UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 19 Februari 1949 Vierde Jaargang No. 28 Redactie Secretariaat Kiieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Fost De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk yan ten hoogste 4 regels. GELUKKIGE MENSEN Johannes de Doper striemde het volk met zijn opdracht Be keert U, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het volk stroomde naar die eenzame man, die predikte aan de oever der Jordaan en zij vroegen hem wat moet ik doen En hij ant woordde die twee rokken heeft geve één aan hem die geen heeft, en die spijze heeft doe ook zo. doe niemand kwaad enzMaar hij deed meer PJij vestigde aller blik op Jezus Christus zie het Lam Gods. dat de zonde der wereld weg neemt. Johannes verdween en Christus verscheen, en trok door stad en land met dezelfde prediking bekeert U. De mensen dromden achter en om Hem, want er ging genezing en verlossing vau Hem uit, zij liepen Hem na met de vraag in het hart en op de lippen Wat moeten wij doen Daar voor Hem staat de schare, het volk, als schapen die geen her der hebben. Zij gaan gefaogen on der de last van vele geboden en plichten, die hun rampzalig ma ken. In hun nood zijn zij bereid ook het laatste en zwaarste te doen, als Hij maar zegt, wat zij moeten doen om gelukkig te wor den, het leven verkrijgen. En dan spreekt Jezus tot die mensen de woorden zalig zijn de armen van geest. De eerste woorden van de Bergrede Matth. 5 die wel genoemd wordt de grondwet van het Ko ninkrijk CT'Ods. Als wij niets meer van Christus wisten dan de zaligsprekingen, zou dit Hem al reeds verheven hebben boven alle profeten der wereld, want zij kwa men met eisen. Hij heft ze zonder meer op in de sfeer van Gods ge meenschap.Hij verlost de vragenden van alle lasten uit het verleden, van alle druk der toe komst, en zet ze midden in de begeerde zaligheid. Zalig zijn de armen van geest. Het begrip arm heeft hier een zeer ruime beteke nis, maar wordt begrensd door de woorden van geest, d.w.z, die zich van hun armoede bewust zijn, die zich arm weten. Armoede heeft gebrek, armoede is de bedelnap, de open schaal De mensenwereld van vandaag is ongekend arm, maar zij weet het niet, zij waant zich rijkHet is een vreselijke waan die rampzalig maakt.. De wereld waant zich wijs, de? één weet het nog beter dan de ander, everal op alle gebied weet men precies hoe het is, en hoe het wordt. En in hun waanwijsheid Wfeten ze met elkaar niets anders, als de rijkdommen der aarde om te zetten in oorlogsmateriaal Da*- is armoede, ten herc°l- achreiende armoede die rampzalig maaktDe mensenwereld be seft haar armoede niet, en zij moet zich van de armoede bewust worden, wil ze niet ondergaan Daarom geldt de predikmg nu voor ons allen Bekeert U, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.... zalig zijn de; armen van geestwant hunner is i het Koninkrijk der hemelen. Zijn j wij dat, hebben wij eigen vrijheid j afgelegd, beginnen wij bij ons zelf j en gaan we nu de wereld bekeren 5 van haar vreselijke waan, die naar j de hel voert Nog is het mo gelijk, want bij God zijn alle din gen mogelijk.Dat zijn de rijke mensen, die zich zelf arm weten, en weet hebben van de rijke God die wil en kan helpen. O. DEEN. BEDRIJFSVOORLICHTING. T In verband met enige vragen, die ons van de zijde der abonné's bereikten over de verbouw van Stekbieten, hebben wij ons ten deze gewend tot de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting, welke ons het volgende artikel over deze kwestie verschafte. OPMERKINGEN RONDOM DE VERGELINGSZIEKTE. Mededeling No. 388. In het