UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN GRAS- EN KLAVERZAAD KOPEN IS EEN VERTROUWENSZAAK. Woensdag 16 Februari 1949 Vierde Jaargang No. 27 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12^ Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De ,Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat let-4?, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. BEDRIJFSVOORLICHTING. De Heer H. Koning, specialist voor gras- en klaverzaden bij de R.L.V.D.,schreef onderstaand artikel, hetwelk hieronder in zijn geheel en ongewijzigd is weergegeven. Mededeling No. 387. Wiron - Nieuws. Boeren, weest op uw hoede Bij een onderzoek naar de prijzen, welke verbruikers voor gras- en klaverzaad betalen, kwamen wij in een prijscourant de waarschuwing- tegen „Voor graszaad geldt het S.O.S. „Weest op uw hoede." Bedoeld werd natuurlijk, dat de boeren op hun hoede moesten zijn met het kopen bij andere, minder bonafide, adressen. Het kwam maar ai te duidelijk vast te staan, dat deze waarschuwing, door een handelaar tot cle boeren gericht, volkomen op haar plaats was. Niet alleen lopen de prijzen soms zeer ver uiteen, maar wat veel erger is er zijn nog altijd firma's, die zich niet ontzien hun waar onder valse voorspiegelingen aan te bieden. Het. lijkt ons daarom gewenst een en ander met enkele voorbeel den te staven, waaruit de verre gaande misleiding van enkele, zelfs z.g. „bekende" handelaren duidelijk blijkt. De laatste 3 jaar geen Veldbeemd gekeurd. Zo biedt een zaak in het Zuiden van ons land in haar prijscourant 1949 b.v. aan Veldbeemd, In lands, Origineel N.A.K. gekeurd, terwijl ons bij informatie bij de N.A.K. te Wageningen bleek, dat door deze instantie noch in 1947, j noch in 1948 Veldbeemd was ge keurd. Reeds verleden voorjaar, toen deze zaak onder dezelfde be naming Veldbeemd aanbood, trachtten wij haar duidelijk te maken, dat dergelijke praktijken minderwaardig zijn. Hierop werd ons evenwel te kennen gegeven, dat wij voorzich tig moesten zijn met ons te be moeien met zaken, die haar scha de zouden kunnen berokkenen. Nu deze zaak op de ingeslagen weg i voortgaat, menen wij de gras zaadgebruikers erop te moeten wijzen, dat de N.A.K. de laatste drie jaar geen Veldbeemd heeft gekeurd Zakengeheimen. Een „bekende" firma in het Noorden van ons land bood in haar prijscourant inlandse Ruw- beemd aan. Op ons verzoek hier van de teler(s) te willen opgeven, kregen wij bericht, dat zij onmo gelijk hieraan kon voldoen, omdat dit z.g. zakengeheimen zijn. De ware reden was evenwel, dat er in Nederland geen Ruwbeemd voor zaadwinning geteeld wordt en deze firma bovendien heel goed1 wist hiervoor geen vergunning van het Bedrijfschap te bezitten. De toevoeging inlands werd alleen ge geven, omdat deze term in het algemeen een goede klank in de zaadwereld heeft. Een firma in Midden-Nederland biedt in haar prijscourant Beemd- langbloem, Beemdlangbloem hooi en weidetype aan. Toen wij haar om nadere inlichtingen vroegen, was het antwoord, dat er geen hooi- en weidetype Beemdlans- bloem bestaat, maar aangezien er landbouwers zijn, die beweren, da- deze soorten er wel zijn. biedt zij deze typen ook aan (met dit ver schil, dat de prijs met f 1- per kg is verhoogd.terwijl de boer handelszaad krijgt). Opzettelijke misleiding. Uit deze voorbeelden moge blij ken, hoe brutaal de door ons be doelde