuur tracht te maken door herhaaldelijk op de deur te bonzen Ziet- U niet, dat ik bezig ben geschonken prijzen te rang schikken Terwijl hij dit aan mij vroeg vloog er juist 'n witte leg horn de papierbak uit en na een kwartiertje jagen, zijn wij hijgend de keuken ingestapt, waar Mer- curius zijn blocnote trok en zich het- volgende gesprek ontwikkelde M. „Komt de zaak vóór de 11e Februari in kannen en krui ken en hoe is de medewerkihg van de W.'ineerbevolking L. „Alles komt op tijd klaar, en noteer maar voor uw krant, dat de medewerking, vooral van de middenstand, reusach tig te noemen is." M. „Heeft U er enig idee van, hoe veel. bezoekers er, over de 3 dagen geteld, zullen komen L. „Iedere tien duizendste bezoe ker ontvangt een radiotoestel ter waarde van 50 gld." ..Welke attracties biedt deze fancy-fair „Vele, waaronder natuurlijk het Rad van Avontuur, schiet tent, sjoeltent, dancing, thee tuin, jgrabbelton, speciaal voor de jeugd, enz." „Hoeveel prijzen zijn er „Niet te tellen schemerlam pen, fietslantaarns, taarten, pen reeds vóór de vastgestelde Julianadorp, en had als doel, trekkingsdatum de verloting om landbouwers, vooral de jon- af te werken geren> meer kennis en inzicht bij MAANSTANDEN 1949. Zondag 13 Februari V.M. Zondag 20 Februari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op 14 Februari 7.59 15 Februari 7.55 16 Februari 7.55 HOOG WATER TE DEN OEVER. 14 Februari 9.10 15 Februari 9.53 16 Februari 10.36 ond. 17.50 17.52 17.54 9.29 10.12 10.53 te brengen in verschillende on- M. M. „Voorzitter Lammers, ik zie juist de slager aankomen, ik -n ga nu maar. en hoop, dat de Oerdelen van het bedrijf als er- W.-meerfanfare kan blijven fêlijkheidsleer, bemestmgsleei blazen en de trom roeren. Aan plantenkennis, ziekten en be- U te horen en gezien de keur strijding, insectenbestrijding e.d. van prijzen, die reeds hier inOngetwijfeld heeft onze ac- uw kamer opgestapeld ligt, tieve afd. hier eer mee ingelegd, moet één en ander slagen. Ik gezien de grote belangstelling wens U veel succes!" Idie deze cursus had. Aan het einde van deze les,' Terwijl ik deur opende zag ik danktp Hper Hendriks de een pan beslag staan, en ik ver- danKtf de neer «endriks, ae moed, dat dit voor de oliebollen- cursis^en vooi hun aandachti0 bakkerij bestemd is. Ik ga vast gehoor en goede opkomst, en de eens kijken prettige sfeer die hier altijd MERCURIUS. heerste. 10 2 '49. j Vervolgens nam Voorz. Mulder i het woord en dankte de inleider voor het werk wat hij gedaan Sigaretten zijn schaars ha^; J Stonden sommigen, aldus spr., Naar wij van de Vakgroep De- in de aanvang een beetje scep- tailhandel in tabak en tabaksfa- tisch tegenover deze cursus, dit brikaten vernemen, zijn de Neder- is nu anders, daar deze lessen landse sigarenwinkeliers, door de hebben bewezen, dat de Moderne Bedrijfsvoering, voor de boer noodzakelijk is, en dat hij niet mate, dat besloten is, er in het najaar mee door te gaan. Als blijk van waardering voor de aangename manier waarop de Heer Hendriks deze cursus heeft geleid, werd hem een boekwerk aangeboden, getiteld „Oudheid kundig Bodemonderzoek in Ne- I derland." Een hartelijk applaus besloot de rede van de voorzitter. DE NIEUWE VISAFSLAG. Naar wij vernemen, zal met de bouw van de Visafslag te Den Oever, binnen zeer korte tijd kunnen worden aangevangen, i De aannemer, de Heer P. Bak ker, die met de bouw is belast, is reeds met de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Ook de stenen zijn al gearri veerd. Met belangstelling zullen wij de bouw van dit werk volgen. tenindustrie, minder dan ooit staat aan de vraag naar sigaret ten te voldoen. alleen moet werken, maar ook LAAGSTE INSCHRIJFSTER De productie is bijna gehalveerd. moet „weten. Men zal voor het grootste deel Uit naam van alle cursisten met kerftabak genoegen moeten kan hij gerust zeggen dat deze nemen. I cursus heeft voldaan, in die BEDRIJFSVOORLICHTING. Voor de periode van 13 Februari tot en met 26 Februari zijn geldig de volgende bonnen 001 Vlees 100 gram vlees 003 Vlees 100 gram vlees 002 Vlees 200 gram vlees 005 Alg. 250 gram boter, marga rine of vet 006 Alg. 250 gram boter, marga rine of vet 007 Alg. 400 gram kaas of 500 gr. korstloze kaas 012 Alg. 500 gram boter, marga- j rine of vet 614- Alg, (bonkaarten 901) 500 gr. sinaasappelen (reeds aangew.) (uiterlijk 12 Febr. inleveren.) 