Zeeuws Landbouwblad ten in de nabijheid van bietenkui- lazen we een artikel, dat de Staten len is af te raden. Tevens werd van de Provincie Zeeland op ver- de indruk verkregen, dat percelen zoek van de Stichting voor de waar het jaar tevoren een bieten- Landbouw een provinciale veror- kuil had gelegen en nu suikerbie ten werden gezaaid, nog een on gunstige invloed hierop uitoefen de. 7. Grondsoort van invloed. Dit houdt in, dat er niet te licht gekopt dient te worden. De bieten in de kuil moeten niet warm zitten. Bij warme tempera turen heeft men de grootste kans j 21 Februari van een sterke uitbreiding. 22 Februari MAANSTANDEN 1949. Zondag 20 Februari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon cp 7.45- 7.43 aan- dening hebben uitgevaardigd op het verbouwen van suikerbieten, voederbieten en kroten voor zaad winning, alsmede van wintergerst. Aangezien er in onze provincie Lichtste gronden het hoogste per- vele vóór- en tegenstanders wat centage vergeling, punt 4 is hier- Ten slotte wordt opgemerkt, dai i 23 Februari 7.41 openliggen van de kuilen laat in j HOOG WATER het voorjaar een gevaar vormt te DEN OEVER. voor een ernstige luisaantasting j 2i Februari 1.45 i voor de bietenvelden. 22 Februari 2.56 Na deze opmerkingen willen we 23 Februari 4.33 nog even de verordening zoals die j in Zeeland is uitgevaardigd roeren. In Zeeland wordt maar een ge ringe oppervlakte met geteeld t.o.v. suikerbieten. Het ligt voor de hand, dat. men daar elke gelegenheid aangrijpt om zoveel mogelijk te bevorderen dat de sui kerbietenteelt niet nadelig wordt beïnvloed. Kier komt nog bij, dat ond. 18.03 18.05 18.07 2.11 3.35 5.14 betreft het bietenzaad voor een bij vooral van toepassing. Hierbij ke'r:end is> dat *n genoemde nprcrPiiu-0 .T,_*.J provincie de opbrengsten van dergelijke verordening zijn, me- dient nog te worden opgemerkt, nen we er op te moeten wijzen dat over het algemeen op de lich- (hoewel wij niet vóór of tegen de- tere gronden (gemengde bedrij- ze zaak willen pleiten) dat er vooï* ven) de meeste bietenkuilen aan- onze provincie nog meerdere kan- wezig zijn. ten aan deze zaak zijn. Daarom 8. In geen geval suikerbieten laten we deze hieronder in het zaaien direct naast zajidbieten. kort de revue passeren. Een zeer belangrijke factor bij de verge 9. Gezonde vruchtopvolging is ten zeerste aan te raden. Wat be- lingsziekte is, vanwaar komt de treft de bietenkuilen kan nog het eerste besmetting. Het is bekend, volgende worden opgerperkt. In dat overgang met het zaad niet Engeland heeft men daar ver plaats vindt. De besmetting wordt verschillende proeven meegeno- als Hoe zaadbieten lager liggen dan in de meer Noordelijke provincies. In Noord-Holland ligt de zaak dus wel iets anders. Er wordt een gro tere oppervlakte met bietenzaad verbouwd, en het is niet aan te tonen dat de opbrengsten hiervan beneden normaal liggen. Concluderende kunnen we dus Jaarfeest Geref. M. V. en J. V. Vorige week werd een Jaar- bieteSzKd feest gehouden boorde Geref. Meisjes Veren. (M.V.) en de Jongens Veren. (J-V) te H.hoef. De zaal van Hotel de Haan was eivol, wat getuigde van het medeleven met beide veren. De avond werd met een kort woord geopend, door de oud-voor zitter der J.V. dhr. J. Terpsira, die tevens de leiding had van deze feestvergadering. De huidige voorzitter, dhr. vd Zwaag, besprak in een kort woord, het doel en streven van de J. V. Het Jaarverslag op rijm, werd voorgedragen door dhr. D. Jan zeggen, dat maatregelen om dejsen en Mej. T. Asjes. veroorzaakt dcor bladluizen. Maar men, de resultaten kunnen waar is nu de bron