handelaren, die in de gras- en kiaverzaadhandel heus niet tot de „prutszaakjes" behoren, dur ven optreden. Veelal bieden derge lijke zaken bovendien tegen con currerende prijzen aan (hetgeen mogelijk is o.a. door aankoop van door de N.A.K. afgekeurd zaad of zaad met een veel te lage kiem; kracht), waardoor ze steeds weer kopers trekken. Er komt telken- jare heel wat „rommel" op de markt (verbroeid of sterk ver ontreinigd), dat verhandeld wordt tegen een zodanige prijs, dat het zeker niet als veevoer wordt ge bruikt. Waarvoor de koper het dan wel gebruikt, vraagt de verkoper liever niet. In boven gesignaleerde drie gevallen is geen sprake van een vergissing, maar heeft men duidelijk te maken met opzettelijke misleiding. Hier wordt gespecu leerd op de onwetendheid van dc boer Als een merkwaardigheid zij hieraan toegevoegd dat het aanbieden onder een valse be naming als zodanig niet straf baar is, wel het afleveren. Zulks is een leemte in het kwekersbe- sluit, welke ten spoedigste dient te worden verholpen. Het be hoeft overigens geen betoog, dat een reële zaak nimmer iets on der een valse benaming zal aan bieden. Verder viel onze aandacht op het feit, dat verschillende zaken N.A.K. gekeurde Timothé aanbie den, ofschoon er in 1947 nog slechts 0.26 ha werd gekeurd en in 1948 ruim 2 ha. Bouwboer neemt dit niet. Opvallend is ook, dat verschil lende handelaren generlei om schrijving van door hen aangebo den gras- en klaverzaad geven. Ze bieden b.v. aan Engels raaigras, Rode klaver, enz. Dergelijke aan biedingen staan volkomen gelijk met een aanbieding van zaaitarwe zonder vermelding van ras, her komst, gekeurd of ongekeurd, wel of niet aanbevolen in de Rassen-' üjst. Terwijl geen enkele bande-» laar er over prakkizeert de bouw boer zulke zaaitarwe aan te bie den, omdat dit een belediging van diens vakkennis zou betekenen, schijnen verschillende handela ren deze consequentie niet te be seffen bij hun aanbieding van gras- en klaverzaad zonder nadere aanduiding. Wiron 1 - Flevo 1 4-0 WGW 2 - Wiron 2 2-11 BKC 3 - Wiron 3 8-1' Flevo A - Wiron A 0-0 Wiron b - Succes c 6-0 Wiron c - BKC d 0-5 OM HET GOUDEN KRUIS. Het is Wiron 1 gelukt het fors spelende Flevo met een 4-0 ne derlaag naar huis te sturen. De wedstrijd droeg een fors karakter en er werden nog al veel vrije schoppen door de scheidsrechter uitgedeeld. Flevo nam de aftrap en er ont stonden al dadelijk enige hache lijke momenten voor 't Wiron doel. Flevo overdonderde Wiron helemaal en het duurde 10 mi nuten, voor dat de gastheren zelf eens een aanval konden op bouwen, maar deze had meteen ook succes. Het was een prach-j tige opgebouwdeaanval, die werd besloten met een goed schot, van J. Hermans 1-0 voor Wi ron, Wiron had nu het spel in handen, wel bleef Flevo door-; zwoegen, maar veel gevaar school, niet meer in hun aanvallen. Na de rust hetzelfde beeld, Wiron steeds sterker. En weer. was het J. Hermans die de voorsprong vergrootte tot 2-0. Verplichte garantie ontbreekt. Heel wat firma's garanderen geen enkele gebruikswaarde, al hoewel leder handelaar geacht mag worden te weten, dat hij ingevolge de bepalingen der wet tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaiza den en veevoeder van 31 Dec. 1920 verplicht is z.g. normaal- cijfers te vermelden en te ga randeren, zoals deze telken jare door het Rijksproefstation voor Zaadcontróle te