014 Alg. 125 gram boter, marga rine of vet 015 Alg. 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas 619 Alg. (bonkaarten 901) 1 kg sinaasappelen (reeds aangew.) (uiterlijk 12 Febr. inleveren.) TABAKSKAARTEN. 61 Tabak 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak 63 Tabak 1 rantso.en sigaretten of kerftabak TOESLAGK AARTEN. Gedurende de periode van 13 Februari tot en met 26 Februari zijn geldig de bonnen van de strook E. De ni et-aangewezen bonnen van strook 4 van de bonkaarten 901 kunnen worden vernietigd. SECUUR WERKEN BIJ HET ONTSMETTEN VAN DE ZOMERGEWASSEN. Mededeling No. 388. Nu langzamerhand het seizoen weer aanbreekt om de zomerge- i wassen uit te zaaien, menen we j goed te doen, de aandacht- te i vestigen op het ontsmetten van het zaaizaad. Dit kleine onderdeel der voor- i jaarswerkzaamheden is echter, vooral tegenwoordig met de niey- 1 we middelen, van groot belang om hieraan de volle aandacht te schenken. In de W.'meer als ook bij onderzoekingen verricht door de Plantenziektenkundige Dienst is gebleken, dat sommige kwik zilver bevattende zaaizaad-ont smettingsmiddelen, welke gedu rende 2 jaar hebben voldaan aan de eis (ontsmetting met dubbele hoeveelheid zonder bezwaar ver dragen) aanleiding hebben gege ven tot kiembeschadiging. Dit trad op bij de fhiddelen AAgrano, Denkasan en Jebo. Het is bekend, dat deze middelen zijn verbeterd echter blijft voorzichtigheid ge boden. Men neme bij deze midde len vooral niet meer dan 2 gram per kg zaad. Wanneer men zeker heidshalve voor partijen, die voor keuring worden aangegeven, wil ontsmetten met 3 gram per kg zaad dan zijn bovengenoemde middelen hiervoor niet te gebrui ken. Hieronder volgen de overige middelen, welke momenteel in de handel zijn Abavit - nieuw N.V. Denka, j Voorthuizen Ceresan - nieuw Agro-Chemie, Velperweg 28, Arnhem Fusariol Verdugt, Anna Pau- lownastr. 35, Den Haag GermisanLandbouwbureau, Wiersum Agrosan-G Centraal Bureau, Postbus 182, R.'dam Panogen. Kempkes en Water reus, Eist (Geld.), Fa. Robertus, Costerhaven 25, Winschoten. Agrosan-G is een Engels middel partijen welke voor de keuring worden aangegeven kunnen hier mede niet worden ontsmet. Panogen is een olieachtig pro duct, dat als een droog ontsmet tingsmiddel wordt aangewend. De' Duitse middelen worden niet meer geïmporteerd. Aangezien nat-ont- smetting niet veel plaats vindt, zijn deze middelen in dit artikel niet genoemd. Bij het bezoeken van meer dere bedri,jven, in verband met een te dunne stand, van enkele gewassen, kregen wij sterk de in druk dat ontsmetten van zaaizaad 14 dagen voor het zaaien hierop een ongunstige invloed uitoefent. Er zijn ook gevallen bekend, dat deze verschijnselen hieraan ge heel moesten worden toegeschre ven. Ontsmetten van het zaaizaad, vlak voor het zaaien, verdient dan ook de voorkeur. E. C. TIMMER. j De fa. J. ten Brinke te Hip polytushoef, was met f 12.779.- laagste inschrijfster voor de uit voering van een gedeelte straat- en rioolwerk voor de gemeen te Den Helder. BOELHUIS. J.1. Zaterdag werd ten over staan van Notaris Groendijk te Wieringen, boelhuis gehouden te Oosterklief, ten verzoeke van Mw. de Wed. A. Attema, waar voor grote belangstelling bestond Zowel het vee als de landbouw gereedschappen werden tegen goede prijzen verkocht, zodat al les van de hand ging. NOG EEN BOELHUIS. J.1. Dinsdag had ten overstaan van Notaris Groendijk te Wie- ringen, het boelhuis voor de hr. H. Attema te Westerland we gens diens vertrek naar Argen tinië plaats. Ondanks het minder goede weer, was er grote belangstel ling, zowel van Wieringen als van elders. Vooral voor het vee werden zeer hoge prijzen geboden, zelfs werd een koe verkocht voor f 823.- Ook de landbouwwerk tuigen gingen vlot van de hand. Marktbericht Schagen. Op de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen: 10 Paarden f 300 - f 800; 2 Stie ren Centrale; 3 Mag. Gelde- koeien f 350 - f 500; 50 id. Vette Centrale 6 Kalfkoeien f 600 - f 300 2 Vaarzen f 325 - f 450; 6 Pinken f 200 - f 250; 3 Pinken Centrale; 234 Nuchtere Kalve ren Centrale; 4 Mag. Schapen f 60 - f 85 3 id. Vette Cen trale: 12 Overhouders f 40 - f 55 31 Biggen f 45 - f 65 5 Konij nen f 3 - f 8. 19 Kippen f 2.50 - f 4.-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1