gelegen, van- volgt worden samen gevat, waar de luizen het virus overbren gen Toen men door onderzoekingen, is er dat de luizen in de kuil wor zowel in binnen- als buitenland den gebracht, deze ziekte ging herkennen als een virusziekte, werd ervaren, dat de ziekte uitstraalde van zaadbieten velden. Het lag voor de hand, da de conclusie werd getroken, dat deze zaadbieten als waren geïnfecteerd, en het virus overbrachten bietenvelden. Deze conclusie nog door verdere bevestigd, maar het wil niet zeg- ële prijsstelling zijn gebonden, gen, dat door het verwijderen van verbouw van zaadbieten te weren, gedeeltelijk resultaaat kan ople veren. Men moet echter niet den ken, dat hierdoor het optreden van inder loof er aan de bieten zit vergeiingsziekte in suikerbieten bij het inkuilen hoe minder kans zal zijn weggenomen. E. C. TIMMER. Nadat dhr. J. Koltrop een voordracht had gehouden, volg de samenspraak „Eerst aanvra gen." Dit humoristische stukje hekelde het formulieren-pro bleem, ons allen bekend bij het aanvragen van sohadevergoedin gen etc. De boer, die als aanvra ger het nodige geduld moest heb C L inccivr™ ben. tegenover de ambtenaar, umaerwerken vrxj in prijs, «vieringen. nam zoete wraak toen de betref Met ingang van 16 Februari j.1. PAARD DOODGEREDEN. j fende ambtenaar om de hand stekbieten zijn blijkens een publicatie in Donderdagmorgen is ter hoog- kwam vragen van zijn dochter, de luizen het Voedselvoorzieningsblad No. 11 te van Tandarts de Herder een Eerst aanvragen" was zijn naar de suikerwerken vrij in prijs, zo- paard van dhr. Post, alhier, door beIèbeid lusie :s dat thans alle soorten versnape- een NACO-bus van de lijn Den Hierna vol„de een ernstige oever - Den Helder aangereden I en zodanig gewond^ dat het ter:een samenspraak „Ter secretarie SCHIETOEFENINGEN. plaatse moest worden afgemaakt jn Qstwende.". de zaadbieten de vergeiingsziekte zal verdwijnen. Zaadbietenpercelen- AJ.iö vormen 'n ongunstige factor, ech- hjk van de vuurtoren van Huis- het op het laatste moment dwars gramma? voerden de afgev. der ter er is aangetoond, dat deze per- duinen pl.m. 52 gr. 57,2 Nb en over de weg ging, kon de chauf.verschillende veren. het° woord, Vanuit de batterij even Weste Het dier liep los en doordatj Als punt negen van het pro celen niet de eerste besmettings bronnen zijn. De eerste besmet tingsbronnen moeten worden ge zocht in de bietenkuilen. Dit is niet alléén in ons land maar ook in Engeland geconstateerd. In de Wieringermeer hebben wij er ook !?Ü;~frcn richtingen pl.m. 4 gr. 43'2 El. zullen overdag van feur een aanrijding niet 21 tm 23 Februari, schietoefenin- voorkomen, gen worden gehouden met zwa-' De bus kwam er met wat bui- re mitrailleurs. len af, en de passagiers met Gesdhoten wordt in de sector de schrik. meer om de beide veren, te feliciteren en God te danken voor Zijn hulp De secr. J. Oegema en de pen- ningm. D. Jansen gaven een ver- jslag op rijm van de resultaten Voor dhr. Post een schade- der J. .V duidelijke voorbeelden van ge- 260 gr- cn Pl m- 340 Sr- uit de Post- j Na de pauze werd door J. Jan zien. Nu het bekend is, dat de standplaats batterij max. af- lsen> lid der M y een voordracht bietenkuilen de eerste besmet- stand pl.m. 8 Km. VEGE KINDERMIDDAG. (gedaan, waarna de samenspraak tingsbronnen vormen, zullen nog Tijdens de schietoefeningen vnterf#»Hpt m v vele onderzoekingen nodig zijn! worden één Nederlandse en twee üe winkeliers-organisatie „Ver volgde te M. V n.i. „Muizen om deze luizen, zo goed mogelijk rode vlaggen gehesen nabij voor- k00P Gemeenschap waarvan de m de Slaapkamer te bestrijden. noemde