Wageningen worden vastgesteld. De terminologie is in sommige prijscouranten meer origineel dan juist. Zo komt men b.v. tegen Originele Rode klaver (uit welk land Origineel Westerwolds raaigras (bestaat er misschien ook namaak?), Echt Westerwolds raaigras, Italiaans raaigras extra type, Beemdlangbloem eerste kwa liteit (tweede kwaliteit zaaizaad kwamen wij in geen enkele aan bieding tegen), enz., termen, waar aan niemand ook maar het min ste houvast heeft. Prijzen - chaos. De prijzen, die in verschillende prijscourant-en vermeld worden, lo pen eveneens sterk uiteen. Terwijl b.v. de Coöp. Land'oouwbank te Meppel voor Engels raaigras wei detype N.A.K. goedgekeurd f 2.40 per kg noteert, zijn er ook firma's die voor een gelijkwaardige selec tie f 3.50 en meer vragen, terwijl de teler voor beide rassen f 1.40 per kg heeft ontvangen. Voor Ruwbeemd noteert voornoemde Landbouwbank voor het besta zaad f 5.45 per kg en de firma, die de boeren waarschuwde met „weest op Uw hoede" f 7.50 (zon der vermelding van de kwaliteit). Dergelijke verschillen zijn met et telijke aan te vullen. Onze Rode klaverzaad-pro ductie bedraagt ongeveer 1013 pet. van de behoefte, maar ze ker 80 pet. van de boeren, die wij ernaar vroegen, beweerde steeds inlandse Fode klaver te kopen. Gevolgtrekking nog maar al te vaak werd en wordt buitenlands zaad als inlands verkocht. Gras- en klaverzaad kopen is een vertrouwenszaak. Boeren, weest op uw hoede. Holst maakte er 3-0 van. Flevo bleef vechten voor de eer, maar ook deze werd hun niet gegund en toen M. de Ridder door een grove blunder van de doelver- dediger er 4-0 van maakte, zak te Flevo in elkaar als een kaar tenhuis, hetgeen misschien ook te wijten viel aan een jammer lijk gebeuren in de Flevo achter hoede. Rechtshalf en rechtsback trapten gelijk naar de bal. Hier door kreeg de R.back zo'n onge lukkige trap, dat hij van hei veld moest worden gedragen. Flevo speelde toen gedepn-j meerd verder, de fut was er uit j en de achterstand was te groot om deze wedstrijd, welke zo'n vlot begin had, tot een goed eini de te brengen. De laatste 10 mi nuten waren het aanzien niet waard. Met Flevo in de aanval floot de scheidsrechter het einde Verdiend hebben de Wiron- mannen hun eerste Gouden Kruis wedstrijd gewonnen. VISAFSLAG DEN OEVER Aanvoer van 5 tm 11 Febr. Schol 281 Kg 32-34 Schar 793 Kg 24-25 Wijting 12 Kg 39-48; Tarbot 3 Kg 1.49 Wul ken 852 Kg 1.09-1.54 Garnalen 265 Kg 0.44. Alles per Kg. Bliek 10317 Kg 6.60-9.25 p. 100 Kg; Bot 370 pond 30-50; Witvis 1031 pond 6-24 Snoekbaars 55-59. Prijzen alle per pond. Tonegido - Nieuws. Dames Ton. IO.S.S. I. Zandv. Beide ploegen verschenen met slechts negen speelsters aan cle start. Er werd zeer aantrekkelijk spel te zien gegeven en vooral de Ton. voorhoede, met als uitblink sters A. Molenkamp en C. Kooij, was weer eens ouderwets op dreef. Tot tweemaal toe wist O.S.S. een voorsprong te nemen, maar de thuisclub slaagde er beide malen in, de stand weer gelijk te maken en door een derde doelpunt te scoren met 32 de rust in te gaan. In de tweede helft was Ton., dat intussen volledig was geworden, ongetwijfeld de meerdere over O.S.S. De twee goolgetters slaag den er in, nog drie doelpunten te scoren tegen O.S.S. slechts één. De eindstand kwam tenslotte met 6-3. Heren Ton. IIRapiditas II (Haarlem) Rapiditas kwam ook al onvolle- dig (griep en bleek al spoedig geen partij voor het vlot spelende Tonegido. Regelmatig vielen de doelpunten. Rust ging in met 9—0 en het einde kwam met 141. Binnenkort meer en duurdere tabak De tabaksrantsoenerfng zal waarschijnlijk niet zoals aan- vankelijk wercl aangenomen op 1 Januari 1950 worden opgeheven, maar reeds in de loop van de ko mende zopier, of het begin van de herfst. In verband met dit plan wordt er naar gestreefd het tar baksrantsoen over enkele maan-1 den te verhogen, zo vernemen wij j uit doorgaans goed-ingelichte kringen. Voor de verhoging van de pro- ductie. die daardoor nodig is, zal gebruik gemaakt worden van Oriënt-tabakken, omdat voor de j invoer van meer Amerikaanse ta- bak geen deviezen beschikbaar ge steld kunnen worden. De Oriënt-fabak is zestig.tot zeventig procent duurder dan de dollartabak, zodat de prijzen ver moedelijk opnieuw verhoogd zou den moeten worden. MAANSTANDEN 1949. Zondag 20 Februari L. K. ZONSTANDEN 1949. zoi> op ond. 17 Februari 7.53 17.56 18 Februari 7.51 17.58 19 Februari 7.49 17.59 20 Februari 7.47 18.01 HOOG WATER TE DEN OEVER. 17 Februari 11.17 11.34 18 Februari 11.55 19 Februari 0.11 12.31 20 Februari 0.54 1.13 Nieuwe T eleioonaansluitingen. (Knip dit uit, en leg het in Uw Telefoongids.) Wieringen (Hippolytushoef) 162 J. de Vries, Normert 4. 163 J. Draysma, v. Hengelstr. 5, H.-hoef. (Den Oever) 54 J. Lont, Stroeërweg 42. 90 J. Mulder Lzn.. Stroeërw. 38.- 92 L. Lont Czn., Stroe 37. 93 P. Laan, Noordstroe 2. Wieringermeer Middenmeer 110 E. Oosterhof f, Poststraat 10. 181 E. Veenstra, Kanaalweg 17. Oostwaard 23 P. Reitsma, Molenweg A 54. 47 L J. Cevaal, Ulkeweg B 58. 51 H. J. Westhof. Molenweg A 71. 77 L. v. Zonen, Nw. sluizerw. A 17 Slooldorp 135 A. Hayette, Brink 12. 137 H. v. Heerwaarden, Wier- weg F 47. Een volledige lijst van de nieu we aansluitingen, tot stand geko men na het verschijnen van het telefoongidsje, zal spoedig in ons blad worden opgenomen. NED. HERV. KERK Woensdagavond 8 uur, Zuster kring Oosterland. Wij vragen uw speciale aandacht voor de advertentie van de Woningbouwverenigingen in de Wieringermeer in dit nummer. De besturen. De Tuchtgerechten voor de prijzen in 1948. De 19 tuchtgerechten voor de Prijzen deden in 1948 55.457 zaken af tegen 71.438 in 1947 en 83.554 in 1946. Er tekent zich in het aan tal prijzenzaken derhalve een be langrijke afname af. Het totale boetebedrag der ge velde vonnissen bedroeg f 7.706.921.40 (f 10.539.779.19 f 8.422.872.49), uitwerkend op een gemiddeld bedrag per vonnis van f 278.55 (f 304.10 f 210.83.) Bij schikking werdqn 9.257 (7.567 7.628) gevallen afgehan deld. In procenten uitgedrukt heeft een toename plaatsgevonden in het aantal zaken dat geschikt werd, van 9% in 1946 via 11% in 1947 tot 17% in 1948. Het totale schikkingsbedrag bedroeg f 2.605.780.04 (f 2.190.908.12 f 2.251.601.36) of gemiddeld f 281.49 (f 289.53 f 295.11) per schikking. Bijkomende straffen als sluiting, verbod tot uitoefening beroep, verbeurdverklaring, openbaarma king. werden bij 2.935 (6.367 11.460) vonnissen uitgesproken. Aangezien dit genre straffen veel al werd toegepast bij uitgesproken gevallen van zwarte handel, zien insiders in de opvallende afname een teken van verbetering op dit gebied, waarbij uiteraard ook de steeds beter geworden goederen voorziening een grote rol speelt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1