hotterH heren C. Metselaar te H.Hoef Als punt la volgde een Fami- Het is wel aan te nemen, dat Zeevarenden worden dringend'en Bergholst te Den Oever, lid Ue-Competitie door 6 dames en hierdoor de bestrijding van de =rhi„. zijn, organiseerde Woensdagmid- 6 heren, welke een interessant vergeiingsziekte er niet gemakke- "rzoeht zich gedurende.de schiet. ]dn ver,oop had Do beschikbaar ge_ lijker op is geworden. Een afdoend J»efemngtn niet op te houden in d die de zegeis van deze stelde taart werd gewonnen door bestrijdingsmiddel of methode het gevaarlijke gebied. |Vpff. wjnkRls ha^en ffpSDaard. de heren, kan helaas aan ook nog niet wor- ORANJE-VERENIGING den gegeven, In de Wieringermeer SLOOTDORP. wordt, jaarlijks een vergelïngs- as> Dinsdagavond wordt een leden-vergadering gehouden in Hotel Lely. [oever zich voegden bij het ge-iraad, dhr. P. Westra. Het programma vermeldt o-a-!zeiscbap. j Rest ons nog te Chr. Besturenbond. Als penningmeester van ds Christelijke Besturenbond Wie ringermeer - Wieringen - Kolhorn is verkozen de Heer IJ. J. Bakker. Hippoiytushoeverweg F 7, W.werf. enquête gehouden, in 1948 kwam het volgende tot uitdrukking. 1. Natte penode met guur weer tijdens besmetting minder verge ling, (dit heeft de teler niet in de hand en kan als zodanig buiten beschouwing worden gelaten). 2. Na half April zaaien heeft een ongunstige invloed. 3. Regelmatige stand en volr doende aantal per ha. vergeling. 4. Een ondergeploegöe groen- van Vegé winkels hadden gespaard. De kinderen van H.hoef wer- Nadat nog enige voordrachten den door een auto van de Firma en samenspraken waren ge- Molenaar gebracht naar Den Oe- v°lgd, werd deze avond geslo ver, waar de kinderen van Den,^n door de afgev. van de Kerke- de vertoning van een film van' Dc ,aal van dhrD de feesten, die ter plaatse gehou gehceI bezGt en men den zijn ter gelegenheid van het Regerings-j'ubilefum. NAAM POP vermelden, Lont was1 dat er een collecte werd gehou- was injden voor dekking der kosten. de komende ge- spannmg op beurtenissen. Wat hebben zij genoten van; FANNY" was de naam vanjde teken- en kinderfilm, en wat bemesting minder vergeling. de structuur is van belang. 5. Suikerbieten niet zaaien ir omgeving ten Oosten van zaad bieten. 1 6. Invloed bietenkuilen. We hebben de indruk dat ten eerste. f!:'Snmeer. ha minder j cle pop op de Bazar der Wierin ;ermeer-fanfarë. Rie Böuma, Industrieweg 1 Marktbericht Schagen. Donderdag- 17 Febr. 1949. Op de gehouden weekmarkt wa- Werd het Vége-Iied meegezongen ren aanvoer en prijzen als voi<ri Vooral de poppenkast viel zeer] 19 Paarden f 300—800 2 Stie- - Ajuuiiu, i.-iuusLiiuwe;; i-, in de smaak, wat het geweldig ren Centrale4 Geldekorien Goe- Viddenmeer, raadde de juiste! gejuich dan ook wel bewees. (mag.) f 400—475: 27 ld. (vette) raam en kreeg de pop toege- De attractie, n! het raden Centrale; 15 Kalfkoelen f 000 wezen. naar de twee namen der nopoen, Vaarzen f 3f0525 12 P:n- 11762 ERWTEN bevatte de beschikbaar gesteld door de bei- ken 200-250 298 Nucht. kalve- Mevr. Kok, Brugstraat, f de heren winkeliers, bracht de had het aantal ge-[nodige beroering. ren Centrale 10 Schapen (mager) I 00—75 17 Idem (vette) Cen- de bietenkuilen door ieder jaar -vliet op 12075. en hoewel dit nog, Voor de Vegé-winkeFiers was 2 Bokken en^Geiten fS30^-40~531 00 dezelfde plaats aan te leggen en verschil was met de werke- deze middag een succes, en voor Biggen f 4565 27"' Konijnen niet is aan te bevelen. Suikerbie- hjkheid van 313, c - de kinderen een prettige middag, f 1.5014; 27 Kippen f 38

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1